Administration under studier

Efter kursstart behöver du som anordnare sköta löpande administration.

Kursgruppsbyte inom SFI

Byte av studieform eller studietid (dag/kväll/helg) kräver ett kursgruppsbyte i BER för att rätt ersättning ska utbetalas.

Avtalsområde 1A och 2A

  • Byte mellan dag och kväll och helg kan göras när som helst
  • Byte till och från flexgrupp måste göras vid månadsskifte

Avtalsområde 4A

  • Byte mellan dag, kväll och distans får göras under de två första introduktionsveckorna

Kursbyte i BER (pdf, 377 kB, nytt fönster)

Återinskrivning Sfi-elever

Återinskrivning av en elev inom sfi kan ske på skolenheten om återinskrivningen sker inom sex (6) månader från det datum som eleven avbröt sina studier, under förutsättning att eleven har tid kvar av sin tilldelade tid eller har tid kvar av en förlängning. I annat fall ska eleven göra en nyansökan via Vuxenutbildningscentrum.

Elev med IK-avtal som gjort avbrott under pågående IK-period och vill återuppta studier måste först kontakta sin hemkommun för att söka ett nytt IK-avtal.

Under övergångsperioden vårterminen 2021 gäller särskilda regler för elever som har varit inskrivna i det tidigare avtalet och kontaktar skolan för att återuppta studier. Dessa elever ska hänvisas till Vuxenutbildningscentrum för ny ansökan och kursplacering i det nya avtalet.

Återinskrivning i BER (pdf, 377 kB, nytt fönster)

Studieaktivering vid kursstart i Barn- och elevregistret (BER) 

Studieaktivering ska ske i samband med kursstart, så fort eleven har påbörjat sina studier. I Kursdeltagarmenyn kan du enkelt söka fram de elever som ännu inte är studieaktiverade.

Manual

Studieaktivering vid kursstart i BER (pdf, 26,4 kB, nytt fönster)

Registrering av avbrott i Barn- och elevregistret (BER) 

När en elev avbryter sina studier ska det så fort som möjligt registreras i BER. Att du registrerar avbrott i tid är viktigt av flera anledningar, dels för att eleven inte ska finnas kvar som kursaktiv i undervisningsgrupper vid betygssättning i Elevdokumentationen samt att CSN och andra myndigheter behöver få tillgång till den uppdaterade informationen.

Tänk på att avbrottsdatumet är lika med elevens sista aktivitet på kursen.
Avbrott kan registreras både på individ- och på gruppnivå.
Om ett kurspaket eller samtliga kurser ska avbrytas eller registreras som ej påbörjade, kan du på individnivå använda funktion ”Avsluta elev” i Studieplanen.

Manual

Registrering av avbrott i BER (pdf, 112 kB, nytt fönster)

Återaktivering av elev i Barn- och elevregistret (BER) 

Om en elev har blivit felaktigt avregistrerad på en kurs är det viktigt att du återaktiverar eleven på ett korrekt sätt. Nedanstående process kan tillämpas både vid återaktivering av ej påbörjade studier och vid kursavbrott.

Manual

Återaktivering av elev i BER (pdf, 40,2 kB, nytt fönster)

Koppla betygssättande lärare i Barn- och elevregistret (BER) 

Vid kursslut ska betygssättning ske i Elevdokumentation. För att en undervisningsgrupp i BER ska överföras till Elevdokumentation måste du koppla en eller flera betygssättande lärare till undervisningsgruppen. Betygen ska vara registrerade och låsta senast två veckor efter kursslut. Om det saknas en lärare i BER, kontakta Vuxenutbildningscentrums systemadministratörer via funktionsbrevlådan.

E-post: support.systemadmin.amf@edu.stockholm.se

Manual

Koppla betygsättande lärare i BER (pdf, 107,5 kB, nytt fönster)

Skapa undervisningsgrupp i BER

 Om en undervisningsgrupp skulle saknas i BER så behöver du skapa den direkt i BER

Manual

Skapa undervisningsgrupp i BER (pdf, 176 kB, nytt fönster)

Dela en undervisningsgrupp i BER

Om det behöver göras ett studieuppehåll i en kurs behöver undervisningsgruppen delas i två delar.

Manual

Dela kurser i 12 och 22 i BER (pdf, 80 kB, nytt fönster)

Lägg in elev i undervisningsgrupp i BER

Om du behöver lägga in en nuvarande elev i undervisningsgrupp i BER gör du det enklast direkt via Studieplan.

Manual

Lägg in elev i undervisningsgrupp i BER (pdf, 72 kB, nytt fönster)

Uppdaterad