Administration under studier

Efter kursstart behöver du som anordnare sköta löpande administration.

Kursgruppsbyte inom sfi

Byte av studieform eller studietid (dag/kväll/helg) kräver ett kursgruppsbyte i BER för att rätt ersättning ska utbetalas.

Avtalsområde 1A och 2A

  • Byte mellan dag och kväll och helg kan göras när som helst
  • Byte till och från flexgrupp måste göras vid månadsskifte

Avtalsområde 4A

  • Byte mellan dag, kväll och distans får göras under de två första introduktionsveckorna

Manual

Kursbyte i BER (pdf, 377 kB, nytt fönster)

Återinskrivning av sfi-elever

Återinskrivning av en elev inom sfi kan ske på skolenheten om återinskrivningen sker inom sex (6) månader från det datum som eleven avbröt sina studier, under förutsättning att eleven har tid kvar av sin tilldelade tid eller har tid kvar av en förlängning. I annat fall ska eleven göra en nyansökan via Vuxenutbildningscentrum.

Elev med IK-avtal som gjort avbrott under pågående IK-period och vill återuppta studier måste först kontakta sin hemkommun för att söka ett nytt IK-avtal.

Under övergångsperioden vårterminen 2021 gäller särskilda regler för elever som har varit inskrivna i det tidigare avtalet och kontaktar skolan för att återuppta studier. Dessa elever ska hänvisas till Vuxenutbildningscentrum för ny ansökan och kursplacering i det nya avtalet.

Manual

Återinskrivning i BER (pdf, 377 kB, nytt fönster)

Justering av tilldelad tid sfi

Upptäcker skolan att en elevs tilldelade tid behöver justeras skickar rektor in önskemål om mer tid till Vuxenutbildningscentrum. Skolan beskriver kortfattat anledningen till önskemål om justering av tilldelad tid.

Manual

Justering av tilldelad tid sfi (pdf, 192 kB, nytt fönster)

Omkategorisering och nivåbyte sfi

Om ni som skola anser att en elev är placerad på fel studieväg så behöver rektor be om en omkategorisering.

Visar en elev upp ett giltigt betyg skickar rektor in en kopia av detta betyg och ber om ett nivåbyte.

Manual

Omkategorisering och nivåbyte sfi (pdf 168 kB, nytt fönster)

Studieaktivering vid kursstart i Barn- och elevregistret (BER) 

Studieaktivering ska ske i samband med kursstart, så fort eleven har påbörjat sina studier. I Kursdeltagarmenyn kan du enkelt söka fram de elever som ännu inte är studieaktiverade.

Manual (grundläggande- och gymnasiala kurser)

Studieaktivering vid kursstart i BER (pdf, 27 kB, nytt fönster)

Registrering av avbrott i Barn- och elevregistret (BER) 

När en elev avbryter sina studier ska det så fort som möjligt registreras i BER. Att du registrerar avbrott i tid är viktigt av flera anledningar, dels för att eleven inte ska finnas kvar som kursaktiv i undervisningsgrupper vid betygssättning i Elevdokumentationen samt att CSN och andra myndigheter behöver få tillgång till den uppdaterade informationen.

Tänk på att avbrottsdatumet är lika med elevens sista aktivitet på kursen.
Avbrott kan registreras både på individ- och på gruppnivå.
Om ett kurspaket eller samtliga kurser ska avbrytas eller registreras som ej påbörjade, kan du på individnivå använda funktion ”Avsluta elev” i Studieplanen.

Manual (grundläggande- och gymnasiala kurser)

Registrering av avbrott i BER (pdf, 116 kB, nytt fönster)

Återaktivering av elev i Barn- och elevregistret (BER) – gäller grundläggande och gymnasiala kurser

Om en elev har blivit felaktigt avregistrerad på en kurs är det viktigt att du återaktiverar eleven på ett korrekt sätt. Nedanstående process kan tillämpas både vid återaktivering av ej påbörjade studier och vid kursavbrott.

Manual (grundläggande- och gymnasiala kurser)

Återaktivering av elev i BER (pdf, 41 kB, nytt fönster)

Byte av kursgrupp i BER – gäller grundläggande och gymnasiala kurser

I vissa fall behöver du som anordnare byta kursgrupp i BER.

Gruppbyte på grundläggande och gymnasiala kurser måste ske skyndsamt och på ett korrekt sätt. Utbildningsanordnare på entreprenad behöver sätta ”ej börjat” på den gruppen som eleven byter ifrån så att det inte ligger för mycket poäng parallellt under en period.

Manual (grundläggande och gymnasiala kurser)

Byte av kursgrupp i BER (pdf, 142 kB, nytt fönster)

Koppla betygssättande lärare i Barn- och elevregistret (BER) 

Vid kursslut ska betygssättning ske i Elevdokumentation. För att en undervisningsgrupp i BER ska överföras till Elevdokumentation måste du koppla en eller flera betygssättande lärare till undervisningsgruppen. Betygen ska vara registrerade och låsta senast två veckor efter kursslut. Om det saknas en lärare i BER, kontakta Vuxenutbildningscentrums systemadministratörer via funktionsbrevlådan.

E-post: support.systemadmin.amf@edu.stockholm.se

Manual (grundläggande och gymnasiala kurser)

Koppla betygsättande lärare i BER (pdf, 107 kB, nytt fönster)

Skapa undervisningsgrupp i BER

Om en undervisningsgrupp skulle saknas i BER på grundläggande eller på gymnasial nivå så behöver du skapa den direkt i BER

Manual (grundläggande och gymnasiala kurser)

Skapa undervisningsgrupp i BER (pdf, 133 kB, nytt fönster)

Dela en undervisningsgrupp i BER

Om det behöver göras ett studieuppehåll i en kurs på grundläggande eller på gymnasial nivå behöver undervisningsgruppen delas i två delar.

Manual (grundläggande och gymnasiala kurser)

Dela kurser i 12 och 22 i BER (pdf, 108 kB, nytt fönster)

Lägg in elev i undervisningsgrupp i BER

Om du behöver lägga in en nuvarande elev i undervisningsgrupp i BER gör du det enklast direkt via Studieplan.

Manual (grundläggande och gymnasiala kurser)

Lägg in elev i undervisningsgrupp i BER (pdf, 69 kB, nytt fönster)

Uppdaterad