Gymnasielagen

Den 20 juli 2021 upphörde den så kallade tillfälliga lagen att gälla, och reglerna om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå flyttades då till en ny lag som kallas gymnasielagen. Gymnasielagen är en lag som berör ungdomar som fått uppehållstillstånd för studier, en särskild målgrupp inom komvux (sfi, samt grundläggande och gymnasial komvux).

Om målgruppen

Ungdomarna i denna målgrupp har fått uppehållstillstånd i 13 månader för att de studerar eller för att de ska börja studera. För att få förlängt uppehållstillstånd måste ungdomarna påbörjat studier på gymnasial komvux innan uppehållstillståndet löper ut.

Förlängt uppe­hålls­till­stånd för studier på gymna­sial nivå

Om en ungdom behöver mer tid på än planerat för att läsa färdigt utbildningen kan denne ansöka om förlängt uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Denna möjlighet gäller endast för ungdomar som inte har fyllt 25, och upphör helt att gälla 20 december 2023.

Individuella studieplaner (ISP) för målgruppen

Alla ungdomar som är bosatta i Stockholms stad och som omfattas av gymnasielagen och är behöriga till studier inom komvux, får inför sina studier en individuell studieplan.

Den individuella studieplanen tas fram tillsammans med en studie- och yrkesvägledare hos Vuxenutbildningscentrum. De ungdomar som har gått från Språkintroduktion på en kommunal gymnasieskola i Stockholms stad till komvux, får hjälp av en studie- och yrkesvägledare vid Elevteamet komvux med att ta fram en individuell studieplan.

I den individuella studieplanen ska det framgå vilken sammanhållen yrkesutbildning som avses, vilka kurser som ingår och studiernas omfattning, som ska vara på heltid.

Inte möjligt att byta inriktning på sin utbildning

De ungdomar som berörs av gymnasielagen och har påbörjat en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux, i enlighet med en upprättad individuell studieplan, har enligt Migrationsverkets regelverk inte möjlighet att byta inriktning på sin utbildning under studietiden.

Därför är det extra viktigt för dessa ungdomar att ni kommunicerar med Vuxenutbildningscentrum eller Elevteamet om ni uppmärksammar eventuella behov av ändringar i studieplanen.

Vuxenutbildningscentrum eller Elevteamet ska godkänna ändringarna innan dessa görs. Detta är viktigt för att undvika negativa konsekvenser i förhållande till regelverket kring förlängt uppehållstillstånd.

De ungdomar som tillhör målgruppen är markerade med NGL i Open24-systemet under fliken Elevinformation (Basuppgifter) samt i BER under Utökad information.

Rutiner för ungdomar som omfattas av gymnasielagen

 • Ungdomen måste ansöka om förlängning innan det uppehållstillstånd ungdomen har löper ut. Det görs mot slutet av tillståndstiden. Blankett finns på Migrationsverkets webbplats
 • Ungdomen måste kunna visa att hen faktiskt studerar på en utbildning som omfattas av gymnasielagen. Det kan ungdomen göra med en individuell studieplan, eller motsvarande planeringsdokument från skolan.

När uppehållstillståndet löper ut måste ungdomen ha påbörjat sina studier på ett introduktionsprogram inom gymnasieskolan eller utbildning på gymnasial nivå för att kunna få ett förlängt uppehållstillstånd. Utgångspunkten är att hen ska studera på heltid. Migrationsverket kommer efter 13 månader att kontrollera om ungdomen har varit aktivt deltagande i studierna. 

 • Ansökan till kombinationsutbildningar (sfi-Kombo) görs via Komvux
 • Behöriga kallas till Vuxenutbildningscentrum för information, nivåtest och intervju för att att på så sätt kunna fastställa förutsättningarna för att delta i sökt utbildning
 • Ansökan till utbildningar på grundläggande/gymnasial nivå (kurspaket) görs via Komvux
 • Ungdomar som är aktuella för studier markeras med NGL i Barn- och elevregistret (BER) under Utökad information
 • Ungdomar som är aktuella för studier markeras även med NGL i Open24-systemet under fliken Elevinformation/Basuppgifter så att aktuella komvux-skolor vid behov kan identifiera ungdomarna
 • En person är behörig att delta i utbildning i sfi från och med 1 juli det år ungdomen fyller 16 år
 • En person är behörig att delta i utbildning på grundläggande och gymnasial nivå från och med 1 juli det år ungdomen fyller 20 år
 • En person som är yngre än 20 år och som har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning
 • En person som är yngre än 20 år och med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl

OBS!
Om en ungdom utifrån sin ålder skulle hjälpas av studier inom gymnasieskolan tar studie-/yrkesvägledaren kontakt med den verksamhet/enhet som är relevant utifrån ungdomens ålder och behov.

En individuell studieplan upprättas i ansökningssystemet Open24 om ungdomen har ett fullständigt personnummer, annars används individuell studieplan i pappersversion.

En individuell studieplan ska innehålla

 • vilken utbildning som avses, till exempel sammanhållen yrkesutbildning mot Barn och fritid, inriktning undersköterska 
 • omfattningen av studierna, heltid, om inte deltid är godkänd av Migrationsverket av särskilda skäl
 • start- och slutdatum för hela utbildningen, år, månad och dag
 • utbildningens innehåll, de kurser som ingår i utbildningen.

Individuell studieplan förvaras i fysisk form hos Vuxenutbildningscentrum eller hos Elevteamet Komvux.

De ungdomar som omfattas av gymnasielagen får endast ha ett F för att kunna ansökan om uppehållstillstånd. Om ungdomen avslutat sina studier på skolan och har flera F eller streck i sin utbildning kan denna kontakta Elevteamet i första hand för att se över möjligheterna att slutföra studierna.

Elevteamet komvux
E-post: elevteamet.komvux@edu.stockholm.se

Alla ensamkommande som omfattas av gymnasielagen och bor i Stockholms stad har möjlighet till studievägledning från kommunen.

Stockholms stad har fyra olika kontor för att hitta studier. Vilket kontor beror på ålder och behov.

Ung i centrum

Kontakta Ung i centrum om ungdomen inte vet vad och var den ska studera. 

Kontakta Start Stockholm om ungdomen är 16–19 år och vet att den ska gå på Språkintroduktion.

 • Ungdomar som saknar betyg i svenska som andraspråk börjar med sfi-test och hänvisas efter testresultatet till studie- och yrkesvägledare för studieplanering
 • Ungdomar som har betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (grundskolenivå) eller högre hänvisas direkt till studie- och yrkesvägledare för studieplanering
 • Alla ungdomar som omfattas av gymnasielagen ska träffa en studie- och yrkesvägledare för studieplanering, vilken dokumenteras i en individuell studieplan.
 • Det är viktigt att ungdomarna får information om de sammanhållna yrkesutbildningar där det finns stora möjligheter att få varaktig anställning efter slutförd utbildning.

Ungdomar som läst på introduktionsprogram kan få det högre bidraget inom studiemedel. För att ha rätt till det högre bidraget måste ungdomen

 • vara mellan 20–24 år
 • utan avbrott ha läst ett introduktionsprogram till och med vårterminen det år hen fyllde 20 år
 • utan uppehåll* fortsätta studera på introduktionsprogrammet i gymnasieskolan, eller fortsätta studera på grundskole- eller gymnasienivå på Komvux eller motsvarande utbildning på folkhögskola
  (OBS! Ej för sfi-studier)
 • uppfylla villkoren för att få studiemedel.

  *med uppehåll menas fyra (4) månader eller mer

OBS! Socialtjänsten kan komplettera det högre bidraget med försörjningsstöd så att ungdomen inte behöver ta lånedelen. Gäller före 21 års ålder.

Ungdomar som är under 20 år och studerar på Komvux kan få studiehjälp.

De ungdomar som är utländska medborgare måste ansöka om bidraget varje läsår via blanketten ”Ansökan om studiehjälp/Uppgifter för rätt till svenskt studiestöd”. Blanketten finns hos Vuxenutbildningscentrum men kan också beställas via CSN:s webbplats.

Elevteamet Komvux

Ungdomar som börjar studera på kombinationsutbildning eller yrkesutbildning erbjuds studiehandledning både enskilt och i grupp. Studiehandledningen är på lätt svenska och på olika modersmål, exempelvis persiska, dari, urdu, turkiska och arabiska.

Studiehandledningen utgår från kursplan och i nära samarbete med läraren.
Studievägledning i form av uppföljning och anpassning för att ungdomarna ska följa sin individuella studieplan.

Det finns kuratorsstöd för att undanröja hinder så att ungdomarna kan fokusera på sina studier.

Ung i Centrum

Ungdomar som är yngre än 20 år som antas till utbildning inom Komvux kan, till och med den 30 juni det år de fyller 20 år, få SL-kort, måltidsersättning och stöd till litteraturköp samt mentorskap under utbildningen.

 • Ungdomen uppvisar beslut från Migrationsverket.
 • Ungdomen är folkbokförd i Stockholms stad (kommun) eller har en gatuadress inom staden (om ännu inte folkbokförd).
 • Studierna bedrivs på heltid.
 • Studierna är CSN-berättigade.
 • Studierna är på gymnasienivå.
 • Parallella studier på sfi och grundläggande nivå får förekomma, men inte enbart. För att få förlängt uppehållstillstånd efter 13 månader måste kurser på gymnasienivå ingå i studierna.
 • Ungdomen är aktivt deltagande i studierna.

När NGL-eleverna är i slutet av sin utbildning, ungefär när de har tre (3) månader kvar, kan de få stöd via Ung i centrum.

Ung i Centrums uppdrag är att stötta unga och ensamkommande och är en del av Arbetsmarknadsförvaltningen.

Genom Ung i Centrum kan ungdomarna få hjälp att hitta arbete efter avslutad utbildning.

Uppdaterad