Vuxenutbildningselever som sitter framför datorer

Riktlinjer under utbildning

Här finner du som utbildningsanordnare stadens riktlinjer, förtydliganden kring avtalskrav och övrigt stöd i olika frågor som kan aktualiseras under utbildningens gång.

Särskild uppföljning av progression – avtalsområde 1A, 2A och kombo med sfi

Varje elevs progression ska kontinuerligt följas upp. Två gånger per kurs, när omkring 25 respektive 75 procent av kurstiden är förbrukad ska en formaliserad uppföljning göras där de elever som har bristande progression relaterat till tilldelad tid/kurstid ska noteras i angiven mall.

Mall progressionsuppföljning 2021 (xlsx)

Fyra gånger per år ska varje skolenhet redovisa de ifyllda mallarna.
Uppföljningarna ska mejlas till Vuxenutbildningen följande datum eller, om datumet infaller på en helgdag, nästföljande vardag:

  • 1 maj
  • 1 augusti
  • 1 november
  • 1 februari

E-post: vuxenutbildningen@stockholm.se

Handlingsplan vid bristande progression inom sfi

För sfi-elever som vid uppföljningstillfällena bedöms riskera att inte få godkänt betyg inom den tilldelade tiden, ska skolenheten upprätta en handlingsplan som beskriver orsakerna samt vilka extra anpassningar som ska vidtas.

Handlingsplanen ska upprättas och revideras löpande samt förvaras på skolan. Handlingsplanen utgör underlag vid förfrågan och vid beslut om tilldelning av extra tilldelad tid.

Handlingsplan – extra anpassningar och stöd (pdf)

Signalering om utökade stödåtgärder

I vissa fall kan behov av andra stödåtgärder än det som ryms inom extra anpassningar uppmärksammas. Det är då viktigt att skolan signalerar huvudmannen om detta.

Extra tilldelning av tid inom sfi

I vissa fall kan extra tilldelning av tid vara aktuellt. Detta gäller elever som under den tilldelade kurstiden fått extra anpassningar och stöd och arbetat enligt sin handlingsplan men som behöver en begränsad förlängning för att uppnå ett godkänt betyg.

Ansökan om extra tilldelad tid görs i fliken Information om extra tid som finns i mallen för progressionsuppföljning.

Ansökan ska mejlas till Vuxenutbildningen minst en månad innan elevens tilldelade tid är slut. Till dokumentet ska elevens handlingsplan bifogas, kompletterad med en studieplanering för förlängningsperioden.

E-post: vuxenutbildningen@stockholm.se

APL inom yrkesutbildning

Arbetsplatsförlagt lärande är en viktig del av yrkesutbildningarna och ska anordnas för varje elev. Omfattningen av APL ska motsvara minst 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen (yrkespaketet).

Fatta beslut om APL

Det är rektor som beslutar om vilka hela kurser eller delar av kurser i utbildningen som ska förläggas till arbetsplats. Besluten ska fattas innan det arbetsplatsförlagda lärandet påbörjas och ska dokumenteras på lämpligt sätt.

Rektor får i enlighet skollagen (2010:800. 2 kap. 10 §) uppdra åt någon annan att utföra den uppgiften. I detta fall ska beslut om delegation fattas. En eventuell delegation måste avse en eller flera specifikt utpekade personer som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fatta beslutet. Om rektor använder delegation för beslut om APL ska detta meddelas huvudmannen via mejl.

E-post: vuxenutbildningen@stockholm.se

Beräkning av APL

APL ska motsvara minst 15 procent av verksamhetspoängen. I den sammanhållna yrkesutbildningen ingår såväl teoretiska kurser som yrkeskurser. Ingår till exempel sve/sva i paketet så ska den kursen räknas in i totalpoängen. Orienteringskurser räknas däremot inte med liksom kurser som validerats. Heltid motsvarar 20 poäng per vecka.

På en utbildning med exempelvis:

  • 800 verksamhetspoäng ska minst 120 poäng (6 veckor) motsvaras av APL
  • 1500 verksamhetspoäng ska minst 225 poäng (12 veckor) motsvaras av APL

I samråd med huvudman kan vissa yrkesutbildningar räkna upp till 25 poäng per vecka under en begränsad period (till exempel under en APL-period).

Kombinationsutbildningar

Riktlinjer kring hur anordnare som bedriver kombinationsutbildningar, det vill säga integrerade yrkes- och språkutbildningar, för stadens elever ska arbeta med dessa. Dokument vänder sig till rektorer, utbildningsledare, lärare eller liknande funktion med uppdraget att starta upp och bedriva en kombinationsutbildning på uppdrag av Stockholms stad.

Riktlinjer för kombinationsutbildningar (pdf)

Progressionsuppföljning inom kombo

Mallarna för progressionsuppföljning är specifikt framtagna för att kunna användas inom kombinationsutbildningar. De finns på klassnivå och på individnivå. Mallen ska användas som ett didaktiskt verktyg i uppföljningen av elevers progression. Mallen fylls i tillsammans av språk- och yrkeslärare i kombinationsutbildningen och ska användas som utgångspunkt vid klasskonferens med rektor minst en gång per termin.

Mall progressionsuppföljning kombo klassnivå (docx)

Mall progressionsuppföljning kombo individnivå (docx)

Handlingsplan vid bristande progression inom kombo

En handlingsplan ska upprättas då en elev riskerar att inte nå målen i en kurs trots att lärarna gjort anpassningar i undervisningen. Mallen för handlingsplanen är specifikt framtagen för att kunna användas utifrån de förutsättningar som finns inom kombinationsutbildningar.

Mall handlingsplan kombo (docx)

Riktlinjer vid misstanke om fusk – alla avtalsområden

Det är viktigt att skolan arbetar förebyggande mot fusk. I dokumentet presenteras riktlinjer för det förebyggande arbetet, definition av vad som kan utgöra fusk och rutiner i det fall skolan misstänker fusk.

Riktlinjer vid misstanke om fusk (pdf)

Mall beslutsunderlag avstängning med anledning av fusk (docx)

Rutin vid händelse kopplat till våldsbejakande extremism

Staden arbetar för att motverka våldsbejakande extremism (VBE). I dokumentet framgår rutinen för anordnare i upphandlad regi vid upptäckt av händelser med koppling till VBE.

Rutin vid ärende kopplat till våldsbejakande extremism inom vuxenutbildningen (pdf)

Uppdaterad