Prov och betyg

På grundläggande-, gymnasiala- och sfi-kurser sker betygsättning i systemet Elevdokumentation.

Betygshandlingar inom vuxenutbildningen

Rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet med skollag och andra författningar. Definition av begreppen betygskatalog, utdrag ur betygskatalog, intyg, examen och slutbetyg och hur dessa olika handlingar ska administreras och arkiveras framkommer i nedanstående dokument.

Betygshandlingar från och med år 2021 (pdf, 197 kB, nytt fönster)

Registrering av betyg i Elevdokumentation

Skolor i egen regi och på entreprenad för grundläggande och gymnasiala kurser använder ElevDokumentation (ED) i Skolplattformen. För sfi kan ED användas om möjligt men annars hanterar skolor på entreprenad betyg i sina egna system och skickar in prov- och betygsprotokoll enligt angiven mall (protokollmall SFI).

Protokollmall SFI (xlsx, 17 kB, nytt fönster)

Vid varje kursslut ska betygssättning för grundläggande och gymnasiala kurser ske i Elevdokumentation. Alla elever som har status ”Antagen” i BER förväntas bli betygsatta i anslutning till kursslut.

Betygen ska registreras och låsas skyndsamt, som senast två veckor efter kursslut. Du kan registrera betygen i Elevdokumentationen antigen via grupp, import eller på elevnivå. Vissa betyg som till exempel prövnings- och stressbetyg måste registreras på elevnivå.

För att en undervisningsgrupp i BER ska vara sökbar i Elevdokumentationen så måste det finnas en eller flera betygssättande lärare kopplade till undervisningsgruppen i BER.

Manualer

Koppla betygsättande lärare i BER (pdf, 277 kB, nytt  fönster)

Registrera betyg på gruppnivå (pdf, 250 kB, nytt fönster)

Registrera betyg på elevnivå (pdf, 216 kB, nytt fönster)

Registrera betyg via import (pdf, 392 kB, nytt fönster)

Stressbetyg

I vissa fall när en elev behöver ett betyg inför sista kompletteringsdagen för ansökan till högskolestudier, kan ett så kallat stressbetyg sättas. Stressbetyg är ett betyg som sätts och registreras innan kursslut vilket endast kan göras om tillräckligt med underlag för betygssättning finns. 

Om en elev i undervisningsgruppen ska få ett tidigarelagt kursbetyg måste det registreras på elevnivå och inte på gruppnivå i Elevdokumentationen.

Manual

Stressbetyg (pdf, 104,5 kB, nytt fönster)

Rättelse eller ändring av betyg i Elevdokumentation

Om du behöver rätta eller ändra ett betyg i Elevdokumentation ska du kontakta huvudmannens rektor.

Utskrift av Utdrag ur betygskatalog

Skolor ska på beställning från elev skriva ut utdrag från betygskatalogen i Elevdokumentation senast en månad efter kursslut.

Registrering av Nationella prov i Elevdokumentation

Vårterminen 2021 kommer ingen insamling av resultat i nationella prov att genomföras.

Arkivering av betyg och Nationella prov

En gång per år halvår ska prov i SVE/SVA 1 och 3 levereras till Vuxenutbildningscentrum för arkivering enligt anvisning.

Rutin för prövning våren 2021

Vid prövning ska eleven prövas på hela kursens innehåll oavsett om de nyligen läst kursen eller ej. Studerande betalar 500 kronor direkt till utbildningsanordnaren eller genomför prövning kostnadsfritt om den studerande har betyget IG/F sedan tidigare eller genomför prövning efter validering.

Prövning under våren 2021 (pdf, 147 kB, nytt fönster)

Uppdaterad