Prov och betyg

På grundläggande-, gymnasiala- och sfi-kurser sker betygsättning i systemet Elevdokumentation.

Betygshandlingar inom vuxenutbildningen

Rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet med skollag och andra författningar. Definition av begreppen betygskatalog, utdrag ur betygskatalog, intyg, examen och slutbetyg och hur dessa olika handlingar ska administreras och arkiveras framkommer i nedanstående dokument.

Betygshandlingar från och med år 2021 (pdf)

Använda nationellt prov

Så här använder du nationellt prov i betygsättningen.

Utgångspunkten är att alla elever ska genomföra nationella prov och leverantörerna har ett långtgående ansvar för att ordna så att det sker.

Om eleven, trots leverantörens ansträngningar, inte genomför ett nationellt prov, kan eleven ändå få ett godkänt betyg. I en sådan situation ska läraren göra en bedömning om detbetygsunderlag som finns ändå är tillräckligt för att sätta ett annat betyg än F.

I betygssättningen ska läraren analysera och värdera olika underlag.

Provresultat från nationellt prov utgör ett av flera underlag men ska beaktas särskilt. Det innebär att provresultatet från nationellt prov väger tyngre än annat underlag i betygssättningen.

När det finns ett resultat från ett nationellt prov, saknas utrymme i bestämmelserna att helt eller delvis bortse från
det i betygssättningen.

Registrering av sfi-betyg 

Skolor i egen regi registrerar sfi-betyg i Elevdokumentation. Skolor på entreprenad hanterar sfi-betyg i sina egna system och skickar in prov- och betygsprotokoll enligt angiven mall (protokollmall sfi). 

Protokollmall sfi 2022 (xlsx)

Registrering av grundläggande och gymnasiala betyg i Elevdokumentation

Vid varje kursslut ska betygssättning för grundläggande och gymnasiala kurser ske i Elevdokumentation. Alla elever som har status ”Antagen” i BER förväntas bli betygsatta i anslutning till kursslut.

Betygen ska registreras och låsas skyndsamt, senast två veckor efter kursslut. Du kan registrera betygen i Elevdokumentationen, antingen via grupp, import eller på elevnivå. Vissa betyg som till exempel prövnings- och stressbetyg måste registreras på elevnivå.

För att en undervisningsgrupp i BER ska vara sökbar i Elevdokumentationen så måste det finnas en eller flera betygssättande lärare kopplade till undervisningsgruppen i BER. Om det saknas en lärare i BER, får ni själva lägga upp den i BER.

Manualer (grundläggande och gymnasiala kurser)

Process - lägg upp betygsättande lärare i BER (pdf)

Koppla betygsättande lärare i BER (pdf)

Registrera betyg på gruppnivå (pdf)

Registrera betyg på elevnivå (pdf)

Registrera betyg via import (pdf)

Stressbetyg vid gymnasiala kurser

I vissa fall när en elev behöver ett betyg inför sista kompletteringsdagen för ansökan till högskolestudier, kan ett så kallat stressbetyg sättas. Stressbetyg är ett betyg som sätts och registreras innan kursslut vilket endast kan göras om tillräckligt med underlag för betygssättning finns. 

Om en elev i undervisningsgruppen ska få ett tidigarelagt kursbetyg måste det registreras på elevnivå och inte på gruppnivå i Elevdokumentationen.

Manual (gymnasiala kurser)

Stressbetyg (pdf)

Rättelse eller ändring av betyg i Elevdokumentation

Betygsättning är myndighetsutövning och ska utföras korrekt och noga. Vuxenutbildningscentrum möjliggör dock vid behov för utbildningsanordnare att ändra eller rätta ett betyg.

Utbildningsanordnare ska alltid informera Vuxenutbildningscentrum om en rättelse eller ändring behöver ske.

Manual (grundläggande och gymnasiala kurser)

Process – ändring av betyg (pdf)

Process – rättelse av betyg (pdf)

Digital signatur av lärares betygskatalog

Vuxenutbildning Stockholms avdelningschef har beslutat att godkänna att de utbildningsanordnare som kan och vill signera sina betygskataloger digitalt med ett anpassat verktyg som till exempel Scrive ska ges möjlighet att göra detta.

Rutiner för hantering av dessa kataloger

  • Läraren signerar digitalt i anordnarens system.
  • Den digitalt signerade betygskatalogen måste vidimeras av en rektor på plats hos utbildningsanordnaren för att kunna arkiveras.

Leverans av lärarens betygskatalog för arkivering

Betygshandlingar levereras en gång om året till Vuxenutbildningscentrum. Leveransen sker i februari för betygshandlingar från föregående år. Med betygskataloger avses lärarens betygskatalog per kurs som ska vara sorterade i bokstavsordning efter kurskod.

Utskrift av Utdrag ur betygskatalogen

Skolor ska på beställning från elev skriva ut utdrag från betygskatalogen i Elevdokumentation senast en månad efter kursslut.

Manual (grundläggande och gymnasiala kurser)

Skriv ut utdrag ut betygskatalogen i ED (pdf)

Registrering av Nationella prov i Elevdokumentation

Insamling av resultat i nationella prov för höstterminen 2023 genomförs som vanligt. Vi återkommer när skolor kan påbörja registrering av provresultat i Elevdokumentationen. Resultat för mellanprov som inte går att registrera i Elevdokumentationen samlas in via importmallen som finns att hämta i Elevdokumentationen. Den ifyllda Excelmallen ska sedan mejlas in till Verksamhetsstöd på Vuxenutbildningscentrum på Arbetsmarknadsförvaltningen. Registrering av Nationella provresultat ska vara klart senast den 31 januari 2024.

Verksamhetsstöd på Vuxenutbildningscentrum
E-postadress: support.systemadmin.amf@edu.stockholm.se

Registrera Nationella prov i Elevdokumentation (pdf)

Leverans av Nationella prov för arkivering

Nationella prov i sfi kurs B, C och D samt SVE/SVA 1 och 3 ska levereras till Vuxenutbildningscentrum två gånger per år – en gång i februari för höstterminens prov från föregående år och en gång i september för vårterminens prov för innevarande år.

Proven sorteras i kronologisk ordning efter år och termin. Inom terminen sorteras proven enligt typ av prov och personnummerordning.

Rutin för prövning

Vid prövning ska eleven prövas på hela kursens innehåll oavsett om de nyligen läst kursen eller ej. Studerande betalar 500 kronor direkt till utbildningsanordnaren eller genomför prövning kostnadsfritt om den studerande har betyget IG/F sedan tidigare eller genomför prövning efter validering.

Rutin för prövning sfi (pdf)

Rutin för prövning vuxenutbildning (pdf)

Uppdaterad