Prov och betyg

På grundläggande-, gymnasiala- och sfi-kurser sker betygsättning i systemet Elevdokumentation.

Betygshandlingar inom vuxenutbildningen

Rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet med skollag och andra författningar. Definition av begreppen betygskatalog, utdrag ur betygskatalog, intyg, examen och slutbetyg och hur dessa olika handlingar ska administreras och arkiveras framkommer i nedanstående dokument.

Betygshandlingar från och med år 2021 (pdf, 197 kB, nytt fönster)

Registrering av sfi-betyg 

Skolor i egen regi registrerar sfi-betyg i Elevdokumentation. Skolor på entreprenad hanterar sfi-betyg i sina egna system och skickar in prov- och betygsprotokoll enligt angiven mall (protokollmall sfi). 

Protokollmall sfi 2022 (xlsx, 14 kB, nytt fönster)

Registrering av grundläggande och gymnasiala betyg i Elevdokumentation

Vid varje kursslut ska betygssättning för grundläggande och gymnasiala kurser ske i Elevdokumentation. Alla elever som har status ”Antagen” i BER förväntas bli betygsatta i anslutning till kursslut.

Betygen ska registreras och låsas skyndsamt, senast två veckor efter kursslut. Du kan registrera betygen i Elevdokumentationen, antingen via grupp, import eller på elevnivå. Vissa betyg som till exempel prövnings- och stressbetyg måste registreras på elevnivå.

För att en undervisningsgrupp i BER ska vara sökbar i Elevdokumentationen så måste det finnas en eller flera betygssättande lärare kopplade till undervisningsgruppen i BER. Om det saknas en lärare i BER, får ni själva lägga upp den i BER.

Manualer (grundläggande och gymnasiala kurser)

Process - lägg upp betygsättande lärare i BER (pdf, 178 kB, nytt fönster)

Koppla betygsättande lärare i BER (pdf, 277 kB, nytt  fönster)

Registrera betyg på gruppnivå (pdf, 250 kB, nytt fönster)

Registrera betyg på elevnivå (pdf, 216 kB, nytt fönster)

Registrera betyg via import (pdf, 391 kB, nytt fönster)

Stressbetyg vid gymnasiala kurser

I vissa fall när en elev behöver ett betyg inför sista kompletteringsdagen för ansökan till högskolestudier, kan ett så kallat stressbetyg sättas. Stressbetyg är ett betyg som sätts och registreras innan kursslut vilket endast kan göras om tillräckligt med underlag för betygssättning finns. 

Om en elev i undervisningsgruppen ska få ett tidigarelagt kursbetyg måste det registreras på elevnivå och inte på gruppnivå i Elevdokumentationen.

Manual (gymnasiala kurser)

Stressbetyg (pdf, 104 kB, nytt fönster)

Rättelse eller ändring av betyg i Elevdokumentation

Betygsättning är myndighetsutövning och ska utföras korrekt och noga. Vuxenutbildningscentrum möjliggör dock vid behov för utbildningsanordnare att ändra eller rätta ett betyg.

Utbildningsanordnare ska alltid informera Vuxenutbildningscentrum om en rättelse eller ändring behöver ske.

Manual (grundläggande och gymnasiala kurser)

Process – ändring av betyg (pdf, 205 kB, nytt fönster)

Process – rättelse av betyg (pdf, 198 kB, nytt fönster)

Digital signatur av lärares betygskatalog

Vuxenutbildning Stockholms avdelningschef har beslutat att godkänna att de utbildningsanordnare som kan och vill signera sina betygskataloger digitalt med ett anpassat verktyg som till exempel Scrive ska ges möjlighet att göra detta. 

Rutiner för hantering av dessa kataloger

  • Läraren signerar digitalt i anordnarens system.
  • Den digitalt signerade betygskatalogen måste vidimeras av en rektor på plats hos utbildningsanordnaren för att kunna arkiveras.
  • Efter att rektor har vidimerat katalogerna ska dessa budas till Vuxenutbildningscentrum och vara sorterade i ordning.

Utskrift av Utdrag ur betygskatalogen

Skolor ska på beställning från elev skriva ut utdrag från betygskatalogen i Elevdokumentation senast en månad efter kursslut.

Manual (grundläggande och gymnasiala kurser)

Skriv ut utdrag ut betygskatalogen i ED (pdf, 134 kB, nytt fönster)

Registrering av Nationella prov i Elevdokumentation

Insamling av resultat i nationella prov genomförs enligt rutin.

Arkivering av Nationella prov

En gång per halvår ska prov i sfi kurs B, C och D samt SVE/SVA 1 och 3 levereras till Vuxenutbildningscentrum för arkivering enligt anvisning.

Rutin för prövning

Vid prövning ska eleven prövas på hela kursens innehåll oavsett om de nyligen läst kursen eller ej. Studerande betalar 500 kronor direkt till utbildningsanordnaren eller genomför prövning kostnadsfritt om den studerande har betyget IG/F sedan tidigare eller genomför prövning efter validering.

Manual (grundläggande och gymnasiala kurser)

Förlängd möjlighet för vissa att genomgå prövning mot en lägre avgift (pdf, 156 kB, nytt fönster)

Rutin för prövningar under 2022 (pdf, 369 kB, nytt fönster)

Uppdaterad