Prov och betyg

På grundläggande-, gymnasiala- och sfi-kurser sker betygsättning i systemet Elevdokumentation.

Betygshandlingar inom vuxenutbildningen

Rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet med skollag och andra författningar. Definition av begreppen betygskatalog, utdrag ur betygskatalog, intyg, examen och slutbetyg och hur dessa olika handlingar ska administreras och arkiveras framkommer i nedanstående dokument.

Betygshandlingar från och med år 2021 (pdf)

Använda nationellt prov

Så här använder du nationellt prov i betygsättningen.

Utgångspunkten är att alla elever ska genomföra nationella prov och leverantörerna har ett långtgående ansvar för att ordna så att det sker.

Om eleven, trots leverantörens ansträngningar, inte genomför ett nationellt prov, kan eleven ändå få ett godkänt betyg. I en sådan situation ska läraren göra en bedömning om det betygsunderlag som finns ändå är tillräckligt för att sätta ett annat betyg än F.

I betygssättningen ska läraren analysera och värdera olika underlag.

Provresultat från nationellt prov utgör ett av flera underlag men ska beaktas särskilt. Det innebär att provresultatet från nationellt prov väger tyngre än annat underlag i betygssättningen.

När det finns ett resultat från ett nationellt prov, saknas utrymme i bestämmelserna att helt eller delvis bortse från
det i betygssättningen.

Undantagsbestämmelsen

Om det finns särskilda skäl kan läraren bortse från enstaka delar av betygskriterierna vid betygssättningen. Den här paragrafen av skollagen brukar kallas för undantagsbestämmelsen eller pysparagrafen. För vuxenutbildningen finns den i 20 kap. 38 §. Syftet med undantagsbestämmelsen är att skapa förutsättningar för elever som annars inte haft möjlighet att nå ett visst betyg, E-C-A eller G.

Bestämmelsen får endast användas vid betygsättning och läraren får endast bortse från delar av kunskapskraven.

Undantagsbestämmelsen ska användas restriktivt och endast när det finns särskilda skäl till detta. Med särskilda skäl menas en funktionsnedsättning eller liknande personliga förhållanden som hindrar en elev från att nå kunskapskraven. Hindren får inte vara tillfälliga. En funktionsnedsättning innebär dock inte per automatik att undantagsbestämmelsen ska tillämpas.

Undantagsbestämmelsen får inte användas i undervisningen. Elever har rätt till kunskap och undervisningen ska möta och kompensera för elevers olika behov. Det innebär till exempel att läraren inte får undanta förmågor, som att skriva eller läsa, för en elev med dyslexi.

Det är den lärare som sätter betyg som ska bedöma om undantagsbestämmelsen kan användas. Det finns inte en exakt gräns utan det är en bedömning som måste göras.

För att underlätta denna bedömning behöver rektor se till att skolan har en struktur för att tidigt kunna upptäcka de elever som riskerar att inte nå målen, att elevernas behov kartläggs och analyseras i syfte att utforma lämpligt stöd samt att rutiner för att utvärdera och revidera stödinsatser finns och följs.

Det är ett systematiskt arbete kring kartläggning, analys och uppföljning som ska ge läraren ett tillräckligt underlag att ta ställning till om undantagsbestämmelsen bör tillämpas eller ej. Det är bra om läraren också samråder med rektor, lärarkollega, specialpedagog eller övrig personal med elevhälsokompetens.

Läs mer på Skolverket:

Registrering av sfi-betyg 

Skolor i egen regi registrerar sfi-betyg i Elevdokumentation. Skolor på entreprenad hanterar sfi-betyg i sina egna system och skickar in prov- och betygsprotokoll enligt angiven mall (protokollmall sfi). 

Protokollmall sfi 2022 (xlsx)

Registrering av grundläggande och gymnasiala betyg i Elevdokumentation

Vid varje kursslut ska betygssättning för grundläggande och gymnasiala kurser ske i Elevdokumentation. Alla elever som har status ”Antagen” i BER förväntas bli betygsatta i anslutning till kursslut.

Betygen ska registreras och låsas skyndsamt, tidigast på officiella kursslutsdagen, men absolut senast två veckor efter kursslut. Samma gäller för prövnings- och stressbetyg: skyndsam registrering högst två veckor efter elevernas prövnings- eller individuella betygsdatum.

Du kan registrera betygen i Elevdokumentationen, antingen via grupp, import eller på elevnivå. Vissa betyg som till exempel prövnings- och stressbetyg måste registreras på elevnivå.

För att en undervisningsgrupp i BER ska vara sökbar i Elevdokumentationen så måste det finnas en eller flera betygssättande lärare kopplade till undervisningsgruppen i BER. Om det saknas en lärare i BER, får ni själva lägga upp den i BER.

Manualer (grundläggande och gymnasiala kurser)

Process - lägg upp betygsättande lärare i BER (pdf)

Koppla betygsättande lärare i BER (pdf)

Registrera betyg på gruppnivå (pdf)

Registrera betyg på elevnivå (pdf)

Registrera betyg via import (pdf)

Stressbetyg vid gymnasiala kurser

I vissa fall när en elev behöver ett betyg inför sista kompletteringsdagen för ansökan till högskolestudier, kan ett så kallat stressbetyg sättas. Stressbetyg är ett betyg som sätts och registreras innan kursslut vilket endast kan göras om tillräckligt med underlag för betygssättning finns. 

Om en elev i undervisningsgruppen ska få ett tidigarelagt kursbetyg måste det registreras på elevnivå och inte på gruppnivå i Elevdokumentationen.

Manual (gymnasiala kurser)

Stressbetyg (pdf)

Rättelse, ändring eller avregistrering av felaktigt registrerat betyg i Elevdokumentation

Betygsättning är myndighetsutövning och ska utföras korrekt och noga. Vuxenutbildningscentrum möjliggör dock vid behov för utbildningsanordnare att ändra, rätta eller ta bort ett felaktigt registrerat betyg.

Utbildningsanordnare ska alltid informera Vuxenutbildningscentrum om en rättelse, ändring eller avregistrering av ett felaktigt registrerat betyg behöver ske.

Manual (grundläggande och gymnasiala kurser)

Process – ändring av betyg (pdf)

Process – rättelse av betyg (pdf)

Process – avregistrering av felaktigt registrerat betyg (pdf)

Digital signatur av lärares betygskatalog

Vuxenutbildning Stockholms avdelningschef har beslutat att godkänna att de utbildningsanordnare som kan och vill signera sina betygskataloger digitalt med ett anpassat verktyg som till exempel Scrive ska ges möjlighet att göra detta.

Rutiner för hantering av dessa kataloger

  • Läraren signerar digitalt i anordnarens system.
  • Den digitalt signerade betygskatalogen måste vidimeras av en rektor på plats hos utbildningsanordnaren för att kunna arkiveras.

Leverans av lärarens betygskatalog för arkivering

Betygshandlingar levereras en gång om året till Vuxenutbildningscentrum. Leveransen sker i februari för betygshandlingar från föregående år. Med betygskataloger avses lärarens betygskatalog per kurs som ska vara sorterade i bokstavsordning efter kurskod.

Utskrift av Utdrag ur betygskatalogen

Skolor ska på beställning från elev skriva ut utdrag från betygskatalogen i Elevdokumentation senast en månad efter kursslut.

Manual (grundläggande och gymnasiala kurser)

Skriv ut utdrag ut betygskatalogen i ED (pdf)

Registrering av Nationella prov i Elevdokumentation

Insamling av resultat i nationella prov för höstterminen 2023 genomförs som vanligt. Från och med den 6 december kan skolor påbörja registrering av provresultat. Resultat för mellanprov som inte går att registrera i Elevdokumentationen samlas in via importmallen som finns att hämta i Elevdokumentationen. Den ifyllda Excelmallen ska sedan mejlas in till Verksamhetsstöd på Vuxenutbildningscentrum på Arbetsmarknadsförvaltningen. Registrering av Nationella provresultat ska vara klart senast den 31 januari 2024.

Verksamhetsstöd på Vuxenutbildningscentrum
E-postadress: support.systemadmin.amf@edu.stockholm.se

Registrera Nationella prov i Elevdokumentation (pdf)

Leverans av Nationella prov för arkivering

Nationella prov i sfi kurs B, C och D samt SVE/SVA 1 och 3 ska levereras till Vuxenutbildningscentrum två gånger per år – en gång i februari för höstterminens prov från föregående år och en gång i september för vårterminens prov för innevarande år.

Proven sorteras i kronologisk ordning efter år och termin. Inom terminen sorteras proven enligt typ av prov och personnummerordning.

Rutin för prövning

Vid prövning ska eleven prövas på hela kursens innehåll oavsett om de nyligen läst kursen eller ej. Studerande betalar 500 kronor direkt till utbildningsanordnaren eller genomför prövning kostnadsfritt om den studerande har betyget IG/F sedan tidigare eller genomför prövning efter validering.

Rutin för prövning sfi (pdf)

Rutin för prövning vuxenutbildning (pdf)

Uppdaterad