Antagning

Antagningsprocessen är en viktig process som för dig som utbildare består av flera olika steg.

Vuxenutbildningscentrum tar beslut om den sökande ska tas emot till utbildning. En sökande ska tas emot till utbildning om hen är behörig till eller har rätt till utbildning. Bedömning av behörighet och rätt till utbildning görs för varje kurs som ansökan avser och ansökningar till gymnasiala kurser ska var färdigbehandlade cirka fyra veckor innan kursstart.

Ta ut antagningssiffror i Barn- och elevregistret (BER) 

Cirka fyra veckor innan kursstart har Vuxenutbildningscentrum behandlat de flesta inkomna ansökningar till aktuell period – vad som kan kvarstå är enstaka gymnasiala ansökningar där Vuxenutbildningscentrum har efterfrågat kompletteringar. Dessutom tillkommer det i viss mån grundläggande ansökningar som enligt avtal har kontinuerligt intag. Kurserna kan vara sökbara upp till ett par veckor efter kursstart. 

På stadens webbplats kan du läsa mer om processen för sökanden där det i antagningsprocessen framkommer behov av extra anpassningar eller behov av utökat stöd.

Manual (grundläggande- och gymnasiala kurser)

Ta ut antagningssiffror i BER (pdf)

Bekräfta grupper i Barn- och elevregistret (BER) 

Cirka fyra veckor innan kursstart har Vuxenutbildningscentrum behandlat de flesta inkomna ansökningar till aktuell period och du som skola informeras om att antagningsprocessen kan påbörjas. I samband med detta kan du gå in i BER och bekräfta grupper som ska starta.

Manual (grundläggande- och gymnasiala kurser)

Bekräfta grupper i BER (pdf)

Exportera antagna elever i Barn- och elevregistret (BER) inför kursstart

Cirka fyra veckor innan kursstart har Vuxenutbildningscentrum behandlat de flesta inkomna ansökningar till aktuell period och skolorna informeras om att antagningsprocessen kan påbörjas. Efter att du som skola har bekräftat vilka kurser som ska starta kan du exportera antagna elever till en Excelfil för att vid behov importera till egna system.

Manual (grundläggande- och gymnasiala kurser)

Exportera antagna elever i BER inför kursstart (pdf)

Anta sent intagna elever i Barn- och elevregistret (BER) 

Vuxenutbildningscentrum fortsätter att efterbehandla ansökningar fram till kursstart och placerar elever i bekräftade grupper med status ”Intagen”.
Du som utbildningsanordnare bör kontinuerligt bevaka och anta samt kalla de senare tillagda eleverna i BER.

Manual (grundläggande- och gymnasiala kurser)

Anta sent intagna elever i BER (pdf)

Inställd kurs – anta elev från en annan anordnare

Om du som utbildningsanordnare inte startar en kurs har eleven rätt att läsa den hos en annan anordnare i Stockholms stad. Den mottagande utbildningsanordnaren ska vid mån av plats ta emot eleven och vara behjälplig med bytet.

Manual (grundläggande- och gymnasiala kurser)

Inställd kurs – Anta elev från en annan anordnare (pdf)

Skicka kallelse i Barn- och elevregistret (BER) 

Elever på grundläggande eller gymnasiala kurser ska senast två veckor innan kursstart ha fått en kallelse från utbildningsanordnare. Det finns möjlighet att skicka kursinformation till en eller flera elever direkt från BER via brev eller en kombination av e-post och brev.

Intag av nya elever till sfi

Du som är utbildningsanordnare ska meddela Vuxenutbildningscentrum ert intag/kursutbud. Detta gör du genom att fylla i och skicka in intagsmallen till Vuxenutbildningscentrum. I mallen ska du också fylla i era önskemål om ni önskar att ta emot nya elever varje vecka, varannan vecka eller varje månad.

Om ni har någon förändring eller ändring för kommande intag ska det meddelas till Vuxenutbildningscentrum senast klockan 12.00 torsdagar för att vara gällande från nästkommande veckas information till eleverna. Om inga förändringar meddelas till Vuxenutbildningscentrum, gäller samma uppgifter som tidigare.

Intagsmallar

Intag av nya elever – intagsmall sfi (pdf)

Intagsmall 1A (docx)

Intagsmall 2A (docx)

Intagsmall 4A (docx)

Aviserade sfi-elever i Barn- och elevregistret (BER)

Vuxenutbildningscentrum ansvarar för information och antagning till sfi i Stockholms stad. Du som är utbildningsanordnare kommer aviseras om era antagna elever via stadens Barn- och elevregister (BER). Inför varje nytt kursintag går det att logga in och söka fram kommande kursdeltagare i BER och exportera uppgifterna till Excel.

Manual

Exportera och anta aviserade sfi-elever i BER, Avtalsområde 1A, 2A och 4A (pdf)

Uppdaterad