Kvalitetsarbete

Ett fungerande kvalitetsarbete med att följa upp, planera och utveckla utbildningen i syfte att främja alla elevers utveckling och lärande är viktigt. Kvalitetsarbetet utförs både på enhetsnivå och på huvudmannanivå.

Stadens systematiska kvalitetsarbete grundar sig på verksamhetsplanen och dess tre rapporteringstillfällen per år, tertialrapport 1 och 2 samt verksamhetsberättelsen för helåret.

Skolor i egen regi redovisar arbetet i ILS (stadens integrerade lednings- och styrningssystem), skolor i upphandlad regi redovisar i av staden angivna mallar. Mallarna återfinns under respektive rubrik här nedan.

I november varje år genomför vi en årlig rektorsträff för samtliga rektorer för analys och dialog kring resultatet och aktuella frågor.

Anvisningar

Som anordnare ska du rapportera vissa resultat vid alla tre rapporteringstillfällen, andra resultat vid enbart någon av de tre. Här kan du läsa om vad som ska rapporteras, för vilken tidsperiod och när redovisningen ska lämnas in.

Stockholm stad har satt upp målvärden för indikatorer som följs över tid. I detta dokument är målvärdena sammanställda för de indikatorer relevanta för dig som upphandlad anordnare.

Målvärden indikatorer 2024 (pptx)

Redovisningen skickas till vuxenutbildningen@stockholm.se senast 8 april.

Redovisningen ska innehålla

 • klagomål för perioden 1 januari – 31 mars 2024 (enhetsnivå i mall enligt nedan).
 • avvikelserapportering målvärden (avtalsområdesnivå)
 • avvikelserapportering fokusområden från er årsrapport (avtalsområdesnivå).

Avvikelserapporteringen innebär att du som anordnare gör en bedömning av dina resultat hittills i relation till de uppsatta målvärdena för indikatorerna. Det du redovisar är om det är något område där du bedömer att ni riskerar att inte nå målvärdena. Då redovisar du en analys av vad det kan bero på. I annat fall rapporterar du ”inte några avvikelser”.

Redovisningen skickas till vuxenutbildningen@stockholm.se senast 12 augusti.

Redovisningen ska innehålla

 • klagomål för perioden 1 januari–30 juni 2024 (enhetsnivå i mall enligt nedan)
 • analys av betygsresultat 1 januari–30 juni 2024 (avtalsområdesnivå)
 • redovisning på individnivå av Arbete tre månader efter avslutad yrkesutbildning. Redovisningen omfattar elever som avslutad yrkesutbildning, inklusive kombinationsutbildning, under andra halvåret 2023 (1 juli–31 december)
 • analys av resultatet Arbete tre månader efter avslutad yrkesutbildning (avtalsområdesnivå)
 • VO-skolor skickar in underlag kring beslut om hälsointyg för perioden 1 januari 2024–30 juni 2024 (inklusive eventuell orapporterad från december 2023).

Redovisningen skickas till vuxenutbildningen@stockholm.se senast 2 december.

Redovisningen ska innehålla

 • klagomål för perioden 1 januari–30 november 2024 (enhetsnivå i mall enligt nedan)
 • årsrapport 2024 (anordnar- och avtalsområdesnivå)
 • redovisning på individnivå av Arbete tre månader efter avslutad yrkesutbildning. Redovisningen omfattar elever som avslutad yrkesutbildning, inklusive kombinationsutbildning, under första halvåret 2024 (1 januari–30 juni). Analysen görs i årsrapporten
 • VO-skolor skickar in underlag kring beslut om hälsointyg för perioden juli–december 2024.

Klagomål

Utgångspunkterna är att det ska vara enkelt för eleverna att framföra synpunkter och klagomål. Alla som framför synpunkter eller klagar ska bemötas på ett respektfullt sätt med vänlighet, snabbhet, korrekt information, begriplighet och likvärdighet. Att aktivt fråga efter, systematiskt samla in, dokumentera och analysera synpunkter och klagomål är ett sätt att stärka medborgarperspektivet, utveckla verksamheten, förbättra rutiner och arbetssätt samt åtgärda och undvika upprepningar av fel och brister.

Vi tillämpar närhetsprincipen. Det innebär att hantering och utredning av klagomål bör ske på den lägsta ändamålsenliga nivån. Du som anordnare följer därför din organisations rutiner. Dessa ska vara förenliga med utgångspunkterna enligt ovan samt vara väl kända för stadens elever. I rutinerna ska det framgå att en elev som inte är nöjd med hanteringen på skolnivå kan kontakta staden i egenskap av huvudman.

De klagomål som du redovisar till oss avser klagomål som krävt att rektor eller annan ledningsfunktion involverats (alltså inte dem som till exempel hanteras direkt med och av lärare i undervisningen). Definitionen är att ett klagomål är av negativ karaktär, där verksamheten inte uppfyller personens krav och förväntningar. Ett klagomål kräver vidare en aktiv hantering eller åtgärd, till exempel trepartssamtal, uppföljning eller utredning.

Du gör en bedömning av klagomålens kärna enligt rubrikerna nedan.

 • Bemötande: Rör klagomål om bemötande av olika slag, både från personal och andra elever.
 • Tillgänglighet: Rör klagomål som handlar om tillgänglig miljö, information eller service.
 • Innehåll: Rör klagomål som handlar om utförande, bedömning, individanpassning, organisation eller regelverk.

Om någon på skolan får kännedom om att en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling eller diskriminering ska rektor hos dig som anordnare skyndsamt utreda händelsen.

Rektor ska också snarast möjligt ta kontakt med sin kontaktrektor i staden som hjälper till med hanteringen av utredningen samt säkerställer att det görs en ärendeanmälan till nämnden (Skollagen 6 kap, § 10).

De utredningar som genomförts under året, oavsett dess resultat redovisas under egen rubrik i klagomålsmallen.

Arbete efter yrkesutbildning

En av målsättningarna för vuxenutbildningen är att elevernas kunskapsinhämtning leder till att de stärker sin ställning på arbetsmarknaden. En annan är att vuxenutbildningen möter arbetslivets behov av kompetensförsörjning. För yrkesutbildningarna finns en särskilt nära koppling till dessa två mål.

Du som anordnar yrkesutbildningar eller kombinationsutbildningar ska på individnivå följa upp elevernas arbetssituation efter avslutad yrkesutbildning och ställa den i relation till situationen vid att utbildningen påbörjades.

Mall Uppföljning yrkesutbildning 2024 (xlsx)

Årsrapport

Du som anordnare lämnar årligen en årsrapport. Årsrapporten skrivs på en aggregerad nivå per avtalsområde i det fall anordnare har flera enheter. Årsrapporten har fokus på resultat och analys av sammanställda uppgifter inom betyg, genomströmning, elevnöjdhet, och arbete efter yrkesutbildning. Årsrapporten innehåller även resultat och analys av utvecklingsarbete. Denna rubrik kopplar till det skolan inom ram för sitt systematiska kvalitetsarbete på enhetsnivå identifierat som fokus för utveckling. Det kan vara områden som inte specifikt rör övriga huvudområden i årsrapporten men uppdrag i skolförfattningarna, till exempel digitalisering eller värdegrund.

Årsrapport mall 2024 (docx)

Stödmaterial i att analysera verksamheten

Arbetsmarknadsförvaltningen har som intention att stärka analysförmågan i verksamheterna. Som ett led i det arbetet har checklistor tagits fram som är tänkta att utgöra stöd i arbetet med uppföljning och analys. De är generella och kan användas oavsett utbildning eller avtalsområde.

Fokusera (pdf)

Samla underlag (pdf)

Samla underlag/fördjupning (pdf)

Sök orsaker (pdf)

Dra slutsatser och föreslå förändringar (pdf)

Förslag på förändringar (pdf)

Uppdaterad