Kvalitetsarbete

Ett fungerande kvalitetsarbete med att följa upp, planera och utveckla utbildningen i syfte att främja alla elevers utveckling och lärande är viktigt. Kvalitetsarbetet utförs både på enhetsnivå och huvudmannanivå.

Stadens systematiska kvalitetsarbete grundar sig på verksamhetsplanen och dess tre rapporteringstillfällen per år, tertialrapport 1 och 2 samt verksamhetsberättelsen för helåret.

Skolor i egen regi redovisar arbetet i ILS (stadens integrerade lednings- och styrningssystem), skolor i upphandlad regi redovisar i av staden angivna mallar. Mallarna återfinns under respektive rubrik här nedan.

Anvisningar

Som anordnare ska du rapportera vissa resultat vid alla tre rapporteringstillfällen, andra resultat vid enbart någon av de tre. Här kan du läsa om vad som ska rapporteras, för vilken tidsperiod och när redovisningen ska lämnas in. Du kan också läsa om vilka prioriterade utvecklingsområden som Vuxenutbildning Stockholm har för 2022.

Anvisningar (pdf)

Klagomål

Det ska vara enkelt för eleverna att framföra synpunkter och klagomål. Alla som framför synpunkter eller klagar ska bemötas på ett respektfullt sätt med vänlighet, snabbhet, korrekt information, begriplighet och likvärdighet.

Att aktivt fråga efter, systematiskt samla in, dokumentera och analysera synpunkter och klagomål är ett sätt att stärka medborgarperspektivet, utveckla verksamheten, förbättra rutiner och arbetssätt samt åtgärda och undvika upprepningar av fel och brister.

Här kan du läsa om hur du som anordnare redovisar och kategoriserar de klagomål som hanterats på varje enhet.

Klagomålsredovisning (pdf)

Arbete efter yrkesutbildning

En av målsättningarna för vuxenutbildningen är att elevernas kunskapsinhämtning leder till att de stärker sin ställning på arbetsmarknaden men också att vuxenutbildningen möter arbetslivets behov av kompetensförsörjning. För yrkesutbildningarna finns en särskilt nära koppling till detta mål.

Här kan du som anordnar yrkesutbildningar och kombinationsutbildningar läsa om hur du redovisar denna uppföljning.

Arbete efter yrkesutbildning (Excel)

Årsrapport

Du som anordnare lämnar årligen en årsrapport. Årsrapporten har fokus på resultat och analys av sammanställda uppgifter och kvalitetsarbetet. Här finner du mallen för årsrapporten för 2022.

Årsrapport (Word)

Stödmaterial i att analysera verksamheten

Arbetsmarknadsförvaltningen har som intention att stärka analysförmågan i verksamheterna. Som ett led i det arbetet har checklistor tagits fram som är tänkta att utgöra stöd i arbetet med uppföljning och analys. De är generella och kan användas oavsett utbildning eller avtalsområde.

Fokusera (pdf)

Samla underlag (pdf)

Samla underlag/fördjupning (pdf)

Sök orsaker (pdf)

Dra slutsatser och föreslå förändringar (pdf)

Förslag på förändringar (pdf)

Uppdaterad