Hand som skriver i block med en mobil liggande på bordet.

Tillgängliga lärmiljöer

All verksamhet inom stadens vuxenutbildning ska utformas så att elever ges den ledning och stimulans som behövs för att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Arbetsmarknadsförvaltningen beskriver här sitt förhållningssätt och en ansvarsbeskrivning för arbetet med tillgängliga lärmiljöer. Målet är att all verksamhet inom stadens vuxenutbildning ska utformas så att elever ges den ledning och stimulans som behövs för att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Här hittar du information om vem som gör vad för att åstadkomma detta.

Tillgänglighet är ledordet

Alla i vårt samhälle ska få möjlighet att utbilda sig och mötas av en tillgänglig skola. Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för elever oavsett funktionsförmåga. Inom vuxenutbildningen ska flexibilitet eftersträvas gällande tid, plats, studietakt, studieform samt sätt att lära. Kursens innehåll och upplägg behöver möta varje elev utifrån elevens behov och förutsättningar. Bristande tillgänglighet kan räknas som diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Det innebär att organisera verksamheten på individ-, grupp- och skolnivå för att möta alla elevers behov.

Skolan ska regelbundet följa upp elevernas progression i syfte att hitta och kunna stödja elever som har behov av extra anpassningar för att klara sina studier inom utsatt tid. Skolan ska också bedriva ett systematiskt arbete för att motverka avbrott. Innan stödinsatser riktade mot individen sätts in är det viktigt att skolan har sett över hur organisationen omkring eleven ser ut. Det kan bland annat ske genom att se över hur resurser fördelas, vilka pedagogiska metoder som används, hur den aktuella elevgruppen fungerar och hur elevens lärmiljöer är organiserade. Förändringar i organisationen omkring eleven kan ibland vara tillräckligt för att skapa förutsättningar för utveckling.

Ledning och stimulans är ibland inte tillräckligt för vissa elever och de behöver mer individinriktade stödinsatser. Extra anpassningar är stödinsatser som ryms inom ramen för den ordinarie undervisningen när eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Det krävs ingen diagnos för stöd och en sådan innebär inte per automatik att en elev är i behov av stöd. Skolan är alltid skyldig att anpassa verksamheten efter varje elevs behov.

Exempel på extra anpassningar är färdighetsträning inom ramen för den ordinarie undervisningen, samt anpassade programvaror. I arbetet med extra anpassningar är det viktigt att se över hur undervisningen har utformats och att ta in elevens åsikter om arbetsformer och upplägg. Det är viktigt att lärare och övrig personal följer upp arbetet med de extra anpassningarna.

Illustration som visar var ansvaret ligger för extra anpassningar kontra tillgänglig lärmiljö
När skolan medvetet arbetar för att möta alla elever från början minskar behovet av extra anpassningar och vi går mot en mer tillgänglig lärmiljö.

Att utveckla tillgängligheten innebär att undanröja hinder i den fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljön. Inom det systematiska kvalitetsarbetet behöver rektor på skolan titta på tillgängligheten, hur verksamheten organiseras på individ-, grupp- och organisationsnivå så att eleverna får förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål.

I syfte att utveckla tillgängligheten behöver skolan systematiskt och kontinuerligt planera och följa upp tillgängligheten, analysera resultaten från uppföljningarna och utifrån analysen genomföra tillgänglighetshöjande insatser.

Roller och ansvar

Arbetsmarknadsförvaltningens ansvarsbeskrivning förtydligar ansvar och roller inom vuxenutbildningen i arbetet med tillgängliga lärmiljöer. Nedan är områden med ansvarig roll.

Ansvar: Rektor på skolenheten 

Rektor har ett särskilt ansvar för att lärarna anpassar undervisningens upplägg, innehåll och arbetsformer efter elevernas skiftande behov och förutsättningar.

Ansvar: Rektor på skolenheten 

Rektor ansvarar för att alla elever ges handledning och förutsättningar att använda lärverktyg för en tidsenlig utbildning.

Ansvar: Huvudman Stockholms stad

Arbetsmarknadsförvaltningen beställer teckentolk och planering sker i samarbete med rektor på skolenheten. I viss omfattning erbjuder staden även särskilt anpassad verksamhet.

Vill du beställa teckentolk, kontakta oss!

teamskolutveckling.vux@edu.stockholm.se

 

Ansvar: Rektor på skolenheten 

Det är rektorn som ansvarar för att ge lärare och övrig skolpersonal på skolenheten förutsättningar för arbetet med extra anpassningar.

Ansvar: Lärare 

Huvudansvaret för planering och genomförande av stödinsatser ligger främst hos läraren.

Ansvar: Huvudman Stockholms stad

Skolenhetens rektor signalerar huvudmannen för dialog om möjlig kompletterande insats och eventuell kostnadsfördelning.

Resurser och stödfunktioner i arbetet

Alla som arbetar inom vuxenutbildningen ska samverka för att göra utbildningen till en god miljö för utveckling och lärande. Vissa professioner lyfts fram i upphandlingsdokumentet med särskilda uppdragsbeskrivningar relevanta för arbetet med tillgänglighet.

Målet är att lärarna ska skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever och specialpedagogens roll är att stödja lärarna i deras arbete. Specialpedagogen ska:

 • Finnas tillgänglig på varje skolenhet utifrån behov.
 • Ta fram material och skapa strukturer/rutiner för lärarna kring hur de kan arbeta med elever som har behov av stöd samt tillgängliga lärmiljöer (fysisk, social, pedagogisk).
 • Vara en tillgång till specialpedagogisk kompetens för lärarna genom till exempel utbildningsinsatser och omvärldsbevakning.
 • Skapa strukturer för att följa upp enskilda individärenden där lärarna har fått stöd med rekommendationer.
 • Stödja lärarna med kunskap och hantering av olika lärverktyg.
 • Delta i vuxenutbildningens specialpedagogiska nätverk.

Studie- och yrkesvägledaren på skolenheten ska: 

 • Erbjuda den studie- och yrkesvägledning som skollag, läroplan, Skolverkets allmänna råd och annan författning gällande studie- och yrkesvägledning ställer krav på under pågående studier. Detta innefattar att också kunna stödja elever i studieekonomiska frågor.
 • Hålla sig informerad om utbudet inom komvux och övriga relevanta skolformer samt arbetsmarknaden.  
 • Utifrån vad som bäst leder eleven mot dennes mål för utbildningen eller deltagande på arbetsmarknaden, objektivt vägleda eleven mot hela det utbildningsutbud som erbjuds elever inom Stockholms stad eller i förekommande fall till andra skolformer. 
 • Samverka med Vuxenutbildningscentrum, team skolutveckling, stadens jobbtorg samt med eventuellt berörda myndigheter, kring elever i behov av större vägledningsinsatser.  
 • Samverka med Vuxenutbildningscentrum avseende hantering av underlag för slutbetyg/examen.  
 • Vara kontaktperson till staden gällande skolbyten.  
 • Vara en tillgång till vägledningskompetens för lärarna genom till exempel utbildningsinsatser och omvärldsbevakning.

Team skolutveckling erbjuder skolor utvecklingssatsningar, bland annat genom handledning, processtöd och workshops.

Syftet är att skapa tillgängliga lärmiljöer och därigenom öka elevers måluppfyllelse.

Behöver din verksamhet stöd?​

Rektor eller chef är välkommen att kontakta oss för samarbete på organisations-, grupp- och individnivå. Tillsammans planerar vi innehåll och upplägg.
 
Vårt arbete är förebyggande och hälsofrämjande. Ta tidig kontakt med oss – forskning och beprövad erfarenhet visar att elevers resultat gynnas av tidiga insatser!​

E-post: teamskolutveckling.vux@edu.stockholm.se

Vuxenutbildningscentrum handhar antagningen till studier. Om det under antagningsprocessen eller vid annan kontakt med Vuxenutbildningscentrum framkommer att en sökande har behov av extra anpassningar på skolenheten hänvisas sökanden ta kontakt med studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningscentrum för studieplanering.

E-post: support.vux.amf@edu.stockholm.se

I övrigt uppmanas sökanden att prata med skolan om sitt behov av anpassningar. En sökande betraktas vara överlämnad från antagningen till skolan som elev cirka 3 veckor innan kursstart, det vill säga då skolan meddelat kursstart och antagit eleven.

För elever som behöver stöd utöver extra anpassningar eller om en elev inte själv kan bära sitt behov av stöd till skolan gör specialpedagog på Vuxenutbildningscentrum en överlämning till skolan inför kursstart.

Nedan presenteras ett urval av verksamheter inom förvaltningen vars medarbetare möter individer inför och under studier.

Elevteamet komvux är ett flerspråkigt team för elever som läst gymnasieskolans språkintroduktionsprogram och vill fortsätta studierna på komvux.

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) arbetar för unga under 20 år. 

AIM är en del av KAA för elever under 20 år som inte går i gymnasiet eller saknar gymnasieexamen. 

Jobbtorg Stockholm är Stockholms stads gemensamma ingång till stadens olika arbetsmarknadsinsatser. Verksamheten har som uppdrag att hjälpa enskilda att komma i arbete eller påbörja studier och att samverka med arbetsgivare.  

Jobbtorg Stockholm för unga ger stöd och vägledning till personer mellan 16 och 29 år som varken studerar eller arbetar. 

Signalering om utökade stödåtgärder

I vissa fall kan behov av andra stödåtgärder än det som ryms inom extra anpassningar uppmärksammas. Det är då viktigt att skolan signalerar huvudmannen om detta. Ifylld blankett här nedan skickas så tidigt som möjligt efter upptäckt till kontaktrektor eller mejlas till Vuxenutbildningen.

E-post: vuxenutbildningen@stockholm.se

Signalering om stödåtgärder (docx)

Källor 

Skolverket (2022). Allmänna råd med kommentarer för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Skolverket (2022). Läroplan för vuxenutbildningen.

Stockholms stad (2019). Upphandlingsdokument. 2019-06-26. 

Uppdaterad