Företagsrådgivare

Du som är, eller vill bli, rådgivare inom Starta eget Stockholm gör ett viktigt jobb för att främja Stockholms företagarklimat.

Är du intresserad av att ansluta dig som rådgivare inom Starta eget Stockholm?

Ansökan om auktorisation företagsrådgivare (pdf)

Ersättningsmodell för företagsrådgivning
Rådgivning Ersättning
Individuell rådgivning 60 minuter 715 kronor
Individuell rådgivning 30 minuter 375 kronor
Workshop, grundersättning 715 kronor per tillfälle
Workshop, per tillkommande kund (minst 2, högst 15 per tillfälle) 50 kronor per person

Villkor för att bli auktoriserad rådgivare

För att bli auktoriserad rådgivare inom Starta eget Stockholm behöver du följa de villkor och föreskrifter som gäller. Villkoren och föreskrifterna kan komma att förändras över tid. Om du inte följer auktorisationsvillkoren kan du få en varning eller bli avauktoriserad.

1. Ansökan. För att bli auktoriserad ska du kunna ge företagsrådgivning på ett sakkunnigt sätt i överensstämmelse med fastställda villkor.

Du ska kunna redovisa

  • en ändamålsenlig verksamhet
  • erfarenhet av att stimulera till entreprenörskap
  • metodidé
  • tre referenser, varav minst två är kunder som du har coachat i deras entreprenörsresa. Referenserna får inte vara närstående, personligt ekonomiskt involverade i din/dina verksamheter eller i annat avseende uppfattas jäviga.

Din ansökan ska vara komplett ifylld och underskriven och med samtliga bilagor medskickade för att behandlas. Bifoga ansökan i en samlad pdf.
Vi strävar efter att behandla en komplett ansökan inom sex veckor. I samband med storhelger, semestertider och andra ledigheter kan handläggningstiden dock bli längre.

Eventuella kompletteringar till ansökan kan begäras. Då har du åtta veckor på dig att komplettera ansökan. Har du inte kompletterat ansökan inom åtta veckor avslås din ansökan med automatik.

2. Utredning och referenstagning. Efter att din ansökan har gåtts igenom kontrollerar Stockholm Business Region dina referenser. Referensfrågorna är utformade utifrån fastställda auktorisationsvillkor.

3. Möte och intervju. Inom tre veckor efter att din ansökan har godkänts och om dina referenser styrker din ansökan bjuds du in till ett fysiskt möte med Stockholm Business Region, Stockholms stads näringslivs- och destinationsbolag.
I mötet träffar du representanter för Starta eget Stockholm och du får en möjlighet att muntligt beskriva din verksamhet, metodidé och erfarenhet. På mötet får du även information om nästa steg och fortsatt process.

4. Godkänd auktorisation. Ett avtal tecknas mellan dig och Stockholm Business Region. Som auktoriserad leverantör av rådgivningstjänster inom Starta eget Stockholm förbinder du dig att följa auktorisationsvillkoren och de administrativa föreskrifterna. Därför är det viktigt att du redan vid avtalsstart sätter dig in i villkoren.
Vi påminner om att du som leverantör har ansvar för att dina rådgivare följer auktorisationsvillkoren och lever upp till den kvalitet som ställs.

Om du inte blir godkänd

Om du inte uppfyller kraven får du ett skriftligt besked från Stockholm Business Region om vad du saknar för att bli auktoriserad. 

Det finns både generella auktorisationsvillkor gällande företagsrådgivning och specifika auktorisationsvillkor som ställs på dig som rådgivare.

Generella och specifika auktorisationsvillkor för kundval för företagsrådgivning (pdf)

Utöver auktorisationsvillkoren behöver du även följa de administrativa föreskrifterna för Starta eget Stockholm.

Administrativa föreskrifter för kundval för företagsrådgivning (pdf)

Om du inte följer auktorisationsvillkoren kan du som leverantör få en varning. Varning är en anmodan om att rättelse ska ske senast inom sex veckor. Leverantören ska vid varning inkomma med åtgärder i en åtgärdsplan för att komma tillrätta med uppkomna brister samt en tydlig tidsplan för åtgärderna. Stockholm Business Regionen följer sedan upp hur du åtgärdat bristerna. Om du inte åtgärdar bristerna efter ytterligare en varning leder det till avauktorisation.

En förutsättning för att vara leverantör inom kundvalet är att leverantören är auktoriserad. I vissa fall framgår av avtalet med bilagor att en brist föranleder avauktorisation. Detta innebär att om sådan brist uppstår kommer Stockholm Business Region att fatta beslut om att avauktorisera leverantören och vid samma tidpunkt upphör avtalet med bilagor eftersom de avtalade tjänsterna inte uppfyller auktorisationsvillkoren. Avauktorisation behöver inte föregås av någon dialog mellan parterna.

Om du avauktoriseras får du ett skriftligt beslut från Stockholm Business Region och du tas bort från bokningstjänsten.

 

Uppdaterad