Studievägledning

Här hittar du som är studie- och yrkesvägledare information och rutiner gällande sen ansökan, skolbyte, revidering av individuell studieplan och andra vägledningsinsatser.

Sen ansökan

Vi tar inte emot en ansökan efter sista ansökningsdag på gymnasiala kurser och yrkespaket och vi tillämpar inte reservantagning. Istället hänvisar vi till kommande sökbara kursstarter. 

Undantag kan dock göras om det finns synnerliga skäl eller om det uppstått tekniska problem vid ansökan som den sökande inte kunnat påverka.

Nya sökande och elever som saknar studieplan hos skolan

Om synnerliga skäl finns kan nya sökande kontakta Vuxenutbildningscentrum. Synnerliga skäl kan vara sjukhusvistelse eller annan omständighet där den sökande utan egen påverkan inte kunnat ansöka i tid.

Exempel på ej godtagbara synnerliga skäl:

 • glömt ansöka
 • varit på semester
 • inte känt till den aktuella utbildningens/kursens sista ansökningsdag.

Elever och sökande med pågående studier som har studieplan hos skolan

Elever med pågående studier som anser sig ha synnerliga skäl för en sen ansökan måste vända sig till sin skola/sina skolor. Studievägledaren bedömer sedan, i samråd med eleven, om det finns orsak till sen ansökan utifrån en upprättad individuell studieplan.

Om skolan inte erbjuder önskad kurs, kan studievägledare godkänna att det finns skäl till sen ansökan hos annan utbildningsanordnare. I dessa fall kontaktas studie- och yrkesvägledarna på intagningskansliet (SYVik) med uppgifter om vilken kurs eleven ska läsa.

E-post: komvuxsyv.intagning@edu.stockholm.se

Revidering av individuell studieplan – ISP

Den individuella studieplanen revideras löpande vid behov. Det kan exempelvis vara vid sen ansökan, byte eller förlängning av kurs. Nedan hittar du rutiner gällande revidering av individuella studieplanen.

Vår grundpolicy för revidering av individuell studieplan som innebär en sen ansökan är:

 • det sedan tidigare funnits en individuell studieplan på skolan
 • synnerliga skäl för att ha missat att söka
 • stora konsekvenser för den berörde om inte en revidering görs.

Elever i studier som har skäl till en förändring i sin individuella studieplan ska kontakta studie- och yrkesvägledaren på skolan. 

I vissa ärenden kan studie- och yrkesvägledaren på skolan besluta utan att invänta godkännande. Det gäller:

 • Elev som utan uppehåll läser mot Svenska/Svenska som andraspråk 3. Inga särskilda skäl krävs för sen ansökan.
 • Elev som utan uppehåll läser mot Engelska 6.
 • Pågående elev med en studiegång mot examen.
 • Elev som läser kurspaket/har en studiegång mot ett visst yrkesområde.
 • Elev som läser enstaka kurs mot särskild behörighet eller visst kompetensområde.
 • Elev som har fått F på en kurs och får pedagogisk rekommendation att läsa om kursen i direkt anslutning till kursslut. Inga särskilda skäl krävs för sen ansökan.
 • Elev som behöver ändra kursordning/inriktning i befintligt kurspaket.
 • Elev som behöver förlängning av sin kurstid.
 • Elev som ska läsa grundläggande eller gymnasial kurs parallellt med sfi-studier. Skolan ansvarar för att göra den pedagogiska bedömningen och säkerställa att ämnet läses på rätt nivå samt att eleven har förutsättningar och att kunskaper inte redan finns.
 • Elev med pågående studier där skolan gör en pedagogisk bedömning att eleven bör byta nivå på kursen får flyttas till bedömd nivå. Gäller även om betyg redan finns i kursen.

Skolan registrerar elev på kursen. Om kursen inte erbjuds på skolan så finns möjlighet att läsa kursen på annan skola. Kontakta då SYVik för registrering av kurs. Reviderad ISP laddas upp.

Material och dokument du behöver för att genomföra processen:

 • Utbildningskatalogen/Open24.
 • Behörighet till Utbildningskatalogen.
 • Handläggning av reviderade studieplaner.

Studieplanen ska innehålla:

 • Mål/delmål med studierna.
 • Utbildningsbakgrund (yrkesbakgrund vid validering).
 • Kursplanering med historik och planering framåt.
 • Planerat slutdatum.
 • Ärendet samt skäl till revidering av individuell studieplan (byte/tillägg/ändrad studietakt).
 • Kursgruppsbeteckningar för aktuell revidering.
 • Individuell studieplan upprättad i samråd med: Namn och datum.

Rutin för hur studieplanen ska upprättas i Fördjupad studieplan i Open24

 1. Behörighet till Utbildningskatalogen/Open24 krävs (begärs av chef vid din skola).
 2. Gå in i Utbildningskatalogen och sök upp elev under Elevinformation.
 3. Tryck på Skapa/Revidera – detta aktiverar möjligheten att skriva i Fördjupad studieplan.
 4. Eleven måste ha gett sitt medgivande för att skolan ska kunna skriva i studieplanen (görs via webbkatalogen Min sida).
 5. Synnerliga skäl/tydliga konsekvenser kan motivera sen ansökan. Ta ställning till om skäl finns.
 6. Gör en kortfattad notering, skriv tillexempel individuell studieplan sen ansökan, i rutan för kommentarer i Open24. Obs! Signera din kommentar.
 7. Skicka reviderad ISP till funktionsbrevlådan för individuella studieplaner. 
  E-post: isp@edu.stockholm.se. Denna funktionsbrevlåda används främst för dokumentation och uppföljning.
 8. Har du en fråga angående revideringen som kräver ett beslut från Vuxenutbildningscentrum ska den ställas till funktionsbrevlådan.

  SYVik
  E-postadress: komvuxsyv.intagning@edu.stockholm.se

Material och dokument du behöver för att genomföra processen:

 • behörighet till Utbildningskatalogen/Open24
 • skolans eget dokument för individuell studieplan
 • handläggning av reviderade studieplaner.

Studieplanen ska innehålla:

 • Namn och personnummer samt datum för revidering.
 • Kontroll att sökande är folkbokförd i Stockholms stad/kommun.
 • Mål/delmål med studierna.
 • Utbildningsbakgrund (yrkesbakgrund vid validering).
 • Kursplanering med historik och planering framåt.
 • Planerat slutdatum.
 • Ärendet samt skäl till revidering av ISP (byte/tillägg/ny pedagogisk rekommendation).
 • Kursgruppsbeteckningar för aktuell revidering.
 • Individuell studieplan upprättad i samråd med: Namn och datum.

Rutin för hur studieplanen kan laddas upp i Open24

 1. Behörighet till Utbildningskatalogen/Open24 krävs (begärs av chef vid din skola).
 2. Gå in i Utbildningskatalogen och sök upp elev under Elevinformation.
 3. Följ ovanstående punkter för vad som behöver finnas i studieplanen för att underlätta handläggning.
 4. Ladda upp din planering under Dokument.
 5. Skriv i fältet Titel: ISP datum (Viktigt!).
 6. Synnerliga skäl/tydliga konsekvenser kan motivera sen ansökan. Ta ställning till om skäl finns.
 7. Gör en kortfattad notering, skriv tillexempel individuell studieplan sen ansökan, i rutan för kommentarer i Open24. Obs! Signera din kommentar.
 8. Skicka reviderad ISP till funktionsbrevlådan för individuella studieplaner. 
  E-post: isp@stockholm.se Denna funktionsbrevlåda används främst för dokumentation och uppföljning.
 9. Har du en fråga angående revideringen som kräver ett beslut från Vuxenutbildningscentrum ska den ställas till funktionsbrevlådan.
  SYVik
  E-postadress: komvuxsyv.intagning@edu.stockholm.se

Rutin vid F i kurser i kurspaket

Om en elev får betyg F i en eller flera kurser som ingår i ett kurspaket, är det läraren som ansvarar för att göra den pedagogiska bedömningen om eleven trots F har tillräckliga förutsättningar att fortsätta med efterföljande kurser i paketet eller om kursen bör läsas om. Det finns inte något generellt krav att en elev måste ha ett godkänt betyg på varje kurs i paketet för att kunna fortsätta på efterföljande kurs.

I de fall elevens F medför bristande förutsättningar att tillgodogöra sig paketets kommande kurser måste detta kommuniceras med eleven i god tid innan kursen avslutas. En reviderad ISP ska även upprättas. ISP:n laddas upp enligt rutin som finns under Studievägledning - ”Revidering av individuell studieplan- ISP”.

Skolbyten inom sfi – särskilda skäl

Skolbyten reguljära kurser sfi

Elever kan fritt byta skola i samband med övergång till ny kurs eller kurspaket. Skolbyten vid andra tidpunkter än vid övergångar till ny kurs beviljas inte. För elever inom sfi kan undantag från regeln komma i fråga.

Det är skolans studie- och yrkesvägledare som gör en individuell bedömning att elevens skäl är tillräckliga och att ett skolbyte gynnar elevens kunskapsinhämtning. Även en avbrottad elev räknas som antagen på skolan och omfattas av ovanstående, dock som längst sex månader efter avbrott.

Om skolans studie- och yrkesvägledare beviljat skolbyte ska skolans studie- och yrkesvägledare vara eleven behjälplig i att välja ny skola samt informera beställaren om bytet. Vuxenutbildningscentrum tar därefter vid och administrerar bytet och meddelar den nya skolan samt eleven. Nya skolan kallar eleven till kursstart.

Observera att det är skolan som fattar beslut om skolbyte vid annan tidpunkt än vid övergång till ny kurs. Vuxenutbildningscentrum administrerar endast bytet.

Elever som omfattas av utbildningsplikt

Särskilda krav för elever som omfattas av utbildningsplikt

Du som utbildningsanordnare måste ha särskild bevakning på elever som omfattas av utbildningsplikt.

Vuxenutbildningscentrum har upprättat en individuell studieplan (ISP) för dessa elever. Du hittar den under Dokument i Open24. Du som utbildningsanordnare måste kontakta studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningscentrum vid förändring i studieplanen för elever som omfattas av utbildningsplikt. Detta beror på att Arbetsförmedlingen har särskilda regler för dessa elever, bland annat ska de erbjudas heltidssysselsättning.

Hur du vet om en elev omfattas av utbildningsplikt

Du kan se om en elev omfattas av utbildningsplikt och när den tar slut under SYV anteckning i BER. I Open24 finns ISP uppladdad under Dokument. Kunden kan logga in på Min sida för att få fram dokumentet.

Om en elev redan är i studier när det framkommer att eleven omfattas av utbildningsplikt så meddelar studie- och yrkesvägledaren på Vuxenutbildningscentrum studie- och yrkesvägledaren på aktuell skola att eleven omfattas av utbildningsplikt.

Möjligt att skolbyte inom sfi behövs

För personer som är i studier och omfattas av utbildningsplikt kan skolbyte bli aktuellt vid annan tidpunkt än vid övergång till ny kurs. Det avgörs av planerad insats enligt studieplanen, vad nuvarande skola kan erbjuda samt förväntat betygsdatum för pågående kurs. I dessa fall kontaktar studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningscentrum studie- och yrkesvägledaren på skolan för att i samråd göra en planering. Studie- och yrkesvägledaren på Vuxenutbildningscentrum ansvarar för handläggning av skolbytet.

Information om målgruppen för utbildningsplikt

Nyanlända personer som är inskrivna i etableringsprogrammet via Arbetsförmedlingen kan omfattas av utbildningsplikt. Det är Arbetsförmedlingen som avgör om en person omfattas av utbildningsplikt. Det är oftast personer med kort tidigare utbildning, där personen inte bedöms kunna matchas mot arbetsmarknaden i Sverige, som omfattas av utbildningsplikt.

Information om innehållet i ISP för målgruppen

Den individuella studieplanen innehåller:

 • vilken utbildning som avses
 • omfattningen av studierna
 • start- och slutdatum för utbildningen
 • utbildningens innehåll
 • övriga insatser för heltidsstudier

Rutiner för skolbyten inom sfi – särskilda skäl (pdf)

Mall för byte av skola – särskilda skäl (pdf)

Aktuellt kursutbud sfi – intagningslista (xlsx)

Kontakt

Vid frågor kring personer som omfattas av utbildningsplikt kontaktar du SFI-SYV.

E-post: sfisyv@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 35 400 (måndag, tisdag och torsdag 09.00–11.00)

Uppdaterad