Råd och vägledning

Här finner du material som kan vara till stöd för dig och din verksamhet.

Akutmatrisen ska verka som stöd vid brott mot barn av fysisk, psykosociala och/eller sexuell karaktär samt försummelse som sker eller misstänks ha skett i verksamheten av medarbetare.

Akutmatrisen är tänkt att användas som underlag och stöd i stadsdelsför­valtningarnas process att ta fram egna handlingsplaner för sin organisa­tion vid krishantering av denna karaktär utifrån lokala förutsättningar och exempelvis delegationsordning.

Akutmatrisen är uppbyggd utifrån befattningarna personal, rektor och stadsdelsförvaltningens avdelningschef, och behandlar olika scenari­on som är möjliga och de olika befattningarnas ansvar.

Akutmatrisen är framtagen av utbildningsförvaltningen i samarbete med stadsdelsförvaltningarna, socialtjänstförvaltningen och stadsledningskon­toret.

Akutmatrisen är tänkt att vara behjälplig under de första kritiska dygnen.

Akutmatris (pdf)

Rektorer i kommunal förskola har i tre terminer genomfört två forskningscirklar med stöd av två forskare på Malmö universitet, Bim Riddersporre och Magnus Erlandsson.

Forskningscirklarna avslutades inom utbildningsförvaltningen i augusti med en digitalt spridningskonferens och en sammanställd rapport av rektorernas utvecklingsarbeten.

Att leda förskola i storstad (pdf)

Miljöförvaltningen har i broschyren ”En skrift om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem” samlat det viktigaste som du behöver få veta om hur en god miljö ska vara utformad.

Staden har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring och reseförsäkring för elever och barn folkbokförda i Stockholms stad samt för elever och barn från annan kommun som är inskrivna i verksamheter belägna i Stockholm. På St: Eriks försäkring finns mer information om tecknade försäkringar. 

Utbildningsnämnden har i samråd med stadsdelsnämnderna tagit fram en handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för förskollärare och barnskötare.

Handlingsplan för förbättrad arbetssituation (pdf)

Stockholms förskolor ska vara kemikaliesmarta. För att tydliggöra, underlätta och effektivisera stadsdelarnas och förskolornas arbete har kemikaliecentrum startat ett särskilt projekt – kemikaliesmart förskola.

Bra och goda måltider bidrar till matglädje, gemenskap och kan dessutom användas som ett pedagogiskt verktyg. Mer om måltider i förskolan finner du i Livsmedelverkets skrift om Måltider i förskolan.

Stödmaterialet har funnits under flera år och är nu uppdaterat efter rådande styrdokument.

Stödmaterialet är inte ett program eller riktlinje utan finns som ett stöd för det språkutvecklande arbetet med fokus på flerspråkighet. Tanken är att det kan vara ett stöd i undervisningen till att förstå och genomföra läroplansmålen. Det behöver omsättas till konkret praktik utifrån varje förskolas förutsättningar i en strävan i att uppnå en likvärdig förskola.

Stödmaterial språkutveckling i förskolan (pdf)

Syftet med skrivelsen är att ge vägledning till personal som arbetar i Stockholms stads förskolor avseende föräldrars rättigheter i några specifika situationer. Vägledningen är tänkt till för rektorn på förskolan.

Vårdnadsförhållanden och föräldrars rättigheter (pdf)

Uppdaterad