Råd och vägledning

Här finner du material som kan vara till stöd för dig och din verksamhet.

Akutmatrisen ska verka som stöd vid brott mot barn av fysisk, psykosociala och/eller sexuell karaktär samt försummelse som sker eller misstänks ha skett i verksamheten av medarbetare.

Akutmatrisen är tänkt att användas som underlag och stöd i stadsdelsför­valtningarnas process att ta fram egna handlingsplaner för sin organisa­tion vid krishantering av denna karaktär utifrån lokala förutsättningar och exempelvis delegationsordning.

Akutmatrisen är uppbyggd utifrån befattningarna personal, förskolechef och stadsdelsförvaltningens avdelningschef, och behandlar olika scenari­on som är möjliga och de olika befattningarnas ansvar.

Akutmatrisen är framtagen av utbildningsförvaltningen i samarbete med stadsdelsförvaltningarna, socialtjänstförvaltningen och stadsledningskon­toret.

Akutmatrisen är tänkt att vara behjälplig under de första kritiska dygnen.

Akutmatris (pdf, 199 kB, nytt fönster)

Miljöförvaltningen har i broschyren ”En skrift om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem” samlat det viktigaste som du behöver få veta om hur en god miljö ska vara utformad.

Staden har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring och reseförsäkring för elever och barn folkbokförda i Stockholms stad samt för elever och barn från annan kommun som är inskrivna i verksamheter belägna i Stockholm. På St: Eriks försäkring finns mer information om tecknade försäkringar. 

Utbildningsnämnden har i samråd med stadsdelsnämnderna tagit fram en handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för förskollärare och barnskötare.

Handlingsplan för förbättrad arbetssituation (pdf, 408 kB, nytt fönster)

Stockholms förskolor ska vara kemikaliesmarta. För att tydliggöra, underlätta och effektivisera stadsdelarnas och förskolornas arbete har kemikaliecentrum startat ett särskilt projekt – kemikaliesmart förskola.

Som en indikation på förskolans pedagogiska kvalitet har Stockholms stad tagit fram ett självvärderingsmaterial kallat kvalitetsindikatorn. I materialet bedömer alla arbetslag på de kommunala förskolorna hur väl de utifrån läroplanens uppdrag skapar förutsättningar för barnens utveckling och lärande. Även de fristående förskolorna kan använda materialet.

Syftet med kvalitetsindikatorn är att bidra till diskussioner om den egna verksamheten samt att synliggöra resultat och utvecklingsbehov. Arbetet med indikatorn är även en del av förskolornas kvalitetsarbete och ingår i stadens ledningssystem.

Ni är välkomna att använda materialet nedan i sin helhet, men ni kommer inte in i den digitala variationen.

Reviderade kriterier 2019 med åtgärdsförslag (pdf, 484 kB, nytt fönster)

Bra och goda måltider bidrar till matglädje, gemenskap och kan dessutom användas som ett pedagogiskt verktyg. Mer om måltider i förskolan finner du i Livsmedelverkets skrift om Måltider i förskolan.

Det talade och skrivna språket är en viktig förutsättning för barns utveckling och lärande på många områden. Som ett stöd i det arbetet har utbildningsförvaltningen i samarbete med stadsdelsförvaltningarna sammanställt och uppdaterat de olika språkmaterial som tidigare funnits utifrån aktuell forskning och erfarenhet.

Stödmaterialet är inte ett program eller riktlinje utan är tänkt som ett underlag för det språkutvecklande arbetet, ett stöd i undervisningen till att förstå och genomföra läroplansmålen och behöver omsättas till konkret praktik utifrån varje förskolas förutsättningar.

Stödmaterial språkutveckling (pdf, 624 kB, nytt fönster)

Uppdaterad