Tillsyn förskola och pedagogisk omsorg

Varje kommun har i uppdrag att genom tillsyn granska de fristående förskolornas verksamhet.

Utbildningsnämnden är tillsynsmyndighet för fristående förskola, friliggande fritidshem och enskild pedagogisk omsorg i Stockholms stad.

Tillsyn i Stockholms stad

Som en del i utbildningsförvaltningens tillsyn av fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg samlar förvaltningen in information om de verksamheter som har godkännande att bedriva fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg enligt skollagen.

Samtlig information som tidigare lämnats till förvaltningen på blankett görs nu digitalt via BER.

Material från genomgång av egenkontroll i BER (pdf)

Att tänka på inför egenkontroll

  • För att uppgifterna i egenkontrollen ska bli så korrekta som möjligt, kontrollera gärna att du har rätt personal i BER.
  • Kontrollera att antal inskrivna barn stämmer.
  • Vikarier ska inte registreras som anställda om de inte ersätter personal, som är registrerad som sjukskriven minst en månad.

Egenkontrollen – legitimerade förskollärare

Staden hämtar uppgift om lärarlegitimation efter att egenkontrollen är genomförd. Det betyder att när du utför egenkontrollen är uppgiften om legitimerad förskollärare preliminär.

Behörighet och ansvar

Precis som tidigare ansvarar du som huvudman för att de uppgifter som lämnas i egenkontrollen är korrekta. Du ansvara själv för vilka behörigheter som du tilldelar dina medarbetare, särskild behörighet krävs för att kunna registrera personal och genomföra egenkontrollen. Vilka behörigheter det handlar om och länk till supportguide hittar du på BER-sidan.

Kommande egenkontroll

Du får meddelande via e-post när det är dags för dig att göra egenkontroll.

Har du frågor?

Kontakta utbildningsförvaltningen.
E-post: funktion.egenkontroll@edu.stockholm.se

Teknisk support

E-post: extern.support@edu.stockholm.se

Supportguider

Supportguiden vägleder dig steg för steg hur du lägger till personal eller hur egenkontroll i BER fungerar. 

Tillsyn

Skollagen och läroplanen för förskolan gäller för såväl kommunala som fristående förskolor vilket innebär att alla barn ska garanteras en förskoleverksamhet med god kvalitet oavsett huvudman.

Varje kommun har i uppdrag att genom tillsyn granska de fristående förskolornas verksamhet. Den statliga Skolinspektionen granskar de kommunala förskolornas verksamhet.

Aktuell information om vad som granskas vid tillsyn av en fristående förskola i Stockholms stad hittar du under:
Regler, riktlinjer och styrdokument

Tillsynsbesök

Staden utövar tillsyn i huvudsak genom tillsynsbesök, anmälningsutredningar och årlig egenkontroll. Olika arbetssätt tillämpas och tillsynen kan genomföras både oanmält eller föranmält. Tillsynsbesöken kan omfatta en eller flera dagar där intervjuer, dokumentstudier och verksamhetsbesök ingår.

Efter besöket på förskolan sammanställs utredningen i en rapport. Rapporten baseras på uppgifter från redovisade dokument, en granskning av lärandemiljön, intervjuer och eventuell övrig information om förskolan som varit aktuell under utredningstiden.

Om brister upptäcks vid tillsynsbesöket

Om tillsynen visar att utbildningen har brister fattar nämnden beslut om ingripanden för att få huvudmannen att uppfylla sina skyldigheter enligt aktuella bestämmelser. Beroende på hur allvarlig nämnden bedömer att bristen är kan nämnden ingripa på följande sätt

  • avstå från ingripande (om överträdelsen är ringa eller huvudmannen vidtar nödvändig rättelse eller annat)
  • ge en anmärkning
  • besluta om föreläggande.

I beslutet anges när eventuella brister ska vara avhjälpta samt förslag på åtgärder som kan vidtas. Beslutet skickas till huvudmannen med e-post. Om huvudmannen inte gör något åt påtalade brister kan nämnden förena ett föreläggande med vite. Nämnden kan återkalla ett godkännande att bedriva förskola om ett föreläggande inte har följts och missförhållandet är allvarligt.

Alla tillsynsbeslut är allmän handling. Beslut och utredningar som rör enskilda barns förhållanden är sekretessbelagda

Information till huvudman

Om det genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i den verksamhet som du som huvudman ansvarar för är du skyldig att se till att det åtgärdas. Det innebär bland annat att du ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål.

Rutinerna ska vara skriftliga och väl kända för dem som vill lämna klagomål. De kan förslagsvis finnas på förskolans webbplats. Du behöver även informera den som vill lämna ett klagomål att denne, ifall de inte anser att huvudmannens utredning och åtgärder är tillräckliga, kan skicka klagomålet till utbildningsförvaltningen. Det görs enklast via förskoleavdelningen.

Kontakt

E-post: anmalan@edu.stockholm.se

Ovanstående regleras i 4. kap 7 och 8 §§ skollagen.

Information till brukare

I första hand tar du kontakt med personalen eller chefen för förskolan eller den pedagogiska omsorgen. Om du inte är nöjd med svaret går du vidare till företagsledningen eller huvudmannen för verksamheten. Därefter kan du ta kontakt med utbildningsförvaltningen om du vill anmäla förskolan. Den anmälan som kommer in till utbildningsförvaltningen skickas sedan till den ansvarige för verksamheten så att de får möjlighet att framföra sin syn på klagomålen.

Kontakt

Frågor om klagomål på en verksamhet i enskild regi kan besvaras av förskoleavdelningen.

E-post: anmalan@edu.stockholm.se

Mer information om hur medborgare lämnar synpunkter

Läs mer om hur medborgare kan lämna synpunkter och klagomål på förskola och skola.

Uppdaterad