Kompetensutveckling för förskola

I syfte att höja kompetensen bland de som arbetar i stadens förskolor erbjuder förskoleförvaltningen flera insatser och olika former av stöd.

Den här informationen riktar sig till dig som är rektor. Som rektor har du möjlighet att höja kompetensen hos dina anställda med utbildning och stöd som förskoleförvaltningen erbjuder. Insatserna kan även ses som en karriärstege för anställda. Utbildning finns bland annat på Stockholms universitet och Södertörns högskola. Vikarieersättning kan även betalas ut för studier till förskollärare på andra lärosäten med liknande upplägg. En överenskommelse om studier innebär inte en skyldighet att erbjuda en förskollärartjänst vid avslutade studier.

Information om vikarieersättning

Vikarieersättning innebär att en personal kan vidareutbilda sig till barnskötare eller förskollärare på betalad arbetstid. Vikarieersättning betalas ut till förskolan motsvarande en schablonkostnad för en vikarie en dag per vecka under förutsättning att rektor har godkänt den anställdes studier.

En grundförutsättning för att vikarieersättning ska erhållas är att den anställde arbetar på förskolan de övriga dagarna med sitt ordinarie arbete samt att den anställde behåller sin fulla lön den dag som vikarieersättning betalas ut. Viss ledighet kan dock godkännas för förskollärarstudenter utöver den dag den anställde är i studier (dock utan att ytterligare vikarieersättning betalas ut).

Den sammanlagda arbetstiden i barngrupp får dock inte understiga 60 procent och arbetstiden ska som huvudregel fördelas över de dagar den anställde inte är i studier. Planering av studier och ledighet görs i samråd mellan studerande och den studerandes rektor.

Eventuell VFU/praktik genomförs så långt det är möjligt på den egna arbetsplatsen och ingår i den överenskommelse som ligger till grund för ansökan om vikarieersättning. I de fall där kursplanen kräver att VFU ska genomföras på en annan förskola behöver rektor bidra till att hitta fungerande lösningar, VFU/praktik ingår även i dessa fall i överenskommelsen och innebär således att den anställde får sin fulla lön.

Praktiska frågor om ansökan och utbetalning

En grundförutsättning för att vikarieersättning ska betalas ut är att en överenskommelse upprättas mellan förskolan och den anställde.

För att vikarieersättning ska kunna betalas ut behöver följande skickas in till förvaltningen:

  • en underskriven överenskommelse (endast första terminen)
  • kopia på registreringsintyg bifogas varje termin
  • underlag för ersättning

Underlagen skickas in till grupp vikarieersättning i ett enskilt ärende per anställd. Mejlet  ska innehålla samtliga efterfrågade dokument i pdf-format.

E-post: grupp.vikarieersattning@edu.stockholm.se

Kompletta underlag ska vara förskoleförvaltningen tillhanda följande datum:

  • För rekvirering av vikariekostnader som avser vårterminen senast 31 mars
  • För rekvirering av vikariekostnader som avser höstterminen senast 31 oktober.

Utbetalning av ersättning

Ersättningen är 30 000 kronor för vårterminen och 24 000 kronor för höstterminen under den tid som studierna bedrivs. Om sommarkurs ingår i vårterminens studier är ersättningen 42 000 kronor (30 000 kronor + 12 000 kronor).

Om du som rektor har fler frågor om vikarieersättning, hur ansökan och utbetalning går till eller andra praktiska frågor är du välkommen att skriva till vår funktionsbrevlåda.

E-post: grupp.vikarieersattning@edu.stockholm.se

Utbildningar som kan ligga till grund för vikarieersättning

De utbildningar som berättigar till vikarieersättning är stadens egen grundutbildning till barnskötare eller fördjupningsutbildning som ges vid Midsommarkransen gymnasium och vidareutbildning till förskollärare. Vanligast är att personal läser den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen på Södertörns högskola, men även andra förskollärarutbildningar berättigar till vikarieersättning om rätt förutsättningar är uppfyllda.

Utbildning som berättigar ersättning

I dagsläget kan vikarieersättning betalas ut för följande utbildningar:

Om du sedan tidigare har en anställd som är registrerad i högre utbildning som master/magister och vikarieersättning har betalats ut kan ni söka vikarieersättning för resterande terminer För närvarande är det inte möjligt att ansöka om vikarieersättning för nya studenter som läser master/magister.

Vidareutbildning från barnskötare till förskollärare. Vanligast är den erfarenhetsbaserade utbildningen som ges vid några lärosäten, men motsvarande utbildningar som resulterar i en förskollärarexamen accepteras också.

Det finns flera varianter av utbildningar för exempelvis barnskötare. Det är dock endast ovanstående utbildningar som idag berättigar till vikarieersättning. Detta hänger samman med de kompetensmedel och statsbidrag som Stockholms stad får för denna kompetensutveckling. Förskoleförvaltningen strävar efter att hålla sig uppdaterad om vilka utbildningar som framöver skulle kunna vara aktuella för vikarieersättning.

Förutsättningar för pedagogisk grundutbildning för förskolepersonal

Anställda i förskoleverksamhet i Stockholm med barnskötarutbildning kan söka en fördjupningskurs med inriktning på språkutvecklande arbetssätt.

Utbildningen ges i samarbete med Midsommarkransens gymnasium och bekostas av förskoleförvaltningen. De studerande och deras förskolor står för den tid som krävs för att genomföra utbildningen.

Kontakta Kerstin Hjelm om du har frågor eller vill ha information om utbildningen.

E-post: kerstin.hjelm@edu.stockholm.se

Anställda i förskolan, med några års erfarenhet inom yrket och högskolebehörighet kan söka till erfarenhetsbaserad utbildning till förskollärare. Den anställde ansöker själv till universitetet eller högskolan och utbildningen sker till stora delar på distans med undervisning en dag per vecka.

Den som har en grundskollärarexamen eller en fritidspedagogexamen kan komplettera till en förskollärarexamen enligt samma villkor som för barnskötare som blir förskollärare. Ansökan om ersättning och utbetalning av ersättning sker på samma sätt som ovanstående.

Även andra kompletterande utbildningar med liknande upplägg som leder till en förskollärarexamen, exempelvis ULV och VAL, kan stödjas med vikarieersättning. Ersättningen betalas inte ut retroaktivt.

Har du frågor?

Kontakta oss genom att skriva till vår funktionsbrevlåda.

E-post: grupp.vikarieersattning@edu.stockholm.se

Blanketter för överenskommelse om ersättning

Uppdaterad