Ersättning förskola och pedagogisk omsorg

Här kan du läsa om olika sorters ekonomiskt stöd och ersättning som din verksamhet kan få och hur du gör för att ansöka om ersättning.

Månadsutbetalning

Grundbeloppet utbetalas månadsvis för varje barn som är folkbokfört i Stockholm och registrerat i stadens barn- och elevregister vid avläsningstillfället; den sista vardagen i månaden. Eventuell korrigering av utbetald ersättning görs i efterskott kommande månad. Utbetalningsdatumet är den 15:e varje månad. Om den 15:e inträffar en helg görs utbetalningen på närmaste helgfria vardagen i veckan innan den aktuella helgen.

Underlag för förskolepeng

Varje månad skapar ersättningshandläggare på förskoleförvaltningen ett underlag för kommande utbetalning av förskolepeng. 

Underlag för utbetalning av ersättning hämtar anordnare/huvudmän för fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Stockholms stads barn- och elevregister (BER).
 
För att detta ska vara möjligt behöver anordnare/huvudmän för fristående förskolor och pedagogisk omsorg ansöka om behörighet via behörighetsblankett. Kontakta oss via mejl så skickar vi blanketten till er.
 
Då det finns många fristående anordnare så begränsas behörigheterna till två per huvudman.
 
Blanketten fylls i och skannas till följande mejladress:

E-post: resursfordelning.forskolan@edu.stockholm.se
 
Det är viktigt att ni alltid ser över era placeringar, avslut och barn som flyttar så att ni får rätt ersättning.
 
Mejla ersättningshandläggare omgående om underlaget inte stämmer vid utbetalning.
 
OBS! Det är viktigt att ni alltid uppger ert enhetsnummer vid kontakt med oss.

Socioekonomiskt stöd

Den socioekonomiska tilldelningen utbetalas till anordnare av förskola och pedagogisk omsorg. Beloppet fastställs varje år utifrån kriterier i respektive stadsdel. Du hittar ersättningen som betalats ut till din verksamhet på anordnarwebben.

Den socioekonomiska tilldelningen utbetalas två gånger om året. Beloppet fastställs varje år utifrån kriterier i respektive stadsdel där verksamheten är belägen och baseras på inskrivna barn i mars och september. Verksamheten behöver inte ansöka om socioekonomisk tilldelning.

Språkstöd

Fristående förskolor får ett så kallat språkstöd för de barn vars föräldrar uppgivit ett annat modersmål än svenska på Förskola och pedagogisk omsorg. Detta skall göras innan avläsningen. Språkstöd betalas ut två gånger per år efter avläsningen i mars och september.

Du ser i Barn- och elevregistret (BER) vilka barn som har ett annat modersmål än svenska registrerat på din enhet. Verksamheten behöver inte ansöka. Stödet betalas ut utifrån en schablon för barn med annat modersmål än svenska.

Språkstödet betalas ut till förskolor, inte till pedagogisk omsorg (familjedaghem) och allmän förskola

Utbetalningsdatumet är den 15:e varje månad. Om du har praktiska frågor om utbetalningarna, mejlar du till:

resursfordelning.forskolan@edu.stockholm.se

Budget 2024

Stockholms stad beslutade i budget för 2024 om ny ersättningsnivå för förskoleverksamhet (förskola och pedagogisk omsorg). Via länken kan du läsa mer om stadens budget och beslutade ersättningsnivåer (bilaga 6:2). 

Ersättningar

Omsorg på obekväm arbetstid är för barn folkbokförda i Stockholm där föräldrar/vårdnadshavare som har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger.

Vårdnadshavare söker omsorg på obekväm arbetstid via e-tjänsten Min barnomsorg. Beslutet fattas av utbildningsförvaltningen, utförandet av själva omsorgen hanteras av Stockholms stad fyra verksamheter för omsorg på obekväm arbetstid.

Frågor

Har du frågor angående att starta verksamhet för omsorg på obekväm arbetstid kontakta myndighetsenheten@edu.stockholm.se

För övriga frågor kontakta ob.utbf@edu.stockholm.se

Förskolor och pedagogiska verksamheter får en förskolepeng för varje barn som är folkbokfört i Stockholm och inskrivet i verksamheten den sista vardagen i månaden.

Placeringen måste vara registrerad till avläsningsdatum (den sista vardagen i varje månad) för att ersättning ska utgå. Ni ansvarar själva för att barnet är placerat/registrerat i tid. Kontrollera alltid via BER att barnet är registrerat innan placeringen påbörjas.

Utbetalning

Grundbeloppet utbetalas månadsvis för varje barn som är folkbokfört i Stockholm och registrerat i stadens barn- och elevregister vid avläsningstillfället; den sista vardagen i månaden. Eventuell korrigering av utbetald ersättning görs i efterskott kommande månad. Om den 15 inträffar en helg görs utbetalningen på närmaste helgfria vardagen i veckan innan den aktuella helgen.

Underlag för förskolepeng

Varje månad skapar ersättningshandläggare på förskoleförvaltningen ett underlag för kommande utbetalning av förskolepeng. Ersättningshandläggarna administrerar godkännandet av underlaget, detta betyder att ni själva inte godkänner underlaget i BER (barn- och elevregistret) längre.

Det är viktigt att ni alltid ser över era placeringar, avslut och barn som flyttar så att ni får rätt ersättning. Mejla ersättningshandläggare direkt om underlaget inte stämmer vid utbetalning.

Kontakta oss

Kom ihåg att uppdatera era kontaktuppgifter på i BER så att ni inte missar några mejl.

Scanna in blanketter och uppsägningar och skicka till:
resursfordelning.forskolan@edu.stockholm.se

Aktuella belopp 

Nedan hittar ni aktuell förskolepeng, beloppen ni ser är årsbeloppet.

Förskolepeng 2024 (pdf)

Förskolepeng 2023 (pdf)

Förskolepeng 2022 (pdf)

Förskolepeng 2021 (pdf)

Du som anordnare av fristående förskola har möjlighet att söka bidrag för hög hyra (gäller inte för pedagogisk omsorg). Ansökan görs via Barn- och Elevregistret (BER) och gäller för innevarande år. Ansökan kan göras från 2 januari. För utbetalning i september ska en fullständig ansökan vara registrerad så tidigt som möjligt, dock senast den 30 mars.

Utbetalning

Bidrag utgår med 80 procent av den del av hyreskostnaden som ligger i intervallet 2 188–2 500 kronor per kvadratmeter och år och med 40 procent av hyreskostnaden i intervallet mellan 2 501–3 000 kronor per kvadratmeter och år. För hyresnivåer över 3 000 kronor per kvadratmeter och år utgår inget bidrag. Bidrag utgår för högst 10 kvadratmeter per inskrivet Stockholmsbarn och bidraget gäller både egen regi och fristående förskolor.

Uträkningen baseras på lokalens:

 • Årshyra
 • Kvadratmeter (hela)
 • Antal inskrivna Stockholmsbarn
 • Om det ingår el och/eller värme
 • Eventuella godkända hyrestillägg

För ansökningar som är kompletta senast 30 mars görs utbetalningen av hyreskompensation i september

Vid frågor om bidrag för hyreskompensation kontakta:
hyreskompensation@edu.stockholm.se

De fristående förskolor och pedagogisk omsorg som går med i stadens gemensamma kö får en så kallad köpeng.

Utbetalning

Ersättningen betalas ut 2 gånger per år efter avläsningen i mars och september.
Beloppet betalas ut i april och oktober

Aktuella belopp

Staden betalar 1 000 kronor per inskrivet barn och år.

Den socioekonomiska tilldelningen utbetalas till anordnare av förskola och pedagogisk omsorg. Beloppet fastställs varje år utifrån kriterier i respektive stadsdel. Du hittar ersättningen som betalats ut till din verksamhet på anordnarwebben.

Utbetalning

Den socioekonomiska tilldelningen utbetalas två gånger om året. Beloppet fastställs varje år utifrån kriterier i respektive stadsdel där verksamheten är belägen och baseras på inskrivna barn i mars och september.

Stockholms stad arbetar aktivt med att skapa en likvärdig förskola för alla barn, därför fördelas den socioekonomiska tilldelningen utifrån barnens förutsättningar för att främja ett arbetssätt som bygger på vetenskaplig grund;

Fördelningen utgår ifrån:

 • Andel barnfamiljer med låg inkomst
 • Andel barn till föräldrar med enbart förgymnasial utbildning
 • Andel barn utrikes födda eller båda föräldrarna är utrikes födda
 • Viktning 33 procent per variabel

Aktuella belopp

Socioekonomiskt tillägg 2024

Aktuella belopp 2024 (pdf)

Socioekonomiskt tillägg 2023

Aktuella belopp 2023 (pdf)

Så får du rätt ersättning

Du behöver inte ansöka om socioekonomisk tilldelning.

Fristående förskolor får ett så kallat språkstöd för de barn vars föräldrar uppgivit ett annat modersmål än svenska. Du ser i Barn- och elevregistret (BER) vilka barn som har ett annat modersmål än svenska registrerat på din enhet. Språkstödet betalas ut till förskolor, inte till pedagogisk omsorg (familjedaghem) och allmän förskola.

Utbetalning

Språkstöd betalas ut två gånger per år efter avläsningen i mars och september.

Aktuella belopp

Ersättningen är 5 000 kronor per barn och år.

Så får du rätt ersättning

Du behöver inte ansöka. Stödet betalas ut utifrån en schablon för barn med annat modersmål än svenska.

Fristående förskolor och pedagogisk omsorg kan ansöka om tilläggsbelopp för barn folkbokförda i Stockholm som har ett omfattande behov av särskilt stöd.

Informationsbrev inför ansökan om tillgänglighetsbelopp (pdf)

Utbetalning

Beviljat tilläggsbelopp betalas ut varje kvartal. Utbetalningarna görs mellan den 20 och den 25 i månaden.

Så får du rätt ersättning

Ansökan

Du ska alltid göra ansökan om tilläggsbelopp i samråd med barnets vårdnadshavare. För att kunna ansöka behöver du ha rollen "rektor" i Barn- och elevregistret (BER)

Ansökan om tilläggsbelopp för barn som är folkbokförda i Stockholms stad, men som är inskrivna i en fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg i en annan kommun görs på en särskild blankett. Blanketten beställs hos förskoleavdelningen.

Beställ blankett hos förskoleavdelningen

E-post: fragor.tillaggsbelopp@edu.stockholm.se

Handlingsplan/uppföljning av beviljat tilläggsbelopp

Tillsammans med vårdnadshavare ska du utforma en handlingsplan med en beskrivning av de riktade insatser som din verksamhet kommer att göra för barnet. Använd blanketten Bilaga till ansökan om tilläggsbelopp i fristående förskola eller pedagogisk omsorg. För barn i förskola ska bilagan undertecknas av vårdnadshavare, förskollärare, rektor och huvudman. Bilagan för barn i pedagogisk omsorg ska undertecknas av vårdnadshavare och huvudman.

Skanna in Bilagan till ansökan om tilläggsbelopp i fristående förskola eller pedagogisk omsorg i din dator och bifoga den till ansökan i Barn- och elevregistret (BER). I samma dokument ligger även uppföljningsdelen som fylls i om det gäller en fortsatt ansökan om tilläggsbelopp. Har din verksamhet beviljats tilläggsbelopp? Då ska du efter varje avslutat läsår lämna en skriftlig redovisning av hur bidraget använts. 

Blanketter för tilläggsbelopp för förskola och pedagogisk omsorg

Beslut om tilläggsbelopp

När handläggningen av ansökan är klar hittar du beslutet i Barn- och elevregistret (BER). Du kan överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Blankett för hur man överklagar hittar du under Blanketter tilläggsbelopp - förskola/pedagogisk omsorg.

Blanketter för tilläggsbelopp för förskola och pedagogisk omsorg

Om ni har barn som är asylsökande, oavsett land, eller flyktingar från Ukraina på er förskola kan ni ansöka om statsbidrag för dem. Då Migrationsverket kräver att det är kommunen som ansöker behöver respektive fristående enhet eller huvudman lämna uppgifter till förskoleförvaltningen för att kunna få del av beslutat bidrag.

Förskoleförvaltningen betalar ut det belopp som Migrationsverket beslutar för respektive barn till den förskola som barnet har gått i under perioden.

Barnet ska vara asylsökande eller omfattas av massflyktsdirektivet

En förutsättning för att få statsbidraget är att barnet har omfattats av LMA (Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera) under ansökt period. Häri ingår asylsökande samt de som har flytt från Ukraina och därefter fått uppehållstillstånd.

Den som är asylsökande ska ha ett giltigt LMA-kort. Den som har fått uppehållstillstånd ska ha ett giltigt uppehållstillståndskort där det framgår att individen omfattas av LMA.

Barnets hemkommun ska vara Stockholm

Migrationsverket kan endast bevilja bidrag till hemkommunen. Hemkommunen är i detta fall den kommun som barnet bor i enligt Migrationsverkets system. Har barnet varit inskrivet i en annan kommun under perioden får ni vända er till den kommunen.

Barnets ålder

Ni kan söka bidrag från och med höstterminen barnet fyller tre år till och med dagen innan barnet fyller sex år.

Hur stort är bidraget?

Bidraget är 6 530 kronor per påbörjad fyraveckorsperiod per barn. En hel vårtermin består av sex påbörjade fyraveckorsperioder. Det betyder att ni som mest kan beviljas 39 180 kronor för vårterminen per barn. 

En hel hösttermin består av fem fyraveckorsperioder. Det betyder att ni som mest kan beviljas 32 650 kronor för höstterminen per barn. Under ett kalenderår kan Migrationsverket som mest bevilja tio fyraveckorsperioder. Det betyder att om Migrationsverket redan har beviljat bidrag för sex fyraveckorsperioder för barnet under vårterminen kan de som mest bevilja fyra fyraveckorsperioder under höstterminen.

Ansökan görs för skolårets termin

Bidrag kan endast sökas för skolårets terminer. Bidrag kan ej beviljas när skolor har sommarlov respektive jullov. Detta gäller även om barnet går i förskola under dessa lov. Vårterminen 2023 pågår cirka 9 januari – 13 juni och höstterminen 2023 cirka 21 augusti–21 december.

Om barnet inte har gått på förskolan hela terminen justeras ansökt period därefter.

Ansök senast den 8 mars

För att kunna ansöka behöver ni ha barnets dossiernummer, även kallat LMA-nummer. Numret finns på barnets LMA-kort eller uppehållstillståndskort och har formatet XX-XXXXXX, till exempel 50‑123456.

När betalas bidraget ut?

Det tar några månader från sista ansökningsdatum tills ni får besked om beslutat bidrag. Utbetalning sker någon vecka senare.

Kontakt

För frågor gällande statsbidrag kontakta:
funktion-utbf.statsbidrag@edu.stockholm.se

Bidraget ska gå till insatser som syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan.

För vem?

Bidraget riktar sig till både förskolor i egen regi och fristående förskolor och kräver ingen ansökan.

Tidplan och utbetalning

2024

 • Information om bidragsbelopp: maj
 • Beslut om bidragsbelopp per huvudman: juni
 • Redovisa: 1–22 mars 2025
 • Utbetalningsplan framgår av beslut om bidragsbelopp per huvudman.

2023

 • Information om bidragsbelopp bidragsram 1: maj
 • Beslut om bidragsbelopp per huvudman bidragsram 1: juni
 • Information om bidragsbelopp bidragsram 2: september
 • Beslut om bidragsbelopp per huvudman bidragsram 2: september
 • Redovisa: 1–22 mars 2024
 • Utbetalning görs i samband med beslut om bidragsbelopp per huvudman.

Bidragets villkor

Statsbidraget får endast användas till:

 1. Att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan
  Det kan exempelvis handla om personalkostnader, anpassa lokaler eller utemiljön eller köpa inventarier. Bidraget kan också användas till att skapa fler förskolor.
 2. Att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan
  Det kan handla om lönekostnader inklusive sociala avgifter för all typ av personal i förskolan, samt andra kostnader i samband med rekrytering (exempelvis annonsering och kostnader för personal som arbetar med rekrytering).
 3. Kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan
  Bidraget kan till exempel användas för kompetensutveckling (kurser, seminarier, studiebesök, föreläsningar och studiebesök) av personal som arbetar i barngrupper i förskolan. Bidraget kan också användas för resor, logi och andra kostnader i samband med kompetensutveckling.

Det finns inte längre något krav på att bidragsram 2 bara får användas till att minska barngrupperna. Båda ramarna får användas till insatser enligt ovan.

Bidragets storlek och uppdelning

Bidraget delas ut till kommuner enligt två fastställda bidragsramar.

Bidragsram 1

För 2023 har Stockholms stad beslutat att fördela bidragsram 1 till fristående och kommunala förskolor baserat på en kombination av antal barn i avläsningen i december 2022 samt socioekonomiska faktorer i enlighet med beslut i kommunstyrelsen.

Bidragsram 2

Kommunstyrelsen har beslutat att 90 procent av beloppet baseras på antal inskrivna barn per den 31 mars och 10 procent baseras på socioekonomiskt index för verksamhetsområde förskola i budget 2023.

Belopp per barn 2023

Rinkeby-Kista
Bidragsram 1: 3 411. Bidragsram 2: 1 744.
Spånga-Tensta
Bidragsram 1: 3 126. Bidragsram 2: 1 596.

1 juli 2023 infördes en ny stadsdelsindelning i Stockholm. Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta bildar från och med nu Järva stadsdelsområde. Bidragsram 1 betalas dock ut enligt de stadsdelsområden som fanns i staden 30 december 2022 och bidragsram 2 per 31 mars 2023.

Hässelby-Vällingby
Bidragsram 1: 2 994. Bidragsram 2: 1 525.
Bromma
Bidragsram 1: 2 666. Bidragsram 2: 1 359.
Kungsholmen
Bidragsram 1: 2 642. Bidragsram 2: 1 345.
Norrmalm
Bidragsram 1: 2 692. Bidragsram 2: 1 370.
Östermalm
Bidragsram 1: 2 646. Bidragsram 2: 1 349.

1 juli 2023 infördes en ny stadsdelsindelning i Stockholm. Norrmalms och Östermalms stadsdelsområden bildar från och med nu Norra innerstadens stadsdelsområde. Bidragsram 1 betalas dock ut enligt de stadsdelsområden som fanns i staden 30 december 2022 och bidragsram 2 per 31 mars 2023.

Södermalm
Bidragsram 1: 2 684. Bidragsram 2: 1 367.
Enskede-Årsta-Vantör
Bidragsram 1: 2 877. Bidragsram 2: 1 466.
Skarpnäck
Bidragsram 1: 2 735. Bidragsram 2: 1 394.
Farsta
Bidragsram 1: 2 821. Bidragsram 2: 1 436.
Hägersten-Älvsjö
Bidragsram 1: 2 701. Bidragsram 2: 1 376. 
Skärholmen
Bidragsram 1: 3 233. Bidragsram 2: 1 654.

Redovisning

Beviljade medel ska används under kalenderåret och bidraget kräver redovisning när kalenderåret är slut. Det innebär att förskolor under 2024 måste redovisa hur bidraget har använts under 2023. Uppgifter om hur stort belopp av bidraget som använts för respektive av de tre punkterna ska redovisas. Vid utelämnad redovisning kan Stockholm stad begära att bidraget återbetalas.

Redovisningsblankett kommer att mejlas till huvudman i samband med redovisningsperioden.

E-post: funktion-utbf.statsbidrag@edu.stockholm.se

Kontakt

För frågor om statsbidraget kontakta ekonomienhetens statsbidragshandläggare.

E-post: funktion-utbf.statsbidrag@edu.stockholm.se

Uppdaterad