Ersättning

Här kan du läsa om olika sorters ekonomiskt stöd och ersättning som din verksamhet kan få och hur du gör för att ansöka om ersättning.

Månadsutbetalning

Grundbeloppet utbetalas månadsvis för varje barn som är folkbokfört i Stockholm och registrerat i stadens barn- och elevregister vid avläsningstillfället; den sista vardagen i månaden. Eventuell korrigering av utbetald ersättning görs i efterskott kommande månad. Utbetalningsdatumet är den 15:e varje månad. Om den 15:e inträffar en helg görs utbetalningen på närmaste helgfria vardagen i veckan innan den aktuella helgen.

Underlag för förskolepeng

Varje månad skapar ersättningshandläggare på utbildningsförvaltningen ett underlag för kommande utbetalning av förskolepeng. Ersättningshandläggarna administrerar godkännandet av underlaget, detta betyder att ni själva inte godkänner underlaget i BER (barn- och elevregistret) längre.

Det är viktigt att ni alltid ser över era placeringar, avslut och barn som flyttar så att ni får rätt ersättning. Mejla ersättningshandläggare direkt om underlaget inte stämmer vid utbetalning.

Fristående förskolor och pedagogisk omsorg i andra kommuner med stockholmsbarn inskrivna i verksamheten har inte tillgång till e-tjänsten. Kontakta oss via mejl om ni vill att vi skickar underlag för senaste utbetalning till er.

Socioekonomiskt stöd

Den socioekonomiska tilldelningen utbetalas till anordnare av förskola och pedagogisk omsorg. Beloppet fastställs varje år utifrån kriterier i respektive stadsdel. Du hittar ersättningen som betalats ut till din verksamhet på anordnarwebben.

Den socioekonomiska tilldelningen utbetalas två gånger om året. Beloppet fastställs varje år utifrån kriterier i respektive stadsdel där verksamheten är belägen och baseras på inskrivna barn i mars och september. Verksamheten behöver inte ansöka om socioekonomisk tilldelning.

Språkstöd

Fristående förskolor får ett så kallat språkstöd för de barn vars föräldrar uppgivit ett annat modersmål än svenska på Förskola och pedagogisk omsorg. Detta skall göras innan avläsningen. Språkstöd betalas ut två gånger per år efter avläsningen i mars och september.

Du ser i Barn- och elevregistret (BER) vilka barn som har ett annat modersmål än svenska registrerat på din enhet. Verksamheten behöver inte ansöka. Stödet betalas ut utifrån en schablon för barn med annat modersmål än svenska.

Språkstödet betalas ut till förskolor, inte till pedagogisk omsorg (familjedaghem) och allmän förskola

Utbetalningsdatumet kommer att vara den 15:e varje månad. Om ni har praktiska frågor om utbetalningarna kan ni vända er till: 
resursfordelning.forskolan@edu.stockholm.se

Ersättningsnivå för 2020

Stockholms stad beslutade i budget för 2020 om ny ersättningsnivå för förskoleverksamhet (förskola och pedagogisk omsorg). Under Förskolepeng hittar du en sammanställning av ersättningarna och på länken kan du läsa mer om stadens budget.

Ersättningar

Omsorg på obekväm arbetstid är för barn folkbokförda i Stockholm där föräldrar/vårdnadshavare som har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger.

Vårdnadshavare söker omsorg på obekväm arbetstid via e-tjänsten Min barnomsorg. Beslutet fattas av utbildningsförvaltningen, utförandet av själva omsorgen hanteras av Stockholms stad fyra verksamheter för omsorg på obekväm arbetstid.

Frågor

Har du frågor angående att starta verksamhet för omsorg på obekväm arbetstid kontakta myndighetsenheten@edu.stockholm.se

För övriga frågor kontakta ob.utbf@edu.stockholm.se

Förskolor och pedagogiska verksamheter får en förskolepeng för varje barn som är folkbokfört i Stockholm och inskrivet i verksamheten den sista vardagen i månaden.

Placeringen måste vara registrerad till avläsningsdatum (den sista vardagen i varje månad) för att ersättning ska utgå. Ni ansvarar själva för att barnet är placerat/registrerat i tid. Kontrollera alltid via BER att barnet är registrerat innan placeringen påbörjas.

Utbetalning

Grundbeloppet utbetalas månadsvis för varje barn som är folkbokfört i Stockholm och registrerat i stadens barn- och elevregister vid avläsningstillfället; den sista vardagen i månaden. Eventuell korrigering av utbetald ersättning görs i efterskott kommande månad. Om den 15 inträffar en helg görs utbetalningen på närmaste helgfria vardagen i veckan innan den aktuella helgen.

Underlag för förskolepeng

Varje månad skapar ersättningshandläggare på utbildningsförvaltningen ett underlag för kommande utbetalning av förskolepeng. Ersättningshandläggarna administrerar godkännandet av underlaget, detta betyder att ni själva inte godkänner underlaget i BER (barn- och elevregistret) längre.

Det är viktigt att ni alltid ser över era placeringar, avslut och barn som flyttar så att ni får rätt ersättning. Mejla ersättningshandläggare direkt om underlaget inte stämmer vid utbetalning.

Fristående förskolor och pedagogisk omsorg i andra kommuner med stockholmsbarn inskrivna i verksamheten har inte tillgång till e-tjänsten. Kontakta oss via mejl om ni vill att vi skickar underlag för senaste utbetalning till er.

Kontakta oss

Kom ihåg att uppdatera era kontaktuppgifter på i BER så att ni inte missar några mejl.

Scanna in blanketter och uppsägningar och skicka till:
resursfordelning.forskolan@edu.stockholm.se

Aktuella belopp 

Nedan hittar ni aktuell förskolepeng, beloppen ni ser är årsbeloppet.

Förskolepeng 2020 (pdf 221 kB, nytt fönster)

Förskolepeng 2019 (pdf, 31 kB, nytt fönster)

Förskolepeng 2018 (pdf, 167 kB, nytt fönster)

Förskolepeng 2017 (pdf, 7 kB, nytt fönster)

Förskolepeng 2016 (pdf, 173 kB, nytt fönster)

Du som anordnare av fristående förskola har möjlighet att söka bidrag för hög hyra (gäller inte för pedagogisk omsorg). Ansökan görs via Barn- och Elevregistret (BER) och gäller för innevarande år. En fullständig ansökan ska vara registrerad senast den 30 april.

För att vi ska kunna hantera din ansökan måste den vara fullständigt och korrekt ifylld och samtliga bilagor måste finnas med:

 • Hyresavi
 • Hyreskontrakt

Om bidragsgrundande faktorer förändras under året ska huvudmannen skicka in en ny ansökan.

Informera oss om det sker en hyreshöjning under året. Både tidigare och nya avier och kontrakt ska bifogas till ansökan innan vi kan hantera ärendet. Ersättningen kommer att betalas ut i december.

Vid nyetablering under andra halvåret kan ansökan lämnas till och med den 1 december. Förskolor med andrahandskontrakt genom utbildningsförvaltningen ansöker om bidrag på samma sätt som förskolor med egna förstahandskontrakt.

Utbetalning

Hyreskompensation utgår med 80 procent för hyror mellan 1 797 kronor och 2 500 kronor per kvadratmeter och år samt 40 procent för hyror över 2 500 kronor per kvadratmeter och år. För hyresnivåer över 3 000 kronor per kvadratmeter och år utgår bidrag motsvarande 2/3 av 40 procent av hyreskostnaden.

Uträkningen baseras på lokalens:

 • Årshyra
 • Kvadratmeter (hela)
 • Antal inskrivna Stockholmsbarn
 • Om det ingår el och/eller värme
 • Eventuella godkända hyrestillägg

Du kan följa ditt ärende i Barn- och elevregistret (BER). Kompletta ansökningar handläggs löpande.

Utbetalningen av ersättningen beräknas gå ut under hösten.

Ansökningar som är nya eller behöver kompletteras beräknas betalas ut under december.

Vid frågor om bidrag för hyreskompensation kontakta:
hyreskompensation@edu.stockholm.se

De fristående förskolor och pedagogisk omsorg som går med i stadens gemensamma kö får en så kallad köpeng.

Utbetalning

Ersättningen betalas ut 2 gånger per år efter avläsningen i mars och september.
Beloppet betalas ut i april och oktober

Aktuella belopp

Staden betalar 1 000 kronor per inskrivet barn och år.

Den socioekonomiska tilldelningen utbetalas till anordnare av förskola och pedagogisk omsorg. Beloppet fastställs varje år utifrån kriterier i respektive stadsdel. Du hittar ersättningen som betalats ut till din verksamhet på anordnarwebben.

Utbetalning

Den socioekonomiska tilldelningen utbetalas två gånger om året. Beloppet fastställs varje år utifrån kriterier i respektive stadsdel där verksamheten är belägen och baseras på inskrivna barn i mars och september.

Stockholms stad arbetar aktivt med att skapa en likvärdig förskola för alla barn, därför fördelas den socioekonomiska tilldelningen utifrån barnens förutsättningar för att främja ett arbetssätt som bygger på vetenskaplig grund;

Fördelningen utgår ifrån:

 • Andel barnfamiljer med låg inkomst
 • Andel barn till föräldrar med enbart förgymnasial utbildning
 • Andel barn utrikes födda eller båda föräldrarna är utrikes födda
 • Viktning 33 procent per variabel

Aktuella belopp

Socioekonomiskt tillägg 2019

Aktuella belopp Vt-2019

Socioekonomiskt tillägg 2018

Aktuella belopp 2018

Socioekonomiskt tillägg 2017

Aktuella belopp Vt-2017

Så får du rätt ersättning

Du behöver inte ansöka om socioekonomisk tilldelning.

Fristående förskolor får ett så kallat språkstöd för de barn vars föräldrar uppgivit ett annat modersmål än svenska. Du ser i Barn- och elevregistret (BER) vilka barn som har ett annat modersmål än svenska registrerat på din enhet. Språkstödet betalas ut till förskolor, inte till pedagogisk omsorg (familjedaghem) och allmän förskola.

Utbetalning

Språkstöd betalas ut två gånger per år efter avläsningen i mars och september.

Aktuella belopp

Ersättningen är 5 000 kronor per barn och år.

Så får du rätt ersättning

Du behöver inte ansöka. Stödet betalas ut utifrån en schablon för barn med annat modersmål än svenska.

Fristående förskolor och pedagogisk omsorg kan ansöka om tilläggsbelopp för barn folkbokförda i Stockholm som har ett omfattande behov av särskilt stöd.

Informationsbrev inför ansökan om tilläggsbelopp (pdf, 126 kB, nytt fönster)

Utbetalning

Beviljat tilläggsbelopp betalas ut varje kvartal. Utbetalningarna görs mellan den 20 och den 25 i månaden.

Så får du rätt ersättning

Ansökan

Du ska alltid göra ansökan om tilläggsbelopp i samråd med barnets vårdnadshavare. För att kunna ansöka behöver du ha rollen "förskolechef" i Barn- och elevregistret (BER)

Ansökan om tilläggsbelopp för barn som är folkbokförda i Stockholms stad, men som är inskrivna i en fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg i en annan kommun görs på en särskild blankett. Blanketten beställs hos förskoleavdelningen.

Beställ blankett hos förskoleavdelningen

E-post: fragor.tillaggsbelopp@edu.stockholm.se

(Supportguider kommer framöver)

Handlingsplan

Tillsammans med vårdnadshavare ska du utforma en handlingsplan med en beskrivning av de riktade insatser som din verksamhet kommer att göra för barnet. Handlingsplanen för barn i förskola ska undertecknas av vårdnadshavare, förskollärare och rektor. Handlingsplanen för barn i pedagogisk omsorg ska undertecknas av vårdnadshavare och huvudman.

Skanna in handlingsplanen i din dator och bifoga den till ansökan i Barn- och elevregistret (BER).

Blanketter för tilläggsbelopp för förskola och pedagogisk omsorg

Beslut om tilläggsbelopp

När handläggningen av ansökan är klar hittar du beslutet i Barn- och elevregistret (BER). Du kan överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Blankett för hur man överklagar hittar du under Blanketter tilläggsbelopp - förskola/pedagogisk omsorg.

Blanketter för tilläggsbelopp för förskola och pedagogisk omsorg

Uppföljning av beviljat tilläggsbelopp

Har din verksamhet beviljats tilläggsbelopp? Då ska du efter varje avslutat läsår lämna en skriftlig redovisning av hur bidraget använts. Detsamma gäller om du vill förnya ansökan.

Blanketter för tilläggsbelopp för förskola och pedagogisk omsorg

Uppdaterad