Tidsregistrering – ParaGå

Här hittar du information om det mobila dokumentationssystemet inom hemtjänsten, ParaGå.

NFC-teknik för kvittenser i ParaGå

NFC-tekniken används för att förenkla registreringen av besök och för att besöken ska få kvittens. NFC-etiketten läses av hemma hos kunden vid besökets början och slut. På så sätt säkerställs det att insatserna utförs hos rätt kund.

Manual för installation och användning av NFC (pdf)

Hämta NFC-etiketter

NFC-etiketterna kan utföraren själv hämta kostnadsfritt hos enheten för installation och service vid Stockholms trygghetsjour. Mejla installation och service minst en dag innan NFC-etiketterna ska hämtas ut. Varje enhet får ett antal etiketter baserat på hur många kunder utföraren har.

E-post: larmcentralen@stockholm.se
Adress: Älvsjö Stationsgata 21

Ersättningskörning

Ersättningskörningen för hemtjänsten infaller alltid den 6:e i månaden. Om den 6:e är en vardag sker körningen klockan 18.00. Om den 6:e är en helgdag sker körningen klockan 10.00.

ParaGå-telefoner

Generella tekniska krav på mobiltelefoner

Följande generella tekniska krav ställs på mobiltelefonen för att den ska fungera i det mobila dokumentationssystemet, ParaGå. Observera att det är minimikrav.

 • Smartphone
 • Androidversion 6.0 (eller senare)
 • NFC-läsare
 • 4 GB i lagringsminne
 • Batterikapacitet 1700 mAh
 • Skärmstorlek 4,0 tum

Dessutom rekommenderar vi att ni väljer en telefon som är ruggad smartphone (innebär att telefonen är extra tålig för damm, vätska etc.).

Abonnemang

Beträffande abonnemang rekommenderar staden att ni väljer en etablerad operatör som har ett välutbyggt nät med god täckning.

Kravet på abonnemanget för att klara datavolymen för tidsrapportering är att det ska klara minimum 512 MB (varav 150 MB för användardata). Om telefonen ska användas för andra funktioner som till exempel synkronisering av e-post eller nedladdning av filmer, bilder, musik etc. kan det krävas abonnemang med högre kapacitet än 512 MB. Likaså bör ni som vanligt överväga frihetsgraden i själva telefonabonnemanget, till exempel om det ska vara spärrat eller öppet för utlandssamtal.

Varje privat utförare har ett eget ansvar att de mobiltelefoner som införskaffas motsvarar de generella tekniska kraven ovan. 

Blir du bestulen eller förlorar din mobiltelefon ska du spärra mobilabonnemanget och din mobiltelefon. När du spärrat abonnemanget enligt nedan, går det inte att ringa på ditt abonnemang. Spärrar du mobiltelefonen, är den obrukbar för tjuven.

Varje mobil har ett eget unikt ID-nummer kallat IMEI. Innan du drabbas av en förlust, bör du ha mobilens IMEI-nummer uppskrivet. Du hittar numret på etiketten som sitter på kartongen mobilen levererades i, under batteriet i mobilen eller genom att på mobilen trycka *#06# (stjärna-fyrkant-0-6-fyrkant). Nummersträngen består av 17–20 siffror.

 1. Ta bort ParaGå-appen: Ring Servicecentrum på 08-508 11 800 och välj telefoni. Du ska uppge mobiltelefonnumret.
 2. Polisanmäl stölden: Du måste ange modell och IMEI-numret på mobilen. Vid polisanmälan får du ett K-nummer (eller diarienummer) som du ska skriva ned.
 3. Spärra mobiltelefonen: Ring upp din operatör om du vill spärra mobiltelefonen. Operatören vill då veta vilket abonnemang du spärrat, mobilens IMEI-nummer och K-nummer (se punkt 2).
 4. Informera din chef: Tala om vad som hänt och vilka åtgärder du vidtagit. Se även stadsdelsförvaltningens eller företagets egna telefonpolicy.

Anvisningar, manualer och blanketter

Underleverantörer registrerar sina besök på en blankett istället för i ParaGå. Huvudleverantörer som inte har egna blanketter kan välja att använda nedanstående blankett. Det är viktigt att underleverantören lämnar korrekta uppgifter eftersom dessa används för underlag till ersättning samt kundens avgift. Blanketterna ska vara fullständigt ifyllda. Exakta tider för besöken ska anges i minuter och timmar.

Serviceinsatser - så här fyller du i blanketten

 • Personnummer: Kundens personnummer fylls i här.
 • Kundens namn: Kundens namn fylls i här.
 • Personal: Personalens namn fylls i här.
 • Kom: Här anges tiden när besöket startar.
 • Gick: Här anges tiden när besöket avslutas.
 • Utfört: Här anges vilken insats som har utförts. Siffrorna 1- 4 motsvarar en insats. Skriv 1 för Matdistribution, 2 för Städning, 3 för Tvätt och 4 för Inköp.
 • Kollektiv insats: Här anges om insatsen utförts som en kollektiv insats (insatsen har utförts åt flera kunder samtidigt) under dag/kväll. Markera med X.
 • Individuell insats: Här anges om insatsen utförts som en individuell insats (insatsen har utförts individuellt för en kund) under dag/kväll. Markera med X.
 • Avböjt besök: Här anges planerad tid för avböjda besök som skulle ha utförts dag och kväll. Ett avböjt besök är ett besök där den enskilde tackar nej till hjälp i dörren. Avböjda besök är endast helt avböjda besök och inte när en insats i besöket har avböjts.
 • Personal: Den personal som har utfört besöket signerar med initialerna

Tidrapportsblankett för serviceinsatser (docx)

Natt och larm - så här fyller du i blanketten

 • Personnummer: Kundens personnummer fylls i här.
 • Kundens namn: Kundens namn fylls i här.
 • Personal: Personalens namn fylls i här.
 • Kom: Här anges tiden när besöket startar.
 • Gick: Här anges tiden när besöket avslutas.
 • Larmbesök: Här anges om insatsen utförts som ett larmbesök under kväll eller natt. Markera med X.
 • Nattbesök: Här anges om insatsen utförts som ett nattbesök som påbörjats mellan kl. 22.00 och 06.59. Markera med X.
 • Personal: Den personal som har utfört besöket signerar med initialerna

Det går också att utföra dessa besök via ParaGå. Huvudleverantör vänder sig till Äldreförvaltningen för påkoppling av funktionen.

Tidrapportsblankett för natt och larm (docx)

Denna blankett används endast om tidsregistrering i ParaGå inte är möjlig. Det är en reservblankett och används per personal och arbetspass. Informationen från blanketten förs in i ParaGå Web av arbetsledare eller administratör.

Reservblankett för tidsregistrering (docx)

Webbutbildning

Support för ParaGå och Paraplysystemet

Om du har problem med ParaGå Web och Paraplysystemet, vänd dig till paraplysamordnaren i din stadsdel.

För teknisk support och felanmälan gällande stadens sociala system (till exempel paraplyet, ParaSol, ParaInn, ParaGå och telefoni, vänd dig till Tietos Service Desk 11800.

Hjälp att byta lösenord

Du som använder Paraplysystemet utanför kontorstid kan få hjälp att byta lösenord via Tietos Service Desk. Under kontorstid ska du istället vända dig till behörighetsadministratören på din enhet.

Förlorad eller stulen mobil

Har din mobil försvunnit eller blivit stulen ska du vända dig till Tietos Service Desk för att ta bort ParaGå-appen.

Uppdaterad