Upprepad eller längre frånvaro

Här kan du läsa om vad som gäller om en skolpliktig elev hos en fristående skola eller i skola hos en annan offentlig huvudman har upprepad eller längre frånvaro.

Detta gäller fristående skolor, andra kommuners skolor, statliga specialskolor och sameskolor.

Ett nytt sätt att anmäla frånvaro

Från och med hösten 2020 anmäler fristående skolor elevers frånvaro i ett digitalt ärendehanteringssystem, Barn- och elevregistret (BER).

Fördelarna blir flera jämfört med idag; högre säkerhet med inloggning via Bank-ID och kommunikationen blir säkrare helt i enlighet med GDPR. Systemet är mycket mer användarvänligt vilket underlättar ditt arbete. Du får alla ärenden samlade på ett och samma ställe och slipper använda två blanketter för att anmäla frånvaro. Därmed får du en bättre överblick av dina anmälda frånvaroärenden till Stockholms stad.

För att kunna gå med måste du lämna in en behörighetsblankett. Rektor och en till två ytterligare personer per skola kan ansöka om behörighet till systemet. Det vill säga de personer som anmäler och som har kontakt med utbildningsförvaltningen i frånvaroärenden. Det måste vara en ansökan för varje enskild person. Blanketten hittar du längre ner på sidan och vi tar tacksamt emot ansökan så snart som möjligt.

Kontakta enheten för skolplikt om du har frågor:
skolplikt@edu.stockholm.se

Behörighet till Barn- och elevregistret för fristående skolor (word, 37 kB, nytt fönster)

Utredning om frånvaro

Alla skolor ska aktivt arbeta med att främja elevers närvaro och förebygga frånvaro. Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt.

Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 8 § skollagen är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas.

Rektor anmäler till huvudmannen

När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen (7 kap. 19 a § skollagen).

Huvudmannen anmäler till hemkommunen

När huvudmannen fått kännedom om att en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts ska huvudmannen snarast lämna uppgifter om detta till utbildningsförvaltningen i Stockholm (7 kap. 22 § skollagen).

Stockholms stads rutiner för handläggning av upprepad eller längre frånvaro

Fristående och andra offentliga huvudmän än hemkommunen är skyldiga att meddela Stockholms stads utbildningsförvaltning när en skolpliktig elev, folkbokförd i Stockholm, har en upprepad eller längre frånvaro. 

Utbildningsförvaltningen följer upp elevärendena med skolan ungefär var sjätte vecka om inte uppgifter från skolan föranleder tätare kontakt. Uppföljningen består av klargörande frågor kring skolans arbete när det gäller att tillgodose elevens rätt till utbildning samt vårdnadshavares ansvarstagande kring fullgörandet av skolplikten.

Det är mycket angeläget att skolan besvarar de specifika frågor som ställs eftersom det är dessa uppgifter som hemkommunen enligt skollagen är skyldig att ha kännedom om. Den regelbundna uppföljningen av elevärendet avslutas när en elev återigen deltar i den obligatoriska undervisningen samt när skolplikten upphör.

Så gör du

När en huvudman har fått kännedom om att en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts på skolan ska huvudmannen snarast lämna uppgifter om detta till utbildningsförvaltningen i Stockholm (7 kap. 22 § skollagen).

Steg 1

Uppgift om att en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts ska lämnas till utbildningsförvaltningen senast fem arbetsdagar efter att huvudmannen har fått kännedom om att utredningen har inletts på skolan. Uppgifterna lämnas via blankett 1.

Blankett 1: Anmälan om en elevs upprepade eller långvariga frånvaro hos annan huvudman (docx, 40 kB, nytt fönster)

Skicka blanketten via e-post till:
registrator.utbildning@edu.stockholm.se

Du kan också skicka den med vanlig post till:

 • Utbildningsförvaltningen
  Registrator
  Box 22049
  104 22 Stockholm

Steg 2

Därefter ska huvudmannen så snart som möjligt och senast inom en månad inkomma med skolans utredning av en elevs upprepade eller långvariga frånvaro. Detta ska göras via blankett 2 (se nedan).

Det underlag som efterfrågas i denna blankett är de uppgifter som är nödvändiga för hemkommunen att få kännedom om och som utgör grunden för hur hemkommunen kommer att handlägga ärendet vidare.

Blankett 2: Resultatet av skolans utredning av en elevs upprepade eller långvariga frånvaro (docx, 39 kB, nytt fönster)

Skicka blanketten med post till:

 • Utbildningsförvaltningen
  Registrator
  Box 22049
  104 22 Stockholm

Barn som är bosatta i Sverige omfattas av skolplikt vilket innebär en närvaroplikt i skolan. Undantag från närvaroplikten är till exempel om en elev har beviljats ledighet av rektorn. Om en elev är frånvarande utan att ha fått beviljad ledighet gäller följande.

När en elev har 100 procent ogiltig frånvaro, och där det finns uppgifter om att eleven kan befinna sig utomlands, ska skolan senast inom en månad, räknat från första ogiltiga frånvarodagen, rapportera det till utbildningsförvaltningen. För att rapportera detta kan ni använda blankett 1 och då fylla i uppgifterna i fälten som handlar om att en elev är ogiltigt frånvarande och befinner sig utomlands.

Blankett 1: Anmälan om en elevs upprepade eller långvariga frånvaro hos annan huvudman (docx, 42 kB, nytt fönster)

Skolans uppgifter om att en elev är frånvarande och befinner sig utomlands kan ligga till grund för beslut om att avregistrera eleven. Huvudregeln är att det är vårdnadshavare som avslutar en skolplacering. Ett beslut om att avregistrera en elev från den fristående skolan innebär inte att eleven skrivs ut utan endast att utbetalning av ersättning för eleven upphör.

Om huvudmannen eller skolan lämnat uppgifter om att vårdnadshavarna brister i att se till att barnet fullgör sin skolplikt, och inte samverkar i åtgärder som syftar till att barnet ska fullgöra sin skolplikt, kan utbildningsförvaltningen inleda en utredning för att få en fullständig bild över de aktuella omständigheterna i elevärendet.

Skolan behöver därför lämna en så detaljerad beskrivning som möjligt om hur vårdnadshavarna brister i sitt ansvar för barnet skolgång samt vilka åtgärder skolan själva redan vidtagit för att få vårdnadshavarna att ta sitt ansvar.

Om det behövs tar utbildningsförvaltningen kontakt med skolan och vårdnadshavarna eller andra berörda för att få kompletterande uppgifter för att kunna avgöra om hemkommunen ska förelägga vårdnadshavarna att vid vite se till att barnet fullgör sin skolplikt.

Frågor?

Om huvudmannen och/eller skolan har frågor om vilka uppgifter som behöver lämnas i ett enskilt ärende kan de kontakta utbildningsförvaltningen via e-post.

skolplikt@edu.stockholm.se

Vanliga frågor och svar om frånvaro vid skolplikt

Vad är giltig frånvaro?

En skolpliktig elev har närvaroplikt. Det innebär att eleven måste delta i den obligatoriska undervisningen i skolan. Undantag är om en elev har giltig frånvaro. Vanligtvis är giltig frånvaro när elev beviljats ledighet, anmälts sjuk eller, om det finns synnerliga skäl, befriats från enstaka tillfällen från obligatoriska inslag i undervisningen.

Vad är ogiltig frånvaro?

Ogiltig frånvaro är när en elev inte deltar i den obligatoriska undervisningen och har inga giltiga skäl för detta. Se fråga 1.

Det är skolans huvudman som ska, utifrån en utredning av orsaken till frånvaron, besluta om sjukfrånvaron är giltig eller ogiltig. Grundprincipen är att anmäld frånvaro är giltig. Det är dock viktigt att skolan uppmärksammar om en elev ofta sjukanmäls eller om det finns ett mönster kring när en elev sjukanmäls.

Varför är det viktigt att tidigt uppmärksamma frånvaro?

Det har visat sig vara en framgångsfaktor vilket kan förhindra att frånvaron stegvis ökar och blir bestående. Om skolan arbetar systematiskt med att utreda och åtgärda en elevs frånvaro minskar risken för att elever både socialt och kunskapsmässigt helt hamnar utanför skolan. Om frånvaron blir bestående för en elev krävs det större insatser från skolans huvudman för att få eleven tillbaka till skolan.

Kan skolan kräva ett läkarintyg?

Skolan ska kartlägga och utreda orsaken till en elevs frånvaro. För att skolan ska kunna fatta korrekta beslut om vilka åtgärder skolan är skyldig att vidta i arbetet med att tillgodose elevens rätt till utbildning kan det, för vissa elever, innebära att ett läkarintyg eller ett läkarutlåtande e t c efterfrågas. En skola kan dock inte kräva ett läkarintyg. Skolans huvudman ska ta ställning om frånvaron ska bedömas som giltig eller ogiltig utifrån det underlag skolan fått fram i sin utredning av orsaken till frånvaron.

När skolans huvudman har bedömt att elevens sjukfrånvaro är giltig och eleven under en längre tid inte kan delta i undervisningen i skolan ska skolan ge särskild undervisning. Undantaget är om elevens läkare, på grund av elevens sjukdom eller liknande tillstånd, uttryckligen avråder från undervisning.

Särskild undervisning för elever som har en sjukdom eller liknande och som gör att eleven under en längre tid inte kan delta i undervisningen i skolan (skollagen 24 kap 20-22 §§)

Om läkare inte uttryckligen avråder från undervisning ska särskild undervisning ges. Särskild undervisning kan ske i hemmet om vårdnadshavare medger det. Om vårdnadshavare inte medger detta ska undervisningen ske på annan lämplig plats.

Om skolan befarar att en elev far illa är skolan skyldig att lämna en anmälan till socialtjänsten. Detta är ett beslut som skolan fattar i varje enskilt fall.

Enligt skollagens 29 kap. 13 § ska huvudmannen för en fristående skola, och den som är anställd i sådan verksamhet, på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 14 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Nej.

Som fristående huvudman ska ni lämna meddelande om frånvaro till utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Nej.

Den skola där eleven är inskriven har ett ansvar att eleven får sin rätt till utbildning tillgodosedd och att eleven fullgör sin skolplikt. Skolan ska kontinuerligt fortsätta arbetet med åtgärder för att eleven ska återgå till att delta i undervisningen så länge eleven har sin skolplacering hos den fristående skolan.

När en annan huvudman har lämnat en anmälan om att en elev, folkbokförd i Stockholm, har en upprepad eller längre frånvaro ska huvudmannen/skolan återkomma med resultatet av sin utredning av de bakomliggande orsakerna till frånvaron senast inom en månad.

Efter att utbildningsförvaltningen mottagit resultatet av skolans utredning om en elevs upprepade eller långvariga frånvaro kontrollerar vi om skolan har lämnat den information som hemkommunen behöver för att kunna bedöma hur ärendet ska handläggas vidare.

Om uppgifter saknas behöver skolan lämna kompletteringar. För att så långt som möjligt undvika det är det viktigt att skolan använder Stockholm stads blanketter för anmälan och för att lämna resultatet av skolans utredning om de bakomliggande orsakerna till frånvaron.

När utbildningsförvaltningen bedömer att informationen är komplett kan utbildningsförvaltningen besluta om hur ärendet ska handläggas vidare. Det vanligaste är att utbildningsförvaltningen regelbundet följer upp elevens frånvarosituation.

Hemkommunen har tillsammans med huvudmannen och vårdnadshavarna ett gemensamt ansvar för att se till att eleven fullgör sin skolplikt och får sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Utbildningsförvaltningen skickar vanligtvis ett informationsbrev till vårdnadshavarna som bland annat innehåller de uppgifter som vi fått om elevens frånvaro från skolan. Syftet är att vårdnadshavarna och eleven ska få möjlighet att komma till tals och ge sitt perspektiv på situationen och skolans uppgifter. Vidare innehåller brevet information om vilka rättigheter och skyldigheter både vårdnadshavarna och skolan har för elevens skolgång.

Uppdaterad