Upprepad eller längre frånvaro

Här kan du läsa om vad som gäller om en skolpliktig elev hos en fristående skola eller i skola hos en annan offentlig huvudman har upprepad eller längre frånvaro.

Fristående och andra offentliga huvudmän än hemkommunen är skyldiga att meddela Stockholms stads utbildningsförvaltning när en skolpliktig elev, folkbokförd i Stockholm, har en upprepad eller längre frånvaro och skolan har startat en utredning om orsaken till frånvaron.

När skolan har startat utredning om orsaken till frånvaron vill Stockholms stad få in anmälan om frånvaro inom 5 dagar och resultatet av utredningen inom en månad.

Handlingar hos kommunen kan begäras ut då de omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400). En sekretessbedömning görs alltid vid en begäran om utlämnande av handling.

Att anmäla frånvaro – fristående skolor

Från och med hösten 2020 anmäler fristående skolor elevers frånvaro i ett digitalt ärendehanteringssystem, Barn- och elevregistret (BER).

För att kunna använda systemet behövs behörighet, vilket skolan ansöker om hos utbildningsförvaltningen. Det är möjligt att ansöka om behörighet för upp till 5 personer på skolan och helst för de personer som arbetar aktivt med frånvaroärenden.

Behörighet till Barn- och elevregistret för fristående skolor (pdf)

 

Kontakta enheten för skolplikt om du har frågor:
E-post: skolplikt@edu.stockholm.se

Att anmäla frånvaro – andra kommunala huvudmän, specialskola eller sameskola

Om frånvaron gäller en elev i kommunal skola i en annan kommun, specialskola eller sameskola, anmäls frånvaron med två blanketter till Stockholms stad. Den första när skolan har startat utredning om orsaken till frånvaron och den andra när resultatet av utredningen är klar.

Mer information finns under avsnittet Så gör du–att lämna uppgifter till hemkommunen samt under blanketter.

Stockholms stads rutiner för handläggning av upprepad eller längre frånvaro

När frånvaroanmälan har inkommit till utbildningsförvaltningen påbörjas återkommande uppföljningar med skolan. Syftet är att bevaka att eleven får sin rätt till utbildning tillgodosedd och fullgör sin skolplikt, bland annat samordna samverkan med andra myndigheter om behov finns. Frånvaroärendet avslutas när eleven fullgör sin skolplikt, byter folkbokföringskommun eller när skolplikten upphör.

Så gör du

När en huvudman har fått kännedom om att en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts på skolan ska huvudmannen snarast lämna uppgifter om detta till utbildningsförvaltningen i Stockholm (7 kap. 22 § skollagen).

Om det gäller frånvaro för en elev på en fristående skola lämnas uppgifterna i det digitala ärendehanteringssystemet (BER). Om skolan inte har behörighet till det digitala ärendehanteringssystemet så behöver man först ansöka om behörighet. Skicka in behörighetsblankett till utbildningsförvaltningen. Se mer information under avsnitt att anmäla frånvaro – fristående skolor eller under blanketter.

Om det gäller en elev i en kommunal skola i en annan kommun, specialskola eller sameskola så anmäler skolan frånvaron med två blanketter som lämnas in till utbildningsförvaltningen. Först lämnas en anmälan om att utredning om orsaken till elevens frånvaro har inletts. Den lämnas senast fem arbetsdagar efter att huvudmannen har fått kännedom om att utredningen har inletts på skolan. Sedan inom en månad lämnas resultatet av utredningen på en ytterligare blankett.

Blankett 1: Anmälan om en elevs upprepade eller långvariga frånvaro hos annan huvudman (docx)

 

Blankett 2: Resultatet av skolans utredning av en elevs upprepade eller långvariga frånvaro (docx)

Skicka blanketten via e-post till:
registrator.utbildning@edu.stockholm.se

Du kan också skicka den med vanlig post till:

  • Utbildningsförvaltningen
    Registrator
    Box 22049
    104 22 Stockholm

Utlandsvistelse

När det gäller frånvaro som är kopplad till utlandsvistelse, vänligen se mer utförligare information i länken nedan. Där hittar du även blankett för anmälan om längre utlandsvistelse.

Informationsblad - Om skolpliktiga barn och utlandsvistelse

Du som möter vårdnadshavare i ditt jobb kan använda detta dokument med sammanfattande information när du behöver förklara vad skolplikt och utlandsvistelse innebär.

Information om skolpliktiga barn och utlandsvistelse (pdf)

Stödmaterial för samverkan mellan skola och socialtjänst

Materialet är stöd för samverkan mellan skola och socialtjänst. Det ska bidra till att barn, unga och deras föräldrar får en rättssäker och likvärdig hjälp oavsett var i staden de bor eller går i skola. Ansvarsfördelningen mellan olika huvudmän ska bli så tydlig som möjligt.

Stödmaterialet är till stor del en beskrivning av socialtjänstens respektive skolans verksamheter och ansvarsområden. Materialet kan användas som  informationsmaterial eller för vägledning kring samverkan.

Stödmaterial för samverkan (pdf)

Vanliga frågor och svar om frånvaro vid skolplikt

Gå in på webbläsaren (till exempel Explorer eller Chrome) och skriv in adressen www.stockholm.se/BER och skrolla sedan ned på sidan tills du kommer till Logga in.

Om det är problem att logga in med bank-id är det troligt att du inte har ändrat till att logga in som medborgare. Systemet är alltid förinställt på medarbetare. Men eftersom du loggar in utanför systemet och inte är medarbetare i Stockholms stad måste du ändra till medborgare.
Det här gäller varje gång du ska logga in i BER frånvaro med bank-id.

Om skolan befarar att en elev far illa är skolan skyldig att lämna en anmälan till socialtjänsten. Detta är ett beslut som skolan fattar i varje enskilt fall.

Enligt skollagens 29 kap. 13 § ska huvudmannen för en fristående skola, och den som är anställd i sådan verksamhet, på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 14 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Nej.

Som fristående huvudman ska ni lämna meddelande om frånvaro till utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Nej.

Den skola där eleven är inskriven har ett ansvar att eleven får sin rätt till utbildning tillgodosedd och att eleven fullgör sin skolplikt. Skolan ska kontinuerligt fortsätta arbetet med åtgärder för att eleven ska återgå till att delta i undervisningen så länge eleven har sin skolplacering hos den fristående skolan.

Hemkommunens uppdrag är att bevaka att eleven får sin rätt till utbildning tillgodosedd samt fullgör sin skolplikt. Uppdraget för hemkommunen innebär också att samordna samverkan mellan olika parter om det finns behov av ett sådant. Det handlar oftast om skola, vårdnadshavare och andra myndigheter.

Om utbildningsförvaltningens utredning visar på att orsaken till elevens frånvaro enbart beror på vårdnadshavare brister i sitt ansvar och att skolan med alla möjliga medel har försökt att få tillbaka eleven i utbildningen på frivillig väg, så kan kommunen inleda en utredning om föreläggande vid vite gentemot vårdnadshavare.

Frånvaroärendet avslutas hos utbildningsförvaltningen när en elev återigen deltar i den obligatoriska undervisningen, när eleven byter folkbokföringskommun eller när skolplikten upphör.

Uppdaterad