Upprepad eller längre frånvaro

Här kan du läsa om vad som gäller om en skolpliktig elev hos en fristående skola eller i skola hos en annan offentlig huvudman har upprepad eller längre frånvaro.

Detta gäller fristående skolor, andra kommuners skolor, statliga specialskolor och sameskolor.

Att anmäla frånvaro – fristående skolor

Från och med hösten 2020 anmäler fristående skolor elevers frånvaro i ett digitalt ärendehanteringssystem, Barn- och elevregistret (BER).

Systemet ger en hög säkerhet med inloggning via bank-id och kommunikationen blir därigenom säkrare och enklare helt i enlighet med GDPR. Systemet är användarvänligt med en enkel administration och skolan får en bra överblick och har alla anmälda frånvaroärenden till Stockholms stad samlade på ett och samma ställe. 

För att kunna använda systemet måste du först lämna in en behörighetsblankett. Rektor och en till två ytterligare personer per skola kan ansöka om behörighet till systemet. Det vill säga de personer som anmäler och som har kontakt med utbildningsförvaltningen i frånvaroärenden. Det måste vara en ansökan för varje enskild person. Blanketten hittar du längre ner på sidan och vi tar tacksamt emot ansökan så snart som möjligt.

Kontakta enheten för skolplikt om du har frågor:
E-post: skolplikt@edu.stockholm.se

Behörighet till Barn- och elevregistret för fristående skolor (pdf)

Att anmäla frånvaro – andra kommunala huvudmän, specialskola eller sameskola

Om frånvaron gäller en elev i en kommunal skola i en annan kommun, specialskola eller sameskola så anmäler skolan frånvaron via två blanketter som lämnas in till utbildningsförvaltningen. Först lämnas en anmälan om att utredning har inletts om orsaken till elevens frånvaro. Den lämnas senast fem arbetsdagar efter att huvudmannen har fått kännedom om att utredningen har inletts på skolan.

Därefter inom en månad lämnas den andra blanketten som är resultatet av utredningen. Mer information finns under avsnittet att lämna uppgifter till kommunen samt under blanketter.

Utredning om frånvaro

Alla skolor ska aktivt arbeta med att främja elevers närvaro och förebygga frånvaro. Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt.

Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 8 § skollagen är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas.

Rektor anmäler till huvudmannen

När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen (7 kap. 19 a § skollagen).

Huvudmannen anmäler till hemkommunen

När huvudmannen fått kännedom om att en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts ska huvudmannen snarast lämna uppgifter om detta till utbildningsförvaltningen i Stockholm (7 kap. 22 § skollagen).

Att anmäla en elevs frånvaro till Stockholms stad gör du på www.stockholm.se/BER via bank-id. För att anmäla frånvaron digitalt krävs att man har fått behörighet till BER. Se ovan Att anmäla frånvaro – fristående skolor.

Skolans uppgifter som lämnas till utbildningsförvaltningen i ett elevärende i form av exempelvis anmälan om frånvaro, frånvaroutredningen samt svar som skolan lämnar muntligen, via mejl eller via utbildningsförvaltningens digitala system blir allmänna handlingar. Om en handling begärs ut görs alltid en bedömning om det finns uppgifter i handlingen omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400)

Stockholms stads rutiner för handläggning av upprepad eller längre frånvaro

Fristående och andra offentliga huvudmän än hemkommunen är skyldiga att meddela Stockholms stads utbildningsförvaltning när en skolpliktig elev, folkbokförd i Stockholm, har en upprepad eller längre frånvaro och skolan har startat en utredning om orsaken till frånvaron.

Efter att anmälan har inkommit så har utbildningsförvaltningen återkommande uppföljningar med skolan. Uppföljningen består av klargörande frågor kring skolans arbete när det gäller att tillgodose elevens rätt till utbildning samt vårdnadshavares ansvarstagande kring fullgörandet av skolplikten samt om samverkan med andra myndigheter råder om behov finns.

Den regelbundna uppföljningen av elevärendet avslutas när en elev återigen deltar i den obligatoriska undervisningen, när eleven byter folkbokföringskommun eller samt när skolplikten upphör.

Så gör du

När en huvudman har fått kännedom om att en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts på skolan ska huvudmannen snarast lämna uppgifter om detta till utbildningsförvaltningen i Stockholm (7 kap. 22 § skollagen).

Om det gäller frånvaro för en elev på en fristående skola lämnas uppgifterna i det digitala ärendehanteringssystemet (BER). Om skolan inte har behörighet till det digitala ärendehanteringssystemet så behöver man först ansöka om behörighet. Skicka in behörighetsblankett till utbildningsförvaltningen. Se mer information under avsnitt att anmäla frånvaro – fristående skolor eller under blanketter.

Om det gäller en elev i en kommunal skola i en annan kommun, specialskola eller sameskola så anmäler skolan frånvaron med två blanketter som lämnas in till utbildningsförvaltningen. Först lämnas en anmälan om att utredning om orsaken till elevens frånvaro har inletts. Den lämnas senast fem arbetsdagar efter att huvudmannen har fått kännedom om att utredningen har inletts på skolan. Sedan inom en månad lämnas resultatet av utredningen på en ytterligare blankett.

Blankett 1: Anmälan om en elevs upprepade eller långvariga frånvaro hos annan huvudman (docx)

 

Blankett 2: Resultatet av skolans utredning av en elevs upprepade eller långvariga frånvaro (docx)

Skicka blanketten via e-post till:
registrator.utbildning@edu.stockholm.se

Du kan också skicka den med vanlig post till:

  • Utbildningsförvaltningen
    Registrator
    Box 22049
    104 22 Stockholm

Om huvudmannen eller skolan lämnat uppgifter om att vårdnadshavarna brister i att se till att barnet fullgör sin skolplikt, och inte samverkar i åtgärder som syftar till att barnet ska fullgöra sin skolplikt, kan utbildningsförvaltningen inleda en utredning för att få en fullständig bild över de aktuella omständigheterna i elevärendet.

Skolan behöver därför lämna en så detaljerad beskrivning som möjligt om hur vårdnadshavarna brister i sitt ansvar för barnet skolgång samt vilka åtgärder skolan själva redan vidtagit för att få vårdnadshavarna att ta sitt ansvar.

Om det behövs tar utbildningsförvaltningen kontakt med skolan och vårdnadshavarna eller andra berörda för att få kompletterande uppgifter för att kunna avgöra om hemkommunen ska förelägga vårdnadshavarna att vid vite se till att barnet fullgör sin skolplikt.

Frågor?

Om huvudmannen och/eller skolan har frågor om vilka uppgifter som behöver lämnas i ett enskilt ärende kan de kontakta utbildningsförvaltningen via e-post.

skolplikt@edu.stockholm.se

Utlandsvistelse

Enligt skollagens bestämmelser ska skolpliktiga elever delta i den obligatoriska utbildningen. Eleverna har närvaroplikt om det inte finns giltiga skäl för att utebli från skolan. Vårdnadshavare som planerar att åka utomlands med sitt skolpliktiga barn ska ansöka om ledighet hos skolan.

Olika regler gäller beroende på vilken typ av utlandsvistelse det är. Bestämmelser om skolplikt är avgörande när utlandsvistelsen bedöms. Vårdnadshavare kan själva ta del informationen om vad som gäller för utlandsvistelser för skolpliktiga barn samt hämta blanketten för anmälan om längre utlandsvistelse.

Du informerar Stockholms stad via e-post till: resursfordelning.grundskolan@edu.stockholm.se

Stödmaterial för samverkan mellan skola och socialtjänst

Materialet är stöd för samverkan mellan skola och socialtjänst. Det ska bidra till att barn, unga och deras föräldrar får en rättssäker och likvärdig hjälp oavsett var i staden de bor eller går i skola. Ansvarsfördelningen mellan olika huvudmän ska bli så tydlig som möjligt.

Stödmaterialet är till stor del en beskrivning av socialtjänstens respektive skolans verksamheter och ansvarsområden. Materialet kan användas som  informationsmaterial eller för vägledning kring samverkan.

Vill du ta del av informationen, kontakta skolplikt@edu.stockholm.se

Vanliga frågor och svar om frånvaro vid skolplikt

Gå in på webbläsaren (till exempel Explorer eller Chrome) och skriv in adressen www.stockholm.se/BER och skrolla sedan ned på sidan tills du kommer till Logga in.

Om det är problem att logga in med bank-id är det troligt att du inte har ändrat till att logga in som medborgare. Systemet är alltid förinställt på medarbetare. Men eftersom du loggar in utanför systemet och inte är medarbetare i Stockholms stad måste du ändra till medborgare.
Det här gäller varje gång du ska logga in i BER frånvaro med bank-id.

Vad är giltig frånvaro?

En skolpliktig elev har närvaroplikt. Det innebär att eleven måste delta i den obligatoriska undervisningen i skolan. Undantag är om en elev har giltig frånvaro. Vanligtvis är giltig frånvaro när elev beviljats ledighet, anmälts sjuk eller, om det finns synnerliga skäl, befriats från enstaka tillfällen från obligatoriska inslag i undervisningen.

Vad är ogiltig frånvaro?

Ogiltig frånvaro är när en elev inte deltar i den obligatoriska undervisningen och har inga giltiga skäl för detta. Se fråga 1.

Det är skolans huvudman som ska, utifrån en utredning av orsaken till frånvaron, besluta om sjukfrånvaron är giltig eller ogiltig. Grundprincipen är att anmäld frånvaro är giltig. Det är dock viktigt att skolan uppmärksammar om en elev ofta sjukanmäls eller om det finns ett mönster kring när en elev sjukanmäls.

Varför är det viktigt att tidigt uppmärksamma frånvaro?

Det har visat sig vara en framgångsfaktor vilket kan förhindra att frånvaron stegvis ökar och blir bestående. Om skolan arbetar systematiskt med att utreda och åtgärda en elevs frånvaro minskar risken för att elever både socialt och kunskapsmässigt helt hamnar utanför skolan. Om frånvaron blir bestående för en elev krävs det större insatser från skolans huvudman för att få eleven tillbaka till skolan.

Kan skolan kräva ett läkarintyg?

Skolan ska kartlägga och utreda orsaken till en elevs frånvaro. För att skolan ska kunna fatta korrekta beslut om vilka åtgärder skolan är skyldig att vidta i arbetet med att tillgodose elevens rätt till utbildning kan det, för vissa elever, innebära att ett läkarintyg eller ett läkarutlåtande e t c efterfrågas. En skola kan dock inte kräva ett läkarintyg. Skolans huvudman ska ta ställning om frånvaron ska bedömas som giltig eller ogiltig utifrån det underlag skolan fått fram i sin utredning av orsaken till frånvaron.

När skolans huvudman har bedömt att elevens sjukfrånvaro är giltig och eleven under en längre tid inte kan delta i undervisningen i skolan ska skolan ge särskild undervisning. Undantaget är om elevens läkare, på grund av elevens sjukdom eller liknande tillstånd, uttryckligen avråder från undervisning.

Särskild undervisning för elever som har en sjukdom eller liknande och som gör att eleven under en längre tid inte kan delta i undervisningen i skolan (skollagen 24 kap 20-22 §§)

Om läkare inte uttryckligen avråder från undervisning ska särskild undervisning ges. Särskild undervisning kan ske i hemmet om vårdnadshavare medger det. Om vårdnadshavare inte medger detta ska undervisningen ske på annan lämplig plats.

Om skolan befarar att en elev far illa är skolan skyldig att lämna en anmälan till socialtjänsten. Detta är ett beslut som skolan fattar i varje enskilt fall.

Enligt skollagens 29 kap. 13 § ska huvudmannen för en fristående skola, och den som är anställd i sådan verksamhet, på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 14 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Nej.

Som fristående huvudman ska ni lämna meddelande om frånvaro till utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Nej.

Den skola där eleven är inskriven har ett ansvar att eleven får sin rätt till utbildning tillgodosedd och att eleven fullgör sin skolplikt. Skolan ska kontinuerligt fortsätta arbetet med åtgärder för att eleven ska återgå till att delta i undervisningen så länge eleven har sin skolplacering hos den fristående skolan.

Hemkommunens uppdrag är att bevaka att eleven får sin rätt till utbildning tillgodosedd samt fullgör sin skolplikt. Uppdraget för hemkommunen innebär också att samordna samverkan mellan olika parter om det finns behov av ett sådant. Det handlar oftast om skola, vårdnadshavare och andra myndigheter.
När en annan huvudman har lämnat en anmälan om att de startat en utredning om orsaken till elevens frånvaro och därefter inom en månad har inkommit med resultatet av orsaken till frånvaron så inleder utbildningsförvaltningen sin utredning och handläggning av ärendet.

Det innebär bland annat återkommande uppföljningar med skolan med klargörande frågor kring skolans arbete när det gäller att tillgodose elevens rätt till utbildning samt vårdnadshavares ansvarstagande kring fullgörandet av skolplikten samt samverkan med andra myndigheter. 

Utbildningsförvaltningen skickar vanligtvis ett informationsbrev till vårdnadshavarna som bland annat innehåller de uppgifter som vi fått om elevens frånvaro från skolan. Syftet är att vårdnadshavarna och eleven ska få möjlighet att komma till tals och ge sitt perspektiv på situationen och skolans uppgifter. Vidare innehåller brevet information om vilka rättigheter och skyldigheter både vårdnadshavarna och skolan har för elevens skolgång.

Om utbildningsförvaltningens utredning visar på att orsaken till elevens frånvaro enbart beror på vårdnadshavare brister i sitt ansvar och att skolan med alla möjliga medel har försökt att få tillbaka eleven i utbildningen på frivillig väg, så kan kommunen inleda en utredning om föreläggande vid vite gentemot vårdnadshavare.

Frånvaroärendet avslutas hos utbildningsförvaltningen när en elev återigen deltar i den obligatoriska undervisningen, när eleven byter folkbokföringskommun och när skolplikten upphör.

Uppdaterad