Insyn grundskola

Kommunerna har enligt skollagen rätt till insyn i de skolor som är belägna inom kommunen.

Samverkan och kommunikation

Kommunerna har enligt skollagen rätt till insyn i de skolor som är belägna inom kommunen. Stadens insyn ska huvudsakligen genomföras genom kommunikation och samverkan med de fristående skolorna.

Vid insyn har staden inte rätt att granska om en verksamhet uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. Staden kan heller inte besluta om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid insynen.  

Få reda på mer om skolorna

Staden behöver hålla sig informerad om fristående skolors planering och förändringar i verksamheten, till exempel ökning eller minskningar av elevantalet, utökning av antalet program och lokalbehov. Insynen ska också öka medborgarnas kunskaper om verksamheterna och därigenom underlätta för elever och föräldrar att välja skola.

Regelbundna informationsmöten

Förvaltningen har utvecklat kommunikationen med de fristående verksamheterna bland annat genom att skapa mötesstruktur med regelbundna informationsmöten. Ett forum för samverkan och dialog finns även i branschrådet för fristående och kommunala grundskolor.

Myndighetsutövning – Skolinspektionens ansvar

Skolinspektionen granskar alla landets skolor och ansvarar för myndighetsutövningen av fristående grundskolor samt tillståndsgivning av nya fristående skolor.

Uppdaterad