Skolskjuts grundskola för fristående huvudmän

I vissa fall har elever rätt till kostnadsfria resor till och från er skola. Skolskjuts avser i första hand terminsbiljett, men det kan också vara skolskjutsfordon.

Det som avgör om eleven har rätt till skolskjuts är

  • elevens behov
  • vilken typ av skola eleven går i
  • avstånd från hemmet till skolan.

Terminsbiljett

Under vissa förutsättningar kan eleverna få en terminsbiljett. De kan då åka med kollektivtrafik till och från er skola eller fritidsverksamhet. Terminsbiljett kallas även för skolkort eller SL-kort.

Vårdnadshavaren sköter själv ansökan och inköp av terminsbiljetten. All information om vad som gäller för dem och hur ansökan går till kan de ta del av på sidan Terminsbiljett.

Skolskjuts eller resa med egen bil

Om eleven inte kan resa med kollektivtrafik finns det två andra alternativ, skolskjuts med fordon eller resa med egen bil (självskjutsning).

Vårdnadshavaren överväger själv vilket alternativ som är aktuellt och sköter ansökan på egen hand.

Grundbeställning

När ni som skola mottagit en kopia på ett beviljats beslut om skolskjuts ska ni fylla i en beställning som ni skickar till utbildningsförvaltningen.

Beställningsblankett korttidsboende och växelvård (pdf)

Beställningsblankett Persontransporter – fristående skolor (pdf)

Instruktion – Så här fyller du i beställningsblanketten (pdf)

Mejla beställningarna till: 
skolskjuts@edu.stockholm.se

Ändringar av beställningar

Skolorna kan under läsåret göra ändringar av grundbeställningen. Alla ändringar av adresser och permanenta tidsändringar ska skickas med e-post till utbildningsförvaltningen senast fem dagar innan ändringen ska äga rum.
skolskjuts@edu.stockholm.se

Tillfälliga tidsändringar och lovbeställningar kan skickas direkt till skolskjutsleverantören. Tillfälliga ändringar beviljas endast för resor som är skolrelaterade. Vill vårdnadshavaren göra en ändring med anledning av att eleven har exempelvis läkarbesök så kommer det inte att godkännas. Vårdnadshavaren måste istället avboka resan och själv hämta sitt barn. Lovbeställningarna ska vara skolskjutsleverantören tillhanda senast två veckor innan lovets start.

Skolskjutsanvisningar – regelverket

Skolskjutsanvisningarna är utbildningsförvaltningens regelverk för skolskjuts. Ni kan ladda hem dem i en kortversion eller en komplett längre version.

Skolskjutsanvisningar, komplett version (pdf)

Uppdaterad