Ersättning

Här kan du läsa om olika sorters ekonomiskt stöd och ersättning som din verksamhet kan få.

Barnomsorg på obekväm arbetstid är för barn till föräldrar/vårdnadshavare som har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger.

Information för föräldrar om barnomsorg på obekväm arbetstid besvaras av Kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon 08-508 00 508
forskola@edu.stockholm.se

Du som anordnare får ersättning för schema/tider (utöver ramtiden) i enlighet med beslutet. Rapportering för ersättning görs via Anordnarwebben.

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:
Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Betyg

Elever i årskurs 6 till 9 får betyg i modersmål enligt skalan A till F utifrån nationellt utsatta kursplaner och betygskriterier.

Utbetalning

Ersättningen betalas ut tillsammans med skolpengen. 

Aktuella belopp

Ersättningen för 2020 är 891,28 kronor per månad. Beloppet inkluderar momskompensation.

Så får du rätt ersättning

Anmäl de elever som ska ha modersmålsundervisning. Ersättningen betalas ut tillsammans med skolpengen.

Från och med den 1 augusti 2017 finns en reglering i skollagen om en skyldighet för kommuner och fristående skolhuvudmän att erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9. Detta avser elever i årskurs 8, som riskerar att i årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan, samt elever som avslutat årskurs 9 och inte blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram.

Den obligatoriska lovskolan i årskurs 8 och 9 ska finansieras av elevens hemkommun, vilket innebär att fristående huvudmän har rätt att få tilläggsbelopp för de elever som deltar i lovskola.

Nya regler för lovskola i årskurs 8 och 9 (pdf, 355 kB, nytt fönster)

Utbetalning

Utbetalning sker i oktober 2019.

Aktuella belopp

Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola i årskurs 8 och 9

Per elev och vecka: 1 500 kronor
Per elev och dag: 300 kronor
Maximalt belopp per elev och år (2 veckor): 3 000 kronor

Så får du rätt ersättning

För att kunna ge rätt ersättning är det viktigt att vi får korrekta uppgifter om din verksamhet.

När lovskolan är avslutad vill vi att ni mejlar in underlag till oss tillsammans med elevernas betyg innan och efter lovskolan samt närvarorapporter.

Din skola får skolpeng för varje elev som är inskriven på skolan förutsatt att eleven är folkbokförd i Stockholms kommun.

Aktuella belopp

Beloppen avser år 2020

Årskurs 0–3: 87 995 kr/år = 7 332,88 kr/mån
Årskurs 4–6: 91 283 kr/år = 7 606,92 kr/mån
Årskurs 7–9: 106 167 kr/år = 8 847,23 kr/mån

Beloppet inkluderar momskompensation.

Så får du rätt ersättning

Det är viktigt att utbildningsförvaltningen får korrekt uppgifter om din verksamhet för att kunna räkna ut rätt ersättning.

Inför nytt läsår

Rapportera alla kända förändringar inför det nya läsåret till oss senast den 5 juni. Nya elever och förändringar i de övriga årskurserna rapporteras samlat på en blankett. Skolan ansvarar för att blanketten fylls i med korrekta uppgifter. Utbildningsförvaltningen skickar blanketten till skolan i samband med utbetalningsrapporten.

Elevantalet avläses första gången på höstterminen den 31 augusti därefter sker avläsning varje månad.

Förändringar under läsåret

Tänk på att rapportera elevförändringar så fort ni får kännedom om dessa.

Preliminär skolpeng och omräkning av skolpeng

Preliminär skolpeng betalas ut de tre första månaderna på året (ex. i januari, februari och mars). I april korrigeras den preliminärt utbetalda skolpengen. Korrigering sker sen en gång per kvartal.

Elever som börjar och slutar under pågående termin

För elev som börjar före den 15:e betalas ersättning för samma månad. För elev som börjar efter detta datum får skolan betalt för närmast följande månad.

Elever som byter kommun under pågående termin

Om en elev flyttar till en annan kommun än Stockholm får skolan inte längre skolpeng för eleven. Skolan bör då kontakta elevens nya hemkommun för utbetalning av skolpeng.

Marie Bohman
E-post: marie.bohman@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 33 047

Sara Müller
E-post: sara.muller@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 33 683

Maret Paomes
E-post: maret.paomes@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 33 760

Vid behov av skolskjuts ansöker vårdnadshavare om skolskjuts hos enheten för planering och resursfördelning.

Tillämpningsinformation - skolskjuts (pdf, 194 kB, nytt fönster)

Frågor och svar skolan (pdf, 172 kB, nytt fönster)

Frågor och svar vårdnadshavare (pdf, 169 kB, nytt fönster)

Så får du rätt ersättning

Nu är det dags att lämna information till vårdnadshavare om hur de ska ansöka om skolskjuts inför kommande läsår. Skolskjuts kan beviljas för barn som har behov av skolskjuts till följd av funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Informationen ska ges till samtliga vårdnadshavare som har barn folkbokförda i Stockholms stad och som går i fristående skola eller i annan kommuns skola.

För att kunna handlägga besluten i tid ska ansökan från vårdnadshavare ha kommit in till förvaltningen senast den 30 april.

Skicka blanketter till:
skolskjuts@edu.stockholm.se

Modellen för socioekonomisk fördelning syftar till att fördela resurser så att skolorna har möjlighet att jämna ut skillnader i resultat som antas bero på skillnader i elevers socioekonomiska förutsättningar. Det ska alltså leda till att förutsättningarna jämnas ut i så stor utsträckning som möjligt för att ge alla skolor lika goda chanser att uppnå bra resultat.

Aktuella belopp

Resursfördelningen görs utifrån en prognos över hur många av skolans elever som beräknas uppnå behörighet till ett nationellt gymnasieprogram.

Så får du rätt ersättning

Du behöver inte ansöka om socioekonomisk tilldelning. Resursfördelningen görs utifrån en prognos över hur många av skolans elever som beräknas uppnå behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Prognosen görs utifrån sex socioekonomiska variabler som mäts årligen på elevnivå för de elever som går i varje skola.

Tilläggsbelopp för elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd 2020

Fristående grundskolor

En fristående skola kan utöver grundbeloppet ansöka om tilläggsbelopp för elev med omfattande behov av särskilt stöd. Skolan ansöker om tilläggsbelopp hos elevens hemkommun. Nedanstående information gäller ansökan om tilläggsbelopp för elev folkbokförd i Stockholms stad.

Grundbeloppet, som inkluderar socioekonomiskt baserad ersättning, ska täcka så gott som verksamhetens samtliga kostnader. Även kostnader för att anpassa sin organisation och undervisning, utreda stödbehov och upprätta åtgärdsprogram, extra undervisning och undervisning i en särskild grupp ingår i grundbeloppet (sidan 12, prop. 2015/16:134).

Bara i enskilda fall där omfattningen på stödet är mycket stor och väsentligt avviker från det skolan ska tillhandahålla inom grundbeloppet kan det vara aktuellt med tilläggsbelopp. I dessa fall är stödåtgärderna extraordinära eftersom mer betydande resurser har avsatts till en enskild elevs räkning. Tilläggsbeloppet är avsett att täcka den extra kostnad som gör att stödinsatsen är att betrakta som extraordinär. Skolan kan därför inte räkna med att tilläggsbeloppet ska täcka kostnaden för hela stödinsatsen.

Förutsättningar för tilläggsbelopp

Det åligger skolan att visa elevens hemkommun att grundbeloppet inte räcker till. Grundförutsättningen för att tilläggsbelopp ska lämnas är att eleven har omfattande behov av särskilt stöd och avser endast ersättning för extraordinära stödåtgärder för en enskild elev. Skolan ska därför ha tagit emot eleven, genomfört utredning av elevs behov av särskilt stöd och utarbetat åtgärdsprogram (3 kapitlet 7 § skollagen). Om skolan hänvisar till extern information som exempelvis utredningar, utlåtanden eller bedömningar gjorda av landsting eller socialtjänst ska skolan redogöra för på vilket sätt dessa utgör underlag för bedömning av elevens stödbehov i skolan.

Att ansöka om tilläggsbelopp

Ansökan kan lämnas in när som helst under hela året och görs på ansökningsblankett 2020. Till ansökan bifogas skolans utredning och aktuellt åtgärdsprogram. Även senaste betyg bifogas om eleven går i åk 6-9. Ansökningsblanketten skrivs under av rektor och skickas sedan tillsammans med bilagorna till utbildningsförvaltningen.

Tänk på att:

 • använda aktuell ansökningsblankett
 • bedömning av ansökan görs utifrån det underlag som skolan skickar in och att externa utlåtanden eller bedömningar inte är tillräckligt som enda underlag
 • använda diarienumret på ansökan vid eventuella kontakter med central förvaltning
 • om ansökan beviljas så ges tilläggsbeloppet från månaden efter det att ansökan inkommit
 • ofullständiga ansökningar försenar handläggningen eftersom skolan då kan behöva inkomma med kompletterande uppgifter.


Kontrollera att handlingarna:

 • är ovikta och inte ihopnitade
 • är enkelsidiga
 • är läsliga kopior
 • inte är skrivna med blyerts.

Ansökningsblankett och samtliga handlingar skickas till:

Utbildningsförvaltningen
Registrator
Box 22049
104 22 Stockholm

Handläggning och beslut

När ansökan har registrerats skickas den vidare till uppföljningsenheten för handläggning. Ansökningarna handläggs huvudsakligen i den ordning som de inkommit till registrator. Om flera ansökningar har inkommit från en skola inom en närliggande period, så handläggs dessa samtidigt för att effektivisera arbetet. Ansökningarna bedöms utifrån det underlag som skolan har skickat in.

I de fall det saknas underlag så kommer vi att mejla till rektorn och be om komplettering. Skolan skickar sedan in eventuell komplettering till registrator som registrerar den på samma diarienummer. Om komplettering uteblir eller inkommer efter den tid som angivits görs en bedömning utifrån det underlag som finns. Vid ett avslag behöver skolan inkomma med en ny ansökan.

När beslut är fattat skickas ett skriftligt besked till skolan. Om beslutet ger rätt till tilläggsbelopp framgår behovsgrupp, belopp per månad och under vilken tidsperiod beslutet gäller. Beslutet kan även innebära att en ansökan avvisas eller avslås.

Ett beslut om tilläggsbelopp är kopplat till den skola som ansökt. Det betyder att bidraget avslutas när eleven byter skola.

Utbetalning

Tilläggsbelopp betalas ut den 21:a varje månad.

Kontakt

Vi har ofta svårt att på förhand ge besked om när ett ärende kommer att handläggas. Periodvis har vi väldigt många ansökningar vilket innebär längre handläggningstider. Ange helst diarienummer för ärendet när du kontaktar oss. Undvik att mejla känslig information. När det gäller personuppgifter kopplade till ansökningar kommer vi i de flesta fall att mejla svaret till rektorn som sedan får avgöra vem eller vilka på skolan som ska ta del av svaret. När det gäller allmänna frågor kring exempelvis ansökningar, åtgärdsprogram och stödinsatser ringer vi gärna upp och ger vägledning.

Frågor om ansökan och beslut:

Tillaggsbelopp.skola@edu.stockholm.se

Frågor om utbetalning och ersättningsbelopp:

resursfordelning.grundskolan@edu.stockholm.se

Behovsgrupper och belopp 2020 (pdf 106 kB, nytt fönster)

Information om tilläggsbelopp/verksamhetsstöd (pdf 542 kB, nytt fönster)

Så får du rätt ersättning

Tilläggsbelopp grundskola

Blankett för ansökan om tilläggsbelopp grundskola 2020 (docx, 48 kB, nytt fönster)

Om din skola har elever med en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) i förskoleklass kan ni söka ekonomisk ersättning för dessa elever under förskoleklassåret. Observera att detta inte innebär ett mottagande i grundsärskola. Ersättningsnivån motsvarar grundsärskolans.

Utbildningsförvaltningen behöver följande underlag av er för att kunna ta beslut:

 • ett psykologiskt eller medicinskt utlåtande eller intyg där det tydligt framgår att eleven har en intellektuell funktionsnedsättning/psykisk utvecklingsstörning
 • en pedagogisk beskrivning

Ansökan om ekonomisk ersättning i förskoleklass (UtbF8660) (word, 106 kB, nytt fönster)

Stödmaterial för ansökan om ekonomisk ersättning i förskoleklass (UtbF8813) (word, 131 kB, nytt fönster)

Uppdaterad