Resursfördelning och ersättning grundskola

Här kan du läsa om resursfördelning och olika sorters ekonomiskt stöd och ersättning som din verksamhet kan få.

Resursfördelning i grundskolan

Grundschablon och socioekonomiskt stöd

Grundschablonen är grunden i skolans inkomster, och lika för alla elever i en viss årskurs oavsett vilken skola de går i. En skola tilldelas en bestämd summa pengar (schablon) för varje elev som är inskriven i verksamheten. Hur stor schablonen är beror på vilken årskurs eleven går i.

Varje skola får också ett socioekonomiskt stöd, som syftar till att jämna ut skillnader mellan skolorna som antas bero på skillnader i elevers socioekonomiska förutsättningar, exempelvis vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund.

Nivån på grundschablonen beslutas av kommunfullmäktige i stadens årliga budget. Det socioekonomiska stöder för varje skola beräknas utifrån ett särskilt index som tas fram av Statistiska Centralbyrån, SCB.

Grundschablonen och det socioekonomiska stödet kallas tillsammans för grundbelopp. Med grundbeloppet ska en skola erbjuda alla elever följande:

 1. Ledning och stimulans – till exempel tydligare instruktioner och situationsanpassat ledarskap.
 2. Extra anpassningar – exempelvis anpassade läromedel och särskilt schema.
 3. Särskilt stöd – åtgärder som normalt inte går att genomföra inom ramen för ordinarie undervisning, till exempel anpassad studiegång eller undervisning i en särskild grupp.

Grundschablon

Din skola får skolpeng för varje elev som är inskriven på skolan förutsatt att eleven är folkbokförd i Stockholms kommun.

Aktuella belopp

Beloppen avser per elev år 2022.

Årskurs 0–3: 92 467 kronor/år = 7 705,58 kronor/mån
Årskurs 4–6: 95 923 kronor/år = 7 993,58 kronor/mån
Årskurs 7–9: 111 562 kronor/år = 9 296,83 kronor/mån

Beloppet inkluderar momskompensation.

Så får du rätt ersättning

Det är viktigt att utbildningsförvaltningen får korrekt uppgifter om din verksamhet för att kunna räkna ut rätt ersättning.

Inför nytt läsår

Rapportera alla kända förändringar inför det nya läsåret till oss senast den 5 juni. Nya elever och förändringar i de övriga årskurserna rapporteras samlat på en blankett. Skolan ansvarar för att blanketten fylls i med korrekta uppgifter. Utbildningsförvaltningen skickar blanketten till skolan i samband med utbetalningsrapporten.

Elevantalet avläses första gången på höstterminen den 31 augusti därefter sker avläsning varje månad.

Förändringar under läsåret

Tänk på att rapportera elevförändringar så fort ni får kännedom om dessa.

Preliminär skolpeng och omräkning av skolpeng

Preliminär skolpeng betalas ut de tre första månaderna på året (ex. i januari, februari och mars). I april korrigeras den preliminärt utbetalda skolpengen. Korrigering sker sen en gång per kvartal.

Elever som börjar och slutar under pågående termin

För elev som börjar före den 15:e betalas ersättning för samma månad. För elev som börjar efter detta datum får skolan betalt för närmast följande månad.

Elever som byter kommun under pågående termin

Om en elev flyttar till en annan kommun än Stockholm får skolan inte längre skolpeng för eleven. Skolan bör då kontakta elevens nya hemkommun för utbetalning av skolpeng.

Förhöjt grundbelopp till skolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd, så kallade fristående resursskolor

From 1 januari 2021 har Utbildningsnämnden i Stockholms stad infört ett strukturbidrag för fristående skolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd. Strukturbidraget syftar till att särskilt kompensera för dessa skolors ökade kostnader och skapa mer förutsägbara och hållbara förutsättningar.

Aktuella belopp

Strukturbidraget utgör en del av grundbeloppet och kompletterar schablonen och den socioekonomiska ersättningen. Det nya förhöjda grundbeloppet för dessa skolor är alltså detsamma som tidigare plus 36 000 kr per år och elev (beloppet inkluderar momskompensation). Slutgiltiga belopp slås fast av utbildningsnämnden varje år i december och delges huvudmännen i samband med de årliga besluten om rätt till ersättning.

Så får du rätt ersättning

Huvudmannen måste enligt 10 kap. 35 § skollagen (2010:800) begränsa sitt mottagande för elever som är i behov av särskilt stöd för att ha rätt till ersättningen. I det ligger att samtliga elever vid skolenheten har beslut om åtgärdsprogram som utvärderas och följs upp enligt författningarnas krav.

För rätt till ersättning med det förhöjda grundbeloppet uppställer Utbildningsnämnden krav på att huvudmännen intygar att undervisningen bedrivs enligt de kriterier som Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad uppställt. Kontakta Utbildningsförvaltningen om er skola uppfyller dessa kriterier och ni vill ansöka om ersättningen.

Modellen för socioekonomisk fördelning syftar till att fördela resurser så att skolorna har möjlighet att jämna ut skillnader i resultat som antas bero på skillnader i elevers socioekonomiska förutsättningar. Det ska alltså leda till att förutsättningarna jämnas ut i så stor utsträckning som möjligt för att ge alla skolor lika goda chanser att uppnå bra resultat.

Aktuella belopp

Resursfördelningen görs utifrån en prognos över hur många av skolans elever som beräknas uppnå behörighet till ett nationellt gymnasieprogram.

Så får du rätt ersättning

Du behöver inte ansöka om socioekonomisk tilldelning. Resursfördelningen görs utifrån en prognos över hur många av skolans elever som beräknas uppnå behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Prognosen görs utifrån sex socioekonomiska variabler som mäts årligen på elevnivå för de elever som går i varje skola.

Särskilt stöd

Åtgärder som normalt inte går att genomföra inom ramen för ordinarie undervisning, till exempel anpassad studiegång eller undervisning i en särskild grupp.

Huvudmän för fristående skolor kan ansöka om tilläggsbelopp hos elevens hemkommun. Tilläggsbelopp är ett bidrag utöver grundbeloppet som skolan får för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd för att täcka kostnader för extraordinära stödåtgärder. Här kan du läsa mer om hur ansökan går till, vad som gäller för att få bidraget och vad det ska täcka.  

I det grundbelopp som fristående skolor får ingår kostnader för att anpassa sin organisation och undervisning utifrån elevernas behov. Det inkluderar bland annat

 • tillsyn
 • insatser av elevhälsans olika professioner
 • stödåtgärder till enskilda elever såsom undervisning enskilt eller i särskild undervisningsgrupp.

Skolan ska därför inom ramen för sina normala resurser kunna ge stöd åt flertalet elever.  Det är höga krav på vad en skola ska göra inom grundbeloppet när det gäller anpassningar och särskilt stöd.  

En förutsättning för att tilläggsbelopp ska lämnas är att det klart framgår att de stödåtgärder som eleven behöver och som skolan ger eleven är extraordinära, det vill säga avviker väsentligt från det som ryms inom grundbeloppet. Det är den som ansöker om bidrag som ska visa att förutsättningarna för att tilläggsbelopp ska lämnas är uppfyllda. Tilläggsbeloppet bestäms individuellt utifrån elevens behov och avser bara de extraordinära stödåtgärder som eleven behöver i sin utbildning. Bidragets storlek fastställs genom en jämförelse med vad motsvarande stöd i allmänhet kostar i Stockholms stad.  

En elev har alltid rätt att få det särskilda stödet som den behöver oavsett om skolan beviljas tilläggsbelopp eller inte.  Skolan kan därför inte neka en elev särskilt stöd med hänvisning till att tilläggsbelopp inte har lämnats. 

Innan ni ansöker  

Eleven ska vara folkbokförd i Stockholm stad och mottagen på er skola.  

Innan ni ansöker om tilläggsbelopp ska skolan ha klarlagt och bedömt elevens stödbehov i er utredning om särskilt stöd. I det fall ni bedömer att eleven är i behov av särskilt stöd ska ni utarbeta ett åtgärdsprogram. Av åtgärdsprogrammet ska skolans stödåtgärder framgå. Det ska tydligt framgå vilka extraordinära stödåtgärder skolan vidtagit och i vilken omfattning de ges. 

Ni kan bara söka bidrag för extraordinära stödåtgärder som ni själva bekostar. Åtgärder och insatser som finansieras av någon annan, till exempel regionen eller socialtjänsten, kan ni inte ansöka om bidrag för.  

Tänk på att om ansökan gäller en elev som är ny på er skola så gäller fortfarande att eleven ska vara mottagen och att ni ska ha klarlagt elevens behov i er utredning om särskilt stöd innan ni ansöker om tilläggsbelopp. Ni ska även ha utarbetat ett åtgärdsprogram och inhämtat eventuella övriga underlag, till exempel läkarintyg. Obs! Detta gäller även för elev som är ny på er skola från och med skolstarten i augusti. 

Datum för att ansöka 

Det finns inget datum för när ansökan senast ska vara inne. Ni kan skicka in er ansökan närsomhelst under året.  

Så här ansöker ni 

 1. Fyll i ansökningsblankett för 2023 
 2. Bifoga följande handlingar: 
  1. skolans utredning om särskilt stöd 
  2. aktuellt elevens schema
  3. senaste betyg
  4. övriga handlingar, till exempel läkarutlåtande.
 3. Rektorn ska skriva under och datera ansökningsblanketten
 4. Posta ansökningsblankett tillsammans med bilagorna till:  

Utbildningsförvaltningen i Stockholm; Registrator, Box 22049, 104 22 Stockholm 

Tänk på att  

 • ansökningshandlingarna ska vara ohäftade, enkelsidiga och ovikta, inte skrivas med blyerts och kopior ska vara läsliga
 • kontaktuppgifterna i blanketten ska vara aktuella. 

Vad händer sen?  

När er ansökan har kommit in till utbildningsförvaltningen registreras den och skickas vidare för handläggning.  

Bedömningen görs utifrån de uppgifter som ni lämnar i er ansökan. Om det behövs ytterligare uppgifter, till exempel om något saknas eller är oklart i er ansökan, så kan en förfrågan om komplettering skickas till rektorn per mejl.  

När beslut är fattat i ärendet så skickas det till skolan per post. Om beslutet ger rätt till tilläggsbelopp framgår storlek på belopp, motivering av beslut och under vilken tidsperiod beslutet gäller. Om beslutet innebär att ansökan avslås eller avvisas finns en motivering för detta i beslutet. På beslutet finns också en hänvisning till hur beslutet kan överklagas. 

Beslutets start- och slutdatum 

Tilläggsbeloppet startar vanligtvis den första i månaden efter det att ansökan har kommit in. Det kan finnas särskilda omständigheter i det enskilda fallet som gör att bidraget startar tidigare eller senare. 

Bidraget gäller under den period som anges på det skriftliga beslutet. Ett beslut om tilläggsbelopp gäller vanligtvis under ett läsår men kan även vara kortare eller längre och som längst upp till två år.  

Överklaga ett beslut 

Beslut om tilläggsbelopp kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm enligt Förvaltningslagen (2017:900). För att överklaga ska skolan lämna in ett så kallat förvaltningsbesvär till utbildningsnämnden inom tre veckor från den dag skolan fått del av beslutet. Mer utförlig information om detta finns på det skriftliga beslutet. 

Utbetalning 

Tilläggsbelopp betalas ut den 21:a varje månad. Utbetalningen avslutas om eleven byter skola eller flyttar till annan kommun.   

Kontakt 

Om ni har frågor om utbetalning och bidragsbelopp:  

E-post: resursfordelning.grundskolan@edu.stockholm.se 

Om ni har frågor om ansökan och beslut:

E-post: tillaggsbelopp.skola@edu.stockholm.se 

Blanketter 

Ansökan om tilläggsbelopp 2023, förskoleklass, grundskola, fritidshem (docx)

Stödmaterial för ansökningsblankett om tilläggsbelopp 2023, förskoleklass, grundskola, fritidshem (pdf)

Ansökan om tilläggsbelopp 2023 – lokalanpassning, förskoleklass, grundskola, fritidshem (docx)

Från och med den 1 januari 2022 finns ett särskilt bidrag på 79 500 kronor (inklusive momskompensation) per elev och år till grundskolor som har en eller flera särskilda undervisningsgrupper. Detta bidrag är en del av grundbeloppet.

Fristående skolor kan erhålla bidrag för varje elev som har minst 75 procent av sin undervisning i särskild undervisningsgrupp.

Så anmäler du elever i särskild undervisningsgrupp

Fristående resursskolor som ansökt om strukturbidrag (se nedan) får automatiskt detta bidrag för samtliga elever på skolan. Ingen anmälan behöver därför göras.

Fristående resursskolor, kan ansöka om ett särskilt strukturbidrag för verksamheten. Bidraget utgör en del av grundbeloppet och kompletterar grundschablonen och det socioekonomiska stödet. Beloppet har successivt höjts sedan det infördes 2020. Från och med den 1 januari 2022 så höjs beloppet till 158 000 kronor per elev och år. Höjningen gäller retroaktivt från den 1 januari 2021.

Villkoren för att få strukturbidraget är

 • att skolan begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd
 • att samtliga elever enligt åtgärdsprogram har en anpassad lärmiljö
 • att skolan har utökade kostnader för exempelvis lärartäthet och relevant specialistkompetens

Utbildningsförvaltningen ska också ges möjlighet till insyn för att kontrollera detta genom platsbesök eller inhämtande av underlag.

En fristående resursskola ansöker om strukturbidrag genom att skicka in ett särskilt intyg till utbildningsförvaltningen som beskriver verksamheten.

Särskilt intyg (pdf)

Övriga ersättningar

Barnomsorg på obekväm arbetstid är för barn till föräldrar/vårdnadshavare som har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger.

Information för föräldrar om barnomsorg på obekväm arbetstid besvaras av Kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 08-508 00 508
E-post: forskola@edu.stockholm.se

Du som anordnare får ersättning för schema/tider (utöver ramtiden) i enlighet med beslutet. Rapportering för ersättning görs via Anordnarwebben.

Om din skola har elever med en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) i förskoleklass kan ni söka ekonomisk ersättning för dessa elever under förskoleklassåret. Observera att detta inte innebär ett mottagande i grundsärskola. Ersättningsnivån motsvarar grundsärskolans.

Utbildningsförvaltningen behöver följande underlag av er för att kunna ta beslut:

 • ett psykologiskt eller medicinskt utlåtande eller intyg där det tydligt framgår att eleven har en intellektuell funktionsnedsättning/psykisk utvecklingsstörning
 • en pedagogisk beskrivning

Ansökan om ekonomisk ersättning i förskoleklass (UtbF8660) (word)

Stödmaterial för ansökan om ekonomisk ersättning i förskoleklass (UtbF8813) (word)

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:
Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Betyg

Elever i årskurs 6 till 9 får betyg i modersmål enligt skalan A till F utifrån nationellt utsatta kursplaner och betygskriterier.

Utbetalning

Ersättningen betalas ut tillsammans med skolpengen. 

Aktuella belopp

Ersättningen för 2022 är 931,92 kronor per månad. Beloppet inkluderar momskompensation.

Så får du rätt ersättning

Anmäl de elever som ska ha modersmålsundervisning. Ersättningen betalas ut tillsammans med skolpengen.

Från och med den 1 augusti 2017 finns en reglering i skollagen om en skyldighet för kommuner och fristående skolhuvudmän att erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9. Detta avser elever i årskurs 8, som riskerar att i årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan, samt elever som avslutat årskurs 9 och inte blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram.

Den obligatoriska lovskolan i årskurs 8 och 9 ska finansieras av elevens hemkommun, vilket innebär att fristående huvudmän har rätt att få tilläggsbelopp för de elever som deltar i lovskola.

Nya regler för lovskola i årskurs 8 och 9 (pdf)

Utbetalning

Utbetalning sker i oktober varje år.

Aktuella belopp

Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola i årskurs 8 och 9

Per elev och vecka: 1 500 kronor
Per elev och dag: 300 kronor
Maximalt belopp per elev och år (2 veckor): 3 000 kronor

Så får du rätt ersättning

För att kunna ge rätt ersättning är det viktigt att vi får korrekta uppgifter om din verksamhet.

När lovskolan är avslutad vill vi att ni mejlar in underlag till oss tillsammans med närvarorapporter samt för årskurs 9 även elevernas betyg innan och efter lovskolan.

Uppdaterad