Resursfördelning och ersättning grundskola

Här kan du läsa om resursfördelning och olika sorters ekonomiskt stöd och ersättning som din verksamhet kan få.

Resursfördelning i grundskolan

Grundschablon och socioekonomiskt stöd

Grundschablonen är grunden i skolans inkomster, och lika för alla elever i en viss årskurs oavsett vilken skola de går i. En skola tilldelas en bestämd summa pengar (schablon) för varje elev som är inskriven i verksamheten. Hur stor schablonen är beror på vilken årskurs eleven går i.

Varje skola får också ett socioekonomiskt stöd, som syftar till att jämna ut skillnader mellan skolorna som antas bero på skillnader i elevers socioekonomiska förutsättningar, exempelvis vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund.

Nivån på grundschablonen beslutas av kommunfullmäktige i stadens årliga budget. Det socioekonomiska stöder för varje skola beräknas utifrån ett särskilt index som tas fram av Statistiska Centralbyrån, SCB.

Grundschablonen och det socioekonomiska stödet kallas tillsammans för grundbelopp. Med grundbeloppet ska en skola erbjuda alla elever följande:

 1. Ledning och stimulans – till exempel tydligare instruktioner och situationsanpassat ledarskap.
 2. Extra anpassningar – exempelvis anpassade läromedel och särskilt schema.
 3. Särskilt stöd – åtgärder som normalt inte går att genomföra inom ramen för ordinarie undervisning, till exempel anpassad studiegång eller undervisning i en särskild grupp.

Grundschablon

Som enskild huvudman för grundskola får ni bidrag för elever som har Stockholm som hemkommun. Bidraget består av ett grundbelopp (skolpeng) för varje elev som är inskriven på er skola och registrerad i Stockholms stads barn- och elevregister.

Aktuella schablonbelopp

Beloppen avser per elev år 2024.

Årskurs F–3: 104 606 kronor per år 
Årskurs 4–6: 106 930 kronor per år 
Årskurs 7–9: 124 365 kronor per år 

Beloppet inkluderar momskompensation.

Så får du rätt ersättning

Det är viktigt att utbildningsförvaltningen får korrekt uppgifter om din verksamhet för att kunna räkna ut rätt ersättning.

Inför nytt läsår

Rapportera alla kända förändringar inför det nya läsåret till oss senast den 5 juni. Nya elever och förändringar i de övriga årskurserna rapporteras samlat på en blankett. Skolan ansvarar för att blanketten fylls i med korrekta uppgifter. Utbildningsförvaltningen skickar blanketten till skolan i samband med utbetalningsrapporten.

Elevantalet avläses första gången på höstterminen den 31 augusti därefter sker avläsning varje månad.

Förändringar under läsåret

Tänk på att rapportera elevförändringar så fort ni får kännedom om dessa.

Preliminär skolpeng och omräkning av skolpeng

Preliminär skolpeng betalas ut de tre första månaderna på året (till exempel i januari, februari och mars). I april korrigeras den preliminärt utbetalda skolpengen. Korrigering sker sen en gång per kvartal.

Elever som börjar och slutar under pågående termin

För elev som börjar före den 15:e betalas ersättning för samma månad. För elev som börjar efter detta datum får skolan betalt för närmast följande månad.

Elever som byter kommun under pågående termin

Om en elev flyttar till en annan kommun än Stockholm får skolan inte längre skolpeng för eleven. Skolan bör då kontakta elevens nya hemkommun för utbetalning av skolpeng.

Förhöjt grundbelopp till skolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd, så kallade fristående resursskolor

Strukturbidrag finns till för fristående skolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd. Strukturbidraget syftar till att särskilt kompensera för dessa skolors ökade kostnader och skapa mer förutsägbara och hållbara förutsättningar.

Aktuella belopp

Strukturbidraget utgör en del av grundbeloppet och kompletterar schablonen och den socioekonomiska ersättningen. Slutgiltiga belopp slås fast av utbildningsnämnden varje år i december och delges huvudmännen i samband med de årliga besluten om rätt till ersättning.

Så får du rätt ersättning

Huvudmannen måste enligt 10 kap. 35 § skollagen (2010:800) begränsa sitt mottagande för elever som är i behov av särskilt stöd för att ha rätt till ersättningen. I det ligger att samtliga elever vid skolenheten har beslut om åtgärdsprogram som utvärderas och följs upp enligt författningarnas krav.

För rätt till ersättning med det förhöjda grundbeloppet uppställer Utbildningsnämnden krav på att huvudmännen intygar att undervisningen bedrivs enligt de kriterier som Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad uppställt. Kontakta Utbildningsförvaltningen om er skola uppfyller dessa kriterier och ni vill ansöka om ersättningen.

Modellen för socioekonomisk fördelning syftar till att fördela resurser så att skolorna har möjlighet att jämna ut skillnader i resultat som antas bero på skillnader i elevers socioekonomiska förutsättningar. Det ska alltså leda till att förutsättningarna jämnas ut i så stor utsträckning som möjligt för att ge alla skolor lika goda chanser att uppnå bra resultat.

Aktuella belopp

Resursfördelningen görs utifrån en prognos över hur många av skolans elever som beräknas uppnå behörighet till ett nationellt gymnasieprogram.

Så får du rätt ersättning

Du behöver inte ansöka om socioekonomisk tilldelning. Resursfördelningen görs utifrån en prognos över hur många av skolans elever som beräknas uppnå behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Prognosen görs utifrån sex socioekonomiska variabler som mäts årligen på elevnivå för de elever som går i varje skola.

Särskilt stöd

Åtgärder som normalt inte går att genomföra inom ramen för ordinarie undervisning, till exempel anpassad studiegång eller undervisning i en särskild grupp.

 • Förskoleklass (9 kap. 21 §)
 • Grundskola (10 kap. 39 §)
 • Anpassad grundskola/anpassad grundskola (från och med 2 juli 2023) (11 kap. 38 §)
 • Fritidshem (14 kap. 17 §).

Grundbelopp

För varje elev lämnas ett grundbelopp som ska täcka verksamhetens sammantagna kostnader för elevernas utbildning. Bidraget består av en fast schablon som är olika beroende på skolform, årskurs eller pedagogisk verksamhet. För elev i anpassad grundskola lämnas bidrag enligt någon av behovsgrupperna 1–4 utifrån en individuell prövning. Utöver bidrag enligt schablon eller behovsgrupp kan det tillkomma andra bidrag, till exempel bidrag efter socioekonomisk viktning.  

Grundbeloppet ska bekosta undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Inom grundbeloppet ryms kostnader för att anpassa organisation och undervisning utifrån elevernas olika förutsättningar och behov, däribland kostnader för elevhälsans medicinska, psykologiska eller psykosociala insatser samt ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp ska lämnas för elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd och ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. En förutsättning för att tilläggsbelopp ska lämnas är att de stödåtgärder som eleven behöver är extraordinära, det vill säga avviker väsentligt från vad som ryms inom grundbeloppet. Stödåtgärderna ska vara omedelbart kopplade till den enskilda elevens behov i utbildningen och medför att betydande resurser avsätts för en enskild elev. Tilläggsbelopp kan lämnas för exempelvis assistenthjälp i skolan och/eller fritidshem. Om ansökan gäller fritidshem ska ansökan klargöra behov och åtgärder i fritidshemmet.

Tilläggsbeloppet ska inte täcka alla kostnader för elevens utbildning utan bara bekosta de extraordinära stödåtgärder som eleven behöver och får av skolan. Bidragets storlek beräknas utifrån elevens behov av extraordinära stödåtgärder, vilka resurser som skolan har avsatt för elevens räkning samt fastställs genom att jämföra med vad ett motsvarande stöd i allmänhet kostar i Stockholms stad.

För elev i anpassad grundskola lämnas redan ett individuellt prövat bidrag enligt behovsgruppen. Därför ska ni i första hand ansöka om ändring av behovsgrupp (se länk längst ner på sidan). Undantaget är om eleven har behov av extraordinära stödåtgärder under en begränsad tid som medför att ni tillfälligt vidtar extraordinära stödåtgärder utöver vad som ryms inom bidraget för behovsgruppen, exempelvis med anledning av sjukdom. Då kan det vara aktuellt att ansöka om ett tilläggsbelopp.

Innan ni ansöker

Eleven ska vara folkbokförd i Stockholms stad och vara mottagen i er verksamhet. Ni ska även ha gjort en pedagogisk bedömning i er utredning om särskilt stöd samt ha fattat beslut om åtgärdsprogram. Detta oavsett om eleven är ny på skolan eller om eleven redan går på skolan.

Ansökningsperiod

Det finns ingen särskild ansökningsperiod.

Innehåll i ansökan

Utgångspunkten vid bedömning av er ansökan är att grundbeloppet ska täcka kostnaderna för alla elevers utbildning inom er enhet. En förutsättning för att tilläggsbelopp ska kunna lämnas är därför att ni kan visa i er ansökan att den enskilda eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd och att ni har vidtagit extraordinära stödåtgärder som berättigar ett tilläggsbelopp.

Innehåll i ansökan:

1. Ansökningsblankett

Fyll i aktuell blankett. Den ska vara daterad och underskriven av rektorn. Tänk även på att uppge aktuella kontaktuppgifter i blanketten.

2. Utredning om särskilt stöd

Bifoga den utredning som ligger till grund för det aktuella åtgärdsprogrammet.

3. Aktuellt åtgärdsprogram och utvärdering av föregående åtgärdsprogram

En elev kan bara ha ett aktuellt åtgärdsprogram. Det ska tydligt framgå vilka stödåtgärder ni har beslutat om som särskilt stöd och omfattningen av dessa åtgärder, i skolan och i förekommande fall fritidshemmet. Bifoga även utvärdering av eventuellt föregående åtgärdsprogram.

4. Schema

Bifoga det schema som är aktuellt för den elev som ansökan gäller.

5. Betyg

Bifoga senaste betyg för det fall att betyg har satts för den elev som ansökan gäller.

6. Övriga handlingar

Bifoga de handlingar som ni vill att vi ska ta hänsyn till vid bedömning av er ansökan. Exempelvis egenvårdsplan, individuella bedömningar av läkare eller psykolog, ett utlåtande från habiliteringen eller socialtjänsten. Se till att underlagen är aktuella och relevanta avseende det ni vill framhålla för bedömning av er ansökan om tilläggsbelopp. Ansvaret för de uppgifter som lämnas in i ansökan åligger den som ansöker.

Skicka in ansökan

Skicka ansökan via post till:

Utbildningsförvaltningen
Registrator
Box 22049
104 22 Stockholm

Ansökningshandlingarna ska vara

 • ohäftade
 • enkelsidiga
 • ovikta 
 • inte skrivna med blyerts.

Handläggning av ansökan

Vanligtvis handläggs ansökningarna i den ordning de kommer in. Om det saknas uppgifter kan en förfrågan om komplettering skickas via mejl till skolans rektor. Om ni inte skickar in någon komplettering, eller om den kommer in för sent, kommer ansökan bedömas utifrån det underlag som ni redan skickat in. Om ni behöver mer tid att komma in med komplettering kan ni kontakta oss.

Beslut

Vi skickar ett skriftligt beslut till er med post. I beslutet får ni veta om ni bifalles ett tilläggsbelopp eller om ansökan avslås eller avvisas.  Om ni bifalles ett tilläggsbelopp anges hur stort bidraget är och under vilken period ni erhåller bidraget. På beslutet lämnas en motivering med uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som varit avgörande för beslutet. Med hänsyn till skyddet för elevens personliga förhållanden kan vissa känsliga uppgifter utelämnas (32 § Förvaltningslag (2017:900)). Ett avvisande betyder att er ansökan inte är prövad på grund av att det finns vissa hinder, till exempel att eleven är folkbokförd i en annan kommun. Ett avslag betyder att er ansökan har prövats men att uppgifterna i ansökan inte visar att ni har rätt till ett tilläggsbelopp.

En elev har rätt till det särskilda stöd som den behöver oavsett om skolan får ett tilläggsbelopp eller inte. Skolan kan därför inte neka en elev särskilt stöd med hänvisning till att tilläggsbelopp inte har lämnats. Elevens behov av särskilt stöd ska då tillgodoses inom grundbeloppet/bidrag för behovsgruppen.

Beslutets start- och slutdatum

Tilläggsbeloppet startar vanligtvis den första i månaden efter det att ansökan har kommit in. Det kan finnas särskilda omständigheter i det enskilda fallet som gör att bidraget startar tidigare eller senare. Det görs inga uppehåll av tilläggsbeloppet mellan två beslut som följer på varandra förutsatt att villkoren för tilläggsbelopp är uppfyllda. Ett gynnande beslut om tilläggsbelopp gäller vanligtvis under ett läsår, men kan även vara kortare eller längre men som längst upp till två år.

Överklaga ett beslut

Beslut om tilläggsbelopp kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm enligt förvaltningslagen (2017:900). För att överklaga ska skolan inge ett så kallat förvaltningsbesvär till utbildningsnämnden inom tre veckor från den dag skolan fått del av beslutet. Mer utförlig information om detta finns på det skriftliga beslutet.

Avsluta tilläggsbelopp

Bidrag i form av tilläggsbelopp är kopplat till den skola som ansökt och som erhåller bidrag. Om eleven byter skola, slutar på fritidshemmet eller flyttar till en annan kommun så avslutas tilläggsbeloppet.

Kontakt 

Om du har frågor om ansökan och beslut:

E-post: tillaggsbelopp.skola@edu.stockholm.se 

Om du har frågor om utbetalning och bidragsbelopp:  

E-post: resursfordelning.grundskolan@edu.stockholm.se 

Ansökan om ändring av behovsgrupp anpassad grundskola

Läs mer om ändring eller uppföljning av behovsgrupp i anpassad grundskola.

Blanketter för ansökan om tilläggsbelopp

Förskoleklass, fritidshem och grundskola:

Ansökan om tilläggsbelopp 2024, förskoleklass, grundskola, fritidshem (docx)

Stödmaterial för ansökningsblankett om tilläggsbelopp 2024, förskoleklass, grundskola, fritidshem (pdf)

Ansökan om tilläggsbelopp 2024 – lokalanpassning, förskoleklass, grundskola, fritidshem (docx)

Anpassad grundskola och fritidshem:

Blankett ansökan om tilläggsbelopp anpassad grundskola 2024 (docx)

Utöver grundbeloppets schablonbidrag för elever i grundskolans årskurs 1–9 kan ytterligare bidrag lämnas för särskild undervisningsgrupp. Bidraget 2024 är 81 670 kronor per år och elev (exklusive moms).

En förutsättning är att rektorn har fattat ett beslut om åtgärdsprogram som innebär att eleven har minst 75 procent av sin undervisning i en särskild undervisningsgrupp.

För att få bidrag ska du anmäla detta, följ länken nedan.

Resursskolor som erhåller strukturbidrag får automatiskt detta bidrag för samtliga elever i grundskolan. Ingen anmälan ska därför göras.

Fristående resursskolor, kan ansöka om ett särskilt strukturbidrag för verksamheten. Bidraget utgör en del av grundbeloppet och kompletterar grundschablonen och det socioekonomiska stödet. 

Villkoren för att få strukturbidraget är

 • att skolan begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd
 • att samtliga elever enligt åtgärdsprogram har en anpassad lärmiljö
 • att skolan har utökade kostnader för exempelvis lärartäthet och relevant specialistkompetens

Utbildningsförvaltningen ska också ges möjlighet till insyn för att kontrollera detta genom platsbesök eller inhämtande av underlag.

En fristående resursskola ansöker om strukturbidrag genom att skicka in ett särskilt intyg till utbildningsförvaltningen som beskriver verksamheten.

Särskilt intyg (pdf)

Övriga ersättningar

Barnomsorg på obekväm arbetstid är för barn till föräldrar/vårdnadshavare som har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger.

Information för föräldrar om barnomsorg på obekväm arbetstid besvaras av Kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 08-508 00 508
E-post: forskola@edu.stockholm.se

Du som anordnare får ersättning för schema/tider (utöver ramtiden) i enlighet med beslutet. Rapportering för ersättning görs via Anordnarwebben.

Om din skola har elever med en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) i förskoleklass kan ni söka ekonomisk ersättning för dessa elever under förskoleklassåret. Observera att detta inte innebär ett mottagande i anpassad grundskola. Ersättningsnivån motsvarar den i anpassad grundskola.

Utbildningsförvaltningen behöver följande underlag av er för att kunna ta beslut:

 • ett psykologiskt eller medicinskt utlåtande eller intyg där det tydligt framgår att eleven har en intellektuell funktionsnedsättning/psykisk utvecklingsstörning
 • en pedagogisk beskrivning

Ansökan om ekonomisk ersättning i förskoleklass, UtbF8660 (Word)

Stödmaterial för ansökan om ekonomisk ersättning i förskoleklass, UtbF8813 (pdf)

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:
Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Betyg

Elever i årskurs 6 till 9 får betyg i modersmål enligt skalan A till F utifrån nationellt utsatta kursplaner och betygskriterier.

Aktuella belopp

Under 2024 är beloppet 12 175 kronor inklusive momskompensation. 

Utbetalning

Ersättningen betalas ut tillsammans med skolpengen. 

Så får du rätt ersättning

Anmäl de elever som ska ha modersmålsundervisning. Ersättningen betalas ut tillsammans med skolpengen.

Kommuner och fristående skolhuvudmän är enligt en reglering i skollagen (från 1 augusti 2017) skyldiga att erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9. Detta gäller elever i årskurs 8, som riskerar att i årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Det gäller också elever som avslutat årskurs 9 och inte blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram.

Den obligatoriska lovskolan i årskurs 8 och 9 ska finansieras av elevens hemkommun, vilket innebär att fristående huvudmän har rätt att få tilläggsbelopp för de elever som deltar i lovskola.

Nya regler för lovskola i årskurs 8 och 9 (pdf)

Utbetalning

Utbetalning sker i oktober varje år.

Aktuella belopp

Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola i årskurs 8 och 9 

Per elev och vecka: 1 643 kronor
Per elev och dag: 329 kronor

För årskurs 8 betalas tilläggsbelopp för högst två veckor per år.

För elever i årskurs 9 betalas tilläggsbelopp för högst tre veckor per år, varav minst en före sommarlovet.

Så får du rätt ersättning

För att kunna ge rätt ersättning är det viktigt att vi får korrekta uppgifter om din verksamhet.

När lovskolan är avslutad vill vi att ni mejlar in underlag till oss tillsammans med närvarorapporter samt för årskurs 9 även elevernas betyg innan och efter lovskolan.

Uppdaterad