Ersättning

Här kan du läsa om olika sorters ekonomiskt stöd och ersättning som din verksamhet kan få.

Barnomsorg på obekväm arbetstid är för barn till föräldrar/vårdnadshavare som har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger.

Information för föräldrar om barnomsorg på obekväm arbetstid besvaras av Kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 08-508 00 508
E-post: forskola@edu.stockholm.se

Du som anordnare får ersättning för schema/tider (utöver ramtiden) i enlighet med beslutet. Rapportering för ersättning görs via Anordnarwebben.

Om din skola har elever med en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) i förskoleklass kan ni söka ekonomisk ersättning för dessa elever under förskoleklassåret. Observera att detta inte innebär ett mottagande i grundsärskola. Ersättningsnivån motsvarar grundsärskolans.

Utbildningsförvaltningen behöver följande underlag av er för att kunna ta beslut:

 • ett psykologiskt eller medicinskt utlåtande eller intyg där det tydligt framgår att eleven har en intellektuell funktionsnedsättning/psykisk utvecklingsstörning
 • en pedagogisk beskrivning

Ansökan om ekonomisk ersättning i förskoleklass (UtbF8660) (word, 106 kB, nytt fönster)

Stödmaterial för ansökan om ekonomisk ersättning i förskoleklass (UtbF8813) (word, 131 kB, nytt fönster)

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:
Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Betyg

Elever i årskurs 6 till 9 får betyg i modersmål enligt skalan A till F utifrån nationellt utsatta kursplaner och betygskriterier.

Utbetalning

Ersättningen betalas ut tillsammans med skolpengen. 

Aktuella belopp

Ersättningen för 2021 är 908,95 kronor per månad. Beloppet inkluderar momskompensation.

Så får du rätt ersättning

Anmäl de elever som ska ha modersmålsundervisning. Ersättningen betalas ut tillsammans med skolpengen.

Från och med den 1 augusti 2017 finns en reglering i skollagen om en skyldighet för kommuner och fristående skolhuvudmän att erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9. Detta avser elever i årskurs 8, som riskerar att i årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan, samt elever som avslutat årskurs 9 och inte blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram.

Den obligatoriska lovskolan i årskurs 8 och 9 ska finansieras av elevens hemkommun, vilket innebär att fristående huvudmän har rätt att få tilläggsbelopp för de elever som deltar i lovskola.

Nya regler för lovskola i årskurs 8 och 9 (pdf, 355 kB, nytt fönster)

Utbetalning

Utbetalning sker i oktober varje år.

Aktuella belopp

Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola i årskurs 8 och 9

Per elev och vecka: 1 500 kronor
Per elev och dag: 300 kronor
Maximalt belopp per elev och år (2 veckor): 3 000 kronor

Så får du rätt ersättning

För att kunna ge rätt ersättning är det viktigt att vi får korrekta uppgifter om din verksamhet.

När lovskolan är avslutad vill vi att ni mejlar in underlag till oss tillsammans med elevernas betyg innan och efter lovskolan samt närvarorapporter.

Din skola får skolpeng för varje elev som är inskriven på skolan förutsatt att eleven är folkbokförd i Stockholms kommun.

Aktuella belopp

Beloppen avser år 2021

Årskurs 0–3: 90 218 kr/år = 7 518,14 kr/mån
Årskurs 4–6: 93 590 kr/år = 7 799,13 kr/mån
Årskurs 7–9: 108 849 kr/år = 9 070,77 kr/mån

Beloppet inkluderar momskompensation.

Så får du rätt ersättning

Det är viktigt att utbildningsförvaltningen får korrekt uppgifter om din verksamhet för att kunna räkna ut rätt ersättning.

Inför nytt läsår

Rapportera alla kända förändringar inför det nya läsåret till oss senast den 5 juni. Nya elever och förändringar i de övriga årskurserna rapporteras samlat på en blankett. Skolan ansvarar för att blanketten fylls i med korrekta uppgifter. Utbildningsförvaltningen skickar blanketten till skolan i samband med utbetalningsrapporten.

Elevantalet avläses första gången på höstterminen den 31 augusti därefter sker avläsning varje månad.

Förändringar under läsåret

Tänk på att rapportera elevförändringar så fort ni får kännedom om dessa.

Preliminär skolpeng och omräkning av skolpeng

Preliminär skolpeng betalas ut de tre första månaderna på året (ex. i januari, februari och mars). I april korrigeras den preliminärt utbetalda skolpengen. Korrigering sker sen en gång per kvartal.

Elever som börjar och slutar under pågående termin

För elev som börjar före den 15:e betalas ersättning för samma månad. För elev som börjar efter detta datum får skolan betalt för närmast följande månad.

Elever som byter kommun under pågående termin

Om en elev flyttar till en annan kommun än Stockholm får skolan inte längre skolpeng för eleven. Skolan bör då kontakta elevens nya hemkommun för utbetalning av skolpeng.

Förhöjt grundbelopp till skolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd, så kallade fristående resursskolor

From 1 januari 2021 har Utbildningsnämnden i Stockholms stad infört ett strukturbidrag för fristående skolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd. Strukturbidraget syftar till att särskilt kompensera för dessa skolors ökade kostnader och skapa mer förutsägbara och hållbara förutsättningar.

Aktuella belopp

Strukturbidraget utgör en del av grundbeloppet och kompletterar schablonen och den socioekonomiska ersättningen. Det nya förhöjda grundbeloppet för dessa skolor är alltså detsamma som tidigare plus 36 000 kr per år och elev (beloppet inkluderar momskompensation). Slutgiltiga belopp slås fast av utbildningsnämnden varje år i december och delges huvudmännen i samband med de årliga besluten om rätt till ersättning.

Så får du rätt ersättning

Huvudmannen måste enligt 10 kap. 35 § skollagen (2010:800) begränsa sitt mottagande för elever som är i behov av särskilt stöd för att ha rätt till ersättningen. I det ligger att samtliga elever vid skolenheten har beslut om åtgärdsprogram som utvärderas och följs upp enligt författningarnas krav.

För rätt till ersättning med det förhöjda grundbeloppet uppställer Utbildningsnämnden krav på att huvudmännen intygar att undervisningen bedrivs enligt de kriterier som Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad uppställt. Kontakta Utbildningsförvaltningen om er skola uppfyller dessa kriterier och ni vill ansöka om ersättningen.

Modellen för socioekonomisk fördelning syftar till att fördela resurser så att skolorna har möjlighet att jämna ut skillnader i resultat som antas bero på skillnader i elevers socioekonomiska förutsättningar. Det ska alltså leda till att förutsättningarna jämnas ut i så stor utsträckning som möjligt för att ge alla skolor lika goda chanser att uppnå bra resultat.

Aktuella belopp

Resursfördelningen görs utifrån en prognos över hur många av skolans elever som beräknas uppnå behörighet till ett nationellt gymnasieprogram.

Så får du rätt ersättning

Du behöver inte ansöka om socioekonomisk tilldelning. Resursfördelningen görs utifrån en prognos över hur många av skolans elever som beräknas uppnå behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Prognosen görs utifrån sex socioekonomiska variabler som mäts årligen på elevnivå för de elever som går i varje skola.

Ändringar kring tilläggsbelopp – beslut i juni 2021

Den 1 augusti trädde ändringar i kraft kring tilläggsbelopp för fristående förskoleklass, grundskolor och fritidshem. Ändringarna gäller stadens lokala tillämpning.

Läs nyheten om ändringarna:
Ändringar kring tilläggsbelopp – beslut i juni 2021

Tilläggsbelopp 2021

Tilläggsbelopp för elev i fristående grundskola som har ett omfattande behov av särskilt stöd och är folkbokförd i Stockholms stad 2021.

Fristående grundskolor kan utöver grundbelopp söka tilläggsbelopp för elev som har omfattande behov av särskilt stöd. Riktlinjer för tilläggsbelopp i Stockholm följer aktuella bestämmelser och kommunen gör en individuell bedömning avseende varje elevs unika behov. Nedanstående information gäller ansökan om tilläggsbelopp för elev folkbokförd i Stockholms stad.

Information om tilläggsbelopp (pdf, 126 kB, nytt fönster)

Innan ansökan

Inför ansökan ska skolan ha klarlagt och bedömt elevens stödbehov i skolans egen utredning. I de fall skolan bedömer att eleven är i behov av särskilt stöd ska skolan utarbeta ett åtgärdsprogram. Extra anpassningar och särskilt stöd ingår i grundbeloppet och det är åtgärder utöver detta som skolan kan ansöka om tilläggsbelopp för.

Att ansöka

Ansökan kan göras när som helst under året. Ansökningsblanketten skrivs under av rektor och skickas sedan per post tillsammans med bilagor till utbildningsförvaltningen.

Tänk på att

 • använda aktuell ansökningsblankett 2021
 • eleven ska vara folkbokförd i Stockholm och gå på skolan
 • elevens stödbehov ska vara klarlagt och bedömt i skolans utredning
 • uppge aktuella kontaktuppgifter i blanketten
 • bedömning av ansökan görs utifrån det underlag som skolan skickar in
 • om skolan hänvisar till utredningar, utlåtanden eller bedömningar ska dessa bifogas
 • ofullständiga ansökningar försenar handläggningstiden eftersom kompletterande uppgifter kan behövas.

Dokument

Förutom ifylld ansökningsblankett ska följande dokument bifogas till ansökan:

 • Aktuellt åtgärdsprogram för sökt period, samt utvärdering av föregående åtgärdsprogram.
 • Skolans utredning som ligger till grund för aktuellt åtgärdsprogram.
 • Elevens schema för perioden som ansökan gäller.
 • Senaste betyg för elev i årskurs 6–9.
 • Övriga handlingar, till exempel utredningar, utlåtanden eller bedömningar i de fall där skolan hänvisar till dessa. 

Ansökningshandlingarna

 • ska vara ohäftade, enkelsidiga och ovikta
 • ska inte skrivas med blyerts
 • ska innehålla kopior som är läsliga.

Ansökningshandlingar skickas per post till:

Utbildningsförvaltningen i Stockholm
Registrator
Box 22049
104 22 Stockholm

Ansökningsblankett tilläggsbelopp

Ansökan om tilläggsbelopp 2021, förskoleklass, grundskola, fritidshem (docx, 48,3 kB, nytt fönster)

Stödmaterial till ansökningsblankett om tilläggsbelopp ht 2021 (pdf, 170 kB, nytt fönster)

Ansökan om tilläggsbelopp 2021 – lokalanpassning, förskoleklass, grundskola, fritidshem (docx, 42,8 kB, nytt fönster)

Handläggning och beslut

När ansökan har registrerats skickas den vidare till uppföljningsenheten för handläggning. Om det saknas underlag skickas ett mejl till rektor med en förfrågan om kompletterande uppgifter. Komplettering skickas in per post till registrator som registrerar den på samma diarienummer som ansökan. Om komplettering uteblir eller inkommer efter den tid som angivits i förfrågan, kommer ansökan att bedömas utifrån befintligt underlag.

Det skriftliga beslutet skickas till skolan per post. Om beslutet ger rätt till tilläggsbelopp framgår storlek på belopp, motivering till beslut och under vilken tidsperiod beslutet gäller. Om eleven byter skola gäller inte beslutet längre och utbetalningen kommer att upphöra. Om beslutet innebär att ansökan avslås eller avvisas finns en motivering för detta i beslutet.

Beslut om tilläggsbelopp kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm enligt Förvaltningslagen (2017:900). För att överklaga ska ni inge ett så kallat förvaltningsbesvär inom tre veckor från den dag ni fått del av beslutet. Mer utförlig information om detta finns på det skriftliga beslutets baksida.

Utbetalning

Tilläggsbelopp betalas ut den 21:a varje månad.

Kontakt

Om ni har frågor om utbetalning och ersättningsbelopp kan ni vända er till enheten för ersättning och skolplikt:
E-post: resursfordelning.grundskolan@edu.stockholm.se

Om ni har frågor om ansökan och beslut kan ni vända er till uppföljningsenheten:
E-post: tillaggsbelopp.skola@edu.stockholm.se

Kontakta oss via e-post om du vill ta del av material från informationsmöten, till exempel presentationer i Powerpoint.

E-post: tillaggsbelopp.skola@edu.stockholm.se

Uppdaterad