Anvisningar för bidrag i form av extra grundbelopp för särskild undervisningsgrupp

Fristående grundskolor kan få bidrag för särskild undervisningsgrupp. Under 2024 är bidraget 6 805 kronor per månad och per elev (exklusive moms).

För att din skola ska kunna få bidrag gäller att

 • eleven är folkbokförd i Stockholms stad och går i grundskolans årskurs 1–9
 • rektorn har fattat beslut om åtgärdsprogram som innebär att eleven har minst 75 procent av sin undervisning i särskild undervisningsgrupp
 • elevens lärmiljö är anpassad.
 • utbildningsförvaltningen har möjlighet till insyn för att kunna följa upp kvaliteten.

Innan anmälan

Rektorns utredning om särskilt stöd och beslut om åtgärdsprogram ska vara genomfört.

I åtgärdsprogrammet ska det tydligt framgå att rektorn beslutat om särskild undervisningsgrupp om minst 75 procent. Det ska även framgå att elevens lärmiljö är anpassad.

Åtgärdsprogram ska vara aktuella och uppfylla de krav som anges i 3 kap. Skollagen (2010:800) och Skolverkets allmänna råd.

Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp kan inte delegeras utan får endast fattas av rektorn.

Hur gör jag för att anmäla?

Skicka in er anmälan för läsåret 2024/25 från 1 augusti 2024.
Anmälan och i förekommande fall nya elevblad måste vara oss tillhanda senast den 15 maj 2025 för att skolan ska kunna få bidrag.

Bidraget lämnas inte retroaktivt.

 1. Fyll i blanketten Anmälan Särskild undervisningsgrupp. En anmälan per skola. Var noga med att uppge rätt kontaktuppgifter till rektorn.
 2. Fyll i blanketten Elevblad, en blankett per elev.
 3. Bifoga aktuella åtgärdsprogram för de elever som anmälan avser.
 4. Skicka in blanketterna per post.

Ansökningsblanketter

Anmälan särskild undervisningsgrupp (utb2210)

Elevblad särskild undervisningsgrupp (tb2211)

Alla blanketter ska dateras, skrivas under av rektorn och vara

 • läsliga
 • inte skrivna med blyerts
 • ohäftade, enkelsidiga och ovikta.

Skicka in

Blanketterna skickas per post till utbildningsförvaltningen i Stockholm.

Utbildningsförvaltningen i Stockholm
Registrator
Box 22049
104 22 Stockholm

Vad händer sen?

När din anmälan har tagits emot skickas en bekräftelse till den mejladress som rektorn har angett i anmälningsblanketten. I mejlet får du anmälans diarienummer.

Förändringar efter anmälan

Om elever tillkommer efter det att anmälningsblanketten skickats in kan du anmäla detta genom att enbart fylla i och skicka in blankett Elevblad och bifoga åtgärdsprogram. Bidrag kan då tidigast lämnas från den månad dessa handlingar inkommer till förvaltningen.

Om förändringar uppstår för de elever som är anmälda såsom att undervisningstiden minskas till mindre än 75%, eleven slutar på skolan eller flyttar till en annan kommun så behöver du inte anmäla detta förrän det är dags för redovisning.

Redovisning

Du redovisar uppgifter två gånger per läsår. Rektorn får redovisningsblankett och instruktioner per mejl och ansvarar för att uppgifterna är riktiga.
Datum för att lämna in redovisningsblankett:

 • senast 15 januari
 • senast 30 juni

Utbetalning

Bidraget lämnas i efterhand. Utbetalning sker vid två tillfällen per år:

 • februari
 • oktober.

Beräkningen av bidragets storlek görs utifrån din inlämnade redovisning.

Full insyn

Bidrag lämnas med anledning av dina förväntade merkostnader när rektorn beslutar om placering i särskild undervisningsgrupp.

En sådan kostnad utgörs av bland annat att lärare avsätts för ett litet antal elever för att möjliggöra utökat stöd och anpassningar i elevernas lärmiljö.

Förvaltningen kan därför komma att efterfråga uppgifter och komma på besök i verksamheten.

Kontakt

Anmälan: su.fristaende.skola@edu.stockholm.se

Utbetalning: resursfordelning.grundskolan@edu.stockholm.se

Uppdaterad