Extra grundbelopp – särskild undervisningsgrupp

Från januari 2022 lämnar Stockholms stad extra grundbelopp till fristående skolor som har särskilda undervisningsgrupper. Det extra grundbeloppet är 6 625 kr per månad (inklusive momskompensation) för elever i grundskolan som till minst 75 procent har sin undervisning i särskild undervisningsgrupp.
En förutsättning för att få det extra grundbeloppet är att eleven går i en anpassad lärmiljö samt att förvaltningen har möjlighet till full insyn för att följa upp kvaliteten. Det innebär att utbildningsförvaltningen kan komma att efterfråga uppgifter eller göra ett besök i verksamheten. Kortfattat så gäller följande:

 1. Anmälan för läsåret 2022/23
  Skolan behöver skicka in en anmälan för skolan, samt elevblad för de elever som har undervisning i särskild undervisningsgrupp om minst 75 procent.
 2. Komplettera anmälan om elever tillkommer
  Om det tillkommer elever i gruppen behöver elevblad och åtgärdsprogram skickas in även för dessa elever.
 3. Redovisa i efterhand
  Skolan redovisar i efterhand vilka elever och perioder som eleverna har haft minst 75 procent av sin undervisning i särskild undervisningsgrupp.

Innan skolan skickar in en anmälan

Innan skolan gör sin anmälan om extra grundbelopp ska skolan ha klarlagt och bedömt elevens stödbehov i sin utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 7 § skollagen och utarbetat ett åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammet ska det tydligt framgå att eleven har undervisning i en särskild undervisningsgrupp och att elevens lärmiljö är anpassad. Åtgärdsprogrammet ska vara aktuellt, daterat och underskrivet av rektor.

Anmälan för läsåret 2022/23

För att kunna få extra grundbelopp för läsåret 2022/23 ska skolan:

 1. Fylla i blanketten Anmälan Särskild undervisningsgrupp läsåret 2022/23. Endast en sådan anmälan skickas in för skolan. Anmälan kan göras när som helst under läsåret, men tidigast den 1 augusti 2022.
 2. Fylla i blanketten Elevblad för varje elev som skolan begär extra grundbelopp.
 3. Bifoga aktuellt åtgärdsprogram för varje elev som skolan begär extra grundbelopp.
 4. Rektorn ska skriva under anmälan och samtliga elevblad och skicka samtliga handlingar per post till utbildningsförvaltningen. Adressen finns på anmälningsblanketten.

För elev som skolan fått ersättning för i juni 2022 och som fortsatt har sin undervisning om minst 75 procent i gruppen i augusti, lämnas ersättning från juli månad under förutsättning att skolan inkommer med sin anmälan, elevblad och åtgärdsprogram senast den 15 september. För anmälan som inkommer efter 15 september kan det extra grundbeloppet lämnas tidigast från månaden som anmälan inkommer.

Tänk på att

 • Eleven ska vara folkbokförd i Stockholm och gå i grundskolan årskurs 1–9.
 • Det ska framgå av åtgärdsprogram att eleven har minst 75 procent av sin undervisning i särskild undervisningsgrupp.
 • Åtgärdsprogrammet ska vara daterat och underskrivet av rektor.
 • Vårdnadshavarna ska ha tagit del av beslutet om undervisning i särskild undervisningsgrupp.

Bekräftelse på anmälan

När en anmälan har inkommit till utbildningsförvaltningen och handläggning är påbörjad skickas en bekräftelse till rektorns mejladress som har angetts på anmälningsblanketten. I mejlet finns ett diarienummer för skolans anmälan. Använd detta diarienummer när skolan inkommer med ytterligare handlingar i ärendet.

Om elever tillkommer

Om skolan vill ha extra grundbelopp för ytterligare elev som tillkommit efter det att skolan skickat in en anmälan, så går det bra att komplettera. Fyll i och skicka blanketten Elevblad för den elev som skolan vill efteranmäla och bifoga aktuellt åtgärdsprogram. För elev som blir efteranmäld kan ersättning tidigast lämnas från den månad handlingarna inkom till förvaltningen.

Skolan behöver inte meddela att elever slutar, flyttar till annan kommun eller minskar sin undervisningstid i gruppen under perioden. Dessa uppgifter lämnar skolan i sin redovisning.

Redovisning och utbetalning 

Det extra grundbeloppet för höstterminen 2022 betalas ut i februari 2023. I december skickas en redovisningsblankett som avser höstterminen 2022 per mejl. Redovisningsblanketten ska fyllas i och skrivas under av rektor. För att utbetalning ska kunna ske ska skolan ha inkommit med redovisningsblanketten till utbildningsförvaltningen senast den 10 januari 2023. För extra grundbelopp för vårterminen 2023 skickas redovisningsblanketten ut i juni 2023 och utbetalning sker i oktober 2023.

Ersättning lämnas för varje månad eleven har sin undervisning till minst 75 procent i gruppen. För att få ersättning för första månaden ska eleven ha beslut om placering i särskild undervisningsgrupp senast den 15:e i månaden. I det fall en elev före den 15:e i månaden slutar i gruppen eller minskar undervisningstiden, lämnas ingen ersättning för den aktuella månaden.

Handlingar

Handlingarna som skickas in ska:

 • vara ohäftade, enkelsidiga och ovikta
 • inte skrivas med blyerts
 • innehålla läsliga kopior.

Handlingarna skickas per post till:

Utbildningsförvaltningen i Stockholm
Registrator
Box 22049
104 22 Stockholm

Blanketter

Anmälan SU grupp läsår 2022-2023 (pdf)

Elevblad SU grupp läsår 2022-2023 (pdf)

Kontakt

Om du har frågor om utbetalning kan ni vända er till Enheten för ersättning och skolplikt: resursfordelning.grundskolan@edu.stockholm.se

Om du har frågor om anmälan kan ni vända er till Uppföljningsenheten:
su.fristaende.skola@edu.stockholm.se

Uppdaterad