Extra grundbelopp - särskilda undervisningsgrupper

Från januari 2022 lämnar Stockholms stad extra grundbelopp till fristående skolor som har särskilda undervisningsgrupper. Det extra grundbeloppet är 6 625 kr per månad (inklusive momskompensation) för elever i grundskolan som till minst 75 % har sin undervisning i särskild undervisningsgrupp.

En förutsättning för att få det extra grundbeloppet är att det är en anpassad lärmiljö samt att förvaltningen har möjlighet till full insyn för att följa upp kvaliteten. Det innebär att utbildningsförvaltningen kan komma att efterfråga uppgifter eller genom att göra ett besök i verksamheten. Kortfattat så gäller följande:

 1. Anmäla under april eller maj
  Skolan behöver skicka in en anmälan, samt elevblad för de elever som har undervisning i särskild undervisningsgrupp om minst 75%.
 2. Komplettera anmälan om elever tillkommer
  Om det tillkommer elever i gruppen behöver elevblad och åtgärdsprogram skickas in även för dessa elever.
 3. Redovisa i efterhand
  Skolan redovisar i efterhand vilka elever och perioder som eleverna har haft minst 75% av sin undervisning i särskild undervisningsgrupp.

Innan skolan skickar in en anmälan

Innan skolan gör sin anmälan om extra grundbelopp ska skolan ha klarlagt och bedömt elevens stödbehov i sin utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 7 § skollagen och utarbetat ett åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammet ska det tydligt framgå att eleven har undervisning i en särskild undervisningsgrupp och att elevens lärmiljö är anpassad. Åtgärdsprogrammet ska vara daterat och underskrivet av rektor.

Anmälan för vårterminen 2022

För att kunna få extra grundbelopp för april månad och eventuellt retroaktivt från januari 2022 behöver skolan inkomma med sin anmälan senast den 30 april. Inkommer skolan med anmälan i maj kan ersättning beviljas tidigast från maj. För att kunna få extra grundbelopp för vårterminen 2022 ska skolan:

 1. Fylla i blanketten Anmälan Särskild undervisningsgrupp vårterminen 2022. Endast en sådan anmälan behöver skickas in för skolan.
 2. Fylla i blanketten Elevblad för varje elev som skolan begär extra grundbelopp.
 3. Bifoga aktuellt åtgärdsprogram för varje elev som skolan begär extra grundbelopp.
 4. I det fall anmälan avser perioden januari-mars behöver skolan bifoga samtliga åtgärdsprogram som gäller eleven för den sökta perioden. Det vill säga om en elev har haft minst 75 % av sin undervisning i särskild undervisningsgrupp från vårterminens start ska skolan även bifoga det åtgärdsprogram som var aktuellt vid denna tidpunkt.
 5. Rektorn ska skriva under anmälan och elevblad, samt skicka samtliga handlingar per post till utbildningsförvaltningen. Adressen finns på anmälningsblanketten.

Tänk på att

 • Eleven ska vara folkbokförd i Stockholm och gå i grundskolan åk 1–9.
 • Det ska framgå av åtgärdsprogram att eleven har minst 75 % av sin undervisning i särskild undervisningsgrupp.
 • Åtgärdsprogrammet ska vara daterat och underskrivet av rektor.
 • Vårdnadshavarna ska ha tagit del av beslutet om undervisning i särskild undervisningsgrupp.

Bekräftelse på anmälan

När en anmälan har inkommit till utbildningsförvaltningen och handläggning är påbörjad skickas en bekräftelse till rektorns mejladress som har angetts på anmälningsblanketten. I mejlet finns ett diarienummer för skolans anmälan. Använd detta diarienummer när skolan inkommer med ytterligare handlingar i ärendet.

Om elever tillkommer

Om skolan vill ha extra grundbelopp för ytterligare elev som tillkommit efter det att skolan skickat in en anmälan, så går det bra att komplettera. Fyll i och skicka blanketten Elevblad för den elev som skolan vill efteranmäla och bifoga aktuellt åtgärdsprogram. För elev som blir efteranmäld kan ersättning tidigast lämnas från den månad handlingarna inkom till förvaltningen.

Skolan behöver inte meddela att elever slutar, flyttar till annan kommun eller minskar sin undervisningstid i gruppen under perioden. Dessa uppgifter lämnar skolan i sin redovisning.

Redovisning och utbetalning – mer information kommer

Det extra grundbeloppet för vårterminen 2022 betalas ut i oktober månad. För att utbetalning ska kunna ske ska skolan ha inkommit med en redovisning till utbildningsförvaltningen senast den 31 augusti 2022. Skolan kommer att få mer information om hur redovisningen ska göras under maj 2022.

Ersättning lämnas för varje månad eleven har sin undervisning till minst 75 % i gruppen. För att få ersättning för första månaden ska eleven ha beslut om placering i särskild undervisningsgrupp senast den 15:e i månaden. I det fall en elev före den 15:e i månaden slutar i gruppen eller minskar undervisningstiden, lämnas ingen ersättning för den aktuella månaden.

Läsåret 2022/23

För att få extra grundbelopp för kommande läsår behöver skolan skicka in en ny anmälan. Mer information kring anmälan av ersättning för extra grundbelopp för läsåret 2022/23 kommer under sommaren. Anmälan kan skickas in från 1 augusti på höstens blanketter som läggs ut i månadsskiftet juli/augusti.

Skolan ska inkomma med sin anmälan senast den 15 september för att det extra grundbeloppet ska kunna lämnas för juli och/eller augusti månad. För elev som skolan fått ersättning för i juni månad och som fortsatt har sin undervisning om minst 75 % i gruppen i augusti, lämnas ersättning från juli månad. För anmälan som inkommer efter 15 september kan det extra grundbeloppet lämnas tidigast från månaden som anmälan inkommer.

Handlingar

Handlingarna som skickas in ska:

 • Vara ohäftade, enkelsidiga och ovikta,
 • inte skrivas med blyerts,
 • innehålla läsliga kopior.

Handlingarna skickas per post till:

Utbildningsförvaltningen i Stockholm
Registrator
Box 22049
104 22 Stockholm

Blanketter

Anmälan Särskild undervisningsgrupp vårterminen 2022 (word)
Elevblad (word)

Kontakt

Om du har frågor om utbetalning kan ni vända er till Enheten för ersättning och skolplikt: Resursfordelning.grundskolan@edu.stockholm.se

Om du har frågor om anmälan kan ni vända er till Uppföljningsenheten:
su.fristaende.skola@edu.stockholm.se

Uppdaterad