Anvisningar för bidrag i form av extra grundbelopp för särskild undervisningsgrupp

Du som är en fristående grundskola kan få bidrag för särskild undervisningsgrupp. Under 2023 är bidraget 6 500 kronor månad och per elev (exklusive moms).

Förutsättningar för att bidrag ska lämnas är att

 • eleven är folkbokförd i Stockholms stad och går i grundskolans årskurs 1–9.
 • rektorn har fattat beslut om åtgärdsprogram som innebär att eleven har minst
  75 % av sin undervisning i särskild undervisningsgrupp.
 • elevens lärmiljö är anpassad.
 • utbildningsförvaltningen har möjlighet till full insyn för att följa upp kvaliteten.

Innan anmälan

Rektorns utredning om särskilt stöd och beslut om åtgärdsprogram ska vara genomfört. I åtgärdsprogrammet ska det tydligt framgå att rektorn beslutat om särskild undervisningsgrupp om minst 75 %. Det ska även framgå att elevens lärmiljö är anpassad.

Dokumentationen som efterfrågas ska följa gällande bestämmelser för beslut om placering i särskild undervisningsgrupp och åtgärdsprogram (3 kap. Skollagen (2010:800) och Skolverkets allmänna råd).

Hur gör jag för att anmäla?

Anmälan för läsåret 2023/24 öppnar den 1 augusti 2023. Det går bra att inkomma med anmälan 1 augusti – 15 maj.

 1. Fyll i blanketten Anmälan Särskild undervisningsgrupp. En anmälan per skola. Var noga med att uppge rätt kontaktuppgifter till rektorn.
 2. Fyll i blankett Elevblad, en blankett per elev.
 3. Bifoga åtgärdsprogram för de elever som anmälan avser.
 4. Skicka in handlingarna per post.

Vad händer sen?

När din anmälan har tagits emot skickas en bekräftelse till den mejladress som rektorn har angett i anmälningsblanketten. I mejlet får du anmälans diarienummer.

Förändringar efter anmälan

Om elever tillkommer efter det att anmälningsblanketten skickats in kan du anmäla detta genom att enbart fylla i och skicka in blankett Elevblad och bifoga åtgärdsprogram. Bidrag kan då tidigast lämnas från den månad dessa handlingar inkommer till förvaltningen.

Om förändringar uppstår för de elever som är anmälda såsom att undervisningstiden minskas till mindre än 75%, eleven slutar på skolan eller flyttar till en annan kommun så behöver du inte anmäla detta förrän det är dags för redovisning.

Redovisning

Du redovisar uppgifter två gånger per läsår. Rektorn får redovisningsblankett och instruktioner per mejl och ansvarar för att uppgifterna är riktiga.
Datum för att lämna in redovisningsblankett:

 • Senast 15 januari
 • Senast 15 augusti

Utbetalning

Bidraget lämnas i efterhand. Utbetalning sker vid två tillfällen per år:

 • februari
 • oktober

Beräkningen av bidragets storlek görs utifrån din inlämnade redovisning.

Handlingar

Alla blanketter ska dateras och skrivas under av rektorn.

Åtgärdsprogram ska vara aktuella och uppfylla de krav som anges i 3 kap. Skollagen (2010:800) och Skolverkets allmänna råd. Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp kan inte delegeras utan får endast fattas av rektorn.

Alla handlingar som skickas in ska

 • vara läsliga,
 • inte vara skrivna med blyerts,
 • vara ohäftade, enkelsidiga och ovikta.

Skicka in

Handlingarna skickas per post till utbildningsförvaltningen i Stockholm.

Utbildningsförvaltningen i Stockholm
Registrator
Box 22049
104 22 Stockholm

Full insyn

Bidrag lämnas med anledning av dina förväntade merkostnader när rektorn beslutar om placering i särskild undervisningsgrupp.

En sådan kostnad utgörs av bland annat att lärare avsätts för ett litet antal elever för att möjliggöra utökat stöd och anpassningar i elevernas lärmiljö.

Förvaltningen kan därför komma att efterfråga uppgifter och komma på besök i verksamheten.

Blanketter

Blanketter för läsåret 2023/24 läggs upp 1 augusti.

Kontakt

Anmälan: su.fristaende.skola@edu.stockholm.se

Utbetalning: resursfordelning.grundskolan@edu.stockholm.se

Uppdaterad