Branschråd grundskola

Branschrådet är en mötesplats kring övergripande grundskolefrågor i Stockholms stad och leds av skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist.

Övriga representanter i rådet är avdelningschef Niclas Westin, enhetschef Helene Moquist och sekreterare i branschrådet Jörgen Ödalen. Den kommunala grundskolan representeras av grundskoledirektören, två grundskolechefer samt tre rektorer. Den fristående grundskolan har sju representanter i branschrådet.

Rådet sammanträder fyra gånger per år. Nedan finner du de som representerar grundskolan i branschrådet. Har du synpunkter eller förslag kan du ta kontakt med någon av dessa representanter eller rådets sekreterare Jörgen Ödalen.

Eva Andersson jurist, Internationella Engelska skolan i Sverige AB
E-post: eva.andersson@engelska.se

Anna Eriksson, skolchef, Pysslingen skolor
E-post: anna.eriksson@academedia.se

Kerstin Wirstedt grundskolechef, Kunskapsskolan
E-post: kerstin.wirstedt@adm.kunskapsskolan.se

Lars Bondeson VD, Västerholms friskola
E-post: vd@friskola.com

Hans Larsson rektor, Västbergaskolan
E-post: hans.larsson@vastbergaskolan.com

Emma Ekström, Stockholms Internationella Montessoriskola
E-post: emma@stims.se

Stefan Berg, rektor, Magelungen Utveckling AB Telef
E-post: stefan.berg@magelungen.com

Cecilia Ulvegård rektor, Kungsholmens friskola
E-post: cecilia.ulvegard@kungsholmens-friskola.se

Bo Jutner, DiStra IRS
E-post: bo.jutner@distrairs.se

Lee Orberson grundskoledirektör, utbildningsförvaltningen
E-post: lee.orberson@edu.stockholm.se

Carina Hallqvist grundskolechef, utbildningsförvaltningen
E-post: carina.hallqvist@edu.stockholm.se

Teddy Söderberg grundskolechef, Utbildningsförvaltningen
E-post: teddy.soderberg@edu.stockholm.se

Fredrik Boström, rektor, Rålambshovsskolan
E-post: fredrik.bostrom@edu.stockholm.se

Helene Litzen rektor, Magelungsskolan
E-post: helene.litzen@edu.stockholm.se

Tina Magnuson rektor, Abrahamsbergsskolan
E-post: tina.magnuson@edu.stockholm.se

Dokumentation från branschrådets möten

Minnesanteckningar

Närvarande:

För skolroteln: Lotta Edholm, Hedwig Kastenholm.
För de fristående skolorna: Eva Andersson, Stefan Berg, Lars Bondesson, Anna Eriksson, Bo Jutner, Hans Larsson, Cecilia Ulvegård, Christian Witell.
För den kommunala grundskoleorganisationen: Fredrik Boström, Carina Hallqvist, Lena Holmdahl, Lee Orberson, Teddy Söderberg.
För US-avdelningen: Elina Ekberg, Helene Moquist, Ole Ulnes, Niclas Westin, Jörgen Ödalen.

Ej närvarande:

Emma Ekström, Helene Litzen, Tina Magnusson.

Genomgång av dagordningen

 1. Lotta Edholm hälsar deltagarna välkomna.
 2. Dagordningen godkänns.
 3. Minnesanteckningar från den 10 december, 2019 läggs till handlingarna.
 4. Niclas Westin, avdelningschef vid avd. för utveckling och samordning berättar om den kommande översynen av verksamhetsstöd och tilläggsbelopp (se bilaga). En fråga ställs om referensgrupp av rektorer. Det kommer att finnas en referensgrupp för rektorer i kommunala skolor. När det gäller fristående så kommer alla resursskolor få möjlighet att inkomma med synpunkter under processen; inspel från övriga fristående skolor hanteras inom ramen för Branschrådet. Frågan uppkommer om huruvida det med anledning av detta behövs ett extra möte med branschrådet innan den 8 maj. Rådet beslutar att hålla ett sådant extra möte den 3 april, klockan 11.
 5. Ole Ulnes och Elina Ekberg, analytiker vid uppföljningsenheten, berättar om Stockholms stads insyn i fristående skolor och om några kommande förändringar i processen (se bilaga).
 6. Information från kommunfullmäktige och utbildningsförvaltningen:
  • Information från Lena Holmdahl:
   – Lena Holmdahl berättar om underlaget för budget tre år framåt, inklusive lokalförsörjningsplanen. Det senare är ett viktigt dokument att läsa även för de fristående skolorna om de önskar vara del av expansionen. Konjunkturen påverkar rörligheten i befolkningen i hög grad även i ett kortsiktigt perspektiv, och det går att se en hög grad av rörlighet just nu.
   – I underlaget till budget tas även kompetensförsörjning upp som en av de viktigaste strategiska frågorna för lång tid framöver.
   – Hemkommunsansvaret: En tydligare samarbetsstruktur har etablerats för samverkan med skola, socialtjänst, och stadsdelarna. Något som arbetas på ytterligare rör hemkommunsansvaret och hur samarbetet mellan dessa olika aktörer ska organiseras när fristående skolor meddelar hög problematisk frånvaro, det vill säga. hur ska de fristående skolorna integreras i samverkan?
  • Information från Lotta Edholm:
   – Utflyttningen är nu större än inflyttningen i Stockholm, det syns inte minst på förskolesidan, där antalet elever går ner. Detta är en viktigt strategisk fråga; det får inte byggas ut för mycket.
   – Lotta Edholm meddelar att hon ska sluta som skolborgarråd den 2 mars. Nytt skolborgarråd blir Isabel Smedberg-Palmqvist.
 7. Nästa ordinarie möte äger rum den 8 maj klockan 11–13. Extrainsatt möte äger rum den 3 april klockan 11–13.
 8. Övriga frågor:
  • Hur ligger staden till när det gäller obligatoriskt skolval? Lotta Edholm berättar att endast några få procent inte söker skola, så Stockholm har nästan i praktiken obligatoriskt skolval. Lena Holmdahl förklarar att skolvalsfunktionen är centraliserad, och staden numera går ut med god information för att meddela vårdnadshavare om skolvalet. Någon ledamot misstänker att det fortfarande kan finnas ”luckor” av vårdnadshavare som inte söker. Söka skola-funktionen skulle kunna bjudas in till ett framtida möte för att berätta mer om hur skolvalet fungerar i praktiken och visa statistik.
 9. Mötet avslutas.

Presentationer & bilagor

Presentation av kommande översyn av verksamhetsstöd och tilläggsbelopp (pdf, 242 kB, nytt fönster)

Presentation om kommunens insynsrätt (pdf, 223 kB, nytt fönster)

Minnesanteckningar

Närvarande:

För skolroteln: Lotta Edholm, Hedwig Kastenholm.
För de fristående skolorna: Eva Andersson, Stefan Berg, Lars Bondesson, Emma Ekström, Anna Eriksson Bo Jutner, Hans Larsson, Cecilia Ulvegård.
För den kommunala grundskoleorganisationen: Fredrik Boström, Carina Hallqvist, Lena Holmdahl, Lee Orberson, Teddy Söderberg.
För US-avdelningen: Ole Ulnes, Jörgen Ödalen.
Från Planeringsenheten: Niclas Öberg.

Ej närvarande:

Helene Litzen, Tina Magnusson, Helene Moquist, Niclas Westin, Kerstin Wirstedt.

Genomgång av dagordning

 1. Lotta Edholm hälsar deltagarna välkomna och en presentationsrunda genomförs.
 2. Dagordningen godkänns.
 3. Minnesanteckningarna från den 4 oktober, 2019, läggs till handlingarna.
 4. Niclas Öberg från planeringsenheten berättar om förvaltningens arbete med säkerhet och beredskap (se bilaga). Diskussion följer. En fråga ställs om den dokumentation som tagits fram om säkerhet och beredskap finns tillgänglig. För de kommunala skolorna finns dokumentationen tillgänglig på intranätet. Lena Holmdahl klargör att inget hindrar att dokumentationen sprids till även fristående skolor. Lena Holmdahl berättar även om stadsdelarnas ansvar och kompetens när det gäller det psykosociala omhändertagandet efter krissituationer. Stadsdelarnas stöd omfattar även de fristående skolorna.
 5. Information från kommunfullmäktige och utbildningsförvaltningen:
  • Information från Lena Holmdahl:
   – Beslut om budget och VP väntas i utbildningsnämnden på torsdag den 12/12.
   – Utvecklingen går åt rätt håll och det är en positiv utveckling i kommunens grundskolor, men fortfarande når 13 procent av eleverna inte utbildningens mål.
   – Staden har en hårt ansträngd ekonomi, bland annat till följd av en förändrad åldersstruktur.
   – Det finns ett behov av utbyggnad av skollokaler till följd av stadens befolkningsutveckling och en central fråga är hur det går att få till en samordning av detta. Utbildningsförvaltningen får därför ett uppdrag att genom en etableringskedja se över hur det går att exempelvis arbeta med fördelning av byggnation och utförande mellan privata och kommunala alternativ.
   – Staden ska lämna ett tillfälligt extra bidrag till fristående skolor med begränsat mottagande till elever i behov av särskilt stöd, så kallade resursskolor. Beloppet ska fördelas per inskriven elev. Det kommer även ske en översyn av utbetalning av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd. Staden avser även att lämna synpunkter till regeringens utredning rörande fristående resursskolor.
  • Information från Lotta Edholm:
   – Redogörelse kring den förändrade demografin i Stockholm och dess effekter på skatteunderlaget, och den resulterande ansträngda budgeten.
   – Utbildningsnämnden har den 14 november antagit en handlingsplan för att möta särskilt begåvade elevers behov.
   – Utbildningsnämnden har den 14 november antagit en handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Både denna och ovanstående handlingsplan finns tillgängliga på insynsverige.se/stockholm-utbildning
   – Utbildningsnämnden och -förvaltningen fortsätter arbetet för att förstärka samarbetet mellan skola och socialtjänst. Lotta Edholm efterlyser goda exempel på hur fristående skolor samverkar med socialtjänsten.
 6. Nästa möte äger rum den 14 februari, 2020. Ledamöterna uppmanas maila förslag på teman de önskar ta upp. Nästa gång kommer Ole Ulnes att berätta om några nyheter kring stadens processer kring insynen i fristående skolor.
 7. Inga övriga frågor. Mötet avslutas.

Presentationer & bilagor

Presentation om förvaltningens säkerhetsarbete (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Minnesanteckningar

Närvarande:

För skolroteln: Lotta Edholm, Anna Norman
För de fristående skolorna: Bo Jutner, Hans Larsson, Cecilia Ulvegård
För den kommunala grundskoleorganisationen: Helene Litzen, Tina Magnusson, Lee Orberson
För US-avdelningen: Helene Moquist, Ole Ulnes, Niclas Westin, Jörgen Ödalen
Från Lokalenheten: Thomas Eriksson, Johanna Roto

Ej närvarande:

Eva Andersson, Stefan Berg, Lars Bondesson, Fredrik Boström, Emma Ekström, Carina Hallqvist, Lena Holmdahl, Teddy Söderberg, Kerstin Wirstedt.

Genomgång dagordning

 1. Lotta Edholm hälsar deltagarna välkomna.
 2. Dagordningen godkänns.
 3. Minnesanteckningarna från den 17 maj, 2019, läggs till handlingarna.
 4. Thomas Eriksson, enhetschef vid lokalenheten, berättar om lokalenhetens verksamhet.
 5.  Johanna Roto, lokalenheten, berättar om befolkningsprognosen för 2019–2028 (se bilaga).
 6. Information från kommunfullmäktige och utbildningsförvaltningen:
  • Lee Orberson berättar om den senaste utvecklingen vad gäller Skolverkets riktade statsbidrag, och hur de förändringar som annonserats utgör gemensamma utmaningar för såväl kommunala som enskilda huvudmän. Diskussion om gemensamma erfarenheter.
  • Lee Orberson rapporterar om den positiva resultatutvecklingen för stadens grundskolor. En jämförelse mellan de kommunala och fristående skolornas resultat vad gäller behörighet visar att skillnaderna är obefintliga eller marginella (om nyanlända elevers resultat exkluderas).
  • Lotta Edholm berättar om det budgetförslag för 2020 som majoritetspartierna presenterar den 9 oktober, 2019. Avtagande skatteintäkter och ökande lokalkostnader utgör framtida utmaningar.
 7. Nästa möte äger rum den 10 december, 2019. Förslag på teman:
  • Krisberedskap och trygghetsfrågor.
  • Diskussion kring statsbidrag.
 8. Övriga frågor:
  • Helene Moquist informerar om uppföljningsenhetens nya organisation för kontakten med fristående skolor. Ole Ulnes vid uppföljningsenheten kommer framledes ha en koordinerande roll för dessa kontakter.
  • Ole Ulnes berättar om de kommande informationsmötena för fristående skolor. Mötet för grund- och grundsärskolor äger rum den 6 november, 2019.
  • Niclas Westin berättar om det pågående arbetet vid Avdelningen för utveckling och samordning med att bättre samordna och behovsanpassa stödinsatser.
 9. Mötet avslutas.

Presentationer & bilagor

Presentation av befolkningsprognosen 6–18 år 2019 (pdf, 2 MB, nytt fönster)

Dagordning

 1. Godkännande av dagordningen.
 2. Minnesanteckningar från den 1 februari, 2019.
 3. Om långvarig och problematisk frånvaro.
 4. Elin Brunell och Richard Hellberg, Enheten för ersättning och skolplikt.
 5. Information från kommunfullmäktige och utbildningsförvaltningen.
 6. Tidpunkter och teman för kommande möten.
 7. Övriga frågor.

Minnesanteckningar

Närvarande:

För skolroteln: Lotta Edholm, Anna Norman, Hedwig Kastenholm
För de fristående skolorna: Eva Andersson, Lars Bondeson, Emma Ekström, Bo Jutner, Hans Larsson, Cecilia Ulvegård
För den kommunala grundskoleorganisationen: Helene Litzen, Tina Magnusson, Gunilla Olsson, Lee Orberson, Teddy Söderberg,
För US-avdelningen: Helene Moquist, Niclas Westin, Jörgen Ödalen
Från Enheten för ersättning och skolplikt: Elin Brunell, Carina Berggren

Ej närvarande:

Stefan Berg, Carina Hallqvist, Lena Holmdahl, Thomas Larsson, Kerstin Wirstedt

Genomgång av dagordning

 1. Lee Orberson ersätter tillfälligt (punkt 1-3) Lotta Edholm som ordförande och hälsar deltagarna välkomna.
 2. Dagordningen godkänns.
 3. Minnesanteckningarna från den 1 februari, 2019, läggs till handlingarna.
 4. (Lotta Edholm övertar ordförandeskapet). Elin Brunell och Carina Berggren från Enheten för ersättning och skolplikt presenterar hur förvaltningen arbetar med långvarig och problematisk elevfrånvaro (se bilaga).
 5. Information från kommunfullmäktige och utbildningsförvaltningen:
  - Lotta Edholm informerar om att utbildningsdirektör Lena Holmdahl idag kommer att skicka en epost till rektorer vid både kommunala och fristående högstadie- och gymnasieskolor om riskerna för att elever utsätts för tvångsäktenskap under sommaren. Ett elevbrev på samma tema kommer också att skickas ut. Detta utgör en del av stadens arbete med hedersproblematik.
  - Lee Orberson berättar om den samverkansöverenskommelse som finns mellan utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna, som tillkommit bland annat i syfte att öka elevers skolnärvaro och framgång med skolarbete. Lee påpekar att även enskilda huvudmän är välkomna att ingå i denna samverkan.
  - Lotta Edholm berättar att en övergripande samverkansöverenskommelse är på gång mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm. Detta utgör en del i arbetet för att göra polisen mer närvarande i skolorna.
 6. Tidpunkter och teman för kommande möten: Nästa möte äger rum den 4 oktober. Förslag på tema: Lokalfrågor (moms; tillfälliga byggnadslov; hur jobbar lokalstrategerna?).
 7. Inga övriga frågor. Mötet avslutas.

Presentationer & bilagor

Presentation om långvarig och problematisk frånvaro (pdf, 517 KB, nytt fönster)

Uppdaterad