Branschråd grundskola

Branschrådet är en mötesplats kring övergripande grundskolefrågor i Stockholms stad och leds av skol-, arbetsmarknads- och personalborgarråd Emilia Bjuggren.

För fristående grundskolor finns nio representanter i branschrådet – tre vardera utifrån kategorierna stora, mellanstora och små huvudmän sett till antalet stockholmselever i verksamheten. 

Representanter för de fristående skolorna

Nedan kan du se representanterna för de fristående skolorna i branschrådet.

Linda Norberg, ansvarig för samhällskontakter, Internationella Engelska skolan i Sverige AB
E-post: linda.norberg@engelska.se

Christian Wetell, grundskolechef, Kunskapsskolan
E-post: christian.wetell@kunskapsskolan.se

Anneli Wisén, utbildningsdirektör, Vittra/Academedia
E-post: anneli.wisen@vittra.se

Anna-Karin Hellsten, rektor, Västbergaskolan
E-post: anna-karin.hellsten@vastbergaskolan.se

Naima Ström, rektor, ALM Education AB
E-post: naima.strom@cordobaskolan.se

Cecilia Wendt, biträdande rektor, Stiftelsen Franska Skolan
E-post: cew@adm.franskaskolan.se

Aiman Jihar, skolchef, Magelungen Utveckling AB
E-post: aiman.jihar@magelungen.com

Bo Jutner, styrelseordförande, Distans Strateg Sweden AB (DiStra)
E-post: bo.jutner@distrairs.se

Cecilia Ulvegård, rektor, Kungsholmens friskola
E-post: cecilia.ulvegard@kungsholmens-friskola.se

Dokumentation från branschrådets möten

Minnesanteckningar

Närvarande

Från skolroteln: Emilia Bjuggren, Andreas Ericsson, praktikant Isak

Från fristående huvudmän: Anna-Karin Hellsten, Bo Jutner, Cecilia Ulvegård, Christian Wetell, Linda Norberg Öholm, Markus Segerstedt

Från utbildningsförvaltningen: Lena Holmdahl, Lee Orberson, Niclas Westin, Helene Moquist, Joakim Gode, Andrea Salguero Sjöwall, Malin Salemyr (sekreterare)

 1. Emilia Bjuggren inleder mötet och hälsar alla välkomna.
 2. Presentation.
 3. Dagordningen godkänns.
 4. Temafråga: gemensamt antagningssystem. Lee Orberson inleder med en redogörelse för vikten för staden och hemkommunsansvaret att så många som möjligt av alla friskolor är anslutna till stadens ansökningssystem. Idag är cirka hälften av de fristående grundskolorna anslutna. Det framkommer exempel från de fristående skolorna att de ser fördelar med att vara anslutna men också att det finns delar i systemet som skulle behöva utvecklas för att det ska bli fördelaktigt för alla parter. Frågan är viktig att ta vidare.
 5. Diskussion om arbetsformer och förslag på teman för kommande branschråd. Förslag kan mailas till funktionsbrevlådan för branschrådet.
 6. Information från kommunfullmäktige och utbildningsförvaltningen. Aktuell information från Utbildningsförvaltningen genom Lena Holmdal. Befolkningsprognos och lokalplanering påverkar verksamheterna i staden. Prognoser pekar på ett något minskande barn- och elevantal på sikt. Emilia Bjuggren redogör för att det ekonomiska läget upptar mycket av diskussionerna inom kommunfullmäktige.
 7. Övriga frågor. Branschrådet framöver: Information kommer längre fram kring teman, representanter och tidplan inför höstens branschråd.
 8. Mötet avslutas.

Minnesanteckningar

Närvarande

För skolroteln: Isabel Smedberg-Palmqvist, Hedwig Kastenholm, Oskar Örn

För de fristående skolorna: Anna-Karin Hellsten, Aiman Jihar, Bo Jutner, Cecilia Wendt, Christian Wetell

För utbildningsförvaltningen: Carina Hallqvist, Helene Moquist, Lee Orberson, Lena Holmdahl, Niclas Westin, Malin Salemyr (sekreterare), Ulrika Atkinson

 1. Isabel Smedberg-Palmqvist inleder mötet och hälsar alla välkomna.
 2. Dagordningen godkänns.
 3. Minnesanteckningarna från den 25 mars läggs till handlingarna.
 4. Information från Utbildningsförvaltningens Ukrainagrupp. Lee Orberson ger aktuell information om hur förvaltningen hanterar situationen med att motta nyanlända barn och unga från Ukraina. Staden har en beredskap i nuläget för cirka 1000 elevplatser. Det pågår ett arbete med att se över plats- och lokaltillgångar. 6000 elevplatser finns som helhet i prognoskalkylen framåt, att jämföra med cirka 1600 elever ett normalår. I februari hade 495 grund- och gymnasieelever mottagits på Start Stockholm, cirka 200 av dessa elever har fått skolplacering i staden, varav 37 inom gymnasiet. Fristående huvudmän och skolor som har möjlighet att ta emot nyanlända kan anmäla intresse till Start Stockholm, som även ansvarar för kartläggning av nyanlända samt hälsosamtal.
 5. Erfarenhetsutbyte skol- och undervisningsutveckling med utgångspunkt i Kunskapsskolans arbete. Christian Wetell, grundskolechef Kunskapsskolan presenterar. Kort efterföljande diskussion om vikten av att arbeta aktivt med likvärdighet och utmaningar generellt med att hålla ihop helheten i stora organisationer.
 6. Samverkan med universitet och högskolor kring utvecklingsprojekt. Uppdatering av pågående och planerade samarbeten per huvudman: Niclas Westin redogör för att Utbildningsförvaltningen inlett ett samarbete med forskarna Martin Rogberg och Jan Håkansson som ska bidra med stöd i att utvärdera större stödinsatser inom Utbildningsförvaltningen.
 7. Information från kommunfullmäktige och utbildningsförvaltningen: Lena Holmdal redogör för att Region Stockholm har informerat om att det inom kort går ut en vaccinationsersättning till skolor, det gäller både kommunala och fristående skolor. Kommunstyrelsen har vidare fattat beslut om skolmiljarden. Det innebär att det under våren kommer att gå ut ett bidrag per elev såväl inom grundskolan som inom gymnasiet, gäller även det både kommunala och fristående skolor.
 8. Datum för branschråd nästa termin: kallelse kommer per mejl.
 9. Mötet avslutas.

Minnesanteckningar

Närvarande

För skolroteln: Isabel Smedberg-Palmqvist, Hedwig Kastenholm, Oskar Örn

För de fristående skolorna: Anna-Karin Hellsten, Bo Jutner (via länk), Cecilia Wendt (via länk), Cecilia Ulvegård, Karin Carlsson, Naima Ström, Anneli Wisén

För utbildningsförvaltningen: Lena Holmdahl, Lee Orberson, Teddy Söderberg, Ulrika Atkinson, Cecilia Höglund, Niclas Westin, Helene Moquist, Helena Vita, Malin Salemyr (sekreterare)

 1. Isabel Smedberg-Palmqvist inleder mötet och hälsar alla välkomna.
 2. Dagordningen godkänns
 3. Minnesanteckningarna från den 10 december 2021 läggs till handlingarna.
 4. Information från Utbildningsförvaltningens Ukrainagrupp. Lee Orberson ger aktuell information om hur förvaltningen hanterar situationen med att ta emot nyanlända barn och unga från Ukraina. Här kartläggs nu blanda annat lokaler, antal tillgängliga platser på olika skolor liksom befintliga förberedelseklasser, tolkar och modersmålslärare. Det finns en utmaning med att prognostisera omfattning av behov framåt. Det finns dock en trygghet i att det finns upparbetade processer inom staden. Nyanlända elever som fått uppehållstillstånd mottas på START Stockholm. Cecilia Höglund, biträdande enhetschef på START Stockholm, deltar och beskriver arbetet med mottagandesamtal av alla nyanlända barn och unga, från förskoleklass till gymnasieelever. Lee informerar om utskick gått ut till fristående skolor. Fristående skolor ska vända sig direkt till START Stockholm när det gäller platser för nyanlända. Det framkommer att det finns intresse bland skolor, såväl kommunala som fristående, att ta emot nyanlända elever.
 5. Trygghet och studiero. Helena Vita och Malin Salemyr presenterar rapporten Trygghet och studiero i stadens skolor. Rapporten är skriven utifrån ett nämnduppdrag och innebär en fördjupning och närmare analys av olika elevenkätresultat på aggregerad nivå.
 6. Samverkan med universitet och högskolor kring utvecklingsprojekt. Diskussion kring olika pågående projekt. Ett av de som nämns är ett projektsamarbete som leds av Niclas Rönnström från Stockholms universitet, tillsammans med rektorer från Västerort och Järva om ledarskap i skolor med stora utmaningar. Önskemål framkommer att sprida viktiga erfarenheter från projektet.
 7. Information från kommunfullmäktige och utbildningsförvaltningen: Isabel Smedberg-Palmqvist och Lena Holmdahl informerar om de nya ersättningar som beslutats för elever i behov av särskilt stöd. Information om dessa ersättningar läggs på webbplatsen Leverantör.
 8. Till nästa gång: Kunskapsskolan presenterar hur de arbetar med skolutveckling. Branschrådet uppmanades att inkomma med förslag på kommande frågor och teman.
 9. Mötet avslutas.

Uppdaterad