Branschråd grundskola

Branschrådet är en mötesplats kring övergripande grundskolefrågor i Stockholms stad och leds av skol-, arbetsmarknads- och personalborgarråd Emilia Bjuggren.

För fristående grundskolor utses nio representanter i branschrådet – tre vardera utifrån kategorierna stora, mellanstora och små huvudmän sett till antalet stockholmselever i verksamheten. 

Representanter för de fristående skolorna

Branschråd grundskola Stockholms stad, representanter fristående skolor 2023–2025:

 • Johan Bondesson Rockström, vice VD Västerholms Friskola AB
 • Anna-Karin Hellsten, rektor och huvudman Västbergaskolan AB
 • Gunnel Johansson, rektor och huvudman Lundaskolan Södertriaden skolor AB
 • Per Johansson, rektor och huvudman Bergsundsskolan
 • Dominique Roosen, VD Engelska skolor och förskolor i Sverige AB
 • Cecilia Ulvegård, rektor Kungsholmens friskola
 • Christian Wetell, grundskolechef Kunskapsskolan
 • Lotta Krus, chef för Academedias grundskolor i Sverige
 • Linda Öholm, PA-chef Internationella Engelska Skolan AB

Dokumentation från branschrådets möten

Minnesanteckningar

Närvarande

 • Niklas Westin, avdelningschef
 • Peter Bragner, grundskoledirektör
 • Andreas Eriksson, borgarrådssekreterare
 • Ana Ozanic, biträdande borgarrådssekreterare
 • Johan Bondesson Rockström, vice VD Västerholms Friskola
 • Linda Öholm, PA-chef Internationella Engelska Skolan
 • Christian Wetell, grundskolechef Kunskapsskolan
 • Dominique Roosen, VD Engelska Skolor i Sverige
 • Helene Moquist, enhetschef
 • Malin Salemyr, sekreterare
 • Andrea Salguero, sammankallande.
 1. Godkännande av dagordning.
 2. Presentationsrunda.
 3. Trygghetsfrågor och samarbete med socialtjänsten. Diskussion kring de utmaningar som finns kring samverkan mellan skola, socialtjänst och polis i såväl det förebyggande som åtgärdande trygghetsarbetet. Detta blanda annat mot bakgrund av den senaste tidens våldsvåg. Det lyfts fram flera exempel på goda initiativ och befintliga samverkansforum inom varje stadsdelsförvaltning, men de fristående skolorna ingår i för liten utsträckning i dessa sammanhang. Det framkommer att det finns intresse och behov av att nå ut bredare med information om den samverkan som finns så att även de fristående skolorna inkluderas i vissa av stadsdelarnas strategiska samverkanssammanhang.
 4. Diskussion och förslag på teman för kommande branschråd.
  • Trygghetsfrågor och samverkan med socialtjänsten (fortsatt tema)
  • Ekonomi och ersättningar
  • Elevprognoser
  • Krishantering
  • Handlingsplan för beredskap
  • Betygsinformation
 5. Aktuell information. Från roteln: Kort om att budgetförslaget nu ligger ute. Från utbildningsförvaltningen: Bland annat har säkerhetsläget fokuserats.
 6. Mötet avslutas.

Minnesanteckningar

Närvarande

Från skolroteln: Emilia Bjuggren, Andreas Ericsson, praktikant Isak

Från fristående huvudmän: Anna-Karin Hellsten, Bo Jutner, Cecilia Ulvegård, Christian Wetell, Linda Norberg Öholm, Markus Segerstedt

Från utbildningsförvaltningen: Lena Holmdahl, Lee Orberson, Niclas Westin, Helene Moquist, Joakim Gode, Andrea Salguero Sjöwall, Malin Salemyr (sekreterare)

 1. Emilia Bjuggren inleder mötet och hälsar alla välkomna.
 2. Presentation.
 3. Dagordningen godkänns.
 4. Temafråga: gemensamt antagningssystem. Lee Orberson inleder med en redogörelse för vikten för staden och hemkommunsansvaret att så många som möjligt av alla friskolor är anslutna till stadens ansökningssystem. Idag är cirka hälften av de fristående grundskolorna anslutna. Det framkommer exempel från de fristående skolorna att de ser fördelar med att vara anslutna men också att det finns delar i systemet som skulle behöva utvecklas för att det ska bli fördelaktigt för alla parter. Frågan är viktig att ta vidare.
 5. Diskussion om arbetsformer och förslag på teman för kommande branschråd. Förslag kan mejlas till funktionsbrevlådan för branschrådet.
 6. Information från kommunfullmäktige och utbildningsförvaltningen. Aktuell information från Utbildningsförvaltningen genom Lena Holmdal. Befolkningsprognos och lokalplanering påverkar verksamheterna i staden. Prognoser pekar på ett något minskande barn- och elevantal på sikt. Emilia Bjuggren redogör för att det ekonomiska läget upptar mycket av diskussionerna inom kommunfullmäktige.
 7. Övriga frågor. Branschrådet framöver: Information kommer längre fram kring teman, representanter och tidplan inför höstens branschråd.
 8. Mötet avslutas.

Uppdaterad