Branschråd grundskola

Branschrådet är en mötesplats kring övergripande grundskolefrågor i Stockholms stad och leds av skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist.

Övriga representanter i rådet är avdelningschef Niclas Westin, enhetschef Helene Moquist och sekreterare i branschrådet Ole Ulnes. Den kommunala grundskolan representeras av grundskoledirektören, två grundskolechefer samt tre rektorer. Den fristående grundskolan har sju representanter i branschrådet.

Rådet sammanträder fyra gånger per år. Nedan finner du de som representerar grundskolan i branschrådet. Har du synpunkter eller förslag kan du ta kontakt med någon av dessa representanter eller rådets sekreterare Ole Ulnes.

Eva Andersson jurist, Internationella Engelska skolan i Sverige AB
E-post: eva.andersson@engelska.se

Anna Eriksson, skolchef, Pysslingen skolor
E-post: anna.eriksson@academedia.se

Kerstin Wirstedt grundskolechef, Kunskapsskolan
E-post: kerstin.wirstedt@adm.kunskapsskolan.se

Lars Bondeson VD, Västerholms friskola
E-post: vd@friskola.com

Hans Larsson rektor, Västbergaskolan
E-post: hans.larsson@vastbergaskolan.com

Emma Ekström, Stockholms Internationella Montessoriskola
E-post: emma@stims.se

Stefan Berg, rektor, Magelungen Utveckling AB
E-post: stefan.berg@magelungen.com

Cecilia Ulvegård rektor, Kungsholmens friskola
E-post: cecilia.ulvegard@kungsholmens-friskola.se

Bo Jutner, DiStra IRS
E-post: bo.jutner@distrairs.se

Lee Orberson grundskoledirektör, utbildningsförvaltningen
E-post: lee.orberson@edu.stockholm.se

Carina Hallqvist grundskolechef, utbildningsförvaltningen
E-post: carina.hallqvist@edu.stockholm.se

Teddy Söderberg grundskolechef, Utbildningsförvaltningen
E-post: teddy.soderberg@edu.stockholm.se

Fredrik Boström, rektor, Rålambshovsskolan
E-post: fredrik.bostrom@edu.stockholm.se

Helene Litzen rektor, Magelungsskolan
E-post: helene.litzen@edu.stockholm.se

Tina Magnuson rektor, Abrahamsbergsskolan
E-post: tina.magnuson@edu.stockholm.se

Dokumentation från branschrådets möten

Minnesanteckningar

Närvarande:

För skolroteln: lsabel Smedberg-Palmqvist
För de fristående skolorna: Bo Jutner, Hans Larsson, Stefan Berg, Lars Bondesson, Cecilia Ulvegård, Christian Witell
För den kommunala grundskoleorganisationen: Fredrik Boström, Carina Hallqvist, Lena Holmdahl, Lee 0rberson, Teddy Söderberg, Tina Magnusson,
För US-avdelningen: Niclas Westin, Helene Moquist, Elina Ekberg, Per Janson, 0le Ulnes

Ej närvarande:

Eva Andersson, Anna Eriksson, Emma Ekström, Helene Litzen.

Genomgång av dagordningen

 1.  Isabel Smedberg-Palmqvist, skolborgarråd, hälsar deltagarna välkomna och presenterar sig själv följt av en presentationsrunda av samtliga mötesdeltagare.
 2. Dagordningen godkänns.
 3. Minnesanteckningar från den 14 februari 2020 läggs till handlingarna.
 4. Lena Holmdahl, utbildningsdirektör, och Lee Orberson, grundskoledirektör, lämnar aktuell information från utbildningsförvaltningen med anledning av det nya Corona­ viruset. Samhällsläget har inneburit en stor prövning och behov av snabba beslut och lösningar. Det har funnits en nära dialog mellan staden och både Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Utbildningsdepartementet

  En fokusfråga har varit att förbereda för en eventuell skolstängning av grund- och grundsärskolor samt att säkerställa möjlighet att erbjuda omsorg efter behov. Inriktningen för Stockholm stads grundskolor har dock att i så stor utsträckning som möjligt upprätthålla ordinarie verksamhet och prioritera att slutbetyg för eleverna i årskurs 9 påverkas så lite som möjligt. Ett fåtal skolor har gått över till distansundervisning i enskilda årskurser under kortare tid utifrån lokala omständigheter. De två senaste veckorna är frånvaron hos elever och personal återigen på nästan samma nivå som motsvarande period tidigare år och fokus är därför att motivera elever och vårdnadshavare att återvända till skolorna.

  För gymnasieskolorna har arbetet med digital undervisning fungerat väl och elever i behov av särskilt stöd har getts möjlighet till närundervisning. En viktig beslutsfråga har gällt skolavslutningar och beslut har fattats att eleverna kan komma till skolan och ta emot betyg i säkra former, men att gratulationer med släkt och vänner sker på annat håll. Det pågår även ett förberedelsearbete för sommarskola och andra insatser för att exempelvis säkerställa årskursövergångar.

  Även erfarenheter från de enskilda huvudmännen inhämtas. Huvudsakligen är erfarenheterna de samma som hos utbildningsförvaltningen, både hos små och stora aktörer utifrån de specifika förutsättningarna för de olika verksamheterna. Det har även funnits en aktiv samverkan med Friskolornas Riksförbund (FR). I stor utsträckning är elevnärvaron åter på "normal" nivå. För fristående resursskolor har våren inneburit ett ökat behov av psykosocialt arbete och ett förberedelsearbete för att kunna erbjuda verksamhet även vid beslut om att stänga skolor.

  Lena Holmdahl avslutar punkten med att informera om att hon får signaler om att det finns lärarresurser hos bemanningsföretag i det fall behov uppstår.
 5. Per Janson, analytiker vid uppföljningsenheten informerar om SCB:s beslut om utlämnande av elevstatistik för fristående skolor och dess konsekvenser för den socioekonomiska ersättningen (se bilaga).
 6. Lee Orberson och Niclas Westin, avdelningschef vid avd. för utveckling och samordning berättar om den pågående omorganisationen i utbildningsförvaltningen arbete med elever i omfattande behov av särskilt stöd samt den pågående översynen av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd.

  Lee Orberson berättar om förvaltningens arbete med att utarbeta en modell med både regionala grupper för särskild inriktning (RSI}, vilka ska finns en eller flera per stadsdelsnämndsområde, samt ett fåtal högspecialiserade centrala grupper för särskild inriktning (CSI}. Utgångspunkten i arbetet är att ge eleverna ett utökat stöd i närmare elevernas bostadsort. Arbetet kommer även bland annat innebära en översyn av den interna resursfördelningen

  Den nya organisationen bedöms kunna förbättra förutsättningarna för samverkan mellan skola och socialtjänst och Lee Orberson uppmuntrar även de enskilda skolorna att delta i sådan samverkan och att teckna samverkansavtal.

  Christian Witell, Kunskapsskolan lyfter frågan om samverkan mellan de fristående skolorna och utbildningsförvaltningen gällande elever i behov av särskilt stöd och skolgången. Även Lee Orberson instämmer i ett generellt behov av sådan samverkan på en övergripande nivå, men poängterar varje huvudmans ansvar för att ge de elever som går på skolan det stöd som behövs, vilket även Christian Witell instämmer i.

  Niclas Westin informerar om det förslag som arbetas fram i översynen av ersättning till fristående resursskolor och innebär att utbildningsnämnden föreslås införa ett kompletterande strukturbelopp inom grundbeloppet riktat till fristående resursskolor med elever boende i Stockholms stad. Då en hög andel av eleverna på resursskolor har behov av särskilt stöd får dessa skolor svårt att omfördela grundbeloppet. För enskilda elever kommer skolan att kunna söka tilläggsbelopp som tidigare. Ersättningsnivåer kommer att presenteras i samband med att slutgiltigt tjänsteutlåtande innehållande förslaget lämnas till utbildningsnämnden.
 7. Information från kommunfullmäktige och utbildningsförvaltningen:

  Information från Lena Holmdahl:

  - Staden har påbörjat ett arbete för att förbättra relationerna med externa aktörer som vill bygga i Stockholm. I detta ingår att etablera servicekedjor för tydliga kontaktvägar. Utifrån ett skolperspektiv innebär det att utbildningsförvaltningen får en tydligare roll i sin funktion gentemot fristående skolor som vill etablera sig och fastighetsägare som vill göra utbyggnader. Samtidigt betonas vikten av att kombinera byggandet av nya skolor med kommunens skolpliktsansvar och behovet av tillgång till en skola i varje elevs närområde.

  Information om budgetläget:
  - Det väntar stora ekonomiska kostnader de kommande åren och att utbildningsförvaltningen förbereder inför detta. Samtidigt understryks att det är viktigt för samtliga att förbereda sig för kommande läge.

  Infomation från Isabel Smedberg-Palmqvist:
  - Bilden av budgetläget bekräftas även betoning på att kärnverksamheten kommer att fortsatt prioriteras. 
  - Det har inrättats en krisledningsnämnd med anledning av det nya coronaviruset och behov av snabba beslut. Hittills har denna använts till frågor rörande äldreomsorg men förberedelsearbete har gjorts för att kunna använda sig av denna nämnd även för skolfrågor vid behov.
  - Utöver ovanstående är det i KF:s arbete för närvarande stort fokus på coronarelaterade frågor.
 8.  Isabel Smedberg-Palmqvist återkommer om nästa mötestid och även med tankar om att utveckla mötesformen.
 9. Övriga frågor:
  Inga övriga frågor
 10. Mötet avslutas.

Presentationer & bilagor

Presentation SCB konsekvenser för socioekonomisk resursfördelning (pdf, 146 kB, nytt fönster)

Minnesanteckningar

Närvarande:

För skolroteln: Lotta Edholm, Hedwig Kastenholm.
För de fristående skolorna: Eva Andersson, Stefan Berg, Lars Bondesson, Anna Eriksson, Bo Jutner, Hans Larsson, Cecilia Ulvegård, Christian Witell.
För den kommunala grundskoleorganisationen: Fredrik Boström, Carina Hallqvist, Lena Holmdahl, Lee Orberson, Teddy Söderberg.
För US-avdelningen: Elina Ekberg, Helene Moquist, Ole Ulnes, Niclas Westin, Jörgen Ödalen.

Ej närvarande:

Emma Ekström, Helene Litzen, Tina Magnusson.

Genomgång av dagordningen

 1. Lotta Edholm hälsar deltagarna välkomna.
 2. Dagordningen godkänns.
 3. Minnesanteckningar från den 10 december, 2019 läggs till handlingarna.
 4. Niclas Westin, avdelningschef vid avd. för utveckling och samordning berättar om den kommande översynen av verksamhetsstöd och tilläggsbelopp (se bilaga). En fråga ställs om referensgrupp av rektorer. Det kommer att finnas en referensgrupp för rektorer i kommunala skolor. När det gäller fristående så kommer alla resursskolor få möjlighet att inkomma med synpunkter under processen; inspel från övriga fristående skolor hanteras inom ramen för Branschrådet. Frågan uppkommer om huruvida det med anledning av detta behövs ett extra möte med branschrådet innan den 8 maj. Rådet beslutar att hålla ett sådant extra möte den 3 april, klockan 11.
 5. Ole Ulnes och Elina Ekberg, analytiker vid uppföljningsenheten, berättar om Stockholms stads insyn i fristående skolor och om några kommande förändringar i processen (se bilaga).
 6. Information från kommunfullmäktige och utbildningsförvaltningen:
  • Information från Lena Holmdahl:
   – Lena Holmdahl berättar om underlaget för budget tre år framåt, inklusive lokalförsörjningsplanen. Det senare är ett viktigt dokument att läsa även för de fristående skolorna om de önskar vara del av expansionen. Konjunkturen påverkar rörligheten i befolkningen i hög grad även i ett kortsiktigt perspektiv, och det går att se en hög grad av rörlighet just nu.
   – I underlaget till budget tas även kompetensförsörjning upp som en av de viktigaste strategiska frågorna för lång tid framöver.
   – Hemkommunsansvaret: En tydligare samarbetsstruktur har etablerats för samverkan med skola, socialtjänst, och stadsdelarna. Något som arbetas på ytterligare rör hemkommunsansvaret och hur samarbetet mellan dessa olika aktörer ska organiseras när fristående skolor meddelar hög problematisk frånvaro, det vill säga. hur ska de fristående skolorna integreras i samverkan?
  • Information från Lotta Edholm:
   – Utflyttningen är nu större än inflyttningen i Stockholm, det syns inte minst på förskolesidan, där antalet elever går ner. Detta är en viktigt strategisk fråga; det får inte byggas ut för mycket.
   – Lotta Edholm meddelar att hon ska sluta som skolborgarråd den 2 mars. Nytt skolborgarråd blir Isabel Smedberg-Palmqvist.
 7. Nästa ordinarie möte äger rum den 8 maj klockan 11–13. Extrainsatt möte äger rum den 3 april klockan 11–13.
 8. Övriga frågor:
  • Hur ligger staden till när det gäller obligatoriskt skolval? Lotta Edholm berättar att endast några få procent inte söker skola, så Stockholm har nästan i praktiken obligatoriskt skolval. Lena Holmdahl förklarar att skolvalsfunktionen är centraliserad, och staden numera går ut med god information för att meddela vårdnadshavare om skolvalet. Någon ledamot misstänker att det fortfarande kan finnas ”luckor” av vårdnadshavare som inte söker. Söka skola-funktionen skulle kunna bjudas in till ett framtida möte för att berätta mer om hur skolvalet fungerar i praktiken och visa statistik.
 9. Mötet avslutas.

Presentationer & bilagor

Presentation av kommande översyn av verksamhetsstöd och tilläggsbelopp (pdf, 242 kB, nytt fönster)

Presentation om kommunens insynsrätt (pdf, 223 kB, nytt fönster)

Minnesanteckningar

Närvarande:

För skolroteln: Lotta Edholm, Hedwig Kastenholm.
För de fristående skolorna: Eva Andersson, Stefan Berg, Lars Bondesson, Emma Ekström, Anna Eriksson Bo Jutner, Hans Larsson, Cecilia Ulvegård.
För den kommunala grundskoleorganisationen: Fredrik Boström, Carina Hallqvist, Lena Holmdahl, Lee Orberson, Teddy Söderberg.
För US-avdelningen: Ole Ulnes, Jörgen Ödalen.
Från Planeringsenheten: Niclas Öberg.

Ej närvarande:

Helene Litzen, Tina Magnusson, Helene Moquist, Niclas Westin, Kerstin Wirstedt.

Genomgång av dagordning

 1. Lotta Edholm hälsar deltagarna välkomna och en presentationsrunda genomförs.
 2. Dagordningen godkänns.
 3. Minnesanteckningarna från den 4 oktober, 2019, läggs till handlingarna.
 4. Niclas Öberg från planeringsenheten berättar om förvaltningens arbete med säkerhet och beredskap (se bilaga). Diskussion följer. En fråga ställs om den dokumentation som tagits fram om säkerhet och beredskap finns tillgänglig. För de kommunala skolorna finns dokumentationen tillgänglig på intranätet. Lena Holmdahl klargör att inget hindrar att dokumentationen sprids till även fristående skolor. Lena Holmdahl berättar även om stadsdelarnas ansvar och kompetens när det gäller det psykosociala omhändertagandet efter krissituationer. Stadsdelarnas stöd omfattar även de fristående skolorna.
 5. Information från kommunfullmäktige och utbildningsförvaltningen:
  • Information från Lena Holmdahl:
   – Beslut om budget och VP väntas i utbildningsnämnden på torsdag den 12/12.
   – Utvecklingen går åt rätt håll och det är en positiv utveckling i kommunens grundskolor, men fortfarande når 13 procent av eleverna inte utbildningens mål.
   – Staden har en hårt ansträngd ekonomi, bland annat till följd av en förändrad åldersstruktur.
   – Det finns ett behov av utbyggnad av skollokaler till följd av stadens befolkningsutveckling och en central fråga är hur det går att få till en samordning av detta. Utbildningsförvaltningen får därför ett uppdrag att genom en etableringskedja se över hur det går att exempelvis arbeta med fördelning av byggnation och utförande mellan privata och kommunala alternativ.
   – Staden ska lämna ett tillfälligt extra bidrag till fristående skolor med begränsat mottagande till elever i behov av särskilt stöd, så kallade resursskolor. Beloppet ska fördelas per inskriven elev. Det kommer även ske en översyn av utbetalning av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd. Staden avser även att lämna synpunkter till regeringens utredning rörande fristående resursskolor.
  • Information från Lotta Edholm:
   – Redogörelse kring den förändrade demografin i Stockholm och dess effekter på skatteunderlaget, och den resulterande ansträngda budgeten.
   – Utbildningsnämnden har den 14 november antagit en handlingsplan för att möta särskilt begåvade elevers behov.
   – Utbildningsnämnden har den 14 november antagit en handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Både denna och ovanstående handlingsplan finns tillgängliga på insynsverige.se/stockholm-utbildning
   – Utbildningsnämnden och -förvaltningen fortsätter arbetet för att förstärka samarbetet mellan skola och socialtjänst. Lotta Edholm efterlyser goda exempel på hur fristående skolor samverkar med socialtjänsten.
 6. Nästa möte äger rum den 14 februari, 2020. Ledamöterna uppmanas mejla förslag på teman de önskar ta upp. Nästa gång kommer Ole Ulnes att berätta om några nyheter kring stadens processer kring insynen i fristående skolor.
 7. Inga övriga frågor. Mötet avslutas.

Presentationer & bilagor

Presentation om förvaltningens säkerhetsarbete (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Minnesanteckningar

Närvarande:

För skolroteln: Lotta Edholm, Anna Norman
För de fristående skolorna: Bo Jutner, Hans Larsson, Cecilia Ulvegård
För den kommunala grundskoleorganisationen: Helene Litzen, Tina Magnusson, Lee Orberson
För US-avdelningen: Helene Moquist, Ole Ulnes, Niclas Westin, Jörgen Ödalen
Från Lokalenheten: Thomas Eriksson, Johanna Roto

Ej närvarande:

Eva Andersson, Stefan Berg, Lars Bondesson, Fredrik Boström, Emma Ekström, Carina Hallqvist, Lena Holmdahl, Teddy Söderberg, Kerstin Wirstedt.

Genomgång dagordning

 1. Lotta Edholm hälsar deltagarna välkomna.
 2. Dagordningen godkänns.
 3. Minnesanteckningarna från den 17 maj, 2019, läggs till handlingarna.
 4. Thomas Eriksson, enhetschef vid lokalenheten, berättar om lokalenhetens verksamhet.
 5.  Johanna Roto, lokalenheten, berättar om befolkningsprognosen för 2019–2028 (se bilaga).
 6. Information från kommunfullmäktige och utbildningsförvaltningen:
  • Lee Orberson berättar om den senaste utvecklingen vad gäller Skolverkets riktade statsbidrag, och hur de förändringar som annonserats utgör gemensamma utmaningar för såväl kommunala som enskilda huvudmän. Diskussion om gemensamma erfarenheter.
  • Lee Orberson rapporterar om den positiva resultatutvecklingen för stadens grundskolor. En jämförelse mellan de kommunala och fristående skolornas resultat vad gäller behörighet visar att skillnaderna är obefintliga eller marginella (om nyanlända elevers resultat exkluderas).
  • Lotta Edholm berättar om det budgetförslag för 2020 som majoritetspartierna presenterar den 9 oktober, 2019. Avtagande skatteintäkter och ökande lokalkostnader utgör framtida utmaningar.
 7. Nästa möte äger rum den 10 december, 2019. Förslag på teman:
  • Krisberedskap och trygghetsfrågor.
  • Diskussion kring statsbidrag.
 8. Övriga frågor:
  • Helene Moquist informerar om uppföljningsenhetens nya organisation för kontakten med fristående skolor. Ole Ulnes vid uppföljningsenheten kommer framledes ha en koordinerande roll för dessa kontakter.
  • Ole Ulnes berättar om de kommande informationsmötena för fristående skolor. Mötet för grund- och grundsärskolor äger rum den 6 november, 2019.
  • Niclas Westin berättar om det pågående arbetet vid Avdelningen för utveckling och samordning med att bättre samordna och behovsanpassa stödinsatser.
 9. Mötet avslutas.

Presentationer & bilagor

Presentation av befolkningsprognosen 6–18 år 2019 (pdf, 2 MB, nytt fönster)

Dagordning

 1. Godkännande av dagordningen.
 2. Minnesanteckningar från den 1 februari, 2019.
 3. Om långvarig och problematisk frånvaro.
 4. Elin Brunell och Richard Hellberg, Enheten för ersättning och skolplikt.
 5. Information från kommunfullmäktige och utbildningsförvaltningen.
 6. Tidpunkter och teman för kommande möten.
 7. Övriga frågor.

Minnesanteckningar

Närvarande:

För skolroteln: Lotta Edholm, Anna Norman, Hedwig Kastenholm
För de fristående skolorna: Eva Andersson, Lars Bondeson, Emma Ekström, Bo Jutner, Hans Larsson, Cecilia Ulvegård
För den kommunala grundskoleorganisationen: Helene Litzen, Tina Magnusson, Gunilla Olsson, Lee Orberson, Teddy Söderberg,
För US-avdelningen: Helene Moquist, Niclas Westin, Jörgen Ödalen
Från Enheten för ersättning och skolplikt: Elin Brunell, Carina Berggren

Ej närvarande:

Stefan Berg, Carina Hallqvist, Lena Holmdahl, Thomas Larsson, Kerstin Wirstedt

Genomgång av dagordning

 1. Lee Orberson ersätter tillfälligt (punkt 1-3) Lotta Edholm som ordförande och hälsar deltagarna välkomna.
 2. Dagordningen godkänns.
 3. Minnesanteckningarna från den 1 februari, 2019, läggs till handlingarna.
 4. (Lotta Edholm övertar ordförandeskapet). Elin Brunell och Carina Berggren från Enheten för ersättning och skolplikt presenterar hur förvaltningen arbetar med långvarig och problematisk elevfrånvaro (se bilaga).
 5. Information från kommunfullmäktige och utbildningsförvaltningen:
  - Lotta Edholm informerar om att utbildningsdirektör Lena Holmdahl idag kommer att skicka en e-post till rektorer vid både kommunala och fristående högstadie- och gymnasieskolor om riskerna för att elever utsätts för tvångsäktenskap under sommaren. Ett elevbrev på samma tema kommer också att skickas ut. Detta utgör en del av stadens arbete med hedersproblematik.
  - Lee Orberson berättar om den samverkansöverenskommelse som finns mellan utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna, som tillkommit bland annat i syfte att öka elevers skolnärvaro och framgång med skolarbete. Lee påpekar att även enskilda huvudmän är välkomna att ingå i denna samverkan.
  - Lotta Edholm berättar att en övergripande samverkansöverenskommelse är på gång mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm. Detta utgör en del i arbetet för att göra polisen mer närvarande i skolorna.
 6. Tidpunkter och teman för kommande möten: Nästa möte äger rum den 4 oktober. Förslag på tema: Lokalfrågor (moms; tillfälliga byggnadslov; hur jobbar lokalstrategerna?).
 7. Inga övriga frågor. Mötet avslutas.

Presentationer & bilagor

Presentation om långvarig och problematisk frånvaro (pdf, 517 KB, nytt fönster)

Uppdaterad