Branschråd grundskola

Branschrådet är en mötesplats kring övergripande grundskolefrågor i Stockholms stad och leds av skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist.

Den kommunala grundskolan representeras av grundskoledirektören, två grundskolechefer samt tre rektorer. Den fristående grundskolan har nio representanter i branschrådet – tre vardera utifrån kategorierna stora, mellanstora och små huvudmän sett till antalet Stockholmselever i verksamheten. 

Rådet sammanträder fyra gånger per år och representanterna för de fristående skolorna utses för två år i taget. Nedan finner du de som representerar grundskolan i branschrådet. Har du synpunkter eller förslag kan du ta kontakt med någon av dessa representanter eller rådets sekreterare. 

Representanter för de fristående skolorna

Nedan kan du se representanterna för de fristående skolorna i branschrådet åren 2021–2022.

Linda Norberg, ansvarig för samhällskontakter, Internationella Engelska skolan i Sverige AB
E-post: linda.norberg@engelska.se

Christian Wetell, grundskolechef, Kunskapsskolan
E-post: christian.wetell@kunskapsskolan.se

Anneli Wisén, utbildningsdirektör, Vittra/Academedia
E-post: anneli.wisen@vittra.se

Anna-Karin Hellsten, rektor, Västbergaskolan
E-post: anna-karin.hellsten@vastbergaskolan.se

Naima Ström, rektor, ALM Education AB
E-post: naima.strom@cordobaskolan.se

Cecilia Wendt, biträdande rektor, Stiftelsen Franska Skolan
E-post: cew@adm.franskaskolan.se

Aiman Jihar, skolchef, Magelungen Utveckling AB
E-post: aiman.jihar@magelungen.com

Bo Jutner, styrelseordförande, Distans Strateg Sweden AB (DiStra)
E-post: bo.jutner@distrairs.se

Cecilia Ulvegård, rektor, Kungsholmens friskola
E-post: cecilia.ulvegard@kungsholmens-friskola.se

Lee Orberson grundskoledirektör, utbildningsförvaltningen
E-post: lee.orberson@edu.stockholm.se

Carina Hallqvist grundskolechef, utbildningsförvaltningen
E-post: carina.hallqvist@edu.stockholm.se

Teddy Söderberg grundskolechef, Utbildningsförvaltningen
E-post: teddy.soderberg@edu.stockholm.se

Fredrik Boström, rektor, Rålambshovsskolan
E-post: fredrik.bostrom@edu.stockholm.se

Helene Litzen rektor, Magelungsskolan
E-post: helene.litzen@edu.stockholm.se

Tina Magnuson rektor, Abrahamsbergsskolan
E-post: tina.magnuson@edu.stockholm.se

Dokumentation från branschrådets möten

Minnesanteckningar

Närvarande

För skolroteln: Isabel Smedberg-Palmqvist, Hedwig Kastenholm, Oskar Örn

För de fristående skolorna: Anna-Karin Hellsten, Aiman Jihar, Bo Jutner, Cecilia Wendt, Christian Wetell

För utbildningsförvaltningen: Carina Hallqvist, Helene Moquist, Lee Orberson, Lena Holmdahl, Niclas Westin, Malin Salemyr (sekreterare), Ulrika Atkinson

 1. Isabel Smedberg-Palmqvist inleder mötet och hälsar alla välkomna.
 2. Dagordningen godkänns.
 3. Minnesanteckningarna från den 25 mars läggs till handlingarna.
 4. Information från Utbildningsförvaltningens Ukrainagrupp. Lee Orberson ger aktuell information om hur förvaltningen hanterar situationen med att motta nyanlända barn och unga från Ukraina. Staden har en beredskap i nuläget för cirka 1000 elevplatser. Det pågår ett arbete med att se över plats- och lokaltillgångar. 6000 elevplatser finns som helhet i prognoskalkylen framåt, att jämföra med cirka 1600 elever ett normalår. I februari hade 495 grund- och gymnasieelever mottagits på Start Stockholm, cirka 200 av dessa elever har fått skolplacering i staden, varav 37 inom gymnasiet. Fristående huvudmän och skolor som har möjlighet att ta emot nyanlända kan anmäla intresse till Start Stockholm, som även ansvarar för kartläggning av nyanlända samt hälsosamtal.
 5. Erfarenhetsutbyte skol- och undervisningsutveckling med utgångspunkt i Kunskapsskolans arbete. Christian Wetell, grundskolechef Kunskapsskolan presenterar. Kort efterföljande diskussion om vikten av att arbeta aktivt med likvärdighet och utmaningar generellt med att hålla ihop helheten i stora organisationer.
 6. Samverkan med universitet och högskolor kring utvecklingsprojekt. Uppdatering av pågående och planerade samarbeten per huvudman: Niclas Westin redogör för att Utbildningsförvaltningen inlett ett samarbete med forskarna Martin Rogberg och Jan Håkansson som ska bidra med stöd i att utvärdera större stödinsatser inom Utbildningsförvaltningen.
 7. Information från kommunfullmäktige och utbildningsförvaltningen: Lena Holmdal redogör för att Region Stockholm har informerat om att det inom kort går ut en vaccinationsersättning till skolor, det gäller både kommunala och fristående skolor. Kommunstyrelsen har vidare fattat beslut om skolmiljarden. Det innebär att det under våren kommer att gå ut ett bidrag per elev såväl inom grundskolan som inom gymnasiet, gäller även det både kommunala och fristående skolor.
 8. Datum för branschråd nästa termin: kallelse kommer per mejl.
 9. Mötet avslutas.

Minnesanteckningar

Närvarande

För skolroteln: Isabel Smedberg-Palmqvist, Hedwig Kastenholm, Oskar Örn

För de fristående skolorna: Anna-Karin Hellsten, Bo Jutner (via länk), Cecilia Wendt (via länk), Cecilia Ulvegård, Karin Carlsson, Naima Ström, Anneli Wisén

För utbildningsförvaltningen: Lena Holmdahl, Lee Orberson, Teddy Söderberg, Ulrika Atkinson, Cecilia Höglund, Niclas Westin, Helene Moquist, Helena Vita, Malin Salemyr (sekreterare)

 1. Isabel Smedberg-Palmqvist inleder mötet och hälsar alla välkomna.
 2. Dagordningen godkänns
 3. Minnesanteckningarna från den 10 december 2021 läggs till handlingarna.
 4. Information från Utbildningsförvaltningens Ukrainagrupp. Lee Orberson ger aktuell information om hur förvaltningen hanterar situationen med att ta emot nyanlända barn och unga från Ukraina. Här kartläggs nu blanda annat lokaler, antal tillgängliga platser på olika skolor liksom befintliga förberedelseklasser, tolkar och modersmålslärare. Det finns en utmaning med att prognostisera omfattning av behov framåt. Det finns dock en trygghet i att det finns upparbetade processer inom staden. Nyanlända elever som fått uppehållstillstånd mottas på START Stockholm. Cecilia Höglund, biträdande enhetschef på START Stockholm, deltar och beskriver arbetet med mottagandesamtal av alla nyanlända barn och unga, från förskoleklass till gymnasieelever. Lee informerar om utskick gått ut till fristående skolor. Fristående skolor ska vända sig direkt till START Stockholm när det gäller platser för nyanlända. Det framkommer att det finns intresse bland skolor, såväl kommunala som fristående, att ta emot nyanlända elever.
 5. Trygghet och studiero. Helena Vita och Malin Salemyr presenterar rapporten Trygghet och studiero i stadens skolor. Rapporten är skriven utifrån ett nämnduppdrag och innebär en fördjupning och närmare analys av olika elevenkätresultat på aggregerad nivå.
 6. Samverkan med universitet och högskolor kring utvecklingsprojekt. Diskussion kring olika pågående projekt. Ett av de som nämns är ett projektsamarbete som leds av Niclas Rönnström från Stockholms universitet, tillsammans med rektorer från Västerort och Järva om ledarskap i skolor med stora utmaningar. Önskemål framkommer att sprida viktiga erfarenheter från projektet.
 7. Information från kommunfullmäktige och utbildningsförvaltningen: Isabel Smedberg-Palmqvist och Lena Holmdahl informerar om de nya ersättningar som beslutats för elever i behov av särskilt stöd. Information om dessa ersättningar läggs på webbplatsen Leverantör.
 8. Till nästa gång: Kunskapsskolan presenterar hur de arbetar med skolutveckling. Branschrådet uppmanades att inkomma med förslag på kommande frågor och teman.
 9. Mötet avslutas.

Minnesanteckningar

Närvarande

För skolroteln: Isabel Smedberg-Palmqvist, Hedwig Kastenholm, Oskar Örn
För de fristående skolorna: Anna-Karin Hellsten, Bo Jutner (via länk), Cecilia Wendt, Cecilia Ulvegård (via länk), Christian Wetell, Naima Ström
För den kommunala grundskoleorganisationen: Happy Hilmarsdottir, Lee Orberson (via länk), Lena Holmdahl , Ulrika Atkinson
För US-avdelningen: Helene Moquist, Malin Salemyr (sekreterare)

 1. Isabel Smedberg-Palmqvist inleder mötet och hälsar alla välkomna.
 2. Dagordningen godkänns
 3. Minnesanteckningarna från den 8 oktober 2021 läggs till handlingarna.
 4. Lee Orberson som ordförande i utbildningsförvaltningens samordningsgrupp kring covid-19-frågor ger aktuell information och en uppdatering om läget i de kommunala grundskolorna. Stadens skolor har under höstterminen fortsatt med trygghetsåtgärder och arbete med riskminimering. Detta kommer att fortsätta, Utbildningsförvaltningen följer utvecklingen och anpassningar görs i verksamheterna utifrån rådande läge. Företrädare för de fristående skolorna informerar om aktuellt läge, ett par skolor vittnar om hög sjukfrånvaro men att det i huvudsak inte rör sig om covid-19.
 5. Happy Hilmarsdottir presenterar det arbete som bedrivs inom den kommunala satsningen för skol- och undervisningsutvecklingen på grundskolor inom Järvaområdet. Diskussion utifrån presentationen.
 6. Ingen aktuell information kring samverkan med universitet och högskolor kring utvecklingsprojekt.
 7.  Information från kommunfullmäktige och utbildningsförvaltningen: Isabel Smedberg-Palmqvist och Lena Holmdal informerar om förändringar av ersättningar för mindre undervisningsgrupper och resursskolor. Beslut om VP tas nästa vecka, mer information och förtydligande kommer efter det.
 8. Till nästa gång: Några av de fristående företrädarna presenterar hur de arbetar med skolutveckling. Det framkommer vidare önskemål om att diskutera samverkan mellan skolor, såväl mellan fristående skolor som mellan kommunala och fristående skolor. Samverkan inom olika områden liksom kring olika frågor. Goda exempel och behov. Lämna förslag på kommande frågor och teman via e-post till branschrådets funktionsbrevlåda.
 9. Mötet avslutas.

Minnesanteckningar

Närvarande

För skolroteln: Isabel Smedberg-Palmqvist, skolborgarråd, Hedwig Kastenholm, borgarrådssekreterare
För de fristående skolorna: Aiman Jihar, skolchef, Magelungen Utveckling AB, Anna-Karin Hellsten, rektor, Västbergaskolan, Anneli Wisén, utbildningsdirektör, Vittra, Cecilia Ulvegård, rektor, Kungsholmens friskola, Linda Norberg, ansvarig för samhällskontakter, Internationella Engelska Skolan i Sverige AB, Naima Ström, rektor, ALM Education AB
För den kommunala grundskoleorganisationen: Lena Holmdahl, utbildningsdirektör, Lee Orberson, grundskoledirektör, Fredrik Boström, rektor, Rålambshovsskolan, Teddy Söderberg, grundskolechef
För US-avdelningen: Helene Moquist, enhetschef, Niclas Westin, avdelningschef Ole Ulnes, analytiker (sekreterare)

1. Isabel Smedberg-Palmqvist inleder mötet och hälsar alla välkomna.

2. Dagordningen godkänns.

3. Minnesanteckningarna från den 4 juni 2021 läggs till handlingarna.

4. Aktuell information med anledning av coronaviruset/covid-19, Lee Orberson, grundskoledirektör, utbildningsförvaltningen. Stadens skolor kvarstår med samtliga försiktighetsåtgärder tom novembers slut. Frånvaron vad gäller både elever och personal är omkring 8–9 procent, dock med lokala avvikelser. Det har inte inträffat några större klusterutbrott, men däremot har det fattats enskilda lokala beslut om undervisning på distans. Ett pilotprojekt med munsköljstester har inletts, och lett till att viss asymtomatisk smitta har kunnat upptäckas. Detta kan innebära en framtida möjlighet för att förebygga smittspridning. Vaccination har även inletts i åldersgrupperna 12–15 år utifrån en områdesprioritering. Vad gäller gymnasieskolan är antalet bekräftade fall lägre än i grundskolan som en följd av vaccinering av åldersgruppen.

5. Om befolkningsutveckling och elevprognoser för Stockholms stad, Anders Norrlid, utredare, utbildningsförvaltningen. Anders Norrlid presenterar den senaste elevprognosen från i maj 2021 vilken är nedreviderad i förhållande till tidigare prognoser. Detta gäller även gymnasieskolan. Budgeteffekten av denna nedrevidering innebär en negativ intäktsutveckling kommande år, se lokalförsörjningsplan för med information.

6. Information om Stockholmsenkäten, Clare Levine, projektledare och Truls Månson, analytiker, socialförvaltningen. Clare Levine och Truls Månson presenterar Stockholmsenkäten och utvecklingen vad gäller deltagande bland de fristående skolorna. Målet är att nå en högre grad av deltagande kommande år. Punkten avslutas med en diskussion om varför deltagandet sjunkit och vad som kan göras för att öka deltagandet. Representanterna för de fristående skolorna betonar vikten av att kommunicera syftet med enkäten och vikten av att delta genom hela styrkedjan och inte enbart kommunicera direkt med skolorna. Flera huvudmän lyfter också antalet konkurrerande enkäter som en bidragande faktor, vilket också belyser vikten av att syftet och vikten av deltagande betonas och tydliggörs.

7. Nya rutiner för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd, Helene Moquist, enhetschef, utbildningsförvaltningen. Helene Moquist informerar om de förändringar avseende prövning av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd som har och ska genomföras. Bland annat innebär dessa förändringar att bedömning inte lägre görs utifrån behovsgrupper utan i stället individuellt utifrån förutsättningarna i respektive ansökan, vilket också innebär att besluten motiveras på ett nytt sätt. Vidare har utbildningsförvaltningen sett över informationsmaterial och blanketter för att anpassa dessa och underlätta ansökan. Frågan om hur kommunikation och information på bästa sätt lyfts också. Överlag var deltagarna överens om att nuvarande omfattning av information i förhållande till möten är bra, men att det är bra att påminna regelbundet om var information hittas vid behov.

8. Samverkan med universitet och högskolor kring utvecklingsprojekt. Niclas Westin och Lee Orberson informerar och aktuella samarbeten bland annat Stockholm Teaching & Learning Studies (Stls) och ett arbete för att göra det permanent. Två andra exempel som lyftes är ett samarbete med KTH tillsammans med Lidingö kommun och Haninge kommun och ett samarbete med Karolinska institutet kring tillgänglig lärmiljö med inriktning på elever inom autismspektrumtillstånd. Från de fristående skolorna lyftes bland annat en vilja till fördjupning av aktionsforskning och ett projekt med Karlstads universitet kring betyg och bedömning som Academedia genomför vilket ska leda till en modul för alla nya medarbetare.

9. Information från kommunfullmäktige och utbildningsförvaltningen. Isabel Smedberg-Palmqvist ger en presentation av förslag till budget för 2022. Denna innebär en ökning av budgetanslagen med 2,5 % för grundskola och fritidshem. I budgeten fokuseras på ökade kunskapsresultat generellt, men framför allt i utsatta områden, bland annat genom att genomföra insatser utifrån skolornas lokala kontext. Ett annat fokusområde är riktlinjer för psykisk hälsa vilket berör både kommunala och fristående skolor. Se förslag till budget för mer information. Lena Holmdal framhåller vikten av att förslaget till budget innebär ett fortsatt arbete enligt nuvarande linje och inriktning.

10. Tidpunkter och förslag till teman för årets kommande möten. Nästa möte den 10 december enligt önskemål från Isabel Smedberg-Palmqvist i första hand genom fysiskt deltagande. Lämna gärna förslag på kommande frågor och teman.

11. Övriga frågor.

Minnesanteckningar

Närvarande:

För skolroteln: Isabel Smedberg-Palmqvist, Anna Norman
För de fristående skolorna: Aiman Jihar, Anna-Karin Hellsten, Anneli Wisén, Bo Jutner, Cecilia Wendt, Christian Wetell, Naima Ström, Cecilia Ulvegård, Linda Norman
För den kommunala grundskoleorganisationen: Carina Hellqvist, Fredrik Boström, Helene Litzen, Lena, Holmdahl, Lee Orberson, Teddy Söderberg, Tina Magnusson
För US-avdelningen: Niclas Westin, Helene Moquist, Ole Ulnes (sekreterare)

1. Lena Holmdahl, utbildningsdirektör, inleder mötet och hälsar alla välkomna.

2. Dagordningen godkänns.

3. Minnesanteckningarna från den 19 mars 2021 läggs till handlingarna.

4. Lee Orberson som ordförande i utbildningsförvaltningens samordningsgrupp kring coronafrågor ger aktuell information och en uppdatering om läget i de kommunala grundskolorna. Stadens skolor fortsätter med vidtagna trygghetsåtgärder och arbete med riskminimering. Detta kommer att fortsätt och höstterminen kommer att inledas på samma sätt som vårterminen avslutas. Utbildningsförvaltningen kommer också att fortsätta med en sammanhållen styrning kring corona även under hösten för att följa utvecklingen och kunna anpassa verksamheterna utifrån rådande läge.

5. Information om ersättningsutbetalningar fristående skolor, Ted Sandqvist, biträdande enhetschef. Se bilaga.

Niclas och Helene presenterar och informerar om innehållet i de tjänsteutlåtanden som lämnats till utbildningsnämnden vad gäller aktuell översyn av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd samt av nivån på strukturbidrag till resursskolor.

Niclas informerar även om den hemställan som Stockholms stad skickat till regeringen gällande behov av att se över och säkra finansieringen för skolor som begränsat sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd, så kallade resursskolor.

Representanter för de fristående skolorna lyfter frågan om skälet till att ersättningen beräknas utifrån stadens genomsnittliga kostnad istället för den enskildes faktiska kostnader. Niclas förtydligar att detta görs dels utifrån principen om likvärdighet, dels till följd av juridisk praxis efter en aktuell dom i HFD.

För att förtydliga processen vad gäller tilläggsbelopp kommer information om den reviderade ansökningsblanketter samt informationsmaterial att publiceras på leverantor.stockholm.

Isabel avslutar punkten och nämnde kort Stockholms stads utbyggnad av skolor i egen regi för elever i behov av särskilt stöd.

7. Samverkan med universitet och högskolor kring utvecklingsprojekt, Niclas Westin, avdelningschef.

Niclas Westin presenterar övergripande samverkansprojekt på central nivå. Utöver dessa sker även annat arbete som bedrivs på skolenhetsnivå.

Representanterna för de fristående skolorna gav även flera exempel från deras olika verksamheter. Exempelvis nämndes samverkan med Göteborgs och Stockholms universitet kring ledarutveckling och Christian Wetell, Kunskapsskolan bjöd in till kontakt vid intresse av detta.

Lena Holmdahl lyfte även Ifous förändrade ägarförhållanden, vilket innebär att Sveriges kommuner och regioner (SKR), Friskolornas Riksförbund (FR) och Idéburna skolornas riksförbund (ISR) gemensamt är huvudägare, vilket lett till en ny styrelsesammansättning. Stockholms stad är representerade i denna styrelse genom Niclas Westin.

Isabel avslutar punkten och föreslår att frågan blir en stående punkt.

8. Information från kommunfullmäktige och utbildningsförvaltningen.
Lena Holmdahl informerar om skolmiljarden och projekt för att tillgängliggöra stadshuset.

Beslut rörande skolmiljarden fattas i kommunfullmäktige. Den första fördelningen blir inom Stockholms stad 84 miljoner, vilket för grundskolan innebär 335 kronor per elev och något mer för gymnasieskolan. Under hösten väntas beslut att fattas kring fördelning av ytterligare 21 miljoner kronor, vilket innebär cirka 100 kronor per elev.

Stockholms stadshuset fyller 100 år 2023. Med anledning av detta arbetar staden under åren 2022–2024 för att lyfta fram stadshuset. Bland annat genomförs ett projekt för att möjliggöra för elever i årskurs 9 att komma till stadshuset som en del i skolans demokratiarbete. Detta gäller såväl kommunala som fristående skolor.

Isabel Smedberg-Palmqvist informerar om att det första dialogforumet för elever har genomförts. Isabel framhåller detta dialogforum som ett för politiken viktigt komplement utöver branschråd för förskolan respektive grundskolan och de möten som hålls i Storsthlm för vad gäller gymnasieskolan.

Avslutningsvis lämnas information om att vårterminens sista utbildningsnämnd kommer att hållas den 17 juni och att det vid denna nämnd ska fattas beslut gällande aviserade förändringar vad gäller tilläggsbelopp och strukturbidrag för så kallade resursskolor.

9. Nästa möte tidigt på terminen, mötesinbjudan kommer
10. Inga övriga frågor.

Minnesanteckningar

Närvarande:

För skolroteln: Isabel Smedberg-Palmqvist, Anna Norman
För de fristående skolorna: Aiman Jihar, Anna-Karin Hellsten, Anneli Wisén, Bo Jutner, Cecilia Wendt, Christian Wetell, Naima Ström, Cecilia Ulvegård, Linda Norman
För den kommunala grundskoleorganisationen: Carina Hellqvist, Fredrik Boström, Helene Litzen, Lena, Holmdahl, Lee Orberson, Teddy Söderberg, Tina Magnusson
För US-avdelningen: Niclas Westin, Helene Moquist, Ole Ulnes (sekreterare)

 1. Isabel Smedberg-Palmqvist, skolborgarråd, inleder mötet med en kort presentation av branschrådet och välkomnar frågor och förslag på ämnen till kommande möten. Isabel berättar också att hon avser att inrätta ett branschråd för skolelever.

 2. Dagordningen godkänns

 3. Minnesanteckningarna från den 27 november 2020 läggs till handlingarna.

 4. Presentation av deltagare i branschrådet. Alla närvarande presenterar sig med namn och organisation.

 5. Aktuell information kring coronaviruset/covid-19

  Lee Orberson som ordförande i utbildningsförvaltningens samordningsgrupp kring coronafrågor ger aktuell information och en uppdatering om läget i de kommunala grundskolorna. Kortfattat har de kommunala skolorna inte behövts stängas, men enskilda skolor har påverkats mer till följd av lokala utbrott, med utökad distansundervisning som följd. Av 76 högstadieskolor bedriver 35 skolor distansundervisning i någon form, men ingen gör det helt och hållet.

  Elever i behov av närundervisning prioriteras, såsom särskilda undervisningsgrupper, nyanlända elever och elever i grundsärskola som är undantagna. Lee lyfter fram att kommunen tillsammans med de enskilda huvudmännen har bidragit till stabilitet i samhället och tagit ansvar för att skapa en så normal tillvaro som möjligt för eleverna och verksamheterna.

  De enskilda huvudmännen berättar därefter om sina erfarenheter.

  Under diskussionen framkom från flera representanter att eleverna börjar tycka att det är tråkigt och känns tungt med distansundervisning, framför allt gymnasieeleverna. På flera håll ges exempel på att många elever inte mår bra av distansundervisning, inte minst de från socioekonomiskt utsatta områden, och att detta kommer att märkas på sikt. Ett exempel som ges är att skolmotivationen påverkas negativt av ytterligare distansundervisning och krävt andra och fler insatser än andra år.

  Även svårigheter att få tillbaka elever, särskilt elever i behov av särskilt stöd, i undervisning efter längre frånvaro nämns. Den pedagogiska skuld som uppstår till följd av pandemin behöver hela skolsverige behöver jobba och planera för. Inte minst för de huvudmän som även bedriver gymnasieskola finns behov av ett fokus på att få tillbaka eleverna fundera på hur eleverna ska tas om hand om när de kan börjar närundervisas igen.

  Representanterna för de stora huvudmännen beskriver utmaningar och fördelar med att ha skolor i stora delar av Sverige. Exempelvis har smittspridningen ofta legat före i Stockholm vilket medfört en förberedelse när andra regioner följer efter. Det har också inneburit olika hantering i olika delar av Sverige, vilket synliggjort kommuner och regioners skilda ageranden.

  Från de mindre huvudmännen beskrivs att det trots allt har gått ganska bra att anpassa verksamheterna överlag och hur det ger en vis frihet att vara en enskild skola då det ger en möjlighet att agera tidigare än vad en större organisation som Stockholms stad kan göra. Samtidigt lyfts det fram från flera att de följer och stämmer av stadens beslut och att det varit positivt.

  Överlag beskrivs en begränsad smittspridning under perioden, men exempel ges på enskilda större utbrott och behov av att stänga delar av verksamheter eller övergå helt till distansundervisning under perioder på grund av smittspridning. Vissa huvudmän har varit tvungna att stänga enskilda klasser eller årskurser under korta perioder och bedriver exempelvis distansundervisning för högstadiet genom alternering mellan klasserna. Huvudmännen beskriver stödet från Smittskydd Stockholm som bra och välfungerande under hela perioden.

  Lee Orberson avslutar punkten. Angående veckan efter påsklovet finns i dagsläget ingen annan inriktning än att fortsätta som i nuläget, såtillvida att inte Smittskydd Stockholm kommer med annan rekommendation. Avslutningsvis framhålls att frågan om en eventuell utbildningsskuld behöver utvärderas längre fram, men att signalerna i dagsläget är att det inte syns på grupp eller systemnivå men däremot på individnivå inom Stockholms stads skolor. Däremot behöver till exempel övergången mellan årskurs 9 och gymnasiet förstärkas.

 6. Information från utbildningsnämnden/utbildningsförvaltningen.

  Skolmiljarden - Lena Holmdahl informerar om att 83 miljoner kronor av skolmiljarden tillfaller Stockholms kommun och ska fördelas likvärdigt mellan kommunen och enskilda huvudmän enligt en fördelningsnyckel. Det handlar om fördelning mellan verksamhetsformer och fördelning per elev. Medlen är avsedda att användas under kalenderåret 2021 för att åtgärda konsekvenser av pandemin.

  Eftersom det är ett nytt statsbidrag som riktar sig till alla skolformer behöver det behandlas i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen förväntas fattas beslut i frågan den 14 april och utbetalningar göras därefter i början av maj som en separat utbetalning. Förhoppningen är att kunna meddela förväntat beslut i början av april. Men måste invänta kommunstyrelsens beslut.

  Isabel Smedberg-Palmqvist förtydligar att trots att det kan låta som en stor summa så blir det relativt lite utslaget per enhet som tilldelas medel. Däremot innebär fördelningen möjlighet att kommunicera kring och vidta åtgärder för de elever som har påverkats negativt av pågående pandemi. Vidare påtalas att påverkan är stor för gymnasieskolan, men att medel också kommer att tillfalla grundskolan.

  Därefter efterfrågar hon en diskussion om medlen och hur de kan användas på ett bra sätt för att möta upp de elever som hamnat i kläm, till exempel genom att motverka psykisk ohälsa, stärka lärarkåren, motverka kunskapstapp eller annat. Bland annat lyfts att flera elever hör av sig angående mående och motivation. Det är därför angeläget om att påbörja ett arbete redan idag med exempelvis övergångar mellan årskurs 9 och gymnasiet. Något som även lärarfacken lyfter.

 7. Vid mötet beslutas att beslut om tidpunkt för nästa möte hanteras av sekreterare för mötet i samråd med borgarrådssekreterare, Ny kallelse kommer därefter. Utgångspunkten är att lägga nästa möte så sent under terminen som möjligt för att eventuellt kunna ses fysiskt.

  Temat vid nästa möte föreslås vara finansieringssystemet, men Isabel lyfter återigen önskemål om inspel och förslag på teman.

 8. Övriga frågor

  Anna-Karin Hellsten lyfter som övrig fråga att de upplever en ökad andel avslag på ansökningar om tilläggsbelopp och efterfrågar ett förtydligande om hur utbildningsnämndens budget har ändrats avseende detta. Även tydligare konkretion kring rekvisiten efterfrågas.

  Lee Orberson och Lena Holmdahl inleder med att poängtera att tilläggsbelopp för fristående skolor och verksamhetsstöd för de kommunala skolorna hanteras på samma sätt och att det inte skett någon minskning i budget vad gäller verksamhetsstöd och tilläggsbelopp. Det finns en minskad kostnad, men inte en sänkt budget.

  Niclas Westin och Helene Moquist förtydligar att det syns en minskning i beviljade ansökningar, och att detta är en följd av den lagändring som skedde 2016 med ökat fokus på individuella bedömningar i varje enskilt fall och efterföljande praxisskapande domar. Dessa domar är vägledande för handläggning och förtydligar att det är en hög nivå för att få beviljat tilläggsbelopp.

  Information lämnas också om den utredning som gjordes under våren 2020 inom utbildningsförvaltningen på området och att en oberoende granskare utvärderat handläggningen med slutsatsen att den håller god kvalitet men att det finns ett behov att utveckla vad som efterfrågas i en ansökan och att utveckla beslutsmotiveringarna.

  Vissa förändringar är på gång med anledning av detta, men det finns också svårigheter relaterat till bland annat hanteringen av känsliga personuppgifter som behöver beaktas i arbetet. Även frågan om de enskilda huvudmännen skulle vara hjälpta av att utbildningsförvaltningen tydligare informerar om praxisutvecklingen på området lyfts.

  Vidare inskärps att det inte rör sig om en budgetfråga, men att det däremot gjorts en viss justering av ansökningsförfarande för att anpassa till lagstiftning och praxis och för få in mer exakt information om på vilket sätt insatserna är extraordinära och ligger utanför grundbeloppet. Det har också kommit flera överklaganden de senaste åren vilket välkomnas då det bidrar till en tydligare praxis.

  Avslutningsvis lyfts det fram att utbildningsförvaltningen håller regelbundna informationsträffar, och att det även är möjligt att ta kontakt med handläggare, såväl inför som efter beslut.

  Isabel Smedberg-Palmqvist framhåller att frågan bevakas noggrant av skolroteln.

  Från några enskilda huvudmän lyfts också fram en positiv erfarenhet av att kontakta och diskutera frågan med utbildningsförvaltningen, men också att eventuella avslag är negativt för eleverna. En representant lyfter att de har haft mycket kontakt med kommunen och delar bilen av att det finns en frustration kring frågan men också en förhoppning om en successiv förbättring genom dialog. En ökad tydlighet kring rekvisiten för beslut om beviljande av tilläggsbelopp är därför fortsatt efterfrågad.

Minnesanteckningar

Digitalt möte

Närvarande:

För skolroteln: Isabel Smedberg-Palmqvist
För de fristående skolorna: Bo Jutner, Hans Larsson, Stefan Berg, Lars Bondesson, Cecilia Ulvegård, Christian Wetell, Emma Ekström, Eva Andersson
För den kommunala grundskoleorganisationen: Fredrik Boström, Lena, Holmdahl, Lee Orberson, Teddy Söderberg, Tina Magnusson
För US-avdelningen: Niclas Westin, Helene Moquist, Ole Ulnes (sekreterare)
Malin Eriksson (närvarande vid egen punkt), Joakim Gode, Carina Berggren

Genomgång av dagordningen

 1. Isabel Smedberg-Palmqvist, skolborgarråd, inleder mötet.
 2. Dagordningen godkänns.
 3. Minnesanteckningarna från den 2 oktober 2020 läggs till handlingarna.
 4. Malin Eriksson, avdelningschef, avdelningen för ekonomi och styrning informerar om majoritetens förslag till budget 2021 för Stockholms stad (se bilaga).
  Isabel-Smedberg-Palmqvist kompletterar presentationen med att ge en fördjupad bild av de prioriteringar som görs. Den presenterade budgeten är en fortsättning på redan inslagen bana med fokus på stärkta kunskapsresultat i utsatta områden. Några satsningar som lyfts fram är fokus på trygghet och studiero, arbetet med elever i behov av särskilt stöd samt språksatsning i förskolan.
  Cristian Wetell lyfter frågan om det utredningsarbete som gjorts under året avseende fristående resursskolor och att detta inte omnämns i budgetförslaget.
  Isabel-Smedberg-Palmqvist poängterar att de fristående resursskolorna och kommunens verksamhet i egen regi kompletterar varandra väl.
  Lee Orberson informerar kort kommunens arbete med särskilda undervisningsgrupper i egen regi.
  Stefan Berg lyfter frågan om ansökan av tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd och att han nås av signaler om avslagsbeslut på ett flertal sådana.
  Isabel-Smedberg-Palmqvist betonar att frågan bevakas noggrant, inte minst genom den pågående översynen av handläggningen.
 5. Lee Orberson, grundskoledirektör, lämnar aktuell information från utbildningsförvaltningen med anledning av coronaviruset/covid-19.
  Under den senaste veckan syns en ökad smittspridning. Elevfrånvaron har ökat från nio till tio procent. Personalfrånvaro är nu 16 procent, också det en liten ökning. Alla skolenheter är dock öppna. Vissa justeringar och anpassningar har gjorts, exempelvis vad gäller fritidshemmens verksamhet. Skolans viktiga funktion i samhället betonas särskilt.
  Stefan Berg lyfter frågan om det finns någon specifik hantering vad gäller personal som exempelvis känner obehag inför risken att utsättas för smitta i tjänsten.
  Detta hanteras vid de kommunala enheterna lokalt och i dialog med närmaste chef. Vid gymnasieskolorna finns det större förutsättningar till anpassningar.
  Christian Wetell informerar om läget för Kunskapsskolan. Generellt likande bild som för det kommunala skolorna i staden. Vid tre skolenheter har det förekommit snabbt ökande smittspridning och halvdagsundervisning. Högre frånvaro bland personal än elever, för närvarande 16 procents personalfrånvaro. Dock lägre än högsta punkt i våras.
  Hans Larsson uppger att deras frånvaro överensstämmer väl med presenterade nivåer samt att det finns vissa svårigheter förknippade med vikarieanskaffning.
  Cecilia Ulvegård informerar om behov av tillfällig skolstängning i delar av den egna verksamheten enstaka dagar.
  Isabel Smedberg-Palmqvist avslutar punkten med att betona skolornas stora insatser under pågående pandemi och vikten av att hålla ut i detta arbete.
 6. Om elever med upprepad och längre frånvaro
  1. Lee Orberson, grundskoledirektör, grundskoleavdelningen, utbildningsförvaltningen informerar om stadens arbete (se bilaga).
  2. Christian Wetell, grundskolechef, Kunskapsskolan informerar om Kunskapsskolans arbete med elever med upprepad och längre frånvaro (se bilaga).
   Lena Holmdal ställer fråga om samverkan med socialtjänst och hur väl det fungerar.
   Emma Ekström lyfter fram skillnader mellan olika stadsdelar men ett överlag fungerande samarbete.
  3. Joakim Gode, enhetschef, enheten för ersättning och skolplikt och Carina Berggren, handläggare, samma enhet ger kompletterande information om arbetet med frågan ur ett hemkommunsperspektiv.
   Cristian Wetell efterfrågar mer återkoppling efter att en anmälan till hemkommunen gjort avseende en elev med upprepad och längre frånvaro.
   Enligt Joakim Gode och Carina Berggren är återkoppling viktig i arbetet men görs utifrån ärendets karaktär. Vid mötet beslutas om fortsatt diskussion kring detta vid separat tillfälle.
 7. Ole Ulnes, sekreterare branschrådet, informerar om val av nya representanter för de enskilda huvudmännen ska göras inför 2021. För de enskilda huvudmännen väljs nio representanter; tre vardera för mindre, mellanstora och stora huvudmän.
  Valet kommer att ske genom digital enkät. Ett första utskick ska göras under december måndag med möjlighet att nominera en representant per huvudman/huvudmannaorganisation. Slutdatum kommer att vara i mitten av januari. Därefter görs ett andra utskick för själva valet av representanter utifrån nomineringslistan. Information kommer även att publiceras på branschrådets hemsida.
 8. Ingen ytterligare information att lämna.
 9. Vid mötet beslutas att beslut om tidpunkt för nästa möte hanteras av sekreterare för mötet i samråd med borgarrådssekreterare efter genomfört val. Ny kallelse kommer därefter.
 10. Inga övriga frågor anmäls
 11. Mötet avslutas. Lee Orberson tackade samtliga representanter för deltagandet i branschrådet.

Presentationer & bilagor

Budgetinfo Branschråd grundskolan 27 november 2020 (pdf, 1,6 MB, nytt fönster)

Elever med omfattande eller längre frånvaro (pdf, 664 kB, nytt fönster)

Elever med oroande frånvaro (pdf, 332 kB, nytt fönster)

Minnesanteckningar

Närvarande:

För skolroteln: Isabel Smedberg-Palmqvist, Lovisa Lanryd
För de fristående skolorna: Bo Jutner, Hans Larsson, Stefan Berg, Lars Bondesson, Cecilia Ulvegård, Christian Wetell, Emma Ekström, Eva Andersson
För den kommunala grundskoleorganisationen: Fredrik Boström, Carina Hallqvist, Lee Orberson, Teddy Söderberg, Tina Magnusson
För US-avdelningen: Niclas Westin, Helene Moquist, Ole Ulnes (sekreterare)
Malin Eriksson (närvarande vid egen punkt)

Genomgång av dagordningen

 1. Isabel Smedberg-Palmqvist, skolborgarråd, inleder mötet.
 2. Dagordningen godkänns.
 3. Minnesanteckningarna från den 8 maj 2020 läggs till handlingarna.
 4. Lee Orberson, grundskoledirektör, lämnar aktuell information från utbildningsförvaltningen med anledning av coronaviruset/covid-19. Efter en ansträngande vår bedrivs nu verksamheten i stort sett som vanligt. Både enskilda huvudmän och Stockholms stad har gjort stora ansträngningar för att kunna bedriva verksamheten fortlöpande.

  Elevfrånvaron är nu åter på ordinarie nivå, dock med någon procents upp- eller nedgång periodvis. Utbildningsförvaltningen gör fortsatt veckovisa uppföljningar. Rutiner för att hindra smittspridning har implementerats. Grundskolorna har fördel av att huvudsakligen verka i lokal kontext, jämfört med gymnasieskolorna där det förekommer ett stort resande.

  Under pandemin har utbildningsförvaltningen haft ett aktivt arbete med en sammanhållen krishantering inklusive kommunikation vilket varit en framgångsfaktor. Tina Magnusson efterfrågar uppföljning av förändringar i skolans inre arbete under pandemin för att identifiera framgångsrika metoder. Lee Orberson konstaterar att skolorna exempelvis tagit stora digitala kliv och att det är positivt om varje skola identifierar vad de varit framgångsrika i och hur de kan bibehålla detta arbete.

  Isabel Smedberg-Palmqvist avslutar punkten med att skolan klarat av situationen väl och kunnat tillgodogöra sig framgångsrika metoder under resans gång. Ur ett politiskt perspektiv upplevs viss lättnad över att inte ha behövt fatta mer drastiska beslut rörande grundskolan än vad som gjorts, såsom stängning.
 5. Malin Eriksson, avdelningschef, avdelningen för ekonomi och styrning berättar om ekonomiska effekter för staden med anledning av coronaviruset/covid-19 (se bilaga). Med anledning av pandemin är tidplanen för budget senarelagd. Finansborgarrådet kommer därmed att hålla sin budgetpresentation den 11 november 2020, vilket är cirka 1 månad senare än normalt.

  Isabel Smedberg-Palmqvist framför i anslutning till denna punkt att hon kommer att bevaka skolans intressen i kommande budgetförhandling, men flaggar för att det kommer att vara tuffa budgetförhållanden. En prioriterad fråga är elever i behov av särskilt stöd.
 6. Carina Hallqvist, grundskolechef, grundskoleavdelningen, utbildningsförvaltningen berättar om samverkan mellan skola och socialtjänst samt andra aktörer (se bilaga).

  Efterföljande diskussion om vilka samverkansformer och på vilken nivå de fristående skolorna bjuds in att delta.

  Vad gäller samverkan mellan stadsdelsnämnder och utbildningsförvaltning bevakar grundskolechef och stadsdelsdirektör att de fristående skolorna bjuds in till samverkan. Ambitionen är att information kommer att gå ut likvärdigt till alla fristående skolor.

  Gällande BUS-ärenden finns det styrgrupp där grundskolechef, chef för socialförvaltningen vid respektive stadsdelsnämnd samt chef från Region Stockholm. Även handledare från habiliteringen ingår. Även fristående skolor har möjlighet att anmäla BUS-ärenden. Det finns även lokala överenskommelser inom stadsdelsnämnderna vilka kan delges till de fristående skolorna.

  Lokal samverkan med Polisen är en ny samverkansform sedan 2019 och överenskommelser har nyligen gjorts. I denna samverkan finns styrgrupp, ledningsgrupp samt arbetsgrupp. Arbetsgrupper kan även inkludera andra fackförvaltningar. Rektorer för fristående skolor kan bli inbjudna till arbetsgrupper; exempelvis gällande utsatta områden, utsatts och sårbara brottsoffer, våldsbejakande extremism eller annat.

  Hans Larsson lyfter frågan på vilken nivå de enskilda huvudmännen kan inkluderas i samverkan.
  Enligt Carina Hallqvist görs detta främst på arbetsgruppsnivå utifrån olika områden, men det kan också finnas skäl att inkludera enskilda huvudmän i en styrgrupp, utifrån vilken frågans karaktär.

  Christian Wetell frågar hur styrgruppen säkrar att de har en tydlig bild av vilka som är relevanta aktörer i olika frågor.
  Carina Hallqvist instämmer i vikten av att detta görs på ett bra sätt och att utbildningsförvaltningen behöver se över området och bevaka samt säkerställa att relevanta aktörer blir inbjudna.

  Isabel Smedberg-Palmqvist avslutar punkten med att framföra att hon ser många goda exempel på positiva utfall av de system för samverkan som finns och att detta är en viktig fråga att arbeta vidare med.
 7. Helene Moquist, enhetschef, uppföljningsenheten, utbildningsförvaltningen ger en aktuell bild av den pågående översynen av verksamhetsstöd och tilläggsbelopp (se bilaga).

  En utgångspunkt i arbetet med att utveckla handläggningen av ansökningar om tilläggsbelopp är att verka för fortsatt effektivitet och hitta en modell som ger likvärdiga och rättssäkra beslut. Det finns bland annat en efterfrågan på ökad kommunikation och transparens. Andra frågor som ses över är själva ansökningsprocessen för att få in rätt information samt beslutens längd och löptid.

  Christian Wetell lyfter frågan om det är möjligt att ha ett förenklat ansökningsförfarande för elever som sedan tidigare har haft beslut om tilläggsbelopp, med fokus på uppföljning av tidigare beslut och arbetssätt och komplettering. Helene Moquist instämmer i vikten av att se över processen utifrån ovan nämnda principer och att detta är något att överväga vidare. Frågan tas med i den fortsatta processen. Christian Wetell lyfter även erfarenheter från andra kommuner där det förekommer inledande samtal mellan kommunens handläggare och den enskilda huvudmannen inför en ansökan. Enligt Helene Moquist saknas, även om det finns positiva effekter med en sådan handläggning, möjlighet till ett sådant tillvägagångssätt givet ansökningsvolymen inom Stockholms stad.

  Vidare diskuteras att ett vanligt skäl till avslag vid ansökan om tilläggsbelopp är att ansökan görs innan eleven går på skolan eller när eleven precis börjat och inga utredningar företagits.  Utbildningsförvaltningen överväger med anledning av detta ett förslag som bygger på att ansökan om tilläggsbelopp görs när eleven antagits och hunnit börja vid skolenheten och nödvändiga utredningar och åtgärdsprogram utarbetats vid skolenheten. Vid ett sådant förfarande behövs i så fall möjlighet till retroaktiv ersättning ses över. Helene Moquist framför att detta i så fall behöver göras med medvetenhet om att framför allt resursskolor påverkas i sin framförhållning. Om ett sådant förslag kombineras med ett införande av ett strukturtillägg för dessa skolor bör dock denna effekt minskas.

  Utbildningsförvaltningen genom Helene Moquist tar tacksamt emot synpunkter på detta och övriga presenterade förslag, se kontaktuppgifter i bilagd presentation.

  Isabel Smedberg- Palmqvist avslutar punkten och framför att hon följer frågan noga utifrån vikten av transparens, långsiktighet och inte minst rättssäkerhet.
 8. Ole Ulnes, sekreterare branschrådet, informerar om att val av nya representanter för de enskilda huvudmännen behöver göras inför 2021. Ett sådant val kommer att hållas i februari. Vid frågor eller synpunkter inför detta val, kontakta branschrådet_grundskolan@edu.stockholm.se. För de enskilda huvudmännen väljs nio representanter; tre vardera för mindre, mellanstora och stora huvudmän. Mer information kommer att ges vid nästa branschråd.
 9. Isabel Smedberg-Palmqvist informerar om kommande månaders intensiva budgetarbete.

  En fråga lyftes om informationsmöten för de fristående skolorna och i vilken utsträckning det kommer att ske framöver. Lee Orberson informerar om att utbildningsförvaltningen ser över frågan utifrån möjligheten att hålla informationsmöten utan att riskera att bidra till smittspridning.

  Vidare lyftes frågan om skolornas socioekonomiska ersättning utifrån SCB:s beslut om utlämnande av elevstatistik. Niclas Westin hänvisar till branschrådet den 8 maj 2020. Det har även förts resonemang om att till exempel begära in fullmakter från fristående skolor för att offentliggöra utbildningsstatistik. Givet det stora antalet fristående skolor inom kommunen är detta dock svårt att genomföra i praktiken. I ett första skede är det mer hanterbart att utgå ifrån föregående års fördelning. Kvarstår problematiken kommer detta dock att medföra problem på lång sikt. Frågan behöver därför hanteras och bevakas löpande.
 10. Vid mötet beslutas att beslut om tidpunkt för nästa möte hanteras av sekreterare för mötet i samråd med borgarrådssekreterare. Ny kallelse kommer därefter.
 11. Inga övriga frågor anmäls.
 12. Mötet avslutas.

Presentationer och bilagor

Ekonomiska effekter covid-19 (pdf, 817 kB, nytt fönster)

Samverkan mellan skola, polis, stadsdelsförvaltning och Region Stockholm (pdf, 143 kB, nytt fönster)

Översyn tilläggsbelopp (pdf, 179 kB, nytt fönster)

Minnesanteckningar

Närvarande:

För skolroteln: lsabel Smedberg-Palmqvist
För de fristående skolorna: Bo Jutner, Hans Larsson, Stefan Berg, Lars Bondesson, Cecilia Ulvegård, Christian Witell
För den kommunala grundskoleorganisationen: Fredrik Boström, Carina Hallqvist, Lena Holmdahl, Lee 0rberson, Teddy Söderberg, Tina Magnusson,
För US-avdelningen: Niclas Westin, Helene Moquist, Elina Ekberg, Per Janson, 0le Ulnes

Ej närvarande:

Eva Andersson, Anna Eriksson, Emma Ekström, Helene Litzen.

Genomgång av dagordningen

 1.  Isabel Smedberg-Palmqvist, skolborgarråd, hälsar deltagarna välkomna och presenterar sig själv följt av en presentationsrunda av samtliga mötesdeltagare.
 2. Dagordningen godkänns.
 3. Minnesanteckningar från den 14 februari 2020 läggs till handlingarna.
 4. Lena Holmdahl, utbildningsdirektör, och Lee Orberson, grundskoledirektör, lämnar aktuell information från utbildningsförvaltningen med anledning av det nya coronaviruset. Samhällsläget har inneburit en stor prövning och behov av snabba beslut och lösningar. Det har funnits en nära dialog mellan staden och både Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Utbildningsdepartementet.

  En fokusfråga har varit att förbereda för en eventuell skolstängning av grund- och grundsärskolor samt att säkerställa möjlighet att erbjuda omsorg efter behov. Inriktningen för Stockholm stads grundskolor har dock att i så stor utsträckning som möjligt upprätthålla ordinarie verksamhet och prioritera att slutbetyg för eleverna i årskurs 9 påverkas så lite som möjligt. Ett fåtal skolor har gått över till distansundervisning i enskilda årskurser under kortare tid utifrån lokala omständigheter. De två senaste veckorna är frånvaron hos elever och personal återigen på nästan samma nivå som motsvarande period tidigare år och fokus är därför att motivera elever och vårdnadshavare att återvända till skolorna.

  För gymnasieskolorna har arbetet med digital undervisning fungerat väl och elever i behov av särskilt stöd har getts möjlighet till närundervisning. En viktig beslutsfråga har gällt skolavslutningar och beslut har fattats att eleverna kan komma till skolan och ta emot betyg i säkra former, men att gratulationer med släkt och vänner sker på annat håll. Det pågår även ett förberedelsearbete för sommarskola och andra insatser för att exempelvis säkerställa årskursövergångar.

  Även erfarenheter från de enskilda huvudmännen inhämtas. Huvudsakligen är erfarenheterna de samma som hos utbildningsförvaltningen, både hos små och stora aktörer utifrån de specifika förutsättningarna för de olika verksamheterna. Det har även funnits en aktiv samverkan med Friskolornas Riksförbund (FR). I stor utsträckning är elevnärvaron åter på "normal" nivå. För fristående resursskolor har våren inneburit ett ökat behov av psykosocialt arbete och ett förberedelsearbete för att kunna erbjuda verksamhet även vid beslut om att stänga skolor.

  Lena Holmdahl avslutar punkten med att informera om att hon får signaler om att det finns lärarresurser hos bemanningsföretag i det fall behov uppstår.
 5. Per Janson, analytiker vid uppföljningsenheten informerar om SCB:s beslut om utlämnande av elevstatistik för fristående skolor och dess konsekvenser för den socioekonomiska ersättningen (se bilaga).
 6. Lee Orberson och Niclas Westin, avdelningschef vid avd. för utveckling och samordning berättar om den pågående omorganisationen i utbildningsförvaltningen arbete med elever i omfattande behov av särskilt stöd samt den pågående översynen av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd.

  Lee Orberson berättar om förvaltningens arbete med att utarbeta en modell med både regionala grupper för särskild inriktning (RSI}, vilka ska finns en eller flera per stadsdelsnämndsområde, samt ett fåtal högspecialiserade centrala grupper för särskild inriktning (CSI}. Utgångspunkten i arbetet är att ge eleverna ett utökat stöd i närmare elevernas bostadsort. Arbetet kommer även bland annat innebära en översyn av den interna resursfördelningen

  Den nya organisationen bedöms kunna förbättra förutsättningarna för samverkan mellan skola och socialtjänst och Lee Orberson uppmuntrar även de enskilda skolorna att delta i sådan samverkan och att teckna samverkansavtal.

  Christian Witell, Kunskapsskolan lyfter frågan om samverkan mellan de fristående skolorna och utbildningsförvaltningen gällande elever i behov av särskilt stöd och skolgången. Även Lee Orberson instämmer i ett generellt behov av sådan samverkan på en övergripande nivå, men poängterar varje huvudmans ansvar för att ge de elever som går på skolan det stöd som behövs, vilket även Christian Witell instämmer i.

  Niclas Westin informerar om det förslag som arbetas fram i översynen av ersättning till fristående resursskolor och innebär att utbildningsnämnden föreslås införa ett kompletterande strukturbelopp inom grundbeloppet riktat till fristående resursskolor med elever boende i Stockholms stad. Då en hög andel av eleverna på resursskolor har behov av särskilt stöd får dessa skolor svårt att omfördela grundbeloppet. För enskilda elever kommer skolan att kunna söka tilläggsbelopp som tidigare. Ersättningsnivåer kommer att presenteras i samband med att slutgiltigt tjänsteutlåtande innehållande förslaget lämnas till utbildningsnämnden.
 7. Information från kommunfullmäktige och utbildningsförvaltningen:

  Information från Lena Holmdahl:

  - Staden har påbörjat ett arbete för att förbättra relationerna med externa aktörer som vill bygga i Stockholm. I detta ingår att etablera servicekedjor för tydliga kontaktvägar. Utifrån ett skolperspektiv innebär det att utbildningsförvaltningen får en tydligare roll i sin funktion gentemot fristående skolor som vill etablera sig och fastighetsägare som vill göra utbyggnader. Samtidigt betonas vikten av att kombinera byggandet av nya skolor med kommunens skolpliktsansvar och behovet av tillgång till en skola i varje elevs närområde.

  Information om budgetläget:
  - Det väntar stora ekonomiska kostnader de kommande åren och att utbildningsförvaltningen förbereder inför detta. Samtidigt understryks att det är viktigt för samtliga att förbereda sig för kommande läge.

  Infomation från Isabel Smedberg-Palmqvist:
  - Bilden av budgetläget bekräftas även betoning på att kärnverksamheten kommer att fortsatt prioriteras. 
  - Det har inrättats en krisledningsnämnd med anledning av det nya coronaviruset och behov av snabba beslut. Hittills har denna använts till frågor rörande äldreomsorg men förberedelsearbete har gjorts för att kunna använda sig av denna nämnd även för skolfrågor vid behov.
  - Utöver ovanstående är det i KF:s arbete för närvarande stort fokus på coronarelaterade frågor.
 8.  Isabel Smedberg-Palmqvist återkommer om nästa mötestid och även med tankar om att utveckla mötesformen.
 9. Övriga frågor:
  Inga övriga frågor
 10. Mötet avslutas.

Presentationer & bilagor

Presentation SCB konsekvenser för socioekonomisk resursfördelning (pdf, 146 kB, nytt fönster)

Minnesanteckningar

Närvarande:

För skolroteln: Lotta Edholm, Hedwig Kastenholm.
För de fristående skolorna: Eva Andersson, Stefan Berg, Lars Bondesson, Anna Eriksson, Bo Jutner, Hans Larsson, Cecilia Ulvegård, Christian Witell.
För den kommunala grundskoleorganisationen: Fredrik Boström, Carina Hallqvist, Lena Holmdahl, Lee Orberson, Teddy Söderberg.
För US-avdelningen: Elina Ekberg, Helene Moquist, Ole Ulnes, Niclas Westin, Jörgen Ödalen.

Ej närvarande:

Emma Ekström, Helene Litzen, Tina Magnusson.

Genomgång av dagordningen

 1. Lotta Edholm hälsar deltagarna välkomna.
 2. Dagordningen godkänns.
 3. Minnesanteckningar från den 10 december, 2019 läggs till handlingarna.
 4. Niclas Westin, avdelningschef vid avd. för utveckling och samordning berättar om den kommande översynen av verksamhetsstöd och tilläggsbelopp (se bilaga). En fråga ställs om referensgrupp av rektorer. Det kommer att finnas en referensgrupp för rektorer i kommunala skolor. När det gäller fristående så kommer alla resursskolor få möjlighet att inkomma med synpunkter under processen; inspel från övriga fristående skolor hanteras inom ramen för Branschrådet. Frågan uppkommer om huruvida det med anledning av detta behövs ett extra möte med branschrådet innan den 8 maj. Rådet beslutar att hålla ett sådant extra möte den 3 april, klockan 11.
 5. Ole Ulnes och Elina Ekberg, analytiker vid uppföljningsenheten, berättar om Stockholms stads insyn i fristående skolor och om några kommande förändringar i processen (se bilaga).
 6. Information från kommunfullmäktige och utbildningsförvaltningen:
  • Information från Lena Holmdahl:
   – Lena Holmdahl berättar om underlaget för budget tre år framåt, inklusive lokalförsörjningsplanen. Det senare är ett viktigt dokument att läsa även för de fristående skolorna om de önskar vara del av expansionen. Konjunkturen påverkar rörligheten i befolkningen i hög grad även i ett kortsiktigt perspektiv, och det går att se en hög grad av rörlighet just nu.
   – I underlaget till budget tas även kompetensförsörjning upp som en av de viktigaste strategiska frågorna för lång tid framöver.
   – Hemkommunsansvaret: En tydligare samarbetsstruktur har etablerats för samverkan med skola, socialtjänst, och stadsdelarna. Något som arbetas på ytterligare rör hemkommunsansvaret och hur samarbetet mellan dessa olika aktörer ska organiseras när fristående skolor meddelar hög problematisk frånvaro, det vill säga. hur ska de fristående skolorna integreras i samverkan?
  • Information från Lotta Edholm:
   – Utflyttningen är nu större än inflyttningen i Stockholm, det syns inte minst på förskolesidan, där antalet elever går ner. Detta är en viktigt strategisk fråga; det får inte byggas ut för mycket.
   – Lotta Edholm meddelar att hon ska sluta som skolborgarråd den 2 mars. Nytt skolborgarråd blir Isabel Smedberg-Palmqvist.
 7. Nästa ordinarie möte äger rum den 8 maj klockan 11–13. Extrainsatt möte äger rum den 3 april klockan 11–13.
 8. Övriga frågor:
  • Hur ligger staden till när det gäller obligatoriskt skolval? Lotta Edholm berättar att endast några få procent inte söker skola, så Stockholm har nästan i praktiken obligatoriskt skolval. Lena Holmdahl förklarar att skolvalsfunktionen är centraliserad, och staden numera går ut med god information för att meddela vårdnadshavare om skolvalet. Någon ledamot misstänker att det fortfarande kan finnas ”luckor” av vårdnadshavare som inte söker. Söka skola-funktionen skulle kunna bjudas in till ett framtida möte för att berätta mer om hur skolvalet fungerar i praktiken och visa statistik.
 9. Mötet avslutas.

Presentationer & bilagor

Presentation av kommande översyn av verksamhetsstöd och tilläggsbelopp (pdf, 242 kB, nytt fönster)

Presentation om kommunens insynsrätt (pdf, 223 kB, nytt fönster)

Minnesanteckningar

Närvarande:

För skolroteln: Lotta Edholm, Hedwig Kastenholm.
För de fristående skolorna: Eva Andersson, Stefan Berg, Lars Bondesson, Emma Ekström, Anna Eriksson Bo Jutner, Hans Larsson, Cecilia Ulvegård.
För den kommunala grundskoleorganisationen: Fredrik Boström, Carina Hallqvist, Lena Holmdahl, Lee Orberson, Teddy Söderberg.
För US-avdelningen: Ole Ulnes, Jörgen Ödalen.
Från Planeringsenheten: Niclas Öberg.

Ej närvarande:

Helene Litzen, Tina Magnusson, Helene Moquist, Niclas Westin, Kerstin Wirstedt.

Genomgång av dagordning

 1. Lotta Edholm hälsar deltagarna välkomna och en presentationsrunda genomförs.
 2. Dagordningen godkänns.
 3. Minnesanteckningarna från den 4 oktober, 2019, läggs till handlingarna.
 4. Niclas Öberg från planeringsenheten berättar om förvaltningens arbete med säkerhet och beredskap (se bilaga). Diskussion följer. En fråga ställs om den dokumentation som tagits fram om säkerhet och beredskap finns tillgänglig. För de kommunala skolorna finns dokumentationen tillgänglig på intranätet. Lena Holmdahl klargör att inget hindrar att dokumentationen sprids till även fristående skolor. Lena Holmdahl berättar även om stadsdelarnas ansvar och kompetens när det gäller det psykosociala omhändertagandet efter krissituationer. Stadsdelarnas stöd omfattar även de fristående skolorna.
 5. Information från kommunfullmäktige och utbildningsförvaltningen:
  • Information från Lena Holmdahl:
   – Beslut om budget och VP väntas i utbildningsnämnden på torsdag den 12/12.
   – Utvecklingen går åt rätt håll och det är en positiv utveckling i kommunens grundskolor, men fortfarande når 13 procent av eleverna inte utbildningens mål.
   – Staden har en hårt ansträngd ekonomi, bland annat till följd av en förändrad åldersstruktur.
   – Det finns ett behov av utbyggnad av skollokaler till följd av stadens befolkningsutveckling och en central fråga är hur det går att få till en samordning av detta. Utbildningsförvaltningen får därför ett uppdrag att genom en etableringskedja se över hur det går att exempelvis arbeta med fördelning av byggnation och utförande mellan privata och kommunala alternativ.
   – Staden ska lämna ett tillfälligt extra bidrag till fristående skolor med begränsat mottagande till elever i behov av särskilt stöd, så kallade resursskolor. Beloppet ska fördelas per inskriven elev. Det kommer även ske en översyn av utbetalning av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd. Staden avser även att lämna synpunkter till regeringens utredning rörande fristående resursskolor.
  • Information från Lotta Edholm:
   – Redogörelse kring den förändrade demografin i Stockholm och dess effekter på skatteunderlaget, och den resulterande ansträngda budgeten.
   – Utbildningsnämnden har den 14 november antagit en handlingsplan för att möta särskilt begåvade elevers behov.
   – Utbildningsnämnden har den 14 november antagit en handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Både denna och ovanstående handlingsplan finns tillgängliga på insynsverige.se/stockholm-utbildning
   – Utbildningsnämnden och -förvaltningen fortsätter arbetet för att förstärka samarbetet mellan skola och socialtjänst. Lotta Edholm efterlyser goda exempel på hur fristående skolor samverkar med socialtjänsten.
 6. Nästa möte äger rum den 14 februari, 2020. Ledamöterna uppmanas mejla förslag på teman de önskar ta upp. Nästa gång kommer Ole Ulnes att berätta om några nyheter kring stadens processer kring insynen i fristående skolor.
 7. Inga övriga frågor. Mötet avslutas.

Presentationer & bilagor

Presentation om förvaltningens säkerhetsarbete (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Minnesanteckningar

Närvarande:

För skolroteln: Lotta Edholm, Anna Norman
För de fristående skolorna: Bo Jutner, Hans Larsson, Cecilia Ulvegård
För den kommunala grundskoleorganisationen: Helene Litzen, Tina Magnusson, Lee Orberson
För US-avdelningen: Helene Moquist, Ole Ulnes, Niclas Westin, Jörgen Ödalen
Från Lokalenheten: Thomas Eriksson, Johanna Roto

Ej närvarande:

Eva Andersson, Stefan Berg, Lars Bondesson, Fredrik Boström, Emma Ekström, Carina Hallqvist, Lena Holmdahl, Teddy Söderberg, Kerstin Wirstedt.

Genomgång dagordning

 1. Lotta Edholm hälsar deltagarna välkomna.
 2. Dagordningen godkänns.
 3. Minnesanteckningarna från den 17 maj, 2019, läggs till handlingarna.
 4. Thomas Eriksson, enhetschef vid lokalenheten, berättar om lokalenhetens verksamhet.
 5.  Johanna Roto, lokalenheten, berättar om befolkningsprognosen för 2019–2028 (se bilaga).
 6. Information från kommunfullmäktige och utbildningsförvaltningen:
  • Lee Orberson berättar om den senaste utvecklingen vad gäller Skolverkets riktade statsbidrag, och hur de förändringar som annonserats utgör gemensamma utmaningar för såväl kommunala som enskilda huvudmän. Diskussion om gemensamma erfarenheter.
  • Lee Orberson rapporterar om den positiva resultatutvecklingen för stadens grundskolor. En jämförelse mellan de kommunala och fristående skolornas resultat vad gäller behörighet visar att skillnaderna är obefintliga eller marginella (om nyanlända elevers resultat exkluderas).
  • Lotta Edholm berättar om det budgetförslag för 2020 som majoritetspartierna presenterar den 9 oktober, 2019. Avtagande skatteintäkter och ökande lokalkostnader utgör framtida utmaningar.
 7. Nästa möte äger rum den 10 december, 2019. Förslag på teman:
  • Krisberedskap och trygghetsfrågor.
  • Diskussion kring statsbidrag.
 8. Övriga frågor:
  • Helene Moquist informerar om uppföljningsenhetens nya organisation för kontakten med fristående skolor. Ole Ulnes vid uppföljningsenheten kommer framledes ha en koordinerande roll för dessa kontakter.
  • Ole Ulnes berättar om de kommande informationsmötena för fristående skolor. Mötet för grund- och grundsärskolor äger rum den 6 november, 2019.
  • Niclas Westin berättar om det pågående arbetet vid Avdelningen för utveckling och samordning med att bättre samordna och behovsanpassa stödinsatser.
 9. Mötet avslutas.

Presentationer & bilagor

Presentation av befolkningsprognosen 6–18 år 2019 (pdf, 2 MB, nytt fönster)

Dagordning

 1. Godkännande av dagordningen.
 2. Minnesanteckningar från den 1 februari, 2019.
 3. Om långvarig och problematisk frånvaro.
 4. Elin Brunell och Richard Hellberg, Enheten för ersättning och skolplikt.
 5. Information från kommunfullmäktige och utbildningsförvaltningen.
 6. Tidpunkter och teman för kommande möten.
 7. Övriga frågor.

Minnesanteckningar

Närvarande:

För skolroteln: Lotta Edholm, Anna Norman, Hedwig Kastenholm
För de fristående skolorna: Eva Andersson, Lars Bondeson, Emma Ekström, Bo Jutner, Hans Larsson, Cecilia Ulvegård
För den kommunala grundskoleorganisationen: Helene Litzen, Tina Magnusson, Gunilla Olsson, Lee Orberson, Teddy Söderberg,
För US-avdelningen: Helene Moquist, Niclas Westin, Jörgen Ödalen
Från Enheten för ersättning och skolplikt: Elin Brunell, Carina Berggren

Ej närvarande:

Stefan Berg, Carina Hallqvist, Lena Holmdahl, Thomas Larsson, Kerstin Wirstedt

Genomgång av dagordning

 1. Lee Orberson ersätter tillfälligt (punkt 1-3) Lotta Edholm som ordförande och hälsar deltagarna välkomna.
 2. Dagordningen godkänns.
 3. Minnesanteckningarna från den 1 februari, 2019, läggs till handlingarna.
 4. (Lotta Edholm övertar ordförandeskapet). Elin Brunell och Carina Berggren från Enheten för ersättning och skolplikt presenterar hur förvaltningen arbetar med långvarig och problematisk elevfrånvaro (se bilaga).
 5. Information från kommunfullmäktige och utbildningsförvaltningen:
  - Lotta Edholm informerar om att utbildningsdirektör Lena Holmdahl idag kommer att skicka en e-post till rektorer vid både kommunala och fristående högstadie- och gymnasieskolor om riskerna för att elever utsätts för tvångsäktenskap under sommaren. Ett elevbrev på samma tema kommer också att skickas ut. Detta utgör en del av stadens arbete med hedersproblematik.
  - Lee Orberson berättar om den samverkansöverenskommelse som finns mellan utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna, som tillkommit bland annat i syfte att öka elevers skolnärvaro och framgång med skolarbete. Lee påpekar att även enskilda huvudmän är välkomna att ingå i denna samverkan.
  - Lotta Edholm berättar att en övergripande samverkansöverenskommelse är på gång mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm. Detta utgör en del i arbetet för att göra polisen mer närvarande i skolorna.
 6. Tidpunkter och teman för kommande möten: Nästa möte äger rum den 4 oktober. Förslag på tema: Lokalfrågor (moms; tillfälliga byggnadslov; hur jobbar lokalstrategerna?).
 7. Inga övriga frågor. Mötet avslutas.

Presentationer & bilagor

Presentation om långvarig och problematisk frånvaro (pdf, 517 KB, nytt fönster)

Uppdaterad