Insyn

Stockholms stad har enligt skollagen rätt till insyn i de skolor som är belägna inom kommunen.

Samverkan och kommunikation

I utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2012 framhålls att stadens insyn huvudsakligen ska genomföras genom kommunikation och samverkan med de fristående skolorna. Grunden för stadens insyn ska vara en god samverkan och kommunikation med alla fristående skolors huvudmän.

Få reda på mer om skolorna

Staden behöver hålla sig informerad om fristående skolors planering och förändringar i verksamheten, till exempel ökning eller minskningar av elevantalet, utökning av antalet program och lokalbehov. Insynen ska också öka medborgarna kunskaper om verksamheterna och därigenom underlätta för elever och föräldrar att välja skola.

Möten

Förvaltningen har utvecklat kommunikationen med de fristående verksamheterna bland annat genom att skapa en väl fungerande mötesstruktur med regelbundna informationsmöten. Ett forum för samverkan och dialog finns även i branschrådet för fristående och kommunala grundskolor.

Insyn och tillsyn är olika saker

Begreppet insyn ska inte förväxlas med begreppet tillsyn som är något den statliga Skolinspektionen har ansvaret för. Vid insyn har staden inte rätt att granska om en verksamhet uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. Staden kan heller inte besluta om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid insynen.

Uppdaterad