Samverkan mellan skola och socialtjänst

En välfungerande samverkan bidrar till att barn, unga och deras vårdnadshavare får en rättssäker och likvärdig hjälp, oavsett var i staden de bor eller vilken skola de går i.

Din skola ska göra en anmälan till socialtjänsten om ni är oroliga för att ett barn far illa eller riskerar att fara illa (14 kap 1 § Socialtjänstlagen). Ni anmäler till mottagningsenheten på socialtjänsten i den stadsdelsförvaltning där barnet eller den unge är folkbokförd.

Samlat stödmaterial

Stödmaterialet är en vägledning och uppslagsverk för din skola vid samverkan med socialtjänsten. Stödmaterialet beskriver så tydligt som möjligt hur ansvarsfördelningen mellan olika huvudmän ser ut. Stödmaterialet beskriver även när, vad, av vem och hur samarbete ska äga rum.

Stödmaterial för samverkan mellan skolan och socialtjänsten (pdf)

Samverkan med socialtjänsten och hälso- och sjukvård

Ofta behöver din skola och socialtjänsten även samverka med hälso- och sjukvården. I länet finns en övergripande samverkansstruktur som kallas BUS (Barn i behov av särskilt stöd) och en länsövergripande samverkansöverenskommelse. Samverkan inom BUS syftar till att underlätta samverkan när barn har behov av samordning av insatser från olika huvudmän, oavsett vilka insatser det gäller (exempelvis NPF, fysisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller barn som far illa).

Ta del av överenskommelsen i skriften Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS), som ges ut av Storsthlm.

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) (pdf)

Samordnad individuell plan

Barn som behöver stöd från flera huvudmän (oavsett orsak till insatser) kan behöva en samordnad individuell plan – SIP. Planen ska underlätta samarbetet kring barnet och tydliggöra vilken verksamhet som ansvarar för vilken insats.

Din skola kan behöva medverka vid SIP-möten utifrån er skyldighet att samverka kring barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Sveriges kommuner och regioner beskriver samverkan på sin webbplats.
SIP för barn och unga, på webbplatsen Uppdrag psykisk hälsa

Uppdaterad