Kemikaliesmart förskola

Stockholms förskolor ska vara kemikaliesmarta. Både kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg är välkomna att ta del av material och utbildningar.

Vägledning

Vägledningen ger kunskap om de kemiska risker som kan förekomma i förskolemiljön och ger tips om hur de kan minskas. Den består av tre delar:

  • Bakgrund, här finns information om ämnen med skadliga egenskaper och varför de ska undvikas.
  • Lista med 23 åtgärder för att minska exponeringen för skadliga ämnen, varvat med tips och goda exempel.
  • Mall till handlingsplan som varje verksamhet kan anpassa utifrån sina förutsättningar. 

Vägledningen uppdaterades 2020 och inkluderar nu även öppna förskolor och parklekar. Den innehåller nu även information om kemiska analyser vid förskolor samt mängder av goda exempel, de flesta hämtade från skriften Goda exempel för en kemikaliesmart förskola. 

Vägledning för kemikaliesmart förskola (pdf, 2,6 MB, nytt fönster)

Goda exempel

I broschyren Goda exempel för en kemikaliesmart förskola har vi samlat förslag på lösningar och goda exempel. Den är tänkt som inspiration och stöd i arbetet med att göra förskolan kemikaliesmart. Även om man redan gjort många åtgärder, så kan det vara givande att se hur andra gjort för att få inspiration i det fortsatta arbetet. 
I den uppdaterade versionen av Vägledning för kemikaliesmart förskola finns goda exempel inkluderade. Den här skriften kommer därför inte varken uppdateras eller tryckas upp på nytt. 

Goda exempel för en kemikaliesmart förskola (pdf, 1,6 MB, nytt fönster)

Utbildningar

Webbutbildning

Utbildning av personal är en viktig del i arbetet för en kemikaliesmart förskola. Kemikaliecentrum har tagit fram en webbutbildning för dig som arbetar i förskolan eller i pedagogisk omsorg. 

Föreläsningar för förskolepersonal

Med jämna mellanrum håller vi föreläsningar för förskolepersonal i Tekniska nämndhuset.

Utbildningen innehåller bland annat information om kemikalieproblematiken och utvalda åtgärder i vägledningen för kemikaliesmart förskola. Vi fokuserar på för- och nackdelar med olika material, vad som bör bytas ut samt kemikaliesmarta val vid inköp. Den är också en plattform för diskussion och frågor inom ämnet.
Nytt datum för utbildning är för närvarande inte satt. Kontakta kemikaliecentrum för intresseanmälan.

Information om storköksdisk

Rätt dosering och hantering av maskindiskmedel är en förutsättning för en säker arbetsmiljö, minskade utsläpp och rent porslin. Regelbunden service är en god och lönsam investering.

Diska rätt. Så hanterar du disk- och torkmedel för storköksmaskiner (pdf, 290 kB, nytt fönster)

Kemiska analyser

Analys av förskolematerial

Att byta ut gamla leksaker och madrasser på förskolorna ger resultat. En undersökning gjord av kemikaliecentrum visar att gamla saker innehåller betydligt mer skadliga kemikalier än nya.

Kemikaliecentrum har undersökt kemiskt innehåll i material som finns på förskolor i staden. Leksaker, hobbymaterial, madrasser och inredning samlades in. Totalt analyserades 42 nyinköpta varuprov samt 112 gamla och redan utrensade saker. Undersökningen visar att 49 procent av de gamla sakerna innehåller ett eller flera skadliga ämnen i halter som gör att de inte skulle få säljas som leksaker eller barnvårdsartiklar idag.

Kemiskt innehåll i förskolematerial (pdf, 800 kb, nytt fönster)

Kompletterande material till rapporten Kemiskt innehåll i förskolematerial (pdf, 2 Mb, nytt fönster)

En utökad rapport på engelska går att läsa här:

Hazardous substances in articles and materials (pdf, 2,7 MB, nytt fönster) 

Dammanalys

Miljöförvaltningen har tillsammans med KI undersökt kemikalier i damm i förskolor. Resultaten visar att halterna av de farligaste ämnena har minskat sedan tidigare undersökningar. Den del av förskolebarnens exponering som sker via damm är under rådande hälsobaserade referensvärden. Det konstateras dock att dessa referensvärden är väldigt osäkra och därför bör ses som preliminära och att det även sker exponering via många andra vägar. Dessutom är flera av de uppmätta ämnena definierade som ”särskilt farliga ämnen” vars användning så långt som möjligt ska upphöra. Därför är det viktigt att stadens arbete med att ta bort de här ämnena från förskolor fortsätter.


Kemikalier i förskolor, slutrapport från ett miljöövervakningsprojekt (pdf, 180 kb, nytt fönster)

Kemikalier i förskolor, bilaga (pdf, 1 MB, nytt fönster)

 

Provtagningar i samband med renovering, nybyggnation och kemikaliesmarta åtgärder

Stockholms stad har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet gjort provtagningar vid tre typer av förskolor i staden. En nybyggd, en renoverad och en som endast gjort kemikaliesmarta åtgärder.

På de tre förskolorna har det tagits både damm- och luftprover. En av förskolorna är helt nybyggd med kemikaliekrav på byggmaterial och inventarier. En annan förskola har renoverats, med provtagning före och efter. Resultaten därifrån visar på en kraftig minskning av vissa typer av ämnen, likvärdigt med den nybyggda förskolan. I den tredje har åtgärder gjorts enligt stadens Vägledning för kemikaliesmart förskola. Även där syns skillnader, om än inte lika stora.  Ombyggnation ger större effekt än att byta ut lösa föremål och material som innehåller de skadliga ämnena. Men den senare åtgärden är betydligt lättare att genomföra och ger också tydliga effekter.

Kemikaliesmart förskola, kemikaliebelastning i tre förskolors innemiljö, rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet

Uppdaterad