Vård- och omsorgsboende

Här hittar du som driver privat vård- och omsorgsboende och har avtal med Stockholms stad information om bland annat ersättning och villkor.

Villkor och ersättningsnivåer

I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för vård- och omsorgsboenden som har avtal inom stadens valfrihetssystem.

Kontrakt/förfrågningsunderlag vård- och omsorgsboende (pdf)

Reviderad skrivning i förfrågningsunderlag och kontraktsvillkor angående arbetsledning 1 april 2022 (pdf)

Ersättningen utgörs av en fast ersättning per dygn för platser i kategorin somatisk vård och omsorg och en fast ersättning per dygn för platser i kategorin gruppboende för personer med demenssjukdom.

Utöver vårddygnsersättningen tillkommer även en lokalschablon per dygn i de fall utföraren har kostnader för lokaler.

Ersättning utgår från och med den dag den enskilde personligen flyttar in till och med den dag han eller hon flyttar eller avlider. Utföraren erhåller en särskild ersättning och lokalschablon, oavsett kategori, för tom plats i ytterligare sju dagar efter avflyttning eller dödsfall.

Ersättningen är lika för samtliga vård- och omsorgsboenden som ingår i valfrihetssystemet, oavsett regiform. I ersättning till entreprenörer och privata utförare som staden upphandlat enligt LOU eller LOV, finns dock ett påslag om 4,2 % för momskompensation. Kompensation för avsaknaden av rätt att återsöka moms för lokaler kompenseras också genom en högre lokalschablon till privata utförare som har kostnader för lokaler.

Ersättning 2024

Ersättning för Kommunal regi per dygn Enskild regi per dygn
Somatisk inriktning 2 235 2 329
Demensinriktning 2 375 2 475
Tom plats dag 1-7 1 544 1 609
Lokalschablon 136 170

Parboende samt hemtjänstinsatser till medboende

I ersättningssystemet finns även en fast ersättning per dygn för medboende som efter beslut om parboende bor tillsammans med make/maka eller sambo i gemensam lägenhet i ett vård- och omsorgsboende, oavsett kategori.

Ersättningen avser viss basservice som finns i boendet såsom kost, tillgång till personal dygnet runt, trygghetslarm och gemensamma aktiviteter.

Om den person som beviljats vård- och omsorgsboende avlider ska, i stället för basersättning, gällande ersättning för tom plats utgå för den medboende så länge denne bor kvar. Om den medboende avlider eller flyttar gäller att basersättning ska utgå i sju dagar därefter, samt eventuell hemtjänstersättning i fem dagar.

Ersättning för medboende 2024 är följande:

  • Kommunal regi kr per dygn: 615
  • Enskild regi kr per dygn: 641

Om den medboende också beviljas hemtjänst för personliga insatser utgår följande timersättning till boendet:

  • Kommunal regi kr per timme: 427
  • Enskild regi kr per timme (momskompensation om 2,5 %): 438

Timersättningen utgår för beställd tid och gäller lika oavsett tid på dygnet, vardag och/eller helg.

Korttidsvård och profilboende

Korttidsvård och profilboende (vård- och omsorgsboende med profilering mot en målgrupp utifrån sjukdomsdiagnos eller funktionsnedsättning) ingår inte i valfrihetssystemet. Stadens annonserar när det är aktuellt med upphandling.

Stöd till utförare

Uppdaterad