Äldreomsorgslyftet

Via Äldreomsorgslyftet får du som är medarbetare eller chef inom äldreomsorgen möjlighet att utbilda dig på arbetstid. Du som är chef kan få ersättning via Äldreomsorgslyftet för att kunna betala medarbetarens lön under studietiden.

Ansökan till Äldreomsorgslyftet öppnar igen 2024

Äldreomsorgslyftet förlängs från och med 2024 och tre år framåt. Ansökan öppnar därför igen först januari 2024.

Stockholms stad tar inte emot fler ansökningar för Äldreomsorgslyftet under 2023 eftersom det inte finns mer medel kvar att fördela.

Målgrupperna för Äldreomsorgslyftet är

 • medarbetare som redan arbetar i äldreomsorgen på en tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning eller så kallad intermittent anställning (timanställning)
 • och nyanställda medarbetare som tidigare inte har arbetat hos arbetsgivaren och inte redan har utbildning till vårdbiträde eller undersköterska.

Utbildningarna som ger rätt till ersättning under studietiden är vårdbiträde, undersköterska och vissa specialistutbildningar. Ersättningen ska gå till de anställdas löner under utbildningen. Äldreförvaltningen i Stockholms stad har i uppdrag att fördela pengarna.

Det finns även möjlighet för medarbetare som är skrivna i Stockholms stad att gå en utbildning via Äldreomsorgslyftet med stöd i svenska via den kommunala vuxenutbildningen.

Vilka verksamheter kan söka

Kommunala och privata utförare av äldreomsorg inom Stockholms stad.

Villkor för att kunna söka

När medarbetare har blivit antagen för en utbildning på hel- eller deltid så söker verksamheten medel genom äldreomsorgslyftet via äldreförvaltningen. Intyg från utbildningsanordnaren behövs. Följande utbildningsinsatser ger rätt att söka medel via äldreomsorgslyftet:

 • Yrkespaket till undersköterska
 • Yrkespaket till vårdbiträde
 • Annan utbildning inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen som har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre
 • Utbildningar på folkhögskolorna som motsvarar Skolverkets yrkespaket till undersköterska respektive vårdbiträde.
 • Utbildning inom ramen för yrkeshögskolan som har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre där den som redan har en undersköterskeutbildning kan få specialistkompetens. Det kan till exempel vara en utbildning som har inriktning mot äldres hälsa och sjukdomar, multisjukdom hos äldre, demens eller palliativ vård.
 • Ledarskapsutbildningar för första linjens chefer inom äldreomsorgen med motsvarande eller liknande kursinnehåll som Socialstyrelsens nationella ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer.

Så ansöker du

Verksamheten ansöker därefter hos äldreförvaltningen om medel för att ersätta lönen under studietiden. Detta görs genom att verksamheten fyller i ett formulär med följande uppgifter:

 • Information om enhet eller företag och kontaktuppgifter till medarbetarens närmaste chef.
 • Telefonnummer och e-postadress till medarbetaren.
 • Antagningsintyg som visar vilket program som är sökt och studietidens längd.
 • Försäkran om att kontakta äldreförvaltningen om utbildningen avbryts eller om villkoren för studierna förändras på något sätt.
 • Försäkran om att återrapportering kommer att ske inom utsatt tid till äldreförvaltningen enligt socialstyrelsens krav.

Tänk på att statsbidraget enbart kan sökas för studier under 2023 eftersom dessa statliga medel ej kommer att fortsätta därefter.

Fakturering och ersättning

Verksamheterna får en bekräftelse om vilket belopp de kan fakturera efter ansökan har behandlats. Ersättningen utgår från årligen fastställda schablonbelopp som baseras på lönenivån för olika yrkesgrupper.

Verksamheten kan fakturera totalbeloppet efter 

 • bekräftelse från äldreförvaltningen
 • eller utbildningens avslut.

Det är viktigt att meddela äldreförvaltningen om förändring sker gällande utbildning, exempelvis vid avhopp och om ersättning ska återbetalas.

Går kursen över kalenderåret fakturerar verksamheten ersättning först vid årsskiftet och sen vid avslutad kurs.

Ansökningsperiod

Tidigare ansökningar gjorda 2022

För dig som har medarbetare som beviljats äldreomsorgslyftet under 2022 och som fortsätter sin utbildning under 2023 kommer du inte behöva göra en ny ansökan om det är tydligt med slutdatum och studieintyg. Eventuellt kommer ansökan behöva kompletteras med ett aktuellt studieintyg. Det är för tillfället lång handläggningstid och bekräftelser skickas ut under februari.

Ansökningar för studier 2023

Nya ansökningar för studier 2023 kommer att handläggas i februari när statsbidraget har tilldelats staden. För att förenkla administrationen under 2023 kommer fakturering göras på ett engångsbelopp på totalen och ej månadsvis. Fakturering kan göras i början av studierna eller efter studiernas avslut.

Återrapportering

Vid ändringar gällande studier, till exempel avhopp eller ändrad studietakt, ska äldreförvaltningen i Stockholms stad meddelas. Äldreförvaltningen återrapporterar 2022 års bidrag till Socialstyrelsen 31 mars 2023.

Informationsmaterial till medarbetare

För dig som vill informera dina medarbetare om möjligheterna med Äldreomsorgslyftet finns informationsmaterial. Till din hjälp finns en video, en broschyr och en presentation. Ett bra tillfälle att visa upp och prata om Äldreomsorgslyftet kan vara på en arbetsplatsträff eller på ett medarbetarsamtal. 

Äldreomsorgslyftet broschyr (pdf)

Äldreomsorgslyftet presentation 2022 (pptx)

För dig som vill studera

För mer information om vad och hur du kan studera:

 • Du som är folkbokförd i kommunen Stockholms stad kontaktar Vuxenutbildningscentrum.
 • Du som är folkbokförd i annan kommun kontaktar vuxenutbildningen/komvux i din hemkommun.

Vuxenutbildningscentrum

Har du frågor kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare.

Du som har kunskaper i svenska på sfi-nivå (svenska för invandrare):

Skriv i ämnesfältet att dina frågor gäller Äldreomsorgslyftet

Du som har kunskaper i svenska på grundläggande eller gymnasial nivå:

 • Ring 08-508 35 400 – måndag, tisdag, torsdag 09.00–11.00 och 13.00–15.00 (välj att tala med en studie- och yrkesvägledare)
 • Mejla support.vux.amf@edu.stockholm.se

Skriv i ämnesfältet att dina frågor gäller Äldreomsorgslyftet.

Information till medarbetare om Äldreomsorgslyftet för utskrift (pdf)

Äldreomsorgslyftet finansieras av Europeiska unionen.

Uppdaterad