Utökad verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskor

Kommunala och privata utförare kan söka statsbidrag för att öka antalet VFU-veckor och platser för sjuksköterskestudenter

Satsningen på utökade VFU-platser har som målsättning att bidra till att öka antalet studenter på sjuksköterskeutbildningen. Detta för att antalet legitimerade sjuksköterskor på sikt ska öka och därmed skapa en bredare bas för framtida rekrytering av sjuksköterskor och möjliggöra utbildning av fler specialistsjuksköterskor. Syftet är att öka incitamenten för samtliga regioner och kommuner att ta emot fler studenter under utbildning.

För att få del av statsbidraget ska kommunen i ansökan redovisa:

  • antalet VFU-veckor och platser som har genomförts i kommunens regi för sjuksköterskeutbildningen under vårterminen 2022
  • en uppskattning av antal VFU-veckor och platser som kommer att kunna genomföras i regionens eller kommunens regi vårterminen 2023.

Med VFU-veckor avses det sammanlagda antalet veckor räknat som heltid för alla studenter som har en VFU-plats.

VFU-platser avses det sammanlagda antalet platser inom ramen för verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskeutbildningen.

VFU avses delar i ett utbildningsprogram när studenten vistas på arbetsplatser med relevans för kommande profession med syfte att integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter under handledning av yrkesverksam legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Vilka verksamheter kan söka

Kommunala och privata utförare av äldreomsorg inom Stockholms stad.

Så ansöker verksamheten

Äldreförvaltningen skickar under vecka 10 2023 ut en enkät för att sammanställa antalet praktikplatser för sjuksköterskor i grundutbildning i Stockholms stad.

Besvara enkäten senast den 24 mars 2023.

Uppfyller Stockholms stad Socialstyrelsens kriterier så skickar äldreförvaltningen in en ansökan.

Fakturering och ersättning

Socialstyrelsen kommer efter den 31 mars kontrollera alla deltagande kommuner och regioners inrapporterade uppgifter och göra en fördelning utifrån detta.

Socialstyrelsen tar därefter beslut och betalar ut tilldelade belopp
Äldreförvaltningen vet inte i dagsläget om eller hur stor tilldelning Stockholms stad får av detta prestationsbaserade statsbidrag. 2022 uppfyllde Stockholms stad inte kriterierna för detta statsbidrag.

Socialstyrelsen betalar ut medlen under april 2023 mer information om hur fördelningen och utbetalningen görs till respektive verksamhet kommer i ett senare skede.

Uppdaterad