Öka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden

Kommunala och privata utförare kan söka statsbidrag för att öka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden för äldre.

Det är Socialstyrelsen som delar ut statsbidraget. I Stockholms stad ansvarar äldreförvaltningen för att samla och skicka in verksamheternas ansökningar.

Verksamheter som kan söka

Kommunala och privata utförare av vård- och omsorgsboende och servicehus.

Villkor för att kunna söka

Socialstyrelsen anger följande tre villkor för statsbidraget:

  1. En redovisad förbättring av antalet sjuksköterskor per plats i särskilt boende eller en redan uppnådd god sjuksköterskebemanning. För det aktuella uppdraget har Socialstyrelsen fastställt att en god sjuksköterskebemanning ska motsvara 0,041 sjuksköterskor per plats.
  2. En förbättring i form av antalet individer som påbörjat vidareutbildning från undersköterska till sjuksköterska för nuvarande personal på särskilda boenden. De kommuner som kan uppvisa en förbättring i form av påbörjad vidareutbildning från under-sköterska till sjuksköterska för befintlig personal med minst 1 procent uppfyller villkoret.
  3. Antalet anställda specialistundersköterskor har ökat. De kommuner som kan uppvisa en ökning av antalet anställda specialistundersköterskor mellan åren 2020 och 2021 beviljas statsbidraget. Med specialistundersköterska avses de undersköterskor inom särskilt boende som har en eftergymnasial utbildning med minst 200 YH-poäng och inriktningarna äldre, demens, multisjuka äldre eller hälsa och rehabilitering.

Så ansöker verksamheten

Stadsdelsförvaltningar och privata utförare får ut en blankett från äldreförvaltningen i Stockholms stad som ska fyllas i med de uppgifter som Socialstyrelsen efterfrågar.

Ansökningsperiod

Äldreförvaltningen i Stockholms stad har lämnat en intresseanmälan till Socialstyrelsen om att få söka statsbidraget för 2024. I november 2023 skickar Socialstyrelsen ut ansökningsblanketter till de kommuner som lämnat intresseanmälan.

När blanketterna har kommit skickar äldreförvaltningen information till kommunala och privata särskilda boenden om hur de ansöker. Äldreförvaltningen sammanställer ansökningarna och lämnar sedan sammanställningen till Socialstyrelsen den 31 januari 2024.

Äldreförvaltningen avvaktar beslut från Socialstyrelsen om tilldelning av medel.

Uppdaterad