Teknisk förnyelse av sociala system

Stockholms stads sociala system som socialtjänsten, äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården använder ska förnyas. Här finns information till dig som är privat utförare.

Förnyelsen sker genom att

  • ersätta äldre delar av Paraplysystemets tekniska plattform
  • upphandla ett helt nytt utförarsystem.

Upphandlingen av nya utförarsystem och förändringen av den tekniska plattformen sker parallellt.

Teknisk förflyttning av paraplysystemet

Paraplysystemet tekniska plattform är föråldrad och måste bytas ut. Plattformsbytet kommer att ske genom en förflyttning av det nuvarande paraplysystemets olika funktioner till en ny teknisk plattform. Förflyttningen kommer att pågå mellan år 2024–2027.

Förflyttning av inloggningssidan ParaPort

I september 2024 under vecka 37 flyttar vi inloggningssidan ParaPort till paraplysystemets nya tekniska plattform. Inloggningssidan är samma för alla Stockholms stads sociala system, så förflyttningen påverkar även utförarverktygen, exempelvis ParaGå och Vodok.

Mer information och utbildningsmaterial kommer att skickas ut
och finnas tillgängligt på den här sidan under augusti 2024, i god tid
före utrullningen.

Projekt NU (Nytt utförarsystem)

Kommunfullmäktige har gett äldreförvaltningen i uppdrag att upphandla och införa ett nytt utförarsystem. Upphandling och införande av nytt utförarsystem genomförs som ett projekt inom förvaltningsorganisationen för sociala system, i samarbete mellan äldreförvaltningen, socialförvaltningen och stadsledningskontoret. Projektet har fått namnet Projekt NU (Nytt utförarsystem).

Målsättningen är att socialtjänsten, äldreomsorgen och kommunal hälso- och sjukvård ska ha stabila, användarvänliga och säkra systemstöd för att skapa bästa möjliga förutsättningar för verksamheterna.

Projektet startade 2023 och beräknas fortgå till och med 2027.

De system som ska ersättas är:

  • ParaGå
  • ParaGå-Web
  • SchemOS
  • Vodok
  • ParaSoL
  • ParaDifo
  • Platina.

Under 2023 genomfördes förstudiearbete och förberedelser inför upphandlingen som annonserades i december 2023. Under 2024 fortsätter upphandlingsarbetet parallellt med planering inför verksamhetsinförandet och det tekniska införandet av ett nytt system

Under 2025 påbörjas införandet hos utvalda verksamheter för att sedan rullas ut efter hand hos övriga utförare under 2026.

Projekt NU har under våren genomfört en nöjdhetsmätning av nuvarande systemstöd. Resultatet kommer att jämföras med hur nöjda användarna är med det nya systemstödet som ska införas, för att följa upp effekten av förändringen.

Nöjdhetsmätningen genomfördes via en enkät som besvarades av 1493 personer. Enkäten innehöll frågor om det systemstöd som används idag. Tack till alla som svarat på enkäten och bidragit med synpunkter.

Under projektets gång kommer vi att behöva hjälp för att vi tillsammans ska få till ett säkert och stabilt system som fungerar bra för samtliga utförarverksamheter.

Några av er har redan deltagit i workshops och referensgrupper för att ta fram krav inför upphandlingen och nu finns en grupp av sakkunniga som ska stötta projektet i det fortsatta upphandlingsarbetet.

Projektet kommer löpande att informera om status här på stadens webb och via andra redan etablerade kanaler som till exempel nyhetsbrev.

Om du har frågor kan du mejla oss.

E-post: projektnu@stockholm.se

Uppdaterad