Samordnad individuell plan – SIP

Samordnad individuell plan, SIP, upprättas tillsammans med personer som har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

SIP syftar till att socialtjänst och hälso- och sjukvård ska arbeta samordnat.

Sedan 2010 är samordnad individuell plan lagstadgad i både HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §). Planen ska upprättas tillsammans med den person som har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård när insatserna behöver samordnas. Detta gäller oavsett personens ålder eller behov. Syftet med planen är att säkerställa samordning.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

I januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft.

Vilka ska delta i arbetet med en SIP?

All anställd personal inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens alla delar, inklusive beroendevård, ska ta initiativ till en SIP om de upptäcker att behov av samordning finns. Situationen och personens behov styr vilka, förutom personen själv, som ska bjudas in och medverka vid planeringen. Det kan exempelvis vara biståndshandläggare eller socialsekreterare, hemtjänsten, boendestöd, distriktssköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut eller läkare. Närstående kan delta om det är lämpligt och personen själv vill det.

Av planen ska det framgå

  • vilka insatser som behövs
  • vilka insatser respektive huvudman ska svara för
  • vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller regionen
  • vem av huvudmännen som har det övergripande ansvaret för planen.

Uppdaterad