Samverkan med regionen kring vård och omsorg

Stockholms stad har antagit flera överenskommelser med regionen om samverkan kring vården av äldre och utskrivning från slutenvården.

Överenskommelser

Överenskommelsen är uppdelad i följande delar:

 1. Samverkan mellan läkarorganisation/läkare och kommunfinansierad hälso- och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre (reviderad).
 2. Individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre (ny).
 3. God läkemedelsanvändning för äldre (ny).
 4. Kostnadsfördelning för medicintekniska produkter i särskilt boende för äldre (inte reviderad).
 5. Kostnadsfördelning för läkemedel och läkemedelsnära produkter (ny).

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre, Storsthlms webbplats

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

I januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. 

Regional överenskommelse

Överenskommelsen handlar om att övergången från den slutna vården på sjukhus till fortsatt vård och stöd i patientens egna hem eller på annat boende, ska bli trygg, säker och effektiv. 

Lifecare SP (samordnad planering)

Lifecare SP, ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, ska införas i två etapper under hösten 2022 och våren 2023. Det kommer att införas i verksamheter som idag använder Webcare samt verksamheter som tidigare inte har använt något IT-stöd för utskrivning från slutenvården.

Etapp 1 (pilot vecka 39–41, breddinförande vecka 42)

Gäller befintliga användare i WebCare, det vill säga äldreomsorg och funktionsnedsättning.

Att förbereda i god tid före breddinförandet av etapp 1

Planera in resurser för att föra över ärenden till Lifecare SP från WebCare på driftsättningsdagen den 19 oktober 2022.

 • Gå igenom manual och faxmall för manuell informationsöverföring att använda i händelse av driftavbrott i Lifecare SP.
 • Säkerställ eTjänstekort/SITHS för de som ska använda Lifecare SP.
 • Behörighetsadministratörer måste uppdatera användare i Lifecare SP

Att förbereda dagarna före driftsättning

Avsluta samtliga ärenden som går att avsluta i Webcare för att minimera antalet ärenden föras över till Lifecare SP.
Läs igenom och säkerställ att ni tagit del av övergångsrutinerna.

Övergångsrutiner vid breddinförande av Lifecare SP, etapp 1

Driftsättningsinformation för Lifecare SP, webbplatsen Vårdgivarguiden

Etapp 2, breddinförande vecka 5 2023

Observera att etapp 2 inte kommer att föregås av någon pilotperiod.

Etapp 2 gäller

 • missbruk
 • socialpsykiatri
 • barn- och unga
 • och enheten för hemlösa.

Publicerad information på Vårdgivarguiden uppdateras löpande och att riktat utbildningsmaterial till verksamheter i etapp 2 publiceras först efter sommaren.

Lifecare - nytt IT-stöd för utskrivning från slutenvård, Vårdgivarguidens webbplats 

Verksamheter som utreds när de ska få Lifecare SP

 • Särskilda boenden för äldre (SÄBO) i kommunal och privat regi.
 • SÄBO-läkare godkända att utföra uppdraget läkarinsatser i särskilt boende för äldre.
 • Bostad med särskild service, LSS.

Samordnad individuell plan, SIP

En samordnad individuell plan, SIP, upprättas tillsammans med personer som har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det är för att socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordna sig.

Uppdaterad