Samverkan med regionen kring vård och omsorg

Stockholms stad har antagit flera överenskommelser med regionen om samverkan kring vården av äldre och utskrivning från slutenvården.

Överenskommelser

Överenskommelsen är uppdelad i följande delar:

  1. Samverkan mellan läkarorganisation/läkare och kommunfinansierad hälso- och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre (reviderad).
  2. Individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre (ny).
  3. God läkemedelsanvändning för äldre (ny).
  4. Kostnadsfördelning för medicintekniska produkter i särskilt boende för äldre (inte reviderad).
  5. Kostnadsfördelning för läkemedel och läkemedelsnära produkter (ny).

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

I januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. 

Regional överenskommelse

Överenskommelsen handlar om att övergången från den slutna vården på sjukhus till fortsatt vård och stöd i patientens egna hem eller på annat boende, ska bli trygg, säker och effektiv. 

Kommuner kopplade till samverkan rapporterar avvikelser eller andra systematiska fel vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård till Storsthlm. 

Inga personuppgifter, annat än kontaktuppgifter från uppgiftslämnaren, får registreras. Patientspecifika avvikelser som är avgränsade till enskilda patientfall rapporteras enligt etablerade rutiner i respektive verksamhet.

Lifecare SP ersätter Webcare

Lifecare SP, ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, ska ersätta Webcare under 2021. Det kommer också att införas i verksamheter som tidigare inte har använt något IT-stöd för utskrivning från slutenvården.

Tidsplan (kan komma att ändras)

Etapp 1: Befintliga WebCareanvändare
Pilot:  v.43
Breddinförande: v.46

Etapp 2: SÄBO, LSS-hälsan, missbruk och beroende, socialpsykiatri, barn- och unga
Pilot:  januari 2022
Breddinförande: januari 2022

Samordnad individuell plan, SIP

En samordnad individuell plan, SIP, upprättas tillsammans med personer som har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det är för att socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordna sig.

Uppdaterad