Samverkan med regionen kring vård och omsorg

Stockholms stad har antagit en överenskommelse med regionen om samverkan kring bland annat våra äldre.

Den utgör en grund för det gemensamma arbetet mellan stad och region. Målet är att alla äldre ska få en sammanhållen och individanpassad vård av god kvalitet.

Överenskommelser

Överenskommelsen är uppdelad i följande delar:

  1. Samverkan mellan läkarorganisation/läkare och kommunfinansierad hälso- och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre (reviderad).
  2. Individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre (ny).
  3. God läkemedelsanvändning för äldre (ny).
  4. Kostnadsfördelning för medicintekniska produkter i särskilt boende för äldre (inte reviderad).
  5. Kostnadsfördelning för läkemedel och läkemedelsnära produkter (ny).

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre, 5 delar (pdf, 443 kB, nytt fönster) 

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

I januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. 

Regional överenskommelse (från 1 januari 2020)

Överenskommelsen handlar om att övergången från den slutna vården på sjukhus till fortsatt vård och stöd i patientens egna hem eller på annat boende, ska bli så trygg, säker och effektiv som möjligt. Den ersätter den tillfälliga överenskommelse som har gällt sedan lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft i januari 2018.

Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län (pdf, 350 kB, nytt fönster)

Bilaga 1. Utskrivningsprocessens gemensamma och enskilda åtaganden (pdf, 143 kB, nytt fönster)

Kommuner kopplade till samverkan rapporterar avvikelser eller andra systematiska fel vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård till Storsthlm. 

Inga personuppgifter, annat än kontaktuppgifter från uppgiftslämnaren, får registreras. Patientspecifika avvikelser som är avgränsade till enskilda patientfall rapporteras enligt etablerade rutiner i respektive verksamhet.

En samordnad individuell plan, SIP, upprättas tillsammans med personer som har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det är för att socialtjänst och hälso-sjukvård behöver samordna sig.

Rapportering av avvikelser

Kommuner kopplade till samverkan rapporterar avvikelser eller andra systematiska fel vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård till Storsthlm. 

Inga personuppgifter, annat än kontaktuppgifter från uppgiftslämnaren, får registreras. Patientspecifika avvikelser som är avgränsade till enskilda patientfall rapporteras enligt etablerade rutiner i respektive verksamhet.

Uppdaterad