Samverkan med regionen kring vård och omsorg

Stockholms stad har antagit flera överenskommelser med regionen om samverkan kring vården av äldre och utskrivning från slutenvården.

Överenskommelser

Överenskommelsen är uppdelad i följande delar:

  1. Samverkan mellan läkarorganisation/läkare och kommunfinansierad hälso- och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre (reviderad).
  2. Individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre (ny).
  3. God läkemedelsanvändning för äldre (ny).
  4. Kostnadsfördelning för medicintekniska produkter i särskilt boende för äldre (inte reviderad).
  5. Kostnadsfördelning för läkemedel och läkemedelsnära produkter (ny).

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

I januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. 

Regional överenskommelse

Överenskommelsen handlar om att övergången från den slutna vården på sjukhus till fortsatt vård och stöd i patientens egna hem eller på annat boende, ska bli trygg, säker och effektiv. 

Kommuner kopplade till samverkan rapporterar avvikelser eller andra systematiska fel vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård till Storsthlm. 

Inga personuppgifter, annat än kontaktuppgifter från uppgiftslämnaren, får registreras. Patientspecifika avvikelser som är avgränsade till enskilda patientfall rapporteras enligt etablerade rutiner i respektive verksamhet.

Lifecare SP (samordnad planering)

Lifecare SP, ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, ska införas i två etapper under 2022. Det kommer att införas i verksamheter som idag använder Webcare samt verksamheter som tidigare inte har använt något IT-stöd för utskrivning från slutenvården.

Tidsplan

Etapp 1: Befintliga WebCare användare det vill säga äldreomsorg och funktionsnedsättning
Breddinförande: februari i vecka 6

Etapp 2:, missbruk, socialpsykiatri, barn- och unga, enheten för hemlösa SÄBO och  LSS-hälsan
Breddinförande: april i vecka 14

Samordnad individuell plan, SIP

En samordnad individuell plan, SIP, upprättas tillsammans med personer som har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det är för att socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordna sig.

Uppdaterad