Samverkan med regionen kring vård och omsorg

Stockholms stad har antagit flera överenskommelser med regionen om samverkan kring vården av äldre och utskrivning från slutenvården.

Överenskommelser

Överenskommelsen är uppdelad i följande delar:

  1. Samverkan mellan läkarorganisation/läkare och kommunfinansierad hälso- och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre (reviderad).
  2. Individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre (ny).
  3. God läkemedelsanvändning för äldre (ny).
  4. Kostnadsfördelning för medicintekniska produkter i särskilt boende för äldre (inte reviderad).
  5. Kostnadsfördelning för läkemedel och läkemedelsnära produkter (ny).

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre, Storsthlms webbplats

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

I januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. 

Regional överenskommelse

Överenskommelsen handlar om att övergången från den slutna vården på sjukhus till fortsatt vård och stöd i patientens egna hem eller på annat boende, ska bli trygg, säker och effektiv. 

Kommuner kopplade till samverkan rapporterar avvikelser eller andra systematiska fel vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård till Storsthlm. 

Inga personuppgifter, annat än kontaktuppgifter från uppgiftslämnaren, får registreras. Patientspecifika avvikelser som är avgränsade till enskilda patientfall rapporteras enligt etablerade rutiner i respektive verksamhet.

Lifecare SP (samordnad planering)

Lifecare SP är ett it-stöd för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och används av de aktörer i Region Stockholm och länets kommuner som samverkar kring patienten i utskrivningsprocessen. It-stödet erbjuder också möjlighet att skapa och hantera samordnade individuella planer (SIP) både i och utanför utskrivningsprocessen.

Systemet använd av biståndshandläggare, handläggare och socialsekreterare inom myndigheter för äldreomsorg, funktionsnedsättning socialpsykiatri, barn och unga samt missbruk och beroende och enheten för hemlösa.

Syftet med samordnad planering är att säkerställa tryggheten för den enskilde som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionalt finansierade öppna vården. Ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende ska hållas så korta som möjligt.

Support för dig som använder Lifecare SP

Har du ett supportärende om Lifecare SP ska du vända dig till Region Stockholms servicedesk.

Aktuell information om inloggning, vilken autentiseringsmetod som gäller, tekniska förutsättningar hittar du på webbplatsen Vårdgivarguiden.

Reservrutin i händelse av driftstörning eller driftstopp

Uppstår en driftstörning eller ett driftstopp i Lifecare SP så är det Region Stockholm som beslutar om en övergång till reservrutiner.

Du som medarbetare och chef får information om eventuella driftstopp via e-post och intranätet.

Manual för manuell informationsöverföring Lifecare SP (pdf)

Fax-mall för manuell informationsöverföring i händelse av driftavbrott i Lifecare SP (pdf)

Principer och rutiner för fakturering

Kommunernas betalningsansvar kan aktiveras först när data som hämtas ur IT-stödet Lifecare SP är tillförlitlig, vilket beräknas bli möjligt tidigast under 2024.

Verksamheter som utreds när de ska få Lifecare SP

  • Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM)
  • Rättspsykiatri och tvångsvård
  • Särskilda boenden för äldre (SÄBO) i kommunal och privat regi
  • SÄBO-läkare godkända att utföra uppdraget läkarinsatser i särskilt boende för äldre
  • Akutmottagningar för vuxen somatik

Särskilda boenden, SÄBO-läkare och akutmottagningar för vuxen somatik kommer att få Lifecare SP samtidigt.

Verksamheter som utreds om de ska få Lifecare SP

Legitimerad personal godkända att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser enligt lag om stöd och service (LSS).

Tidplan

Information om tidplan för kommande driftsättningar ges längre fram.

Samordnad individuell plan, SIP

En samordnad individuell plan, SIP, upprättas tillsammans med personer som har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det är för att socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordna sig.

Uppdaterad