Samverkan med regionen kring vård och omsorg

Stockholms stad har antagit flera överenskommelser med regionen om samverkan kring vården av äldre och utskrivning från slutenvården.

Överenskommelser

Överenskommelsen är uppdelad i följande delar:

 1. Samverkan mellan läkarorganisation/läkare och kommunfinansierad hälso- och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre (reviderad).
 2. Individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre (ny).
 3. God läkemedelsanvändning för äldre (ny).
 4. Kostnadsfördelning för medicintekniska produkter i särskilt boende för äldre (inte reviderad).
 5. Kostnadsfördelning för läkemedel och läkemedelsnära produkter (ny).

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre, Storsthlms webbplats

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

I januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. 

Regional överenskommelse

Överenskommelsen handlar om att övergången från den slutna vården på sjukhus till fortsatt vård och stöd i patientens egna hem eller på annat boende, ska bli trygg, säker och effektiv. 

Lifecare SP (samordnad planering)

Lifecare SP, ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, infördes under två etapper i olika verksamheter inom Stockholms stad:

 • etapp 1, äldreomsorg och funktionsnedsättning
 • etapp 2, missbruk, socialpsykiatri, barn- och unga samt enheten för hemlösa.

Verksamheter som utreds när de ska få Lifecare SP

 • Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM)
 • Rättspsykiatri och tvångsvård
 • Särskilda boenden för äldre (SÄBO) i kommunal och privat regi
 • SÄBO-läkare godkända att utföra uppdraget läkarinsatser i särskilt boende för äldre
 • Akutmottagningar för vuxen somatik

Särskilda boenden, SÄBO-läkare och akutmottagningar för vuxen somatik kommer att få Lifecare SP samtidigt.

Verksamheter som utreds om de ska få Lifecare SP

Legitimerad personal godkända att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser enligt lag om stöd och service (LSS).

Tidplan

Information om tidplan för kommande driftsättningar ges längre fram. Aktuell information om införandeprojektet hittar du på webbplatsen Vårdgivarguiden.

Har du frågor som rör kommande driftsättningar är du välkommen att höra av dig till Region Stockholm.

E-postnytt.lus.it-stod.hsf@regionstockholm.se

Support för dig som använder Lifecare SP

Här finns även aktuell information om inloggning, vilken autentiseringsmetod som gäller, tekniska förutsättningar samt reservrutin i händelse av driftstörning/driftstopp med mera.

Samordnad individuell plan, SIP

En samordnad individuell plan, SIP, upprättas tillsammans med personer som har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det är för att socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordna sig.

Uppdaterad