Dokumentationsstöd för hälso- och sjukvården

Här hittar du information om vilket dokumentationsstöd som finns för flera områden inom stadens hälso- och sjukvård.

Manualer, guider och utbildningar

Introduktion i Vodok 2.0 för legitimerad personal:

Vodok 2.0 Manual till minimumnivå enligt kompetensmodellen december 2022 (pdf)

Grundkunskap i Vodok 2.0 för legitimerad personal:
Vodok 2.0 Manual till basnivå enligt kompetensmodellen april 2024 (pdf)

Vårdprocess med fokus på hälsoplan och plan för palliativ vård i livets slutskede:
Vodok 2.0 Bilaga till minimum- och basnivå enligt kompetensmodellen april 2024 (pdf)

Fördjupade kunskaper i Vodok 2.0 för Vodokhandledare, chefer:

Vodok 2.0 Manual till fördjupad nivå och chefer enligt kompetensmodellen maj 2023 (pdf)

Fördjupade kunskaper i Vodok 2.0 för MAS och MAR:Vodok 2.0 Bilaga till fördjupad nivå enligt kompetensmodellen maj 2023 (pdf)

För legitimerad personal som har uppdraget som sakkunnig

Vodok 2.0 Manual till expertnivå enligt kompetensmodellen maj 2023 (pdf)

Beskrivning av kompetensmodellen

Målet med kompetensmodellen är att öka kunskapen kring funktioner i verksamhetssystemet Vodok 2.0 samt ge stöd för dokumentation av vårdprocessen. Målgruppen är legitimerad personal, Vodokhandledare, chefer, utsedda ansvariga för kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvård, MAS och MAR samt sakkunniga i Vodok 2.0.

Kompetensmodellen består av olika kunskapsnivåer som bygger på varandra vilket möjliggör ett stöd för den egna kompetensutvecklingen, handledning, egenkontroller och uppföljning. För varje nivå finns det manualer.

Diagram. 1:  Minimumnivå (introduktion för legitimerad personal). 2: Basnivå (grundkurs för legitimerad personal). 3: Fördjupad nivå (handledare, chefer, MAS/MAR). 4: Expertnivå (sakkunniga).

Checklistorna är ett stöd för att säkerhetsställa kunskap i Vodok 2.0, ge möjlighet att reflektera över egna kunskaper och arbetssätt. Den ger ett bra underlag för vilka funktioner som ska kunna hanteras på de olika nivåerna i kompetensmodellen.

Checklista till minimumnivå enligt kompetensmodellen december 2022 (pdf)

Legitimerad hälso- och sjukvårds personal i Stockholms stad journalför i verksamhetssystemet Vodok 2.0 där dokumentationssystemet baseras på bland annat nationellt fackspråk ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa), dess klassifikation och modell, vårdprocessen samt KVÅ (Klassifikation av vårdåtgärder).

Rubrikträd med nationellt fackspråk och ICF mars 2024 (pdf)

Socialstyrelsen har tagit fram urval ur klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) för användning i kommunal hälso- och sjukvård.

Webbutbildning från Socialstyrelsen i ICF och KVÅ

Webbutbildningen vänder sig till dig som arbetar med kommunal hälso- och sjukvård. Genom övningar och reflektioner får du även träna på hur du kan tillämpa klassifikationerna.

Utbildningen tar cirka en timme, använd webbläsaren Google Chrome.

Webbutbildningen innehåller följande delar:

  • Introduktion – en översikt över utbildningens innehåll.
  • Varför strukturerad digital information?
  • ICF- Innehåller information om klassifikationen ICF och hur den används.
  • KVÅ - Innehåller information om klassifikationen KVÅ och hur den används.

Avvikelsemodulen ska ge stöd för bedömning och analys av inträffade avvikelser, och om patienten i samband med händelsen drabbats av en vårdskada/risk för vårdskada eller inte. Dokumentet beskriver de olika delarna i avvikelsemodulen, en beskrivning om de olika sökorden/delarna i rubrikträdet och var i processen du befinner dig.

Rubrikträd avvikelsemodulen vers 1.2 (pdf)

Att göra-listan är ett planeringsverktyg för de uppgifter och ordinationer som hälso-och sjukvårdspersonal ska utföra.

Att göra-listan i Vodok (pdf)

Uppdaterad