Psykisk ohälsa och suicidprevention

Här hittar utförare inom äldreomsorgen information, utbildning och stödmaterial som rör psykisk ohälsa och suicidprevention hos äldre.

Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för tillstånd med olika svårighetsgrad och varaktighet. Hit hör både psykiska besvär och psykiatriska tillstånd. Psykisk ohälsa bland äldre är vanligt förekommande. Några vanliga faktorer som leder till psykisk ohälsa är

  • fysiska hälsoproblem
  • försämrad funktionsförmåga
  • förlust av närstående
  • försvagat socialt nätverk.

Visar sig ofta som fysiska besvär

Hos äldre visar sig psykisk ohälsa ofta som fysiska besvär. Psykisk ohälsa kan därför vara svårt att upptäcka. Det finns ett samband mellan social isolering och depressiva symptom hos äldre. Även känslan av ensamhet kan påverka äldres psykiska hälsa negativt genom att antingen vara en orsak till ohälsa eller en konsekvens av ohälsa.

Suicidprevention

Varje år tar cirka 150 personer i Stockholms stad sitt liv. Suicid, också kallat självmord, är ett folkhälsoproblem. Suicidhandlingar förekommer i alla samhällsgrupper och det finns inga metoder som med tillräcklig hög säkerhet kan säga vem som kommer att begå suicid. Riskfaktorer för suicid bland äldre är bland annat

  • sjukdom
  • depression
  • ångest
  • sömnbesvär
  • social isolering
  • ensamhet.

Utförare ska ha kunskap, rutiner och arbetssätt

Utförare inom äldreomsorgen ska arbeta för att motverka och förebygga psykisk ohälsa samt risk för suicid.

Personal ska ha kunskap om psykisk ohälsa och suicid hos äldre samt kompetens för att ge den enskilde stöd och hjälp. Utföraren ska ha rutin och arbetssätt för att upptäcka personer med psykisk ohälsa samt rutin för hur personalen ska agera om det finns en oro/misstanke för suicid.

Kostnadsfria digitala utbildningar

Stockholms stad har tagit fram en handlingsplan för suicidprevention inom äldreomsorgen. Du kan också se en film om handlingsplanen för mer information om hur utförare kan arbeta med suicidprevention.

Handlingsplan för suicidprevention inom äldreomsorgen 2021–2025 (pdf)

Mer stödmaterial

Webbplatsen Kunskapsguiden

Förebygga psykisk ohälsa bland äldre (pdf)

RESPI – rekommendationer för suicidpreventiva insatser

Uppdaterad