Stöd till anhöriga

Här hittar utförare inom äldreomsorgen information och stödmaterial som rör stöd till anhöriga.

Anhöriga står för en stor del av det stöd och hjälp som ges till de enskilda. Många kan uppleva att det känns meningsfullt att hjälpa sin närstående. Samtidigt kan det vara påfrestande både fysiskt och psykiskt.

Det ansvar som anhöriga tar för sina närstående ska alltid vara frivilligt. Enligt socialtjänstlagen ska anhöriga erbjudas stöd som kan underlätta för de som av fri vilja hjälper, vårdar eller stödjer en närstående.

Anhörig – den som ger omsorg, stöd eller vård.
Närstående – den som tar emot omsorg, stöd eller vård.

Vem är anhörig?

Den som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående är anhörig. Ofta är anhörig en maka, make eller sambo men det kan också vara ett barn eller någon annan i den nära kretsen runt den närstående, exempelvis en vän eller granne. Det är personen själv som avgör om den ser sig som anhörig.

Anhöriga enligt 5 kap 10§ socialtjänstlagen är anhöriga till personer som

  • är äldre
  • har fysisk eller psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning
  • har ett missbruk eller beroende.

I Stockholms stads program för stöd till anhöriga är även följande målgrupper anhöriga inkluderade:

  • anhöriga till personer med koppling till våldsbejakande extremism
  • anhöriga till personer med kriminell livsstil
  • anhöriga till personer som drabbats av skjutningar och dödligt våld
  • barn (0–17 år) som anhöriga.

Utförare ska ha ett anhörigperspektiv

Alla anställda inom socialtjänsten i Stockholms stad ska ha ett anhörigperspektiv. Ett anhörigperspektiv innebär att personer som är viktiga för den enskilde, synliggörs och när det är möjligt erbjuds möjlighet att vara delaktiga i vården och omsorgen. Det är viktigt att den enskilde lämnar sitt samtycke för det. Att ha ett anhörigperspektiv innebär vidare att lyssna på anhöriga, att förstå deras situation och behov samt ta tillvara på deras kunskaper och erfarenheter. Anhörigperspektivet handlar också om att uppmärksamma den anhöriges eget behov av stöd.

Utförare inom hemtjänst samt vård- och omsorgsboende ska erbjuda möjlighet till att kontaktman regelbundet kontaktar anhöriga även om inga särskilda händelser har inträffat, det under förutsättning att den enskilde lämnat samtycke till det. Utförare ska även erbjuda möjlighet för anhöriga att delta på anhörigträffar eller anhörigråd.

Stockholms stads stöd till anhöriga

Stöd till anhöriga erbjuds inom alla stadsdelsförvaltningar. Exempel på stöd är information och vägledning, anhöriggrupper och träffpunkter samt behovsprövade insatser.

Stockholms stads program för stöd till anhöriga (pdf)

Stöd till anhöriga – Vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen, Socialstyrelsens webbplats (pdf)

Uppdaterad