Våld i nära relationer

Här hittar utförare inom äldreomsorgen information, utbildningar och stödmaterial som rör våld i äldres nära relationer.

Våld i nära relationer är ett stort samhälls- och jämställdhetsproblem som förekommer i alla samhällsgrupper oavsett klass, ålder, sexualitet, etnicitet och funktionsförmåga.

Våld i en nära relation kan ta sig uttryck i form av psykiskt, fysiskt, sexuellt, försummelse, materiellt och ekonomiskt våld. Hög ålder medför ofta ett ökat beroende av omgivningen, vilket i sin tur utgör en riskfaktor att utsättas för våld. Att förändra beteendet hos våldsutövare är viktigt för att förebygga våld i nära relationer.

Var uppmärksam på hot och våld

Utförare inom äldreomsorgen ska vara uppmärksamma på om den enskilde kan vara utsatt för eller utsätta andra för hot, våld och eller försummelse.

Personalen ska ha kunskap om bemötande och förhållningssätt för dessa situationer samt kännedom om vilket stöd och skydd som finns. Utföraren ska ha en skriftlig rutin för att uppmärksamma hot, våld och/eller försummelse i nära relationer.

Stöd till den enskilde

Utföraren ska också vid behov stödja den enskilde att ta nödvändiga kontakter för att få stöd och hjälp samt vid behov stödja den enskilde i kontakt med polis.

Du hittar information om vilket stöd den enskilde kan få från Stockholms stad, samt kontaktuppgifter till verksamheter som arbetar mot våld i nära relationer på webbplatsen Socialt och ekonomiskt stöd.

Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021–2025 (pdf)

Uppdaterad