Så förebygger vi och förhindrar smitta i våra verksamheter

Att förebygga och förhindra smitta är en viktig del av vård och omsorgens arbete för att bidra till en god kvalitet.

Här hittar du information och utbildningsmaterial som kan vara ett stöd i verksamheter inom vård och omsorg kan bedriva smittförebyggande arbete.

Region Stockholms vägledning för åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner

Region Stockholm har tagit fram en vägledning för åtgärder mot spridning av virusorsakade luftvägsinfektioner inom kommunal vård och omsorg.

Vägledningen ersätter tidigare riktlinje för covid-19 inom kommunal vård och omsorg.

Region Stockholms vägledning för åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner inom kommunal vård och omsorg (pdf)

Luftvägsinfektioner i slutenvård och särskilda boenden – vårdhygieniskt arbetssätt (pdf)

Skyddsutrustning

Gör lokala riskbedömningar

Varje verksamhet ansvarar för att göra en egen riskbedömning och kan utefter denna anpassa användandet av source control.

Mer information om de olika nivåerna av source control

På webbplatsen Vårdgivarguiden beskriver Region Stockholms olika nivåer av source control inom vård och omsorg.

Source control inom vård och omsorg (pdf)

Instruktionsfilmer om basala hygienrutiner och skyddsutrustning

På webbplatsen Leverantör och utförare finns informationsmaterial om basala hygienrutiner och skyddsutrustning på svenska, engelska och arabiska.

Säkra besök

Region Stockholm uppmanar till fortsatt försiktighet vid besök på särskilda boenden. Det innebär att rekommendationen om säkra besök kvarstår.

För att besökare ska få vägledning och rätt information är det viktigt att alla medarbetare har kunskap om vilka rutiner som gäller vid säkra besök.

För boende eller besökare/medföljande finns ingen allmän rekommendation om source control.

Övergripande information från myndigheter

Här hittar du samlad övergripande information för att förebygga smittspridning från Region Stockholm och myndigheter.

Meddelandeblad om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt äldre- och funktionshinderomsorgen, Socialstyrelsens webbplats (pdf)

Frågor och svar om hygienrutiner, arbetskläder och föreskrifterna om basal hygien

Minska risken för att smitta kommer in och sprids på äldreboenden, Socialstyrelsens webbplats (pdf)

Åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg, Folkhälsomyndighetens webbplats (pdf)

Webbutbildningar och information om smitta

Vi har samlat webbutbildningar och information som kan användas i introduktion av ny personal inom äldreomsorgen eller för att förstärka kompetensen kring till exempel hygienrutiner och skyddsutrustning.

Uppdaterad