Coronaviruset: Äldreomsorg

Här samlar vi stadens information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 för dig som är privat utförare av äldreomsorg i Stockholms stad. Denna sida uppdateras löpande.

Övergripande information kring corona

Skyddsutrustning

Nya rekommendationer kring munskydd

Folkhälsomyndigheten har ändrat sina rekommendationer angående användningen av munskydd. Nu gäller att visir alltid ska kombineras med munskydd vid vård och omsorg om personer som har misstänkt eller bekräftad covid-19. Stockholms stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg

Beställa skyddsutrustning

Stockholms stad har en särskild funktion för att köpa in och distribuera skyddsmaterial till stadens omsorgsverksamheter, både kommunala och fristående. Du beställer genom att fylla i ett formulär. 

Instruktionsfilmer om skyddsutrustning

För att minska risken för spridning av smitta är det viktigt att alla medarbetare inom äldreomsorgen följer rutinerna för hygien och skyddsutrustning. Informationsmaterialet finns även textade till engelska och arabiska. 

Beredskapsplaner och rutiner mot smittspridning

Beredskapsplaner

Äldreförvaltningen och stadens MAS:ar har tagit fram beredskapsplaner vid misstänkt eller bekräftat fall av covid-19 i särskilda boenden och hemtjänst. Version 6 av beredskapsplanen för särskilt boende publicerades 25 juni. På samma sida har vi samlat viktig information för legitimerad personal inom äldreomsorgen.

Smittspårning på särskilt boende för äldre

Region Stockholm har rutiner för provtagning av symtomfri personal och patienter vid smittspårning samt vid nyinflyttning.

Smittspårning för covid-19 på särskilt boende för äldre, Vårdgivarguidens webbplats

Korttidsboende för personer med covid-19

För att minska risken för smittspridning till vård- och omsorgsboenden har staden öppnat särskilda korttidsboenden för personer med covid-19. Personer med konstaterad covid-19 som behöver flytta in på särskilt boende eller behöver plats på korttidsboende erbjuds plats på något av dessa korttidsboenden. Även personer med covid-19 i kombination med särskilt riskbeteende kan erbjudas plats vid de särskilda korttidsboendena. Det gäller även om personen sedan tidigare bor permanent på ett vård- och omsorgsboende. Beslutet har förlängts till 30 september.

Anvisningar och rutiner vid tillfällig flytt från vård- och omsorgsboende till korttidsenhet för covid-19

Kunskapsstöd om arbetssätt vid demenssjukdom

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd kring arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom i särskilt boende. Dokumentet innehåller praktiska förslag om arbetssätt och riktar sig till personal och arbetsledning.

Förstärkningsteam inom hemtjänst

Alla äldre med konstaterad eller misstänkt covid-19 och som behöver hemtjänst ska erbjudas hjälp av förstärkningsteam. Beslutet har förlängts till 30 september. Teamen ska bestå av personal som enbart ger insatser till de som är misstänkt eller konstaterat smittade. All personal har erbjudits extra utbildning men den insatsen är nu avslutad.

Mer information om förstärkningsteam i hemtjänsten (pdf, 20 kB, nytt fönster)

Frågor och svar om förstärkningsteam (pdf, 96 kB, nytt fönster)

Förtydligande om förstärkningsteam 11 maj (pdf, 2,47 MB, nytt fönster)

Smittförebyggande åtgärder och visir

Staden har tagit fram information som förtydligar vilka smittförebyggande åtgärder som stadens verksamheter ska vidta med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Där finns också en rutin för användningen av visir i omvårdnaden av friska. Tanken är att minimera risken för att symtomfri personal smittar den enskilde.

Smittförebyggande åtgärder hemtjänst och boendestöd (pdf, 136 kB)

Smittförebyggande åtgärder särskilt boende och dagverksamhet (pdf, 136 kB)

Personalfrågor

Provtagning för personal

Alla medarbetare inom äldreomsorgen som är hemma sjuka erbjuds provtagning för covid-19. Provtagningen sker genom egenprovtagning antingen i hemmet eller vid en drive-in-station. Ansvarig chef som registrerar begäran om provtagning för medarbetare.

Informationsblad till medarbetare om provtagning, Vårdgivarguidens webbplats

Webbutbildningar om covid-19 och smitta

Gratis parkering för vårdpersonal

Ansvariga chefer inom hemtjänst, äldreboende och socialjour kan ansöka om en särskild dispens för sina anställda. Dispensen gör det möjligt att parkera på parkeringsplatser på gatumark och gator med parkeringsförbud utan att betala avgift. För att få en dispens ska ansvarig chef på respektive verksamhet kontakta trafikkontoret.

Kontakt med anhöriga

Besöksförbud på särskilt boende

Sedan den 1 april råder nationellt besöksförbud inomhus på alla äldreboenden. Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten. Socialstyrelsen har tagit fram allmänna råd om hur besöksförbudet ska tillämpas.

Allmänna råd, Socialstyrelsen (pdf, nytt fönster)

Besök utomhus

Besöksförbudet utgör inte något förbud för den boende att gå ut. Verksamheten ska säkerställa att besök utomhus görs på ett säkert sätt för boende som inte har misstänkt eller bekräftad covid-19.

Rutin för besök utomhus särskilt boende (pdf, 21 kB, nytt fönster)

Rutiner för personer med antikroppar som tillfälligt vistas utanför särskilt boende för äldre

Enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kan personer som är över 70 år eller tillhör riskgrupp, men har ett positivt antikroppstest, i större utsträckning umgås med närstående. Besöksförbud gäller dock fortfarande på särskilda boenden. Äldreförvaltningen har tillsammans med MAS:ar tagit fram rutiner för personer med påvisade antikroppar som tillfälligt vistas utanför särskilt boende för äldre under covid-19.

Rutiner för personer med påvisade antikroppar som tillfälligt vistas utanför särskilt boende för äldre under covid-19 (pdf, 16 kB, nytt fönster)

Övrigt

Mobil nödvändig tandvård

För att minska smittspridningen till en skör patientgrupp stoppades den mobila nödvändiga tandvården för särskilt boende/eget boende och LSS i mitten av mars 2020. Denna sköra patientgrupps tandhälsa och allmänna hälsa riskerar att kraftigt försämras ju längre pandemin pågår. Därför har ett nytt regelverk har tagits fram till stöd för den försiktiga öppning av den mobila tandvården som startas i början av juli. 

Styrande regelverk för mobil tandvård och uppsökande verksamhet under pågående smittspridning av covid-19 (pdf 160kB, nytt fönster)

Värmebölja och covid-19

Region Stockholm har tagit fram vårdhygieniska råd vid användning av portabelt kylaggregat vid vård av patienter med covid-19.

Nutrition vid covid-19

Personer som drabbas av covid-19 löper stor risk att utveckla undernäring. Viruset covid-19 kan ge olika symtom som påverkar aptiten samt förmågan att äta och dricka. 

Information om nutrition vid covid-19

Centraliserad förmedling av korttidsplatser

Staden har tillfälligt centraliserat förmedlingen av korttidsplatser i syfte att minska smittspridning. Beslutet har förlängts till 30 september. Handläggningsenheten vid Stockholms Trygghetsjour ansvarar för samordningen av lediga platser på korttidsboende. Utföraren meddelar köhanteringen via mejl när det finns en plats på ett korttidsboende att förmedla. Biståndshandläggaren skickar en förfrågan till köhanteringen via mejl när en plats på korttidsboende önskas.

Mer information om rutiner för köhantering korttidsboende (pdf 83 kB, nytt fönster)

Prioriteringar hemtjänst

Vid behov kan hemtjänstutförare behöva göra prioriteringar bland insatserna. Prioriterade insatser är

  • omvårdnadsinsatser
  • inköp av mat och mediciner
  • enklare matlagning byts mot matlådor/matleverans.

Icke prioriterade insatser är till exempel städning, andra inköp och promenader.

Delegeringar

Regionen ansvarar för hälso- och sjukvård i hemmet. Hemtjänstutförarens personal får utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter om dessa är delegerade från hälso- och sjukvårdspersonal. För att använda befintliga resurser effektivt ser staden gärna att hemtjänstutförare tar delegeringar.

Akuta insatser hemtjänst

Stockholms stads krisledningsnämnd har beslutat att även privata hemtjänstutförare ska hantera akuta insatser vid behov. Det innebär att nuvarande skrivning i kontraktet om att inom tre dagar bekräfta och påbörja uppdrag inte gäller. Kunder som omfattas av akuta insatser ska sedan välja utförare när det är praktiskt genomförbart.

Den privata hemtjänstutförare som inte har möjlighet att ta emot fler kunder ska i förväg lägga ett kapacitetstak. Vid frågor, kontakta Christina Österling eller Anita Cronholm.

Flytt mellan vård- och omsorgsboenden

Staden har pausat möjligheten att flytta från ett vård- och omsorgsboende till ett annat. I det här läget behöver staden minska risken för smittspridning. Möjligheten att flytta mellan boenden utifrån kösystemet kommer att öppna igen när coronaperioden är över.

Informationsmaterial

Uppdaterad