Så minskar vi spridningen av covid-19 och andra virussjukdomar

Här samlar vi stadens information om coronaviruset och covid-19. Under framförallt vintern är flera andra virus som kan orsaka allvarlig sjukdom hos äldre och sköra personer i omlopp, bland annat olika influensavirus och Norovirus som orsakar vinterkräksjuka.

Övergripande information om pandemin

Region Stockholms riktlinjer för covid-19

Regionen har samlat rekommendationer för att förebygga smittspridning, rutiner för smittspårning, vårdrutiner och smittskyddsrutiner i en Riktlinje för covid-19 som gäller för särskilda boenden, hemtjänst och dagverksamhet.

Viktiga principer för det fortsatta smittskyddsarbetet:

  • Personal och omsorgstagare ska stanna hemma vid allra minsta symtom på covid-19, influensa och vinterkräksjuka.
  • Fortsätt tillämpa basala hygienrutiner samt användande av source control och skyddsutrustning. Detta gäller även dig som är vaccinerad eller har haft covid-19.
  • Alla, inklusive personal och omsorgstagare, håller minst 2 meter avstånd till varandra där det är möjligt.
  • Frikostig provtagning även vid lindriga symtom av covid-19.
  • Smittspårning i samband med att någon testats positivt för covid-19.
  • Vaccinera dig mot covid-19. Vaccinen skyddar mot allvarlig sjukdom och död och minskar smittspridningen.

Observera att ovanstående principer gäller för alla, det vill säga även för vaccinerade och de som haft covid-19.

Riktlinje för covid-19 inom kommunal vård och omsorg, Vårdgivarguidens webbplats

Provtagning för covid-19 vid inflyttning på särskilt boende upphör

Provtagning för covid-19 vid inflyttning på särskilt boende rekommenderas inte från och med den 2 februari 2023. Det gäller när omsorgstagare inte har några symtom och flyttar in på ett särskilt boende eller kommer åter efter ett vårdtillfälle. 

Provtagning (PCR) av omsorgstagare på särskilda boenden med symtom på covid-19 rekommenderas fortsätta som tidigare.

Kohortvård

Inom Stockholms stad har vård av boende/brukare med misstänkt eller bekräftat covid-19 benämns kohortvård. I regionens riktlinje används istället benämningen avdelad personal. Det är ingen motsättning i detta utan betydelsen av kohortvård och avdelad personal är densamma:

Kohortvård innebär att en eller flera insjuknade och exponerade patienter vårdas av särskilt avdelad personal och avskilt från andra patienter. Övrig personal arbetar med friska. Kohortvård kan utföras i olika steg utifrån sjukdomsbild och behov, symtomfria som exponerats för smitta, patienter med lindriga symtom och så vidare. För att uppnå full effekt ska kohortvård utföras dygnet runt.

Lättare att göra rätt – riktlinjer vid covid-19 i tabellform

Region Stockholm har tagit fram sammanfattande tabeller för smittspårning, provtagning och särskilda åtgärder på särskilda boenden och i hemtjänsten.

Sammanfattande tabell särskilda boenden, Vårdgivarguidens webbplats

Sammanfattande tabell hemtjänst, Vårdgivarguidens webbplats

Organisation och bemanning för att minska risken för smittspridning

Organisera så att fysiskt avstånd, så långt som möjligt, kan upprätthållas mellan alla personer som vistas i verksamhetens lokaler. Säkerställ att vård- och omsorgstagare med misstänkt eller bekräftad covid-19 inte vistas med andra.

Verksamheten behöver se över hur personalen och lokalerna organiseras för att förebygga smittspridning, exempelvis att personalen inte arbetar på flera avdelningar under samma arbetspass.

Skyddsutrustning

Användning av skyddsutrustning

Vårdpersonal och studenter rekommenderas att använda kirurgiskt munskydd IIR kontinuerligt under hela arbetspasset i alla utrymmen där patienter/omsorgstagare vistas.

Finns risk för stänk vid patientnära arbete ska även heltäckande visir användas tillsammans med kirurgiskt munskydd IIR.

Vid smittspridning på en enhet rekommenderas att heltäckande visir bärs tillsammans med kirurgiskt munskydd IIR i alla lokaler där patienter/omsorgstagare vistas, samt i alla personalutrymmen.

Source control innebär att du som bär det skyddar personer i din omgivning mot covid-19 vid en eventuell asymtomatisk infektion.

Covid-19 - Source control och personlig skyddsutrustning för personal inom vård och omsorg, Vårdgivarguidens webbplats

Även patienter, medföljande och besökare rekommenderas använda kirurgiskt munskydd IIR. Som vårdgivare behöver du därför informera om och tillhandahålla munskydd.

Rekommendationer för att förebygga smitta mellan anställda, Vårdgivarguidens webbplats

Situationer där andningsskydd rekommenderas

Vid arbete i någons hem, där personer har misstänkt eller bekräftad covid-19, ska andningsskydd och visir användas. Rekommendationen gäller även särskilda boenden. Endast andningsskydd utan ventil (FFP2) uppfyller de krav myndigheterna anger för source control.

Instruktioner skyddsutrustning vid misstänkt eller bekräftad covid-19, Vårdgivarguidens webbplats

Instruktionsfilmer om basala hygienrutiner och skyddsutrustning

Informationsmaterialet finns även på engelska och arabiska.

Säkra besök – rutiner och skyddsutrustning

Region Stockholm uppmanar till fortsatt försiktighet vid besök på särskilda boenden. Det innebär att rekommendationen om säkra besök kvarstår. Besökare rekommenderas använda kirurgiskt munskydd IIR. Som vårdgivare behöver du därför informera om och tillhandahålla munskydd.

För att besökare ska få vägledning och rätt information är det viktigt att alla medarbetare har kunskap om vilka rutiner som gäller vid säkra besök.

Besöksrutiner behöver vara utformade för att förebygga smittspridning, det kan till exempel ske genom att underlätta möjligheterna att hålla avstånd.

Här finns informationsmaterial och stöd till verksamheterna i arbetet med att möjliggöra säkra besök. Regionens smittskyddsläkare rekommenderar att besökare använder kirurgiska munskydd IIR. Vi uppmanar besökare att själva ta med munskydd, men verksamheten ska kunna tillhandahålla munskydd om det behövs.

Checklista säkra besök 2021-12-14 (pdf)

Anslag säkra besök (doc)

Vaccination mot covid-19

Beredskapsplaner och rutiner mot smittspridning

Beredskapsplaner

Beredskapsplanen för särskilt boende och hemtjänst är nu ersatt av regionens Riktlinje för covid-19 inom kommunal vård och omsorg.

Riktlinje för covid-19 inom kommunal vård och omsorg, Vårdgivarguidens webbplats

Handlingsplan för att förhindra smittspridning

För stadens egna särskilda boenden finns en handlingsplan som innehåller förslag på åtgärder för att förhindra smittspridning. Den ska vara ett stöd för chefer, MAS/MAR och medarbetare för att planera och genomföra åtgärder för att förhindra smittspridning.

Handlingsplan för att förhindra smittspridning vid covid-19 på särskilda boenden (xls)

Samlat stöd kring att hindra smitta

Socialstyrelsen och folkhälsomyndigheten har samlat riktlinjer och stöd som kan vara till hjälp i arbetet med att hindra smitta att komma in och spridas på särskilda boenden.

Hindra smitta att komma in och spridas, Socialstyrelsens webbplats

Kunskapsstöd om arbetssätt vid demenssjukdom

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd kring arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom i särskilt boende. Dokumentet innehåller praktiska förslag om arbetssätt och riktar sig till personal och arbetsledning.

Arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom, Socialstyrelsens webbplats

Information på andra språk

Personalfrågor

Provtagning för personal

Personal inom äldreomsorg ska provtas vid symtom. I vissa fall ska även symtomfri personal provtas. Se tabell under rubriken Lättare att göra rätt – riktlinjer vid covid-19 i tabellform ovan.

Medarbetare inom bland annat äldreomsorgen har sedan tidigare möjlighet att testa sig för covid-19. För den som har möjlighet går det att hämta ett provtagningskit på Södertälje sjukhus samt Karolinska i Solna och Huddinge.

Webbutbildningar om smitta

Uppdaterad