Så minskar vi spridningen av covid-19 och andra virussjukdomar

Här samlar vi stadens information om coronaviruset och covid-19. Under framförallt vintern är flera andra virus som kan orsaka allvarlig sjukdom hos äldre och sköra personer i omlopp, bland annat olika influensavirus och Norovirus som orsakar vinterkräksjuka.

Övergripande information om pandemin

Region Stockholms riktlinjer för covid-19

Regionen har samlat rekommendationer för att förebygga smittspridning, rutiner för smittspårning, vårdrutiner och smittskyddsrutiner i en Riktlinje för covid-19 som gäller för särskilda boenden, hemtjänst och dagverksamhet.

Viktiga principer för det fortsatta smittskyddsarbetet:

  • Personal och omsorgstagare ska stanna hemma vid allra minsta symtom på covid-19, influensa och vinterkräksjuka.
  • Fortsätt tillämpa basala hygienrutiner samt användande av source control och skyddsutrustning i samband med bekräftad eller misstänkt smitta. Detta gäller även dig som är vaccinerad eller har haft covid-19.
  • Provtagning även vid lindriga symtom av covid-19.
  • Vaccinera dig mot covid-19. Vaccinen skyddar mot allvarlig sjukdom och död och minskar smittspridningen.

Observera att ovanstående principer gäller för alla, det vill säga även för vaccinerade och de som haft covid-19.

Riktlinje för covid-19 inom kommunal vård och omsorg, Vårdgivarguidens webbplats

Kohortvård

Inom Stockholms stad har vård av boende/brukare med misstänkt eller bekräftat covid-19 benämns kohortvård. I regionens riktlinje används istället benämningen avdelad personal. Det är ingen motsättning i detta utan betydelsen av kohortvård och avdelad personal är densamma:

Kohortvård innebär att en eller flera insjuknade och exponerade patienter vårdas av särskilt avdelad personal och avskilt från andra patienter. Övrig personal arbetar med friska. Kohortvård kan utföras i olika steg utifrån sjukdomsbild och behov, symtomfria som exponerats för smitta, patienter med lindriga symtom och så vidare. För att uppnå full effekt ska kohortvård utföras dygnet runt.

Lättare att göra rätt – riktlinjer vid covid-19 i tabellform

Region Stockholm har tagit fram sammanfattande tabeller för smittspårning, provtagning och särskilda åtgärder på särskilda boenden och i hemtjänsten.

Sammanfattande tabell särskilda boenden, Vårdgivarguidens webbplats

Sammanfattande tabell hemtjänst, Vårdgivarguidens webbplats

Skyddsutrustning

Användning av skyddsutrustning

Användning av skyddsutrustning enligt source control gäller i följande situationer och omfattning:

  • Vid bekräftad smitta ska kirurgiskt munskydd IIR användas i patientnära arbete (2 meter), enligt nivå 1. På särskilda boenden med bekräftad smitta gäller detta även vid arbete med boende som är friska.
  • Vid misstänkt smittspridning ska source control användas enligt nivå 2-3. Kontakta Vårdhygien och/eller Smittskydd Stockholm för rådgivning.

Covid-19 - Source control och personlig skyddsutrustning för personal inom vård och omsorg, Vårdgivarguidens webbplats

Gör lokala riskbedömningar

Varje verksamhet kan utifrån egen riskbedömning göra anpassningar i source control.

Instruktionsfilmer om basala hygienrutiner och skyddsutrustning

Informationsmaterialet finns även på engelska och arabiska.

Säkra besök

Region Stockholm uppmanar till fortsatt försiktighet vid besök på särskilda boenden. Det innebär att rekommendationen om säkra besök kvarstår.
För att besökare ska få vägledning och rätt information är det viktigt att alla medarbetare har kunskap om vilka rutiner som gäller vid säkra besök.

Besöksrutiner behöver vara utformade för att förebygga smittspridning, det kan till exempel ske genom att underlätta möjligheterna att tvätta och sprita händerna.

Vaccination mot covid-19

Beredskapsplaner och rutiner mot smittspridning

Beredskapsplaner

Beredskapsplanen för särskilt boende och hemtjänst är nu ersatt av regionens Riktlinje för covid-19 inom kommunal vård och omsorg.

Riktlinje för covid-19 inom kommunal vård och omsorg, Vårdgivarguidens webbplats

Handlingsplan för att förhindra smittspridning

För stadens egna särskilda boenden finns en handlingsplan som innehåller förslag på åtgärder för att förhindra smittspridning. Den ska vara ett stöd för chefer, MAS/MAR och medarbetare för att planera och genomföra åtgärder för att förhindra smittspridning.

Handlingsplan för att förhindra smittspridning vid covid-19 på särskilda boenden (xls)

Webbutbildningar om smitta

Uppdaterad