Coronaviruset: Äldreomsorg

Här samlar vi stadens information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 för dig som är privat utförare av äldreomsorg i Stockholms stad. Denna sida uppdateras löpande.

Övergripande information kring corona

Skyddsutrustning

Rekommendationer kring munskydd

Visir ska kombineras med munskydd vid vård och omsorg om personer som har misstänkt eller bekräftad covid-19. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg

Beställa skyddsutrustning

Stockholms stad har en särskild funktion för att köpa in och distribuera skyddsmaterial till stadens omsorgsverksamheter, både kommunala och fristående. Du beställer genom att fylla i ett formulär. 

Instruktionsfilmer om skyddsutrustning

För att minska risken för spridning av smitta är det viktigt att alla medarbetare inom äldreomsorgen följer rutinerna för hygien och skyddsutrustning. Informationsmaterialet finns även textade till engelska och arabiska. 

Beredskapsplaner och rutiner mot smittspridning

Beredskapsplaner

Äldreförvaltningen och stadens MAS:ar har tagit fram beredskapsplaner vid misstänkt eller bekräftat fall av covid-19 i särskilda boenden och hemtjänst. Version 8 av beredskapsplanen för särskilt boende publicerades 8 oktober. På samma sida har vi samlat viktig information för legitimerad personal inom äldreomsorgen.

Smittspårning på särskilt boende för äldre

Region Stockholm har rutiner för provtagning av symtomfri personal och patienter vid smittspårning samt vid nyinflyttning.

Riktlinje för covid-19 inom Särskilt boende för äldre, Vårdgivarguidens webbplats

Korttidsboende för personer med covid-19

För att minska risken för smittspridning till vård- och omsorgsboenden erbjuder stadensärskilda korttidsboenden för personer med covid-19. Personer med konstaterad covid-19 som behöver flytta in på särskilt boende eller behöver plats på korttidsboende erbjuds plats på något av dessa korttidsboenden. Även personer med covid-19 i kombination med särskilt riskbeteende kan erbjudas plats vid de särskilda korttidsboendena. Det gäller även om personen sedan tidigare bor permanent på ett vård- och omsorgsboende.

Anvisningar och rutiner vid tillfällig flytt från vård- och omsorgsboende till korttidsenhet för covid-19, reviderad 3 sep (pdf, 64 kB, nytt fönster)

Kunskapsstöd om arbetssätt vid demenssjukdom

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd kring arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom i särskilt boende. Dokumentet innehåller praktiska förslag om arbetssätt och riktar sig till personal och arbetsledning.

Förstärkningsteam inom hemtjänst

Alla äldre med konstaterad eller misstänkt covid-19 och som behöver hemtjänst ska erbjudas hjälp av förstärkningsteam. Teamen ska bestå av personal som enbart ger insatser till de som är misstänkt eller konstaterat smittade. 

Mer information om förstärkningsteam i hemtjänsten (pdf, 20 kB, nytt fönster)

Frågor och svar om förstärkningsteam (pdf, 96 kB, nytt fönster)

Förtydligande om förstärkningsteam 11 maj (pdf, 2,47 MB, nytt fönster)

Smittförebyggande åtgärder och visir

Staden har tagit fram information som förtydligar vilka smittförebyggande åtgärder som stadens verksamheter ska vidta med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Där finns också en rutin för användningen av visir i omvårdnaden av friska. Tanken är att minimera risken för att symtomfri personal smittar den enskilde.

Smittförebyggande åtgärder hemtjänst och boendestöd (pdf, 136 kB)

Smittförebyggande åtgärder särskilt boende och dagverksamhet (pdf, 136 kB)

Kontakt med anhöriga

Slopat besöksförbud 1 oktober

Den 1 oktober upphörde besöksförbudet på särskilda boenden för äldre. Boende kan nu ta emot besök som de önskar. Socialstyrelsen har tagit fram en föreskrift som tydliggör verksamhetens ansvar för att besök ska kunna göras på ett säkert sätt. Folkhälsomyndigheten har rekommendationer om hur verksamheterna kan arbeta utifrån föreskriften, och ett faktablad och en affisch riktad till besökare.

Stadens checklista för lokala besöksrutiner på särskilda boenden (pdf, 90 kB)

Stockholms stads anslag om säkra besök (word, 53 kB)

Alla har ett ansvar

Folkhälsomyndigheten har föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Där finns regler och rekommendationer riktade till både kommunala verksamheter och verksamheter i enskild regi. I författningen finns också allmänna råd riktade till privatpersoner om vad man bör göra för att minska risken för smittspridning. Dessa gäller även för de som bor på äldreboende och deras besökare.

Besök utomhus

Verksamheten ska säkerställa att besök utomhus kan göras på ett säkert sätt.

Rutin för besök utomhus särskilt boende (pdf, 21 kB, nytt fönster)

Rutiner för personer med antikroppar som tillfälligt vistas utanför särskilt boende för äldre

Enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kan personer som är över 70 år eller tillhör riskgrupp, men har ett positivt antikroppstest, i större utsträckning umgås med närstående. Äldreförvaltningen har tillsammans med MAS:ar tagit fram rutiner för personer med påvisade antikroppar som tillfälligt vistas utanför särskilt boende för äldre under covid-19.

Rutiner för personer med påvisade antikroppar som tillfälligt vistas utanför särskilt boende för äldre under covid-19 (pdf, 16 kB, nytt fönster)

Personalfrågor

Provtagning för personal

Nu finns en särskild provtagningsrutin för covid-19 för medarbetare i vård och omsorg. Chefer för verksamheter i både offentlig och privat regi kan beställa egenprovtagning för tillsvidareanställda såväl som visstidsanställda/timanställda och studenter som gör praktik. Egenprovtagningen sker i hemmet genom att ett provtagningspaket budas hem till medarbetaren.

Rutin för provtagning av medarbetare, Vårdgivarguidens webbplats

Webbutbildningar om covid-19 och smitta

Gratis parkering för vårdpersonal

Ansvariga chefer inom hemtjänst, äldreboende och socialjour kan ansöka om en särskild dispens för sina anställda. Dispensen gör det möjligt att parkera på parkeringsplatser på gatumark och gator med parkeringsförbud utan att betala avgift. För att få en dispens ska ansvarig chef på respektive verksamhet kontakta trafikkontoret.

Övrigt

Flytt mellan vård- och omsorgsboenden möjligt igen

Från och med tisdag den 25 augusti är det åter möjligt att flytta mellan vård- och omsorgsboenden i Stockholms stads valfrihetssystem. Det är viktigt att flytt och undantag från besöksförbudet kan göras på ett säkert sätt. Därför kommer köhandläggarna att ta kontakt med verksamhetschefer för att planera för när och i vilken takt in- och utflytt kan ske. Inför flytten ska personen provtas för covid-19. Samma rutiner gäller som vid flytt till säbo från slutenvård eller eget boende. Det är ett läkaransvar att ordinera provtagning inför den kommande flytten.

Information om provtagning på säbo, Vårdgivarguidens webbplats

Mer om in- och utflytt i stadens rutin för undantag från besöksförbud (pdf, nytt fönster)

Mobil nödvändig tandvård

För att minska smittspridningen till en skör patientgrupp stoppades den mobila nödvändiga tandvården för särskilt boende/eget boende och LSS i mitten av mars 2020. Denna sköra patientgrupps tandhälsa och allmänna hälsa riskerar att kraftigt försämras ju längre pandemin pågår. Därför har ett nytt regelverk har tagits fram till stöd för den försiktiga öppning av den mobila tandvården som startas i början av juli. 

Styrande regelverk för mobil tandvård och uppsökande verksamhet under pågående smittspridning av covid-19 (pdf 160kB, nytt fönster)

Nutrition vid covid-19

Personer som drabbas av covid-19 löper stor risk att utveckla undernäring. Viruset covid-19 kan ge olika symtom som påverkar aptiten samt förmågan att äta och dricka. 

Information om nutrition vid covid-19

Centraliserad förmedling av korttidsplatser

Staden har tillfälligt centraliserat förmedlingen av korttidsplatser i syfte att minska smittspridning. Beslutet har förlängts till 30 september. Handläggningsenheten vid Stockholms Trygghetsjour ansvarar för samordningen av lediga platser på korttidsboende. Utföraren meddelar köhanteringen via mejl när det finns en plats på ett korttidsboende att förmedla. Biståndshandläggaren skickar en förfrågan till köhanteringen via mejl när en plats på korttidsboende önskas.

Mer information om rutiner för köhantering korttidsboende (pdf 83 kB, nytt fönster)

Informationsmaterial

Uppdaterad