Coronaviruset: Äldreomsorg

Här samlar vi stadens information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 för dig som är privat utförare av äldreomsorg i Stockholms stad. Denna sida uppdateras löpande.

Övergripande information kring corona

Instruktionsfilmer om skyddsutrustning

För att minska risken för spridning av smitta är det viktigt att alla medarbetare inom äldreomsorgen följer rutinerna för hygien och skyddsutrustning. Staden har tagit fram nya instruktionsfilmer om både basala hygienrutiner och om skyddsutrustning. 

Filmer om basala hygiennrutiner och skyddsutrustning

Informationsblad om skyddsutrustning (pdf, 186 kB, nytt fönster)

Beställa skyddsutrustning

Stockholms stad har en särskild funktion för att köpa in och distribuera skyddsmateriell till stadens omsorgsverksamheter, både kommunala och fristående. Du beställer genom att fylla i ett formulär. 

Webbutbildningar om covid-19 och smitta

Utbildning för förstärkningsteam inom hemtjänsten

Staden erbjuder en heldagsutbildning med information om covid-19 och smittspridning och praktiska övningar med skyddsutrustning. Målgrupp för utbildningen:

 • Specialiserad hemtjänstpersonal som ska arbeta i förstärkningsteam som går till personer med misstänkt eller konstaterad smitta.
 • Omvårdnadspersonal som arbetar med personer som har misstänkt eller konstaterad covid-19.

Läs mer om utbildningen och anmäl dig (pdf, 347 kB, nytt fönster)

Aktuellt

Nutrition vid covid-19

Personer som drabbas av covid-19 löper stor risk att utveckla undernäring. Viruset covid-19 kan ge olika symptom som påverkar aptiten samt förmågan att äta och dricka. 

Information om nutrition vid covid-19

Rutiner för besök utomhus i säbo

En viktig del i att kunna upprätthålla skyddet av de som bor på äldreboenden är att hantera risken för ensamhet och känslan av social isolering. Besöksförbudet gäller inomhus i boendets lokaler men utgör inte något förbud för den boende att gå ut. Verksamheten ska säkerställa att besök utomhus görs på ett säkert sätt för boende som inte har misstänkt eller bekräftad covid-19. Nu finns rutiner från staden kring hur besök ska gå till.

Rutin för besök utomhus särskilt boende (pdf, 21 kB, nytt fönster)

Provtagning för personal

Alla medarbetare inom äldreomsorgen som är hemma sjuka erbjuds provtagning för covid-19. Provtagningen sker genom egenprovtagning antingen i hemmet eller vid en drive-in-station. Det är ansvarig chef som registrerar begäran om provtagning för medarbetare.

Mer information om provtagning på Vårdgivarguiden

Smittförebyggande åtgärder och visir

Folkhälsomyndigheten kommit med nya rekommendationer kring användning av visir och munskydd. Med anledning av det har staden tagit fram information som förtydligar vilka smittförebyggande åtgärder som stadens verksamheter ska vidta. Där finns också en rutin för användningen av visir eller munskydd även i omvårdnaden av friska. Tanken är att minimera risken för att symtomfri personal smittar den enskilde.

Smittförebyggande åtgärder hemtjänst och boendestöd (pdf, 136 kB nytt fönster)

Smittförebyggande åtgärder särskilt boende och dagverksamhet (pdf, 136 kB, nytt fönster)

Korttidsboende för personer med covid-19

För att minska risken för smittspridning till vård- och omsorgsboenden ska fler personer erbjudas korttidsboende. Krisledningsnämnden har beslutat att:

 • Ansökningar om särskilt boende behandlas som vanligt. Personer med konstaterad covid-19 anmodas samtidigt ansöka om korttidsboende eftersom insatsen särskilt boende för närvarande inte kan verkställas till smittad person.
 • Personer med covid-19 i kombination med särskilt riskbeteende, kan erbjudas plats vid särskilda korttidsboenden för personer med konstaterad Covid-19. Detta gäller även för personer med covid-19 och riskbeteende som sedan tidigare bor permanent på ett vård- och omsorgsboende.

Anvisningar och rutiner för flytt från vob till korttidsenhet för covid-19

Förstärkningsteam inom hemtjänst

Krisledningsnämnden har beslutat att från 27 april ska alla äldre i Stockholms stad med konstaterad eller misstänkt Covid-19 erbjudas hjälp av förstärkningsteam.

 • Teamen ska bestå av avdelad personal som enbart ger insatser till de som är misstänkt eller konstaterat smittade.
 • Förstärkningsteamen får ersättning för utförd tid, även om tiden överstiger bevakningsgräns.
 • I de fall en privat hemtjänstutförare inte har ett förstärkningsteam erbjuds den äldre förstärkningsteam från kommunal hemtjänstutförare. Ersättning utgår till den privata hemtjänstutföraren med 60 procent för ordinarie beställd tid.

Mer information om förstärkningsteam i hemtjänsten (pdf, 20 kB, nytt fönster)

Frågor och svar om förstärkningsteam (pdf, 96 kB, nytt fönster)

Förtydligande om förstärkningsteam 11 maj (pdf, 2,47 MB, nytt fönster)

Kunskapsstöd om arbetssätt vid demenssjukdom

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd kring arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom i särskilt boende. Dokumentet innehåller praktiska förslag om arbetssätt och riktar sig till personal och arbetsledning.

Kunskapsstöd om arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom

Centraliserad förmedling av korttidsplatser

Staden har tillfälligt centraliserat förmedlingen av korttidsplatser i syfte att minska smittspridning. Ändringen gäller från 22 april.

 • Handläggningsenheten vid Stockholms Trygghetsjour ansvarar för samordningen av lediga platser på korttidsboende.
 • Utföraren meddelar köhanteringen via mail när det finns en plats på ett korttidsboende att förmedla.
 • Biståndshandläggaren skickar en förfrågan till köhanteringen via mail när en plats på korttidsboende önskas.

Mer information om rutiner för köhantering korttidsboende (pdf 83 kB, nytt fönster)

Det är viktigt att information angående covid-19 (både platser för och behov av) kommer till Stockholms trygghetsjour så att personer med covid-19 får avsedda korttidsplatser och att personer som inte bedöms vara smittade får platser där det inte finns smitta.

Akuttandvård inom hemtjänsten

Nu ska Folktandvårdens mobila team för covid-19-patienter ge akuttandvård även till personer i egen bostad och personer i LSS-boende. Sedan tidigare har Folktandvården ett uppdrag att ge akuttandvård till personer i särskilt boende. 

Mer information om akuttandvård

Beredskapsplan för hemtjänst covid-19

Nu finns en beredskapsplan som förtydligar rutinerna inom hemtjänsten vid misstanke om eller bekräftade fall av covid-19 i ordinärt boende. Sedan tidigare finns en beredskapsplan för hälso- och sjukvården inom särskilt boende.

Beredskapsplaner vid misstanke om eller bekräftad covid-19

Gratis parkering för vårdpersonal

Från och med den 9 april kan ansvariga chefer inom hemtjänst, äldreboende och socialjour ansöka om en särskild dispens för sina anställda. Dispensen gör det möjligt att parkera på parkeringsplatser på gatumark och gator med parkeringsförbud utan att betala avgift. För att få en dispens ska ansvarig chef på respektive vårdinrättning kontakta trafikkontoret.

Besöksförbud på särskilt boende

Uppdaterat: Socialstyrelsen har tagit fram allmäna råd om hur besöksförbudet ska tillämpas. Information hos Socialstyrelsen
Från och med onsdag 1 april råder nationellt besöksförbud på alla äldreboenden. Inga besök på vård- och omsorgsboenden och servicehus får göras av utomstående eller anhöriga. Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten. 

Akuta insatser hemtjänst

Stockholms stads krisledningsnämnd har beslutat att även privata hemtjänstutförare ska hantera akuta insatser vid behov. Det innebär att nuvarande skrivning i kontraktet om att inom tre dagar bekräfta och påbörja uppdrag inte gäller. Kunder som omfattas av akuta insatser ska sedan välja utförare när det är praktiskt genomförbart.

Biståndshandläggare kommer vid ett nytt akut ärende i första hand att kontakta hemtjänst i egen regi men om de inte har möjlighet att ta emot tas kontakt med privat hemtjänstutförare enligt närhetsprincipen. Den privata hemtjänstutförare som inte har möjlighet att ta emot fler kunder ska i förväg lägga ett kapacitetstak. Vid frågor, kontakta Christina Österling eller Anita Cronholm.

Flytt mellan vård- och omsorgsboenden

Krisledningsnämnden har fattat beslut om att pausa möjligheten att flytta från ett vård- och omsorgsboende till ett annat. I det här läget behöver staden minska risken för smittspridning samt hushålla med personalresurser. Möjligheten att flytta mellan boenden utifrån kösystemet kommer att öppna igen när coronaperioden är över.

Utskrivningar från slutenvården

Det är viktigt att äldreomsorgen snabbt kan ta emot kunder. Det är inte säkert att ni hinner få information i förväg från slutenvården rörande eventuell coronasmitta. Därför bör ni betrakta alla kunder som skrivs ut från slutenvården som smittade tills annat påvisas och vidta åtgärder utifrån det.

Prioriteringar hemtjänst

Vid behov kan hemtjänstutförare behöva göra prioriteringar bland insatserna. Prioriterade insatser är

 • omvårdnadsinsatser
 • inköp av mat och mediciner
 • enklare matlagning byts mot matlådor/matleverans.

Icke prioriterade insatser är till exempel städning, andra inköp och promenader.

Delegeringar

Regionen ansvarar för hälso- och sjukvård i hemmet. Hemtjänstutförarens personal får utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter om dessa är delegerade från hälso- och sjukvårdspersonal. För att använda befintliga resurser effektivt ser staden gärna att hemtjänstutförare tar delegeringar.

Stängda mötesplatser

Alla äldreomsorgens öppna verksamheter, aktivitetscenter, öppna träffpunkter, seniorgym och mötesplatser, håller stängt tills vidare.

Öppna biståndsbedömda dagverksamheter

De biståndsbedömda dagverksamheterna ska i dagsläget hålla öppet.

VFU

När det gäller VFU är stadens bedömning att verksamheterna ska fortsätta ta emot studenter så länge Folkhälsomyndigheten inte meddelar annat.

Informationsmaterial

Anslag besöksförbud vård- och omsorgsboenden (docx, 36 kB)

Hälso- och sjukvård inom äldreomsorgen

Äldreförvaltningen och stadens MAS:ar har tagit fram en beredskapsplan vid misstanke om eller vid bekräftat fall av covid-19 i särskilda boenden för äldre. Det finns även en beredskapsplan för hemtjänsten. På samma sida har vi samlat viktig information för sjuksköterskor inom äldreomsorgen.

 

Uppdaterad