Coronaviruset: Äldreomsorg

Här samlar vi stadens information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 för dig som är privat utförare av äldreomsorg i Stockholms stad. Sidan uppdateras löpande.

Övergripande information om pandemin

Stadens arbete med coronakrisen
Samlad information från Region Stockholm, Vårgivarguiden

Region Stockholms riktlinjer för covid-19

Regionen har samlat rekommendationer för att förebygga smittspridning, rutiner för smittspårning, vårdrutiner och smittskyddsrutiner i en Riktlinje för covid-19 som gäller för särskilda boenden, hemtjänst och dagverksamhet.

Riktlinjen ersätter de tidigare separata dokumenten.

Skyddsutrustning

Användning av skyddsutrustning

Riktlinjerna från september 2021 påverkar inte rekommendationerna om skyddsutrustning och source control. Personal ska bära vätskeresistent kirurgiskt munskydd IIR:

  • i alla utrymmen där patienter vistas
  • i personalutrymmen när två meters avstånd till andra inte kan upprätthållas.

Vid misstänkt eller konstaterad smittspridning på enheten ska munskydd och visir användas kontinuerligt i alla utrymmen.

Rekommendation skyddsutrustning och source control, Vårdgivarguiden
Rekommendationer för att förebygga smitta mellan anställda, Vårdgivarguiden

Situationer där andningsskydd rekommenderas

Vid arbete i någons hem, där personer har misstänkt eller bekräftad covid-19, ska andningsskydd och visir användas. Rekommendationen gäller även säbo. Endast andningsskydd utan ventil (FFP2) uppfyller de krav myndigheterna anger för source control.

Instruktioner skyddsutrustning vid misstänkt eller bekräftad covid-19, Vårdgivarguiden
Rekommendation om andningsskydd, Arbetsmiljöverkets webbplats

Beställa skyddsutrustning

Stockholms stad har en särskild funktion för att köpa in och distribuera skyddsmaterial. Du beställer genom att fylla i ett formulär. 

Beställning och distribution av skyddsmaterial

Instruktionsfilmer om basala hygienrutiner och skyddsutrustning

Informationsmaterialet finns även på engelska och arabiska.

Instruktionsfilmer och informationsblad om basala hygiennrutiner och skyddsutrustning

Beredskapsplaner och rutiner mot smittspridning

Beredskapsplaner

Äldreförvaltningen och stadens MAS:ar har tagit fram beredskapsplaner vid misstänkt eller bekräftat fall av covid-19 i särskilda boenden och hemtjänst. 

Handlingsplan för att förhindra smittspridning

För stadens egna särskilda boenden finns en handlingsplan som innehåller förslag på åtgärder för att förhindra smittspridning. Den ska vara ett stöd för chefer, MAS/MAR och medarbetare för att planera och genomföra åtgärder för att förhindra smittspridning.

Handlingsplan för att förhindra smittspridning vid covid-19 på säbo (xls, 32 kB, nytt fönster)

Samlat stöd kring att hindra smitta

Socialstyrelsen och folkhälsomyndigheten har samlat riktlinjer och stöd som kan vara till hjälp i arbetet med att hindra smitta att komma in och spridas på särskilda boenden.

Provtagning på särskilt boende för äldre

Region Stockholm har rutiner för provtagning av symtomfri personal och boende vid smittspårning samt vid nyinflyttning. Efter besök i vården (till exempel vårdcentral, tandvård) provtas personen vid återkomst till boendet om inte behandlande läkare gör en annan individuell bedömning. Efter andra besök utanför säbo (t. ex frisör, fotvård, familj) görs en individuell bedömning om provtagning behövs.

Korttidsboende för personer med covid-19

För att minska risken för smittspridning till vård- och omsorgsboenden erbjuder staden särskilda korttidsplatser för personer med covid-19. Personer med konstaterad covid-19 som behöver flytta till särskilt boende eller korttidsboende erbjuds plats på något av dessa korttidsboenden. Även personer med covid-19 i kombination med särskilt riskbeteende kan erbjudas plats vid de särskilda korttidsboendena. 

Anvisningar och rutiner vid tillfällig flytt från vård- och omsorgsboende till korttidsenhet för covid-19, reviderad 3 sep 2021 (pdf, 64 kB, nytt fönster)

Kunskapsstöd om arbetssätt vid demenssjukdom

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd kring arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom i särskilt boende. Dokumentet innehåller praktiska förslag om arbetssätt och riktar sig till personal och arbetsledning.

Förstärkningsteam inom hemtjänst

Alla äldre med konstaterad eller misstänkt covid-19 och som behöver hemtjänst ska erbjudas hjälp av förstärkningsteam. Teamen ska bestå av personal som enbart ger insatser till de som är misstänkt eller konstaterat smittade. 

Information om förstärkningsteam (pdf, 2,47 MB, nytt fönster)

Vaccination mot covid-19

Vaccininformation från Region Stockholm, Vårdgivarguiden

Personalvaccination

Just nu erbjuder Region Stockholm inte personalvaccination mot covid-19. Medarbetare som vill vaccinera sig bokar på samma sätt som allmänheten.

Om vaccin mot covid-19, 1177

Besök och anhöriga

Säkra besök

När restriktionerna i samhället tas bort kan det uppfattas som att pandemin är över. Dock är läget fortfarande allvarligt och Region Stockholm uppmanar till fortsatt försiktighet vid besök på särskilda boenden. Det innebär att rekommendationen om säkra besök kvarstår.

Här finns informationsmaterial och stöd till verksamheterna i arbetet med att möjliggöra säkra besök. Regionens smittskyddsläkare rekommenderar att besökare använder kirurgiska munskydd IIR. Vi uppmanar besökare att själva ta med munskydd, men verksamheten ska kunna tillhandahålla munskydd om det behövs.

Checklista säkra besök (pdf, 90 kb, nytt fönster)

Anslag säkra besök (doc, 33 kb, nytt fönster)

Föreskrifter och riktlinjer från andra myndigheter:
Socialstyrelsens föreskrifter
Folkhälsomyndighetens rekommendationer
Region Stockholms rekommendationer (sid 15-16 i riktlinjerna)

Personalfrågor

Provtagning för personal

Provtagningen av medarbetare i vård och omsorg är prioriterad. Medarbetare kan själva beställa hemtest via appen Alltid öppet. 

Webbutbildningar om covid-19 och smitta

Gratis parkering för vårdpersonal

Ansvariga chefer inom hemtjänst, äldreboende och socialjour kan ansöka om en särskild dispens för sina anställda som gör det möjligt att parkera på parkeringsplatser på gatumark och gator med parkeringsförbud utan att betala avgift. 

Regionens ansvar - rapportera avvikelser

Verksamhetsansvariga inom kommunen och på uppdrag av kommunen kan rapportera avvikelser vad gäller Region Stockholms ansvar för vården på särskilt äldreboende och inom socialpsykiatri och LSS-boenden. Det ersätter inte ordinarie hantering av avvikelser.

Om rapportering av avvikelser, Vårdgivarguiden

Övrigt

Psykisk hälsa i kristid

Sveriges kommuner och regioner har tagit fram en stödlista riktad till olika målgrupper med tips på aktiviteter i kristid. Stödlistan uppdateras löpande. Med utgångspunkt i stödlistan har det tagits fram en broschyr med råd om hur du kan ta hand om din psykiska hälsa och må bättre. Broschyren kan spridas till exempel i mötet med individer inom äldreomsorgens verksamheter. Broschyren går att beställa gratis.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid, Uppdrag psykisk hälsa
Broschyren Råd för psykisk hälsa, SKR

Nutrition vid covid-19

Personer som drabbas av covid-19 löper stor risk att utveckla undernäring.  Staden har tagit fram en anvisning för nutrition vid covid-19.

Återupptagen tandvård

Regionen beslutade 25 mars 2021 att återuppta uppsökande verksamhet samt mobil nödvändig tandvård. Den uppsökande verksamheten med munhälsobedömningar och munvårdsutbildningar återupptas och att mobil nödvändig tandvård kan utföras inom ramen för vad som ges i Region Stockholms tandvårdsstöd till vuxna.

Kontakta tandvårdsenheten vid frågor:
Telefon: 08-123 133 00, knappval 3, mån-fre kl. 9-11
E-post: tandvardsenheten.hsf@sll.se

Uppdaterad