Coronaviruset: Äldreomsorg

Här samlar vi stadens information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 för dig som är privat utförare av äldreomsorg i Stockholms stad. Denna sida uppdateras löpande.

Övergripande information kring corona

Region Stockholm har två nyhetsbrev med aktuell information:

Vaccination mot covid-19

Boende på särskilda boenden och personer över 70 år med hemtjänst hör till de första som ska få vaccin mot covid-19. Via länkarna nedan hittar du uppdaterad information för äldreomsorgens verksamheter.

Förtur för vissa personalgrupper

Från och med den 11 januari och tre månader framåt erbjuder Region Stockholm personal inom särskilda boenden för äldre, hemtjänsten, LSS och socialpsykiatrin förtursvaccination mot covid-19. Detta är en av många åtgärder för att bromsa smittan, övriga rutiner och skyddsåtgärder fortsätter. 

Stockholms stad är angelägen om att så många medarbetare som möjligt vaccinerar sig så att vi tillsammans hjälps åt att bromsa smittan. Du som tillhör denna grupp av medarbetare kommer att få information från din chef om hur du kan vaccinera dig.

Rapportera avvikelser vad gäller regionens ansvar

Verksamhetsansvariga, inom kommunen och på uppdrag av kommunen, har möjlighet att rapportera avvikelser vad gäller Region Stockholms ansvar för vården på särskilt äldreboende och inom socialpsykiatri och LSS-boenden. Detta ersätter inte ordinarie hantering av avvikelser.

Skyddsutrustning

Personal ska alltid använda visir och munskydd

Enligt nya rekommendationer från Region Stockholms smittskyddsläkare ska all personal inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt tandvård alltid använda heltäckande visir och vätskeresistent kirurgiskt munskydd IIR. Visir och munskydd ska användas under hela arbetspasset, även i personalutrymmen. Syftet är att minska risken för att asymtomatisk patient och omsorgstagare smittar personal, personal smittar patienter och omsorgstagare eller att personal smittar varandra.

Munskydd är en engångsprodukt, som ska bytas om det har blivit förorenat, genomfuktigt eller när man tar av det för att äta och dricka. Flergångsvisir rengörs och desinfekteras enligt tillverkarens anvisningar och engångsvisir kasseras efter användning. Basala hygienrutiner ska alltid följas.

Smittförebyggande åtgärder hemtjänst och boendestöd, reviderad (pdf, 136 kB)

Smittförebyggande åtgärder särskilt boende och dagverksamhet, reviderad (pdf, 136 kB)

Beställa skyddsutrustning

Stockholms stad har en särskild funktion för att köpa in och distribuera skyddsmaterial till stadens omsorgsverksamheter, både kommunala och fristående. Du beställer genom att fylla i ett formulär. 

Instruktionsfilmer om skyddsutrustning

För att minska risken för spridning av smitta är det viktigt att alla medarbetare inom äldreomsorgen följer rutinerna för hygien och skyddsutrustning. Informationsmaterialet finns även textade till engelska och arabiska. 

Beredskapsplaner och rutiner mot smittspridning

Beredskapsplaner

Äldreförvaltningen och stadens MAS:ar har tagit fram beredskapsplaner vid misstänkt eller bekräftat fall av covid-19 i särskilda boenden (säbo) och hemtjänst. På samma sida har vi samlat viktig information för legitimerad personal inom äldreomsorgen.

Handlingsplan för att förhindra smittspridning

För stadens egna särskilda boenden finns en handlingsplan som innehåller förslag på åtgärder för att förhindra smittspridning. Den ska vara ett stöd för chefer, MAS/MAR och medarbetare för att planera och genomföra åtgärder för att förhindra smittspridning.

Handlingsplan för att förhindra smittspridning vid covid-19 på säbo (xls, 32 kB, nytt fönster)

Samlat stöd kring att hindra smitta

Socialstyrelsen och folkhälsomyndigheten har samlat riktlinjer och stöd som kan vara till hjälp i arbetet med att hindra smitta att komma in och spridas på särskilda boenden för äldre.

Hindra smitta att komma in och spridas, Socialstyrelsens webb

Smittspårning på särskilt boende för äldre

Region Stockholm har rutiner för provtagning av symtomfri personal och patienter vid smittspårning samt vid nyinflyttning på säbo.

Snabbtester

Det pågår ett arbete för att regionen ska kunna erbjuda snabbtester (antigentester) inom vård- och omsorgsverksamhet. I dagsläget finns ingen breddetablering av snabbtester i Stockholm. Staden följer utvecklingen noga och har en nära samverkan med Region Stockholm i frågan.

Tillfällig vistelse utanför SÄBO

Efter besök i vården (till exempel specialistmottagning, akutmottagning, vårdcentral, tandvård, fysioterapi) provtas patienten vid återkomst till boendet om inte behandlande läkare, i samråd med verksamhetsansvarig och ansvarig sjuksköterska, gör en annan individuell bedömning. Efter andra besök utanför SÄBO (t. ex frisör, fotvård, familj) görs en individuell bedömning om provtagning behövs.

Korttidsboende för personer med covid-19

För att minska risken för smittspridning till vård- och omsorgsboenden erbjuder staden särskilda korttidsplatser för personer med covid-19. Personer med konstaterad covid-19 som behöver flytta till särskilt boende eller korttidsboende erbjuds plats på något av dessa korttidsboenden. Även personer med covid-19 i kombination med särskilt riskbeteende kan erbjudas plats vid de särskilda korttidsboendena. 

Anvisningar och rutiner vid tillfällig flytt från vård- och omsorgsboende till korttidsenhet för covid-19, reviderad 3 sep (pdf, 64 kB, nytt fönster)

Kunskapsstöd om arbetssätt vid demenssjukdom

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd kring arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom i särskilt boende. Dokumentet innehåller praktiska förslag om arbetssätt och riktar sig till personal och arbetsledning.

Förstärkningsteam inom hemtjänst

Alla äldre med konstaterad eller misstänkt covid-19 och som behöver hemtjänst ska erbjudas hjälp av förstärkningsteam. Teamen ska bestå av personal som enbart ger insatser till de som är misstänkt eller konstaterat smittade. 

Mer information om förstärkningsteam i hemtjänsten (pdf, 20 kB, nytt fönster)

Frågor och svar om förstärkningsteam (pdf, 96 kB, nytt fönster)

Förtydligande om förstärkningsteam 11 maj (pdf, 2,47 MB, nytt fönster)

Besök och anhöriga

Besöksförbud till 2 februari

Folkhälsomyndigheten beslutade 3 december om tillfälligt besöksförbud på alla särskilda boenden för äldre i Stockholms stad. Besöksförbudet har förlängts tre gånger och gäller nu till och med 2 februari 2021. Det gäller för samtliga vård- och omsorgsboenden och servicehus i staden, alltså både egen regi och privata. Verksamhetsansvarig får besluta om undantag från besöksförbudet för make, maka, sambo, registrerad partner och personer under 18 år som besöker en förälder. Undantag får också göras vid särskilda omständigheter.

Rutin för undantag från besöksförbud december (pdf, 24 kB)

Rutiner för besök utomhus återupptas 2020-12-04 (pdf, 24 kB)

Stadens anslag om besöksförbud från 21 december (doc, 36 kB)

Socialstyrelsen har tagit fram en föreskrift som tydliggör verksamhetens ansvar för att besök ska kunna göras på ett säkert sätt. Folkhälsomyndigheten har rekommendationer om hur verksamheterna kan arbeta utifrån föreskriften. Observera att just nu gäller ett tillfälligt besöksförbud i Stockholms stad .

Stadens checklista för lokala besöksrutiner på särskilda boenden (pdf, 90 kB)

Alla har ett ansvar

Folkhälsomyndigheten har föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19  Där finns också allmänna råd riktade till privatpersoner om vad man bör göra för att minska risken för smittspridning. 

Besök utomhus

Verksamheten ska säkerställa att besök utomhus kan göras på ett säkert sätt.

Rutin för besök utomhus särskilt boende (pdf, 21 kB, nytt fönster)

Personalfrågor

Till dig som nyligen kommit hem från Storbritannien

Du som arbetar inom vård och omsorg, och som nyss kommit hem från resa i Storbritannien, uppmanas att stanna hemma och snarast testa dig för covid-19.

Förebygga smittspridning mellan personal

Vårdhygien Stockholm har tagit fram rekommendationer för att undvika smittspridning av covid-19 mellan anställda inom vård och omsorg. Att hålla avstånd, god handhygien samt rengöring och desinfektion av ytor är viktigt för att bryta smittvägar.

Provtagning för personal

Provtagningen av medarbetare i vård och omsorg är prioriterad. Provtagningsmöjligheterna påverkas inte av eventuell brist på bokningsbara tider för allmänheten. Medarbetare kan själva beställa hemtest via appen Alltid öppet. 

Webbutbildningar om covid-19 och smitta

Gratis parkering för vårdpersonal

Ansvariga chefer inom hemtjänst, äldreboende och socialjour kan ansöka om en särskild dispens för sina anställda som gör det möjligt att parkera på parkeringsplatser på gatumark och gator med parkeringsförbud utan att betala avgift. 

Övrigt

Nutrition vid covid-19

Personer som drabbas av covid-19 löper stor risk att utveckla undernäring.  Staden har tagit fram en anvisning för nutrition vid covid-19.

Nutrition vid covid-19

Flytt mellan vård- och omsorgsboenden möjligt

Sedan 25 augusti är det åter möjligt att flytta mellan vård- och omsorgsboenden i Stockholms stads valfrihetssystem. Inför flytten ska personen provtas för covid-19. Samma rutiner gäller som vid flytt till säbo från slutenvård eller eget boende. 

Mer om in- och utflytt i stadens rutin för undantag från besöksförbud (pdf, nytt fönster)

Mobil nödvändig tandvård

För att minska smittspridningen till en skör patientgrupp stoppades den mobila nödvändiga tandvården för särskilt boende/eget boende och LSS i mars 2020. Nu finns ett nytt regelverk till stöd för den försiktiga öppning av den mobila tandvården som startas i början av juli. 

Styrande regelverk för mobil tandvård och uppsökande verksamhet under pågående smittspridning av covid-19 (pdf 160kB, nytt fönster)

Centraliserad förmedling av korttidsplatser

Staden har centraliserat förmedlingen av korttidsplatser i syfte att minska smittspridning. Handläggningsenheten vid Stockholms Trygghetsjour ansvarar för samordningen av lediga platser på korttidsboende. 

Mer information om rutiner för köhantering korttidsboende (pdf 83 kB, nytt fönster)

Informationsmaterial

Uppdaterad