Coronaviruset: Äldreomsorg

Här samlar vi stadens information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 för dig som är privat utförare av äldreomsorg i Stockholms stad. Denna sida uppdateras löpande.

Övergripande information kring corona

Vaccination mot covid-19

Hemtjänst

Vårdcentralerna ansvarar för vaccineringen. Vårdcentralen där hemtjänsttagaren är listad kontaktar personen när det är dennes tur. När personer med beviljad hemtjänst ska vaccineras vid vårdcentralen och behöver stöd för att komma dit finns följande alternativ:

  • Alla som är över 70 år har rätt att få sjukresor av regionen.
  • Personer som har beviljat färdtjänst kan använda sig av det.
  • Personer som har beviljat följeslagning i sitt hemtjänstbeslut använder det.
  • Personer som inte har följeslagning i sina beslut kan få följeslagning till vårdcentralen för vaccinering inom ramen av sin hemtjänst.

Särskilt boende

Alla som bor på särskilt boende för äldre och har tackat ja har fått båda doserna vaccin. I samarbete med läkarorganisationerna vaccineras tillkommande boende samt personer som har växelvård.

Personalvaccination

Region Stockholm erbjuder personal inom äldreomsorgen förtursvaccination mot covid-19. Bokningen görs på olika sätt beroende på medarbetarens ålder och om han eller hon fått en första dos innan personalvaccinationen pausades tidigare i våras. Medarbetare får mer information om vaccination från sin chef.

Regionens ansvar - rapportera avvikelser

Verksamhetsansvariga inom kommunen och på uppdrag av kommunen kan rapportera avvikelser vad gäller Region Stockholms ansvar för vården på särskilt äldreboende och inom socialpsykiatri och LSS-boenden. Det ersätter inte ordinarie hantering av avvikelser.

Skyddsutrustning

Munskydd ska användas i alla utrymmen där äldre vistas

Då smittspridningen av covid-19 har sjunkit i samhället har Region Stockholms smittskyddsläkare kommit med något lättade rekommendationer gällande skyddsutrustning. Bland annat måste inte visir användas under hela arbetspasset.

Smittskyddsläkarens rekommendation

Region Stockholms smittskyddsläkare rekommenderar att personal ska  vätskeresistent kirurgiskt munskydd IIR vid följande situationer:

  • I alla utrymmen där patienter vistas.
  • I personalutrymmen när två meters avstånd till andra inte kan upprätthållas.

Vid misstänkt eller konstaterad smitta

Vid misstänkt eller konstaterad smittspridning på enheten ska munskydd och visir användas kontinuerligt i alla utrymmen. Rekommendationerna gäller tills annat meddelas.

Smittförebyggande åtgärder hemtjänst och boendestöd, reviderad (pdf, 136 kB, nytt fönster)

Smittförebyggande åtgärder särskilt boende och dagverksamhet, reviderad (pdf, 136 kB, nytt fönster)

Situationer där andningsskydd rekommenderas

Vid arbete i någon annans hem, där personer har misstänkt eller bekräftad covid-19, ska andningsskydd och visir användas. Detta enligt Arbetsmiljöverkets rekommendation och Region Stockholms riktlinjer. En riskbedömning ska alltid göras. Vikten av att vädra för god ventilation betonas också i rekommendationen.

Rekommendationen gäller även LSS-boenden och SÄBO. Endast andningsskydd utan ventil (FFP2) uppfyller de krav myndigheterna anger för source control.

Beställa skyddsutrustning

Stockholms stad har en särskild funktion för att köpa in och distribuera skyddsmaterial till stadens omsorgsverksamheter, både kommunala och fristående. Du beställer genom att fylla i ett formulär. 

Instruktionsfilmer om skyddsutrustning

För att minska risken för spridning av smitta är det viktigt att alla medarbetare inom äldreomsorgen följer rutinerna för hygien och skyddsutrustning. Informationsmaterialet finns även textade till engelska och arabiska. 

Beredskapsplaner och rutiner mot smittspridning

Beredskapsplaner

Äldreförvaltningen och stadens MAS:ar har tagit fram beredskapsplaner vid misstänkt eller bekräftat fall av covid-19 i särskilda boenden (säbo) och hemtjänst. På samma sida har vi samlat viktig information för legitimerad personal inom äldreomsorgen.

Handlingsplan för att förhindra smittspridning

För stadens egna särskilda boenden finns en handlingsplan som innehåller förslag på åtgärder för att förhindra smittspridning. Den ska vara ett stöd för chefer, MAS/MAR och medarbetare för att planera och genomföra åtgärder för att förhindra smittspridning.

Handlingsplan för att förhindra smittspridning vid covid-19 på säbo (xls, 32 kB, nytt fönster)

Samlat stöd kring att hindra smitta

Socialstyrelsen och folkhälsomyndigheten har samlat riktlinjer och stöd som kan vara till hjälp i arbetet med att hindra smitta att komma in och spridas på särskilda boenden.

Hindra smitta att komma in och spridas, Socialstyrelsen

Smittspårning på särskilt boende för äldre

Region Stockholm har rutiner för provtagning av symtomfri personal och patienter vid smittspårning samt vid nyinflyttning på säbo.

Tillfällig vistelse utanför SÄBO

Efter besök i vården (till exempel specialistmottagning, akutmottagning, vårdcentral, tandvård, fysioterapi) provtas patienten vid återkomst till boendet om inte behandlande läkare, i samråd med verksamhetsansvarig och ansvarig sjuksköterska, gör en annan individuell bedömning. Efter andra besök utanför SÄBO (t. ex frisör, fotvård, familj) görs en individuell bedömning om provtagning behövs.

Korttidsboende för personer med covid-19

För att minska risken för smittspridning till vård- och omsorgsboenden erbjuder staden särskilda korttidsplatser för personer med covid-19. Personer med konstaterad covid-19 som behöver flytta till särskilt boende eller korttidsboende erbjuds plats på något av dessa korttidsboenden. Även personer med covid-19 i kombination med särskilt riskbeteende kan erbjudas plats vid de särskilda korttidsboendena. 

Anvisningar och rutiner vid tillfällig flytt från vård- och omsorgsboende till korttidsenhet för covid-19, reviderad 3 sep (pdf, 64 kB, nytt fönster)

Kunskapsstöd om arbetssätt vid demenssjukdom

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd kring arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom i särskilt boende. Dokumentet innehåller praktiska förslag om arbetssätt och riktar sig till personal och arbetsledning.

Förstärkningsteam inom hemtjänst

Alla äldre med konstaterad eller misstänkt covid-19 och som behöver hemtjänst ska erbjudas hjälp av förstärkningsteam. Teamen ska bestå av personal som enbart ger insatser till de som är misstänkt eller konstaterat smittade. 

Mer information om förstärkningsteam i hemtjänsten (pdf, 20 kB, nytt fönster)

Frågor och svar om förstärkningsteam (pdf, 96 kB, nytt fönster)

Förtydligande om förstärkningsteam 11 maj (pdf, 2,47 MB, nytt fönster)

Besök och anhöriga

Säkra besök

Besöksförbudet på särskilda boenden för äldre upphör efter 23 februari. Här finns uppdaterat informationsmaterial och stöd som verksamheter kan använda i arbetet med att möjliggöra säkra besök. Observera att regionens smittskyddsläkare nu rekommenderar att besökare använder kirurgiska munskydd IIR. Vi uppmanar besökare att själva ta med munskydd, men verksamheten ska kunna tillhandahålla munskydd om det behövs.

Checklista säkra besök (pdf, 90 kb, nytt fönster)

Anslag säkra besök (doc, 33 kb, nytt fönster)

Mall för utskick om säkra besök (doc, 34 kb, nytt fönster)

Samtalsstöd kring säkra besök och vaccination (pdf, 124 kb, nytt fönster)

Föreskrifter och riktlinjer från andra myndigheter:
Socialstyrelsens föreskrifter
Folkhälsomyndighetens rekommendationer
Region Stockholms rekommendationer (sid 13-14 i riktlinjerna)

Alla har ett ansvar

Folkhälsomyndigheten har föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19  Där finns också allmänna råd riktade till privatpersoner om vad man bör göra för att minska risken för smittspridning. 

Besök utomhus

Verksamheten ska säkerställa att besök utomhus kan göras på ett säkert sätt.

Rutin för besök utomhus särskilt boende (pdf, 21 kB, nytt fönster)

Personalfrågor

Förebygga smittspridning mellan personal

Vårdhygien Stockholm har tagit fram rekommendationer för att undvika smittspridning av covid-19 mellan anställda inom vård och omsorg. Att hålla avstånd, god handhygien samt rengöring och desinfektion av ytor är viktigt för att bryta smittvägar.

Provtagning för personal

Provtagningen av medarbetare i vård och omsorg är prioriterad. Medarbetare kan själva beställa hemtest via appen Alltid öppet. 

Webbutbildningar om covid-19 och smitta

Gratis parkering för vårdpersonal

Ansvariga chefer inom hemtjänst, äldreboende och socialjour kan ansöka om en särskild dispens för sina anställda som gör det möjligt att parkera på parkeringsplatser på gatumark och gator med parkeringsförbud utan att betala avgift. 

Övrigt

Psykisk hälsa i kristid

Sveriges kommuner och regioner har tagit fram en stödlista riktad till olika målgrupper med tips på aktiviteter i kristid. Stödlistan uppdateras löpande. Med utgångspunkt i stödlistan har det tagits fram en broschyr med råd om hur du kan ta hand om din psykiska hälsa och må bättre. Broschyren kan spridas till exempel i mötet med individer inom äldreomsorgens verksamheter. Broschyren går att beställa gratis.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid, Uppdrag psykisk hälsa
Broschyren Råd för psykisk hälsa, SKR

Nutrition vid covid-19

Personer som drabbas av covid-19 löper stor risk att utveckla undernäring.  Staden har tagit fram en anvisning för nutrition vid covid-19.

Återupptagen tandvård

Regionen beslutade 25 mars 2021 att återuppta uppsökande verksamhet samt mobil nödvändig tandvård. Den uppsökande verksamheten med munhälsobedömningar och munvårdsutbildningar återupptas och att mobil nödvändig tandvård kan utföras inom ramen för vad som ges i Region Stockholms tandvårdsstöd till vuxna.

Kontakta tandvårdsenheten vid frågor:
Telefon: 08-123 133 00, knappval 3, mån-fre kl. 9-11
E-post: tandvardsenheten.hsf@sll.se

Centraliserad förmedling av korttidsplatser

Staden har centraliserat förmedlingen av korttidsplatser i syfte att minska smittspridning. Handläggningsenheten vid Stockholms Trygghetsjour ansvarar för samordningen av lediga platser på korttidsboende. 

Mer information om rutiner för köhantering korttidsboende (pdf 83 kB, nytt fönster)

Informationsmaterial

Uppdaterad