Coronaviruset: Äldreomsorg

Här samlar vi stadens information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 för dig som är privat utförare av äldreomsorg i Stockholms stad. Denna sida uppdateras löpande.

Övergripande information kring corona

Vaccination mot covid-19

Hemtjänst

Vecka 8 inledde Region Stockholm vaccineringen av personer med omsorgsinsatser från hemtjänsten. Vårdcentralerna ansvarar för vaccineringen. Vårdcentralen där hemtjänsttagaren är listad kontaktar personen när det är dennes tur.

  • Även personer bor ihop med någon som har hemtjänst med omsorgsinsatser erbjuds vaccination.
  • Den som endast har serviceinsatser eller trygghetslarm ingår inte i gruppen som nu erbjuds vaccination.
  • Samtyckesblanketten som hemtjänsten inhämtat är endast ett samtycke till att staden får informera vårdcentralen om att personen har hemtjänst. Blanketten är inte ett samtycke till själva vaccinationen.

När den enskilde ska besöka vårdcentralen för vaccination

När personer med beviljad hemtjänst ska vaccineras vid vårdcentralen och behöver stöd för att komma dit finns följande alternativ:

  • Alla som är över 70 år har rätt att få sjukresor av regionen.
  • Personer som har beviljat färdtjänst kan använda sig av det.
  • Personer som har beviljat följeslagning i sitt hemtjänstbeslut använder det.
  • Personer som inte har följeslagning i sina beslut kan få följeslagning till vårdcentralen för vaccinering inom ramen av sin hemtjänst.

Särskilt boende

Alla som bor på särskilt boende för äldre och har tackat ja har fått båda doserna vaccin. I samarbete med läkarorganisationerna vaccineras tillkommande boende samt personer som har växelvård.

All personalvaccination pausad

Region Stockholm har erbjudit personal inom särskilda boenden för äldre, hemtjänsten, LSS och socialpsykiatrin förtursvaccination mot covid-19. Nu pausas vaccineringen av personal, för att prioritera vaccinering av äldre. De medarbetare som har fått sin första dos covid-19 vaccin kommer dock att få sin andra dos enligt rekommenderat vaccinationsintervall.

Regionens ansvar - rapportera avvikelser

Verksamhetsansvariga inom kommunen och på uppdrag av kommunen kan rapportera avvikelser vad gäller Region Stockholms ansvar för vården på särskilt äldreboende och inom socialpsykiatri och LSS-boenden. Det ersätter inte ordinarie hantering av avvikelser.

Skyddsutrustning

Personal ska alltid använda visir och munskydd

Enligt rekommendationer från Region Stockholms smittskyddsläkare ska all personal inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt tandvård alltid använda heltäckande visir och vätskeresistent kirurgiskt munskydd IIR. Visir och munskydd ska användas under hela arbetspasset, även i personalutrymmen. 

Munskydd är en engångsprodukt, som ska bytas om det har blivit förorenat, genomfuktigt eller när man tar av det för att äta och dricka. Flergångsvisir rengörs och desinfekteras enligt tillverkarens anvisningar och engångsvisir kasseras efter användning. Basala hygienrutiner ska alltid följas.

Smittförebyggande åtgärder hemtjänst och boendestöd, reviderad (pdf, 136 kB, nytt fönster)

Smittförebyggande åtgärder särskilt boende och dagverksamhet, reviderad (pdf, 136 kB, nytt fönster)

Beställa skyddsutrustning

Stockholms stad har en särskild funktion för att köpa in och distribuera skyddsmaterial till stadens omsorgsverksamheter, både kommunala och fristående. Du beställer genom att fylla i ett formulär. 

Instruktionsfilmer om skyddsutrustning

För att minska risken för spridning av smitta är det viktigt att alla medarbetare inom äldreomsorgen följer rutinerna för hygien och skyddsutrustning. Informationsmaterialet finns även textade till engelska och arabiska. 

Beredskapsplaner och rutiner mot smittspridning

Beredskapsplaner

Äldreförvaltningen och stadens MAS:ar har tagit fram beredskapsplaner vid misstänkt eller bekräftat fall av covid-19 i särskilda boenden (säbo) och hemtjänst. På samma sida har vi samlat viktig information för legitimerad personal inom äldreomsorgen.

Handlingsplan för att förhindra smittspridning

För stadens egna särskilda boenden finns en handlingsplan som innehåller förslag på åtgärder för att förhindra smittspridning. Den ska vara ett stöd för chefer, MAS/MAR och medarbetare för att planera och genomföra åtgärder för att förhindra smittspridning.

Handlingsplan för att förhindra smittspridning vid covid-19 på säbo (xls, 32 kB, nytt fönster)

Samlat stöd kring att hindra smitta

Socialstyrelsen och folkhälsomyndigheten har samlat riktlinjer och stöd som kan vara till hjälp i arbetet med att hindra smitta att komma in och spridas på särskilda boenden.

Hindra smitta att komma in och spridas, Socialstyrelsen

Smittspårning på särskilt boende för äldre

Region Stockholm har rutiner för provtagning av symtomfri personal och patienter vid smittspårning samt vid nyinflyttning på säbo.

Tillfällig vistelse utanför SÄBO

Efter besök i vården (till exempel specialistmottagning, akutmottagning, vårdcentral, tandvård, fysioterapi) provtas patienten vid återkomst till boendet om inte behandlande läkare, i samråd med verksamhetsansvarig och ansvarig sjuksköterska, gör en annan individuell bedömning. Efter andra besök utanför SÄBO (t. ex frisör, fotvård, familj) görs en individuell bedömning om provtagning behövs.

Korttidsboende för personer med covid-19

För att minska risken för smittspridning till vård- och omsorgsboenden erbjuder staden särskilda korttidsplatser för personer med covid-19. Personer med konstaterad covid-19 som behöver flytta till särskilt boende eller korttidsboende erbjuds plats på något av dessa korttidsboenden. Även personer med covid-19 i kombination med särskilt riskbeteende kan erbjudas plats vid de särskilda korttidsboendena. 

Anvisningar och rutiner vid tillfällig flytt från vård- och omsorgsboende till korttidsenhet för covid-19, reviderad 3 sep (pdf, 64 kB, nytt fönster)

Kunskapsstöd om arbetssätt vid demenssjukdom

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd kring arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom i särskilt boende. Dokumentet innehåller praktiska förslag om arbetssätt och riktar sig till personal och arbetsledning.

Förstärkningsteam inom hemtjänst

Alla äldre med konstaterad eller misstänkt covid-19 och som behöver hemtjänst ska erbjudas hjälp av förstärkningsteam. Teamen ska bestå av personal som enbart ger insatser till de som är misstänkt eller konstaterat smittade. 

Mer information om förstärkningsteam i hemtjänsten (pdf, 20 kB, nytt fönster)

Frågor och svar om förstärkningsteam (pdf, 96 kB, nytt fönster)

Förtydligande om förstärkningsteam 11 maj (pdf, 2,47 MB, nytt fönster)

Besök och anhöriga

Säkra besök

Besöksförbudet på särskilda boenden för äldre upphör efter 23 februari. Här finns uppdaterat informationsmaterial och stöd som verksamheter kan använda i arbetet med att möjliggöra säkra besök. Observera att regionens smittskyddsläkare nu rekommenderar att besökare använder kirurgiska munskydd IIR. Vi uppmanar besökare att själva ta med munskydd, men verksamheten ska kunna tillhandahålla munskydd om det behövs.

Checklista säkra besök (pdf, 90 kb, nytt fönster)

Anslag säkra besök (doc, 33 kb, nytt fönster)

Mall för utskick om säkra besök (doc, 34 kb, nytt fönster)

Samtalsstöd kring säkra besök och vaccination (pdf, 124 kb, nytt fönster)

Föreskrifter och riktlinjer från andra myndigheter:
Socialstyrelsens föreskrifter
Folkhälsomyndighetens rekommendationer
Region Stockholms rekommendationer (sid 13-14 i riktlinjerna)

Alla har ett ansvar

Folkhälsomyndigheten har föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19  Där finns också allmänna råd riktade till privatpersoner om vad man bör göra för att minska risken för smittspridning. 

Besök utomhus

Verksamheten ska säkerställa att besök utomhus kan göras på ett säkert sätt.

Rutin för besök utomhus särskilt boende (pdf, 21 kB, nytt fönster)

Personalfrågor

Förebygga smittspridning mellan personal

Vårdhygien Stockholm har tagit fram rekommendationer för att undvika smittspridning av covid-19 mellan anställda inom vård och omsorg. Att hålla avstånd, god handhygien samt rengöring och desinfektion av ytor är viktigt för att bryta smittvägar.

Provtagning för personal

Provtagningen av medarbetare i vård och omsorg är prioriterad. Medarbetare kan själva beställa hemtest via appen Alltid öppet. 

Webbutbildningar om covid-19 och smitta

Gratis parkering för vårdpersonal

Ansvariga chefer inom hemtjänst, äldreboende och socialjour kan ansöka om en särskild dispens för sina anställda som gör det möjligt att parkera på parkeringsplatser på gatumark och gator med parkeringsförbud utan att betala avgift. 

Övrigt

Nutrition vid covid-19

Personer som drabbas av covid-19 löper stor risk att utveckla undernäring.  Staden har tagit fram en anvisning för nutrition vid covid-19.

Flytt mellan vård- och omsorgsboenden möjligt

Sedan 25 augusti är det åter möjligt att flytta mellan vård- och omsorgsboenden i Stockholms stads valfrihetssystem. Inför flytten ska personen provtas för covid-19. Samma rutiner gäller som vid flytt till säbo från slutenvård eller eget boende. 

Återupptagen tandvård

Regionen beslutade 25 mars 2021 att återuppta uppsökande verksamhet samt mobil nödvändig tandvård. Den uppsökande verksamheten med munhälsobedömningar och munvårdsutbildningar återupptas och att mobil nödvändig tandvård kan utföras inom ramen för vad som ges i Region Stockholms tandvårdsstöd till vuxna.

Kontakta tandvårdsenheten vid frågor:
Telefon: 08-123 133 00, knappval 3, mån-fre kl. 9-11
E-post: tandvardsenheten.hsf@sll.se

Centraliserad förmedling av korttidsplatser

Staden har centraliserat förmedlingen av korttidsplatser i syfte att minska smittspridning. Handläggningsenheten vid Stockholms Trygghetsjour ansvarar för samordningen av lediga platser på korttidsboende. 

Mer information om rutiner för köhantering korttidsboende (pdf 83 kB, nytt fönster)

Informationsmaterial

Uppdaterad