Ersättning gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Här kan du läsa om olika sorters ekonomiskt stöd och ersättning som din verksamhet kan få.

Så här får du ersättning

Gymnasieskolor ska registrera in sina Stockholmselever i Storsthlms länsgemensamma ungdoms- och elevdatabas, UEDB. Kontakta Storsthlm för att skapa ett inloggningskonto.

Ersättningsnivåer

Bilaga 5.8 a Interkommunal, ersättning år 2024, gymnasieskola i Storsthlm och Håbo kommun (xlsx)

Bilaga 5.8 b Interkommunal, ersättning år 2024, gymnasieskola utanför Storsthlm och Håbo kommun (xlsx)

Bilaga 5.9 Fristående, bidrag år 2024, gymnasieskola (xlsx)

Bilaga 5.11 Interkommunal, ersättning år 2024, anpassad gymnasieskola (xlsx)

Bilaga 5.12 Fristående, bidrag år 2024, anpassad gymnasieskola (xlsx)

Rapportering till utbildningsförvaltningen

Tilläggsuppgifter ska skickas direkt till utbildningsförvaltningen via e-post. De tilläggsuppgifter vi behöver kan gälla:

 • SL-kort
 • modersmål
 • nationellt godkända idrottsutbildningar NIU
 • programinriktat individuellt val, ett eller två ämnen
 • grundskoleengelska
 • introduktionsprogram.

Introduktionsprogram med koder som inte går att registrera i UEDB ska rapporteras direkt till utbildningsförvaltningen.

Blanketterna skickas med e-post till:
resursfordelning.gymnasiet@edu.stockholm.se

Fristående huvudman kan söka tilläggsbelopp för elev i

 • gymnasieskolans nationella program (16 kap. 54 §)
 • gymnasieskolans introduktionsprogram programinriktat val (17 kap. 36 §)
 • anpassade gymnasieskolans nationella program (19 kap. 47 §).

Här kan du läsa mer om vad som gäller för att få bidraget och hur ansökan går till.

Grundbelopp

För varje elev lämnas ett grundbelopp som ska täcka verksamhetens sammantagna kostnader för elevernas utbildning. Bidraget består av fasta schabloner som är olika beroende på skolform och program. För elev i anpassade gymnasieskolan lämnas bidrag för varje program utifrån en individuell prövning enligt behovsgrupp 1-4. Utöver bidrag enligt schablon eller behovsgrupp kan det tillkomma andra bidrag, till exempel bidrag efter socioekonomisk viktning.  

Grundbeloppet ska bekosta undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Inom grundbeloppet ryms kostnader för att anpassa organisation och undervisning utifrån elevernas olika förutsättningar och behov, däribland kostnader för elevhälsans medicinska, psykologiska eller psykosociala insatser samt ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp kan sökas för elev i gymnasieskolans och anpassade gymnasieskolans nationella program eller gymnasieskolans introduktionsprogram programinriktat val.

Tilläggsbelopp för en elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens unika behov och situation. En förutsättning för att tilläggsbelopp ska lämnas är att de stödåtgärder som eleven behöver är extraordinära, det vill säga avviker väsentligt från vad som ryms inom grundbeloppet. Stödåtgärderna ska vara omedelbart kopplade till den enskilda elevens behov i utbildningen och medför att betydande resurser avsätts för en enskild elev. Tilläggsbelopp kan lämnas som bidrag för exempelvis assistenthjälp.

Tilläggsbeloppet ska inte täcka alla kostnader för elevens utbildning utan bara bekosta de extraordinära stödåtgärder som eleven behöver och får av skolan. Bidragets storlek beräknas utifrån elevens behov av extraordinära stödåtgärder, vilka resurser som skolan har avsatt för elevens räkning samt fastställs genom att jämföra med vad ett motsvarande stöd i allmänhet kostar i Stockholms stad.

För elev i anpassade gymnasieskolan lämnas redan ett individuellt prövat bidrag enligt behovsgruppen. Därför ska ni i första hand ansöka om ändring av behovsgrupp. Undantaget är om eleven har behov av extraordinära stödåtgärder under en begränsad tid som medför att ni tillfälligt vidtar extraordinära stödåtgärder utöver vad som ryms inom bidraget för behovsgruppen, exempelvis med anledning av sjukdom. I dessa fall kan det vara aktuellt att ansöka om ett tilläggsbelopp.

Innan ni ansöker

Eleven ska vara folkbokförd i Stockholms stad och mottagen i er verksamhet. Ni ska även ha gjort en pedagogisk bedömning i er utredning om särskilt stöd samt ha utarbetat ett åtgärdsprogram. Detta oavsett om eleven är ny på skolan eller om eleven redan går på skolan.

Ansökningsperiod

Det finns ingen särskild ansökningsperiod.

Innehåll i ansökan

Utgångspunkten vid bedömning av er ansökan är att grundbeloppet ska täcka kostnaderna för alla elevers utbildning inom er enhet. En förutsättning för att tilläggsbelopp ska kunna lämnas är därför att ni kan visa i er ansökan att den enskilda eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd och att ni har vidtagit extraordinära stödåtgärder som berättigar ett tilläggsbelopp.

Innehåll i ansökan:

1. Ansökningsblankett

Fyll i aktuell blankett för året. Den ska vara daterad och underskriven av rektorn. Tänk även på att uppge aktuella kontaktuppgifter i blanketten.

2. Utredning om särskilt stöd

Bifoga den utredning som ligger till grund för det aktuella åtgärdsprogrammet.

3. Aktuellt åtgärdsprogram och utvärdering av föregående åtgärdsprogram

En elev kan bara ha ett aktuellt åtgärdsprogram. Det ska tydligt framgå vilka stödåtgärder ni har beslutat om som särskilt stöd och omfattningen av dessa åtgärder. Bifoga även utvärdering av eventuellt föregående åtgärdsprogram.

4. Schema

Bifoga det schema som är aktuellt för den elev som ansökan gäller.

5. Individuell studieplan

Bifoga den aktuella individuella studieplanen.

6. Övriga handlingar

Bifoga de handlingar som ni vill att vi ska ta hänsyn till vid bedömning av er ansökan. Exempelvis egenvårdsplan, individuella bedömningar av läkare eller psykolog, ett utlåtande från habiliteringen eller socialtjänsten. Se till att underlagen är aktuella och relevanta avseende det ni vill framhålla för bedömning av er ansökan om tilläggsbelopp. Ansvaret för de uppgifter som lämnas in i ansökan åligger den som ansöker.

Skicka in ansökan

Skicka ansökan via post till:

Utbildningsförvaltningen
Registrator
Box 22049
104 22 Stockholm

Ansökningshandlingarna ska vara

 • ohäftade
 • enkelsidiga
 • ovikta 
 • inte skrivna med blyerts.

Handläggning av ansökan

Vanligtvis handläggs ansökningarna i den ordning de kommer in. Om det saknas uppgifter kan en förfrågan om komplettering skickas via mejl till skolans rektor. Om ni inte skickar in någon komplettering, eller om den kommer in för sent, kommer ansökan bedömas utifrån det underlag som ni redan skickat in. Om ni behöver mer tid att komma in med komplettering kan ni kontakta oss.

Beslut

Vi skickar ett skriftligt beslut till er med post. I beslutet får ni veta om ni bifalles ett tilläggsbelopp eller om ansökan avslås eller avvisas. På beslutet anges en motivering till varför tilläggsbelopp bifalles eller inte och i förekommande fall vad ersättning beviljas för samt uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som varit avgörande för beslutet. Med hänsyn till skyddet för elevens personliga förhållanden kan vissa känsliga uppgifter utelämnas (32 § Förvaltningslag (2017:900)). Ett avvisande betyder att er ansökan inte är prövad på grund av att det finns vissa hinder, till exempel att eleven är folkbokförd i en annan kommun. Ett avslag betyder att er ansökan har prövats men att uppgifterna i ansökan inte visar att ni har rätt till ett tilläggsbelopp.

En elev har rätt till det särskilda stöd som den behöver oavsett om skolan får ett tilläggsbelopp eller inte. Skolan kan därför inte neka en elev särskilt stöd med hänvisning till att tilläggsbelopp inte har lämnats. Elevens behov av särskilt stöd ska då tillgodoses inom grundbeloppet/bidrag för behovsgruppen.

Beslutets start- och slutdatum

Tilläggsbeloppet startar vanligtvis den första i månaden efter det att ansökan har kommit in. Det kan finnas särskilda omständigheter i det enskilda fallet som gör att bidraget startar tidigare eller senare. Det görs inga uppehåll av tilläggsbeloppet mellan två beslut som följer på varandra förutsatt att villkoren för tilläggsbelopp är uppfyllda. Ett gynnande beslut om tilläggsbelopp gäller vanligtvis under ett läsår, men kan även vara kortare eller längre men som längst upp till två år.

Överklaga ett beslut

Beslut om tilläggsbelopp kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm enligt förvaltningslagen (2017:900). För att överklaga ska skolan inge ett så kallat förvaltningsbesvär till utbildningsnämnden inom tre veckor från den dag skolan fått del av beslutet. Mer utförlig information om detta finns på det skriftliga beslutet.

Avsluta tilläggsbelopp

Bidrag i form av tilläggsbelopp är kopplat till den skola som ansökt och som erhåller bidrag. Om eleven byter skola eller flyttar till en annan kommun avslutas tilläggsbeloppet.

Kontakt 

Om du har frågor om ansökan och beslut:

E-post: tillaggsbelopp.skola@edu.stockholm.se

Om du har frågor om utbetalning och bidragsbelopp:  

E-post: resursfordelning.gymnasiet@edu.stockholm.se

Ansökan om ändring av behovsgrupp anpassad gymnasieskola

Läs mer om ändring eller uppföljning av behovsgrupp i anpassad gymnasieskola.

Blanketter för ansökan om tilläggsbelopp

Gymnasieskola

Ansökan om tilläggsbelopp 2024, gymnasieskola (docx)

Anpassad gymnasieskola

Ansökan om tilläggsbelopp 2024, anpassad gymnasieskola (docx)

Utbildningsnämnden beslutade den 17 mars 2022 att införa ett strukturbidrag för gymnasieskolans nationella program med klasser med specialpedagogisk verksamhet. Bidraget gäller från och med höstterminen 2022.

Utbildningsnämnden fastställer strukturbidraget till 145 000 kronor per elev och år från och med juli 2022 för fristående skolor.

Strukturbidraget är en del av grundbeloppet och kompletterar programpengen och den socioekonomiska ersättningen.

Frågor om utbetalning och registrering av elever mejlas till: resursfordelning.gymnasiet@edu.stockholm.se

För elever vid individuellt program i anpassad gymnasieskola gäller att huvudmannen och hemkommunen ska ha kommit överens om bidraget innan eleven antas på skolan (18 kap. 34 § skollagen (2010:800)).

För elever som söker till individuellt program i anpassad gymnasieskola bedömer Stockholms stad om eleven har förutsättningar att följa undervisningen på nationellt program. Eleven placeras i samband med bedömningen i en behovsgrupp med ett bidragsbelopp (exklusive momskompensation 2024):

 • Behovsgrupp 1: 239 796
 • Behovsgrupp 2: 309 291
 • Behovsgrupp 3: 427 809
 • Behovsgrupp 4: 588 767

I de fall då omständigheter väsentligt ändras, efter det att din skola har tagit emot eleven, finns möjlighet att kontakta hemkommunen för att bedöma om bidragsbeloppet ska ändras.

Om din skola i nuläget får bidrag enligt behovsgrupp 1–3:

Följ instruktionerna för ändring av behovsgrupp på sidan Anpassad gymnasieskola.

Anpassad gymnasieskola

Om din skola i nuläget får bidrag enligt behovsgrupp 4:

 1. Fyll i blankett: Ändra bidragsbelopp IAIND BG4.
 2. Bifoga handlingar enligt instruktioner på blanketten.
 3. Posta handlingarna till: Registrator, Box 22049, 104 22 Stockholm.

Ändra bidragsbelopp IAIND BG4 (docx)

Uppdaterad