Ersättning gymnasieskola

Här kan du läsa om olika sorters ekonomiskt stöd och ersättning som din verksamhet kan få.

Så här får du ersättning

Gymnasieskolor ska registrera in sina Stockholmselever i Storsthlms länsgemensamma ungdoms- och elevdatabas, UEDB. Kontakta Storsthlm för att skapa ett inloggningskonto.

Ersättningsnivåer

Bilaga 5.11 a Interkommunal ersättning för gymnasieskolan inom Storstockholm (xlsx)

Bilaga 5.11 b Interkommunal ersättning för gymnasieskolan utanför Storstockholm (xlsx)

Bilaga 5.12 Ersättning till fristående gymnasieskolor (xlsx)

Bilaga 5.15 Interkommunal ersättning för gymnasiesärskolan (xlsx)

Bilaga 5.16 Ersättning till fristående gymnasiesärskolor (xlsx)

Rapportering till utbildningsförvaltningen

Tilläggsuppgifter ska skickas direkt till utbildningsförvaltningen via e-post. De tilläggsuppgifter vi behöver kan gälla:

 • SL-kort
 • modersmål
 • nationellt godkända idrottsutbildningar NIU
 • programinriktat individuellt val, ett eller två ämnen
 • grundskoleengelska
 • introduktionsprogram.

Introduktionsprogram med koder som inte går att registrera i UEDB ska rapporteras direkt till utbildningsförvaltningen.

Blanketterna skickas med e-post till:
resursfordelning.gymnasiet@edu.stockholm.se

Huvudmän för fristående gymnasieskolor kan ansöka om tilläggsbelopp hos elevens hemkommun. Tilläggsbelopp är ett bidrag utöver grundbeloppet och lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd för att täcka kostnader för extraordinära stödåtgärder. Skolan kan bara söka tilläggsbelopp för elever på nationella program och för elever på programinriktat val. Här kan du läsa mer om hur ansökan går till, vad som gäller för att få bidraget och vad det ska täcka. 

I det grundbelopp som fristående gymnasieskolor får ingår kostnader för att anpassa sin organisation och undervisning utifrån elevernas behov, det vill säga ge elever ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd som de behöver. Det inkluderar bland annat insatser av elevhälsans olika professioner och stödåtgärder till enskilda elever. Skolan ska inom ramen för sina normala resurser kunna ge stöd åt flertalet elever. Det är höga krav på vad skolan ska göra inom grundbeloppet när det gäller anpassningar och särskilt stöd.  

En förutsättning för att tilläggsbelopp ska lämnas är att det klart framgår att de stödåtgärder som eleven behöver och som skolan ger eleven är extraordinära. Det vill säga avviker väsentligt från det som ryms inom grundbeloppet. Det är den som ansöker om bidrag som ska visa att förutsättningarna för att tilläggsbelopp ska lämnas är uppfyllda. Tilläggsbeloppet bestäms individuellt utifrån elevens behov och avser bara de extraordinära stödåtgärder som eleven behöver i sin utbildning.

En elev har alltid rätt att få det särskilda stödet som den behöver oavsett om skolan beviljas tilläggsbelopp eller inte. Skolan kan därför inte neka en elev särskilt stöd med hänvisning till att tilläggsbelopp inte har lämnats. 

Innan ni ansöker  

Eleven ska vara folkbokförd i Stockholm stad och inskriven på er skola. 

Innan ni ansöker om tilläggsbelopp ska skolan ha klarlagt och bedömt elevens stödbehov i er utredning om särskilt stöd. I det fall ni bedömer att eleven är i behov av särskilt stöd ska ni utarbeta ett åtgärdsprogram. Av åtgärdsprogrammet ska skolans stödåtgärder framgå. Det ska tydligt framgå vilka extraordinära stödåtgärder skolan vidtagit och i vilken omfattning de ges. 

Ni kan bara söka bidrag för extraordinära stödåtgärder som ni själva bekostar. Åtgärder och insatser som finansieras av någon annan, till exempel regionen eller socialtjänsten, kan ni inte ansöka om bidrag för.  

Tänk på att om ansökan gäller en elev som är ny på er skola så gäller fortfarande att eleven ska vara inskriven och att ni ska ha klarlagt elevens behov i er utredning om särskilt stöd innan ni ansöker om tilläggsbelopp. Ni ska även ha utarbetat ett åtgärdsprogram och inhämtat eventuella övriga underlag, till exempel läkarintyg, som ni vill att vi tar hänsyn till vid bedömning av er ansökan.

Datum för att ansöka 

Det finns inget datum för när ansökan senast ska vara inne. Ni kan skicka in er ansökan närsomhelst under året.  

Så här ansöker ni 

 1. Fyll i ansökningsblankett för 2023
 2. Bifoga följande handlingar: 
  1. skolans utredning om särskilt stöd 
  2. aktuellt åtgärdsprogram och eventuellt utvärdering av föregående åtgärdsprogram
  3. elevens individuella schema elevens fullständiga studieplan 
  4. övriga handlingar som ni vill att vi tar hänsyn till vid bedömning av er ansökan
 3. Rektorn ska skriva under och datera ansökningsblanketten

Posta ansökningsblankett tillsammans med bilagorna till:

Utbildningsförvaltningen i Stockholm; Registrator,
Box 22049,
104 22 Stockholm 

Tänk på att  

 • Ansökningshandlingarna ska vara ohäftade, enkelsidiga och ovikta, inte skrivas med blyerts och kopior ska vara läsliga.
 • Kontaktuppgifterna i blanketten ska vara aktuella. 

Vad händer sen?  

När er ansökan har kommit in till utbildningsförvaltningen registreras den och skickas vidare för handläggning.  

Bedömningen görs utifrån de uppgifter som ni lämnar i er ansökan. Om det behövs ytterligare uppgifter, till exempel om något saknas eller är oklart i er ansökan, så skickar vi en förfrågan om komplettering till rektorn per mejl.  

När beslut är fattat i ärendet så skickas det till skolan per post. Om beslutet ger rätt till tilläggsbelopp framgår storlek på belopp, motivering av beslut och under vilken tidsperiod beslutet gäller. Om beslutet innebär att ansökan avslås eller avvisas finns en motivering för detta i beslutet. På beslutet finns också en hänvisning till hur beslutet kan överklagas. 

Beslutets start- och slutdatum 

Tilläggsbeloppet startar vanligtvis den första i månaden efter det att ansökan har kommit in. Det kan finnas särskilda omständigheter i det enskilda fallet som gör att bidraget startar tidigare eller senare. 

Bidraget gäller under den period som anges på det skriftliga beslutet. Ett beslut om tilläggsbelopp gäller vanligtvis under ett läsår, men kan även vara kortare eller längre och som längst upp till två år.  

Överklaga ett beslut 

Beslut om tilläggsbelopp kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm enligt Förvaltningslagen (2017:900). För att överklaga ska skolan inge ett så kallat förvaltningsbesvär till utbildningsnämnden inom tre veckor från den dag skolan fått del av beslutet. Mer utförlig information om detta finns på det skriftliga beslutet.

Utbetalning 

Tilläggsbelopp betalas ut den 21:a i varje månad. Utbetalningen avslutas om eleven byter skola eller flyttar till annan kommun.   

Kontakt 

Om ni har frågor om utbetalning och bidragsbelopp:  

E-post: resursfordelning.gymnasiet@edu.stockholm.se 

Om ni har frågor om ansökan och beslut:

E-post: tillaggsbelopp.skola@edu.stockholm.se 

Blanketter 

Ansökan om tilläggsbelopp 2023, gymnasieskola (docx)

Stödmaterial för ansökningsblankett om tilläggsbelopp 2023, gymnasieskola (pdf)

Utbildningsnämnden beslutade den 17 mars 2022 att införa ett strukturbidrag för gymnasieskolans nationella program med klasser med specialpedagogisk verksamhet. Bidraget gäller från och med höstterminen 2022.

Utbildningsnämnden fastställer strukturbidraget till 145 000 kronor per elev och år från och med juli 2022 för fristående skolor.

Strukturbidraget är en del av grundbeloppet och kompletterar programpengen och den socioekonomiska ersättningen.

Frågor om utbetalning och registrering av elever mejlas till: resursfordelning.gymnasiet@edu.stockholm.se

Uppdaterad