Ersättning gymnasieskola

Här kan du läsa om olika sorters ekonomiskt stöd och ersättning som din verksamhet kan få.

Så här får du ersättning

Gymnasieskolor ska registrera in sina Stockholmselever i Storsthlms länsgemensamma ungdoms- och elevdatabas, UEDB. Kontakta Storsthlm för att skapa ett inloggningskonto.

Ersättningsnivåer

Bilaga 5.11 a Interkommunal ersättning för gymnasieskolan inom Storstockholm (xlsx, 61 kB, nytt fönster)

Bilaga 5.11 b Interkommunal ersättning för gymnasieskolan utanför Storstockholm (xlsx, 45 kB, nytt fönster)

Bilaga 5.12 Ersättning till fristående gymnasieskolor (xlsx, 49 kB, nytt fönster)

Bilaga 5.15 Interkommunal ersättning för gymnasiesärskolan (xlsx, 42 kB, nytt fönster)

Bilaga 5.16 Ersättning till fristående gymnasiesärskolor (xlsx, 43 kB, nytt fönster)

Rapportering till utbildningsförvaltningen

Tilläggsuppgifter ska skickas direkt till utbildningsförvaltningen via e-post. De tilläggsuppgifter vi behöver kan gälla:

 • SL-kort
 • modersmål
 • nationellt godkända idrottsutbildningar NIU
 • programinriktat individuellt val, ett eller två ämnen
 • grundskoleengelska
 • introduktionsprogram.

Introduktionsprogram med koder som inte går att registrera i UEDB ska rapporteras direkt till utbildningsförvaltningen.

Blanketterna skickas med e-post till:
resursfordelning.gymnasiet@edu.stockholm.se

Gymnasieskolor 2022

Fristående gymnasieskolor och gymnasieskolor i annan kommuns regi kan utöver grundbelopp, söka tilläggsbelopp respektive verksamhetsstöd för elever i omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet avser extraordinära stödåtgärder som riktas till en enskild elev.

Riktlinjer för tilläggsbelopp/verksamhetsstöd i Stockholm följer aktuella bestämmelser och kommunen gör en individuell bedömning avseende varje elevs unika behov. Nedanstående information gäller ansökan om tilläggsbelopp/verksamhetsstöd för elev folkbokförd i Stockholms stad.

Information om tilläggsbelopp (pdf, 36 kB, nytt fönster)

Innan ansökan

Inför ansökan ska skolan ha klarlagt och bedömt elevens stödbehov i skolans egen utredning. I de fall skolan bedömer att eleven är i behov av särskilt stöd ska skolan utarbeta ett åtgärdsprogram.

Extra anpassningar och särskilt stöd ingår i grundbeloppet och det är åtgärder utöver detta som skolan kan söka tilläggsbelopp för.

Att ansöka

En ansökan av tilläggsbelopp/verksamhetsstöd för en elev som är inskriven på skolan kan skickas in när som helst under året. Bedömning av ansökan kommer att göras i turordning efter ansökningsdatum. Ett beslut om tilläggsbelopp gäller normalt från månaden efter att ansökan inkommit.

Beslut om tilläggsbelopp för nya elever på programmet vid läsårsstart höstterminen 2022 ger ersättning från 2022-07-01 under förutsättning att ansökan har inkommit senast 2022-10-31.

Tilläggsbelopp/verksamhetsstöd kan bara sökas för elever på nationellt program och elever på programinriktat individuellt val, IMV.

Viktigt att tänka på innan du ansöker

 • Att det i ansökningshandlingarna tydligt framgår omfattningen av elevens behov av extraordinära stödåtgärder och att skolan beskriver vilket extraordinärt stöd som eleven faktiskt får.
 • Att använda den aktuella ansökningsblanketten för 2022, länk finns längre ner på sidan.
 • Att tilläggsbelopp endast kan beviljas för en elev som är inskriven på skolan i BER/UEDB, är folkbokförd i Stockholms stad och har beviljats programpeng för läsåret.
 • Att åtgärdsprogram och andra ansökningshandlingar som rör eleven är aktuella.
 • Att eventuella beskrivningar av skolans organisation och verksamhet läggs som en bilaga i ansökningshandlingarna.

Inkomna handlingar hanteras i förhållande till Offentlighets- och sekretesslagen. Då handlingarna ska registreras och senare även arkiveras är det viktigt att tänka på att

 • handlingarna är ovikta och inte hopnitade
 • handlingarna är enkelsidiga
 • handlingarna är läsliga kopior
 • handlingarna inte är skrivna med blyerts.

Ansökningsblankett

Ansökan om tilläggsbelopp/verksamhetsstöd för elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd 2022 (word, nytt fönster)

Skicka ansökningsblankett och samtliga handlingar till:

Utbildningsförvaltningen
Registrator
Box 22049
104 22 Stockholm

Handläggning och beslut

När ansökan har registrerats skickas den vidare till uppföljningsenheten för handläggning. Uppföljningsenheten handlägger ansökningarna huvudsakligen i den ordning som de inkommit till registrator. Handläggarna bedömer ansökningarna utifrån de handlingar som skolan har skickat in.

Kontakt

Har ni frågor som rör tilläggsbeloppet når ni oss bäst via vår funktionsbrevlåda.
E-post: tillaggsbelopp.skola@edu.stockholm.se
Har ni frågor som rör utbetalning och ersättningsbelopp.
E-post: resursfordelning.gymnasiet@edu.stockholm.se

Undvik att mejla känslig information när ni kontaktar oss. Ofta räcker det med att lämna ett diarienummer.

Ytterligare information:

Utbildningsnämnden beslutade den 17 mars 2022 att införa ett strukturbidrag för gymnasieskolans nationella program med klasser med specialpedagogisk verksamhet. Bidraget gäller från och med höstterminen 2022.

Utbildningsnämnden fastställer strukturbidraget till 145 000 kronor per elev och år från och med juli 2022 för fristående skolor.

Strukturbidraget är en del av grundbeloppet och kompletterar programpengen och den socioekonomiska ersättningen.

Frågor om utbetalning och registrering av elever mejlas till: resursfordelning.gymnasiet@edu.stockholm.se

Uppdaterad