Ersättning

Här kan du läsa om olika sorters ekonomiskt stöd och ersättning som din verksamhet kan få.

Så här får du ersättning

Gymnasieskolor ska registrera in sina Stockholmselever i Storsthlms länsgemensamma ungdoms- och elevdatabas, UEDB. Kontakta Storsthlm för att skapa ett inloggningskonto.

Ersättningsnivåer

Bilaga 5.12a Interkommunal ersättning för gymnasieskolan inom Storstockholm (Excel, 65 kb)

Bilaga 5.12b Interkommunal ersättning för gymnasieskolan utanför Storstockholm (Excel, 49 kb)

Bilaga 5.13 Ersättning till fristående gymnasieskolor 2020 (Excel, 51 kb)

Bilaga 5.16 Interkommunal ersättning för gymnasiesärskolan 2020 (Excel, 44 kb)

Bilaga 5.17 Ersättning till fristående gymnasiesärskolor 2020 (Excel, 45 kb)

Rapportering till utbildningsförvaltningen

Tilläggsuppgifter ska skickas direkt till utbildningsförvaltningen via e-post. De tilläggsuppgifter vi behöver kan gälla:

 • SL-kort
 • modersmål
 • nationellt godkända idrottsutbildningar NIU
 • programinriktat individuellt val, ett eller två ämnen
 • grundskoleengelska
 • introduktionsprogram.

Introduktionsprogram med koder som inte går att registrera i UEDB ska rapporteras direkt till utbildningsförvaltningen.

Blanketterna skickas med e-post till:
resursfordelning.gymnasiet@edu.stockholm.se

Ansökan om tilläggsbelopp

Fristående gymnasieskolor och gymnasieskolor i annan kommuns regi kan utöver grundbelopp, söka tilläggsbelopp respektive verksamhetsstöd för elever med omfattande behov av särskilt stöd.

Du kan bara söka tilläggsbelopp/verksamhetsstöd för elever på nationellt program och elever på programinriktat individuellt val, IMV.

Grundbeloppet ska täcka så gott som verksamhetens samtliga kostnader. Det betyder att även särskilt stöd till elever i de allra flesta fall ska täckas av grundbeloppet.

Särskilt stöd kan till exempel vara att eleven får regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne. Övriga stödåtgärder kan vara möjlighet att gå om en kurs där eleven inte har lägst betyg E, individuellt anpassat program eller reducerat program.

Du ansöker om tilläggsbelopp för en enskild elev och ansökan är avsedd att täcka en extra kostnad där stödinsatsen är att betrakta som extraordinär.

Innan ansökan

Innan du ansöker ska skolan ha klarlagt och bedömt elevens stödbehov i en utredning. I de fall skolan bedömer att eleven är i behov av särskilt stöd ska skolan utarbeta ett åtgärdsprogram med konkreta och utvärderingsbara åtgärder som skolan beslutat om.

Stöd i form av extra anpassningar ska inte stå med i ett åtgärdsprogram. Eftersom gränsdragningen mellan extra anpassningar och särskilt stöd är beroende av hur ingripande stödinsatsen är, bör

 • omfattning
 • varaktighet på stödinsatsen framgå.

En elev har rätt att få sitt stödbehov tillgodosett oavsett om tilläggsbelopp beviljas eller inte. Det är inte möjligt att villkora en stödinsats med att den sätts in endast om tilläggsbelopp beviljas.

Att ansöka

Ansökningar av tilläggsbelopp/verksamhetsstöd för en elev som går på skolan kan skickas in när som helst under året. Bedömningar av ansökningarna kommer att göras i turordning efter ansökningsdatum. Ett beslut om tilläggsbelopp gäller från månaden efter att ansökan inkommit.

Beslut om tilläggsbelopp för nya elever på programmet vid läsårsstart ht 2020 ger ersättning från 1 juli 2020 under förutsättning att ansökan har kommit in senast 31 oktober 2020.

Viktigt att tänka på innan du ansöker: 

 • Att det i ansökningshandlingarna tydligt framgår omfattningen av elevens behov av särskilt stöd och att skolan beskriver vilket extraordinärt stöd som eleven faktiskt får.
 • Att använda den aktuella ansökningsblanketten.
 • Att tilläggsbelopp endast kan beviljas för en elev som är inskriven på skolan, är folkbokförd i Stockholms stad och har beviljats programpeng för läsåret.
 • Att de ansökningshandlingarna som rör eleven är aktuella.
 • Att eventuella beskrivningar av skolans organisation och verksamhet läggs som en bilaga i ansökningshandlingarna.

Inkomna handlingar hanteras i förhållande till Offentlighets- och sekretesslagen. Då handlingarna ska registreras och senare även arkiveras är det viktigt att tänka på att:

 • Handlingarna är ovikta och inte hopnitade.
 • Handlingarna är enkelsidiga.
 • Handlingarna är läsliga kopior.
 • Handlingarna inte är skrivna med blyerts.

Skicka in ansökan

Ansökan om tilläggsbelopp/verksamhetsstöd för elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd 2020 (docx, 44 kB, nytt fönster)

Skicka ansökningsblankett och samtliga handlingar till:

 • Utbildningsförvaltningen
  Registrator
  Box 220 49
  104 22 Stockholm

Handläggning och beslut

När ansökan har registrerats skickas den vidare till uppföljningsenheten för handläggning. Uppföljningsenheten handlägger ansökningarna huvudsakligen i den ordning som de inkommit till registrator. Handläggarna bedömer ansökningarna utifrån de handlingar som skolan har skickat in.

Kontakt

Har du frågor som rör tilläggsbeloppet når du oss bäst via vår funktionsbrevlåda.
E-post: tillaggsbelopp.skola@edu.stockholm.se

När det gäller allmänna frågor kring exempelvis ansökningar, åtgärdsprogram och stödinsatser ringer vi gärna upp och ger vägledning.

Har ni frågor som rör utbetalning och ersättningsbelopp:
E-post: resursfordelning.gymnasiet@edu.stockholm.se

Undvik att mejla känslig information när ni kontaktar oss. Ofta räcker det med att lämna ett diarienummer.

Uppdaterad