Skolskjuts fristående gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

I vissa fall har elever rätt till kostnadsfria resor till och från er skola. Det betyder i första hand terminsbiljett.

Om elever inte kan resa med kollektivtrafik kan de ha rätt till skjuts med egen bil eller åka med skolskjutsfordon, om de till exempel går i anpassad gymnasieskola.

Fristående gymnasieskola

Terminsbiljett

Terminsbiljett kallas även för skolkort eller SL-kort. Elev eller vårdnadshavare ansöker om terminsbiljett hos er på skolan. Ni kan få ersättning för era elevers terminsbiljetter av Stockholms stad under vissa förutsättningar.

  • avståndet mellan elevens hem och er skola är minst sex kilometer.
  • eleven bor växelvis på olika adresser och minst ett av hemmen är längre bort än sex kilometer från skolan. Är eleven myndig gäller hens folkbokföringsadress.

Avstånden mäts med Google maps vägbeskrivning till fots.

Ansök om ersättning görs via e-post. Ange det elevantal ni ansöker ersättning för samt datum gällande inköp av SL-kort. Ni ansöker om ersättning terminsvis. Skicka ansökan till utbildningsförvaltningen.

E-post: resursfordelning.gymnasiet@edu.stockholm.se

Resa med färdtjänst

Om eleven inte kan resa med kollektivtrafiken kan hen ansöka om resor med färdtjänst. Eleven eller vårdnadshavare ansöker själva direkt till Region Stockholms färdtjänst.

Fristående anpassad gymnasieskola

Terminsbiljett

Elev eller vårdnadshavare ansöker om terminsbiljett hos er. Ni får ersättning för era elevers terminsbiljetter av Stockholms stad om eleverna är folkbokförda i Stockholms stad.

Skicka fakturor för terminsbiljetterna till

Utbildningsförvaltningen
Kst 1287 STH 117
106 42 Stockholm

Skolskjuts eller resa med egen bil

Om eleven inte kan resa med kollektivtrafik till den anpassade gymnasieskolan finns det två andra alternativ, skolskjuts med fordon eller resa med egen bil (självskjutsning).

Vårdnadshavaren överväger själv vilket alternativ som är aktuellt och sköter ansökan på egen hand. All information om vad som gäller för dem och hur ansökan går till kan de ta del av på sidan:

Grundbeställning

När ni som skola mottagit en kopia på ett beviljats beslut om skolskjuts ska ni fylla i en beställning som ni skickar till utbildningsförvaltningen.

Beställningsblankett korttidsboende och växelvård (pdf)

Beställningsblankett Persontransporter – fristående skolor (pdf)

Instruktion – Så här fyller du i beställningsblanketten (pdf)

Mejla beställningarna till: 
skolskjuts@edu.stockholm.se.

Ändringar av beställningar

Skolorna kan under läsåret göra ändringar av grundbeställningen. Alla ändringar av adresser och permanenta tidsändringar ska skickas med e-post till utbildningsförvaltningen senast fem dagar innan ändringen ska äga rum.
skolskjuts@edu.stockholm.se

Tillfälliga tidsändringar och lovbeställningar kan skickas direkt till skolskjutsleverantören. Tillfälliga ändringar beviljas endast för resor som är skolrelaterade. Vill vårdnadshavaren göra en ändring med anledning av att eleven har exempelvis läkarbesök så kommer det inte att godkännas. Vårdnadshavaren måste istället avboka resan och själv hämta sitt barn. Lovbeställningarna ska vara skolskjutsleverantören tillhanda senast två veckor innan lovets start.

Skolskjutsanvisningar – regelverket

Skolskjutsanvisningarna är utbildningsförvaltningens regelverk för skolskjuts. Ni kan ladda hem dem i en kortversion eller en komplett längre version.

Skolskjutsanvisningar, kort version (pdf)

Skolskjutsanvisningar, komplett version (pdf)

Uppdaterad