Skolskjuts

I vissa fall kan en elev på er skola ha rätt till kostnadsfri skolskjuts. Här kan du som är fristående huvudman läsa vilka kriterierna är för att få terminsbiljett (även kallat skolkort eller SL-kort), resa med egen bil eller skolskjutsfordon.

För elever i gymnasieskolan

Om en elev har en funktionsnedsättning, går i gymnasieskolan och är i behov av resor till och från skolan kan eleven ansöka om färdtjänst.

För elever i gymnasiesärskolan

Om eleven går i gymnasiesärskolan ansöker eleven istället om skolskjuts till utbildningsförvaltningen.

Ansökan om skolskjuts (pdf, 538 kB, nytt fönster)

Skolskjuts till fristående skolor

Rätten till skolskjuts enligt skollagen innebär att kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Rätten gäller för elever i förskoleklass (från och med höstterminen 2018), grundskolan och grundsärskolan samt för elever i gymnasiesärskola, om eleven går i den skolan som kommunen har placerat dem i.

Om elevens vårdnadshavare istället har valt en annan kommunal eller fristående skola till eleven är kommunen, enligt skollagen, bara skyldig att anordna skolskjuts för eleven om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska konsekvenser för hemkommunen. Stockholms stad har dock tagit fram egna anvisningar som ändå ger elever vid fristående skolor eller vid skolor i andra kommuner möjlighet att få skolskjuts under vissa förutsättningar.

Skolskjuts innebär schemalagda resor från elevens hem till en plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. Med hem avses elevens folkbokföringsadress, elevens adress vid växelvist boende hos vårdnadshavare bosatt inom Stockholms stad, korttidsboende och boende med särskild service. Det finns tre typer av skolskjuts som det är möjligt att ansöka om. Man kan bara ansöka om en av dessa.

Resa med egen bil eller skolskjutsfordon

Elever kan i vissa fall få resa med en anhörigs egen bil eller med skolskjutsfordon. Det gäller de elever som inte kan ta sig självständigt till skolan med allmänna kommunikationer till följd av funktionsvariationer eller andra särskilda omständigheter.

Skolskjutsen utförs på så sätt att vårdnadshavaren själv skjutsar sitt barn och får ersättning för detta.

Blankett: Ansökan om skolskjuts med fordon/självskjutsning (pdf, 89 kB, nytt fönster)

Skolskjuts med fordon innebär att eleven åker schemalagda resor mellan hem och skola Resorna skötas av Stockholm stads upphandlade skolskjutsleverantörer.

Blankett: Ansökan om skolskjuts med skolskjutsfordon (pdf, 538 kB, nytt fönster)

En elev kan beviljas tillfällig skolskjuts under en period om hen råkat ut för en olycka eller genomgått en operation.

  • Vid olycksfall och operationer till följd av olyckor ska vårdnadshavarna kontakta S:t Erik Försäkrings på telefonnummer 08-508 299 26.
  • Vid en planerad operation eller andra omständigheter ska vårdnadshavarna kontakta Kontaktcenter på 08-508 00 508.

Ansökan och beslut om skolskjuts

Vårdnadshavare/myndig elev måste ha ansökt och fått ett godkänt beslut från utbildningsförvaltningen för att få skolskjuts. 

Grundbeställning

När skolan mottagit en kopia på ett beviljat beslut om skolskjuts ska de fylla i en beställning som ska skickas till utbildningsförvaltningen.

Beställningsblankett korttids växelvård (pdf, 541 kB, nytt fönster)

Beställningsblankett Persontransporter – fristående skolor (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Instruktion – så här fyller du i beställningsblanketten (pdf, 284 kB, nytt fönster)

Beställningarna mejlas till: 
skolskjuts@edu.stockholm.se

Ändringar av beställningar

Skolorna kan under läsåret göra ändringar av grundbeställningen. Alla ändringar av adresser och permanenta tidsändringar ska skickas till utbildningsförvaltningen senast 5 dagar innan ändringen ska äga rum.

Tillfälliga tidsändringar och lovbeställningar kan skickas direkt till skolskjutsleverantören. Om eleven ska vara på någon annan adress än vad som finns angivet i grundbeställningen behöver beställningen dock gå via utbildningsförvaltningen. Lovbeställningarna ska vara skolskjutsleverantören tillhanda senast två veckor innan lovets start.

Akuta ändringar

Om skolan skickar in beställningar senare än fem arbetsdagar före önskad start/ändring så har skolskjutsleverantören rätt att tacka nej till körningen för de antal dagar som beställning/ändring har inkommit för sent. I dessa fall beställer utbildningsförvaltningen elevens resor istället som akuta resor av Taxi Stockholm och utförs för de antal dagar som ordinarie leverantör har på sig att komma igång med beställningen. Detta innebär att eleven under dessa resor inte har fast förare eller slinga.

Frågor och svar

För att öka möjligheterna till samplanering av resenärer har samtliga leverantörer rätt att planera resorna med ett så kallat tidsfönster. Detta innebär att leverantören får lämna resenären max 30 minuter före beställd lämningstidpunkt och hämta resenären max 30 minuter efter beställd hämtningstidpunkt.

Skolskjutsleverantören meddelar elevens tider utifrån detta tidsfönster och de meddelade tiderna blir elevens fasta tider. Detta tidsfönster får utnyttjas mellan klockan 07.30 och 17.00 för skolskjutsen. Beställningar utanför den tidsramen sker enligt beställd tid.

Ett beslut om rätt till skolskjuts berättigar till en enkelresa med skolskjutsen i vardera riktningen per dag till de adresser som godkända i beslutet. Om eleven behöver ytterligare resor är det upp till skolan/vårdnadshavare att lösa detta alternativt får vårdnadshavare vända sig till färdtjänst, i de fall då eleven är berättigad till detta.

Resenärens restid i fordonet ska vara rimlig i förhållande till färdvägen längd och resenärens behov.

Vill du avboka en planerad körning gör du det direkt till skolskjutsleverantören senast 45 minuter innan den planerade körningen. När en resa avbokas måste vårdnadshavare eller skolan påboka resor när eleven ska ha skolskjuts igen. Det måste ske minst 4 timmar innan resan ska utföras.

Om en elev behöver hämtas tidigare på skolan på grund av sjukdom är det vårdnadshavarens ansvar att hämta eleven. Det är inte tillåtet att tidigarelägga skolskjutsen på grund av sjukdom. Skolskjutsen behöver i dessa fall avbokas till skolskjutsleverantören. Avbokningen måste komma in till skolskjutsbolaget 45 minuter innan den planerade körningen.

Skolskjutsen väntar 5 minuter efter överenskommen hämtningstid och åker sedan vidare. Det är inte tillåtet att beställa en ny resa för att ersätta den missade resan.

Om skolskjutsen kommer att bli minst 10 minuter försenad ska skolskjutsleverantören ringa och meddela detta, senast 10 minuter före den planerade hämtnings- eller avlämningstiden.

Alla ändringar måste gå via skolan, både tids- och adressändringar. Skolan skickar sedan vidare beställningen till utbildningsförvaltningen eller skolskjutsleverantören.

Nej. För den typen av resor får vårdnadshavaren kontakta LSS-handläggare eller färdtjänst.

Vårdnadshavarna behöver i dessa fall skicka in en ny ansökan om skolskjuts till utbildningsförvaltningen.

Alla skolskjutsresor avbokas automatiskt under loven. Är eleven i behov av skolskjuts under lovet behöver skolan skicka in en särskild lovbeställning till skolskjutsleverantören senast 2 veckor innan lovets början.

Nej, det är inte tillåtet.

Nej, det är inte tillåtet.

Om en elev är i behov av att åka ensam i skolskjutsen måste detta styrkas med ett läkarintyg där det framgår varför eleven inte kan samåka med andra. Det är mycket restriktivt vilka som beviljas ensamåkning och ska finnas starka skäl till detta.

Samtrans, Taxi Stockholm och Sverigetaxi är från den 5 mars 2018 de leverantörer som kör skolskjuts i Stockholms stad. Det är skolans geografiska placering som avgör vilken leverantör skolan har.

I vissa fall krävs det att ansökan kompletteras med ett intyg utfärdat av exempelvis läkare, psykolog eller logoped där elevens svårigheter att färdas med allmänna kommunikationer beskrivs. Utbildningsförvaltningen gör en individuell bedömning i varje enskilt fall.

Följande beställningar skickas till utbildningsförvaltningen:

  • Elevens grundbeställning, det vill säga den beställning som skolskjutsen utgår ifrån.
  • Alla permanenta ändringar i grundbeställningen.
  • Tillfälliga adressändringar vid till exempel en skolutflykt eller praktik.

Följande beställningar kan skickas direkt till skolskjutsleverantören:

  • Tillfälliga tidsändringar för enstaka dagar.
  • Lovbeställningar.
  • Av- och påbokningar.

Uppdaterad