Coronaviruset: Socialtjänst och LSS

Vi har samlat information om coronaviruset för dig som är privat utförare inom socialtjänst och LSS. Informationen riktar sig framförallt till dig som är chef eller har en samordnande funktion.

Övergripande information kring corona

Informationsmaterial

Informationsblad – 3 tips som kan hålla dig frisk (pdf, 52 kB, nytt fönster

Informationsblad – Så skyddar du andra när du är sjuk (pdf, 14 kB, nytt fönster)

Hälso- och sjukvård inom LSS

LSS-hälsans medicinskt ansvariga sjuksköterska har tagit fram en smittskyddsplan vid misstanke om eller vid bekräftat fall av covid-19 inom LSS-verksamheter som du hittar nedan.  

Smittskyddsplan socialförvaltningen – 2020-10-30 (pdf, 132 kB, nytt fönster)

Bilaga 1 Covid-19 socialförvaltningens smittskyddsplan – 2020-10-30 (pdf, 194 kB, nytt fönster)

Vi har samlat specifik information kring coronaviruset inom LSS på LSS-hälsans webbplats. Där hittar du bland annat informationsmaterial, riktlinjer och instruktionsfilmer kring basala hygienrutiner och skyddsutrustning. Filmerna har tillhörande informationsblad, och finns även textade på engelska och arabiska. 

Rutiner för minskad smittspridning

Alla verksamheter ett ansvar att göra sitt yttersta för att minska smittspridning och samtidigt säkra att den enskildes behov av insats fortsatt tillgodoses. Verksamheterna har även ett ansvar att samordna och organisera verksamheten utifrån de behov som finns, och behöver därför se över och förbereda sig inför att antalet smittade den närmsta tiden kommer att öka.

Då regionens vårdplatser är begränsade är stadens starka rekommendation och uppmaning att boenden planerar för hur verksamheten ska kunna hållas igång med kraftigt reducerat antal medarbetare i tjänst samt att en viss andel av boendena kommer vara smittade. Det vill säga ta fram konkreta planer på hur smittade ska kunna hållas frånskilda från övriga i verksamheten och vilka skyddsåtgärder som krävs för personalen.

Krisberedskap

Alla verksamheter behöver även utifrån rådande situation säkerställa att en plan för krisberedskap och krishantering är aktuell och uppdaterad.

För det fall en verksamhet som har avtal med staden behöver stänga sin verksamhet, till exempel på grund av personalbrist, har staden ett starkt önskemål att ni i så god tid som möjligt informerar om detta.

Hantering och verkställighet av placeringar avseende daglig verksamhet

Samlad information om hantering och verkställighet av placeringar avseende daglig verksamhet –20201222 (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Frågor och svar för familjehem, jourhem och HVB

Det viktiga är som alltid att så långt det är möjligt arbeta med frivillighet och förståelse för situationen, både hos biologiska föräldrar, jourhem, familjehem och HVB. I alla situationer behöver också individuella bedömningar göras.

I dagsläget finns inga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om att undvika att träffa andra människor (om det inte handlar om större grupper av människor). I normalfallet bör därför umgänge kunna genomföras. 

Om barnet är placerat med stöd av LVU kan det finnas skäl att fatta beslut om en umgängesbegränsning enligt 14 § LVU. Bedömning sker i varje enskilt fall och det ska alltid vara utifrån barnets behov och barnets bästa. Som vanligt är det bästa att jobba för att skapa en förståelse för situationen när ett umgänge inte kan bli av på grund av corona och covid-19.

Vid SoL-placering är det vårdnadshavarna som bestämmer och socialtjänsten behöver resonera med vårdnadshavarna och försöka få dem/denne att förstå och gå med på att skjuta upp/stå över enstaka umgängen om någon har symtom. Om barnet är placerat med stöd av SoL och föräldern inte samtycker till uteblivet umgänge behöver en bedömning göras av om samtycket till behövlig vård fortfarande anses vara tillräckligt. Alternativ kan vara att vården istället bör ske enligt LVU eller om barnet kan återgå till hemmet. En helhetsbedömning behöver dock göras i den enskilda fallet. Enbart den omständighet att en förälder inte går med på att stå över umgänge vid något tillfälle kan inte utgöra grund för LVU.

Övervakat umgänge

Om någon i familjehemmet, jourhemmet eller HVB tillhör riskgrupp och rekommenderas att inte träffa någon utanför familjen, kan de då vägra?

Utifrån ovan finns inget lagligt stöd för dem att vägra, dock kan det i vissa fall bli aktuellt med ett avbrytande av placeringen beroende på vilken bedömning som görs i det enskilda fallet.  

Utföraren ska tillsammans med placerande stadsdelsförvaltning föra en dialog kring den uppkomna situationen. Socialförvaltningens upphandlingsenhet har gått ut med en uppmaning/önskan till alla boenden att de ska planera för hur de ska kunna hantera sjuka personer inom sin verksamhet.

Om utföraren vägrar ha kvar ett barn eller en ungdom

Om det kommer till att utföraren vägrar att ha kvar en person i sin verksamhet, så har vi inte möjlighet att tvinga utföraren.

Uppdaterad