Coronaviruset: Socialtjänst och LSS

Vi har samlat information om coronaviruset för dig som är privat utförare inom socialtjänst och LSS. Informationen riktar sig framförallt till dig som är chef eller har en samordnande funktion.

Övergripande information kring corona

Beställa skyddsmaterial

Stockholms stad har en särskild funktion för att köpa in och distribuera skyddsmaterial till stadens omsorgsverksamheter, både kommunala och fristående. Du beställer genom att fylla i ett formulär. Eftersom det råder brist på skyddsmaterial kan det hända att du inte får exakt det antal som du har beställt. 

Rutiner för minskad smittspridning

Alla verksamheter ett ansvar att göra sitt yttersta för att minska smittspridning och samtidigt säkra att den enskildes behov av insats fortsatt tillgodoses. Verksamheterna har även ett ansvar att samordna och organisera verksamheten utifrån de behov som finns, och behöver därför se över och förbereda sig inför att antalet smittade den närmsta tiden kommer att öka.

Då regionens vårdplatser är begränsade är stadens starka rekommendation och uppmaning att boenden planerar för hur verksamheten ska kunna hållas igång med kraftigt reducerat antal medarbetare i tjänst samt att en viss andel av boendena kommer vara smittade. Det vill säga ta fram konkreta planer på hur smittade ska kunna hållas frånskilda från övriga i verksamheten och vilka skyddsåtgärder som krävs för personalen.

Krisberedskap

Alla verksamheter behöver även utifrån rådande situation säkerställa att en plan för krisberedskap och krishantering är aktuell och uppdaterad.

För det fall en verksamhet som har avtal med staden behöver stänga sin verksamhet, till exempel på grund av personalbrist, har staden ett starkt önskemål att ni i så god tid som möjligt informerar om detta.

Information från regionen

Region Stockholm har sammanställt information om sin nya inriktning gällande hanteringen av covid-19 (coronavirus). De nya rutinerna påverkar verksamheter inom både vård och omsorg exempelvis särskilda boenden, hemtjänst, LSS-boenden, samt skola och förskola.

Påverkan på rutiner vid kommunala verksamheter för hanteringen av covid-19 efter ny inriktning från Region Stockholm (pdf, 155 kB, nytt fönster)

Hälso- och sjukvård inom LSS

LSS-hälsans medicinskt ansvariga sjuksköterska har tagit fram en beredskapsplan vid misstanke om eller vid bekräftat fall av covid-19 inom LSS-verksamheter. Den uppdateras löpande. 

Beredskapsplan för covid-19 socialförvaltningen - version 4 2020-05-18 (pdf, 204 kB, nytt fönster) 

 

Vi har samlat specifik information kring coronaviruset inom LSS på LSS-hälsans webbplats. Där hittar du bland annat informationsmaterial, riktlinjer och instruktionsfilmer kring basala hygienrutiner och skyddsutrustning. Filmerna har tillhörande informationsblad, och finns även textade på engelska och arabiska. 

Informationsmaterial

Informationsblad – 3 tips som kan hålla dig frisk (pdf, 52 kB, nytt fönster

Informationsblad – Så skyddar du andra när du är sjuk (pdf, 14 kB, nytt fönster) 

Anvisningar för tillfälligt utökad möjlighet att spara ledsagartid

Krisledningsnämnden har fattat beslut om tillfälligt utökad möjlighet att spara ledsagartid, följande är beslutat:

  • Brukare får fördela beviljade ledsagartimmar under sex månader istället för tre månader. Beslutet avser timmar som är beviljade eller beviljas till och med 30 juni 2020.
  • Motsvarande gäller även för ledsagarens omkostnadsersättning.

Anvisningar med anledning av beslut om tillfälligt utökad möjlighet att spara ledsagartid med anledning av covid-19 (pdf, 121 kB, nytt fönster)

Hantering vid successivt öppnande av daglig verksamhet och verkställighet av placeringar

Hantering vid successivt öppnande och verkställighet av placeringar avseende daglig verksamhet (pdf, 846 kB, nytt fönster)

Frågor och svar kring successivt öppnande av daglig verksamhet och verkställighet av placeringar

Handläggaren på ansvarig stadsdelsförvaltning tar kontakt med den enskilde.

Den enskilde erhåller fortsatt habiliteringsersättning. Utföraren ansvarar för att rapportera närvaro, hur finns beskrivet i underlaget ”Hantering vid successivt öppnande av daglig verksamhet och verkställighet av placeringar”.

I de fall brukaren har semester och därför inte deltar i sin dagliga verksamhet gäller ordinarie riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning: Alla som har beviljats och deltar i daglig verksamhet enligt LSS har rätt till så kallad habiliteringsersättning. Ersättningen är 13 kr per timme och betalas för högst 8 timmar per dag och fem dagar i veckan.

I privat regi: Ja, beslutet berör endast verkställighet för deltagare från Stockholms stad.

I kommunal regi eller entreprenad: Ja, om de förutsättningar och kriterier som anges i dokumentet ”Hantering vid successivt öppnande av daglig verksamhet och verkställighet av placeringar” kan upprätthållas.

Ja, beslutet gäller oavsett den enskildes boendeform

Beslutet gäller enskilda som har beslut om daglig verksamhet från Stockholms stad oavsett var verksamheten är placerad geografiskt.

Nedanstående kriterier eller risker behöver beaktas vid successiv verkställighet av placeringar:

  • smitta eller smittspridning på individuell nivå, till exempel tillhörighet till riskgrupp
  • lokalens utformning och säkerhet där daglig verksamhet ska bedrivas, till exempel möjlighet till god hygien och säkerhetsavstånd
  • resor mellan boende och daglig verksamhet ska kunna genomföras med minimal risk för smitta
  • samverkan mellan daglig verksamhet, transport, boende samt berörd vårdgivare ska fungera väl
  • geografisk spridning, till exempel att deltagare kommer från olika boenden, olika kommuner och så vidare, vilket innebär högre risk för smittspridning.

Det kan vara genom vilken digital form som helst eller per telefon. Om den enskilde av smittskyddsskäl inte kan komma till sin dagliga verksamhet kan verksamhet utomhus också vara ett alternativ om man ombesörjer avstånd mellan individer och endast ses i mindre grupp. Notera dock att om resan till verksamheten sker med allmänna kommunikationsmedel kan detta innebära en risk och hänsyn ska tas till de allmänna rekommendationerna. En individuell bedömning får göras i varje enskilt fall. Detta hindrar inte att man ses utomhus i området där den enskilde bor.

Om den enskilde av smittskyddsskäl inte kan komma till sin dagliga verksamhet kan den dagliga verksamhetens besöka den enskilde i hemmet eller på boendet. Besök i hemmet eller på boende behöver föregås av en dialog med den enskilde och planering med boendet. Med fördel sker träffar utomhus.

Deltagare som har en praktikplats, som alltså inte utförs i lokalen för daglig verksamhet, kan fortsätta under förutsättning att kriterier eller risker som anges ovan beaktas. Dock ska justeringar och anpassningar ske i enlighet med allmänna rekommendationer från ansvariga myndigheter under rådande läge. Notera dock att om resan till verksamheten sker med allmänna kommunikationsmedel kan detta innebära en risk och hänsyn ska tas till de allmänna rekommendationerna. En individuell bedömning får göras i varje enskilt fall.

Handläggare och utförare får samplanera och se över vilket transportalternativ som är aktuellt för den enskilde, hänsyn behöver tas till de allmänna rekommendationerna vad gäller resor i kollektivtrafik. Ur hälso- och sjukvårdsperspektiv ska det så långt som möjligt säkerställas att resan blir så säker som möjligt. Är det möjligt att anpassa tider så att man undviker rusningstrafik? Det bör betraktas som en nödvändig resa om insatsen är mycket viktig för den enskilde. Syftet med insatsen och effekten för den enskilde av insatsen styr om det är en nödvändig resa eller inte.

Det är den chef som är ansvarig för verksamheten som fattar beslutet. Det är flera olika parametrar i den sammanlagda riskbedömningen som vilar på tre huvudsakliga kategorier:

  • medicinska diagnoser
  • skörhet eller behov av hjälp och stöd
  • riskbeteenden hos individer alternativt risker i verksamheten.

Den parameter som rör antal diagnoser ska komma från respektive vårdgivare. Om det inte går att få denna information så kan riskbedömning göras utifrån de andra parametrarna.

Frågor och svar för familjehem, jourhem och HVB

Det viktiga är som alltid att så långt det är möjligt arbeta med frivillighet och förståelse för situationen, både hos biologiska föräldrar, jourhem, familjehem och HVB. I alla situationer behöver också individuella bedömningar göras.

I dagsläget finns inga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om att undvika att träffa andra människor (om det inte handlar om större grupper av människor). I normalfallet bör därför umgänge kunna genomföras. 

Om barnet är placerat med stöd av LVU kan det finnas skäl att fatta beslut om en umgängesbegränsning enligt 14 § LVU. Bedömning sker i varje enskilt fall och det ska alltid vara utifrån barnets behov och barnets bästa. Som vanligt är det bästa att jobba för att skapa en förståelse för situationen när ett umgänge inte kan bli av på grund av corona och covid-19.

Vid SoL-placering är det vårdnadshavarna som bestämmer och socialtjänsten behöver resonera med vårdnadshavarna och försöka få dem/denne att förstå och gå med på att skjuta upp/stå över enstaka umgängen om någon har symtom. Om barnet är placerat med stöd av SoL och föräldern inte samtycker till uteblivet umgänge behöver en bedömning göras av om samtycket till behövlig vård fortfarande anses vara tillräckligt. Alternativ kan vara att vården istället bör ske enligt LVU eller om barnet kan återgå till hemmet. En helhetsbedömning behöver dock göras i den enskilda fallet. Enbart den omständighet att en förälder inte går med på att stå över umgänge vid något tillfälle kan inte utgöra grund för LVU.

Övervakat umgänge

Om någon i familjehemmet, jourhemmet eller HVB tillhör riskgrupp och rekommenderas att inte träffa någon utanför familjen, kan de då vägra?

Utifrån ovan finns inget lagligt stöd för dem att vägra, dock kan det i vissa fall bli aktuellt med ett avbrytande av placeringen beroende på vilken bedömning som görs i det enskilda fallet.  

Utföraren ska tillsammans med placerande stadsdelsförvaltning föra en dialog kring den uppkomna situationen. Socialförvaltningens upphandlingsenhet har gått ut med en uppmaning/önskan till alla boenden att de ska planera för hur de ska kunna hantera sjuka personer inom sin verksamhet.

Om utföraren vägrar ha kvar ett barn eller en ungdom

Om det kommer till att utföraren vägrar att ha kvar en person i sin verksamhet, så har vi inte möjlighet att tvinga utföraren.

Ytterligare information från IVO

Uppdaterad