Ersättning fritidshem

Här kan du läsa om olika sorters ekonomiskt stöd och ersättning som din verksamhet kan få.

Ersättningar för fritidshem och fritidsklubb

Fritidshemmet får fritidspeng för varje Stockholmsbarn som är inskrivet vid avläsningsdatum. Observera att fritidspengen inte korrigeras om inrapportering av fritidshemsbarn sker efter varje månadsavläsning.

Utbetalning

Utbetalning av fritidspeng sker månadsvis. Utbetalningsdatumet är den 21 varje månad. Om den 21 är på en helg kommer utbetalning ske den närmaste helgfria dagen innan.

Avläsningsdatumet är den 15 varje månad om inte den 15 infaller på en helg. Då är avläsningsdatumet den närmsta helgfria vardagen innan.

Rätt till ersättning

Det är viktigt att utbildningsförvaltningen får korrekta uppgifter om din verksamhet för att kunna räkna ut rätt ersättning.

Förändringar under läsåret

Rapportera elevförändringar så fort ni får kännedom om dessa.

Min barnomsorg och anordnarwebben

När föräldrar själva avslutar sina barns placeringar via tjänsten Min barnomsorg, ser du det på anordnarwebben som en "blänkare". Dessa så kallade blänkare ser du även när barn har blivit registrerade hos din verksamhet och vid generella uppsägningar.

När föräldrar ändrar sina inkomstuppgifter via Min barnomsorg

Föräldrar kan idag ange och ändra sina inkomstuppgifter via Min barnomsorg, ni ser att de har gjort det genom att det kommer upp en blänkare, ett litet i (se ovan).

NI kan emellertid inte se inkomstuppgifterna via anordnarwebben eftersom ni i dagsläget själva administrerar avgifterna. Detta medför att föräldrar tror att inkomstuppgifterna går till er vilket det alltså inte gör så länge ni själva hanterar avgifterna.

Med anledning av ovanstående uppmanar vi er därför att när ni ser att en inkomstuppgift är ändrad ( via blänkaren) omgående kontakta föräldern så att de kan uppdatera inkomsten enligt era rutiner och därmed få rätt avgift.

Fritidsklubben får ersättning för varje barn folkbokfört i Stockholm som är registrerat hos utbildningsförvaltningen den 15 mars för vårterminen och 15 oktober för höstterminen.

Utbetalning

Utbetalning för fritidsklubbspeng sker en gång per termin, för vårterminen sker utbetalningen i april och för höstterminen sker utbetalningen i oktober månad.

Rätt ersättning

För att kunna ge rätt ersättning är det viktigt att vi får korrekta uppgifter
om din verksamhet. Senast den 30 september vill vi att du mejlar in ditt underlag till oss.

Huvudmän för fristående fritidshem kan ansöka om tilläggsbelopp hos elevens hemkommun. Tilläggsbelopp är ett bidrag utöver grundbeloppet som en skola kan få för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd för att täcka kostnader för extraordinära stödåtgärder. Här kan du läsa mer om hur ansökan går till, vad som gäller för att få bidraget och vad det ska täcka.  

I det grundbelopp som fritidshemmet får ingår kostnader för att anpassa sin organisation och undervisning utifrån elevernas behov. Det inkluderar bland annat tillsyn och stödåtgärder till enskilda elever. Fritidshemmet ska därför inom ramen för sina normala resurser kunna ge stöd åt flertalet elever. Kraven är högt ställda på vad fritidshemmet ska göra inom grundbeloppet när det gäller anpassningar och särskilt stöd.  

En förutsättning för att en skola ska få tilläggsbelopp är att det klart framgår att de stödåtgärder som eleven behöver och som fritidshemmet ger eleven är extraordinära. Det vill säga avviker väsentligt från det som ryms inom grundbeloppet. Det är den som ansöker om bidrag som ska visa att förutsättningarna för att få tilläggsbelopp är uppfyllda. Tilläggsbeloppet bestäms individuellt utifrån elevens behov och gäller bara de extraordinära stödåtgärder som eleven behöver i sin utbildning. Bidragets storlek fastställs genom en jämförelse med vad motsvarande stöd i allmänhet kostar i Stockholms stad.  

En elev har alltid rätt att få det särskilda stödet som den behöver oavsett om fritidshemmet beviljas tilläggsbelopp eller inte. Fritidshemmet kan därför inte neka en elev särskilt stöd med hänvisning till att tilläggsbelopp inte har lämnats. 

Innan ni ansöker  

Eleven ska vara folkbokförd i Stockholm stad och mottagen på ert fritidshem.  

Innan ni ansöker om tilläggsbelopp ska ni ha klarlagt och bedömt elevens stödbehov i er utredning om särskilt stöd. I det fall ni bedömer att eleven är i behov av särskilt stöd ska ni utarbeta ett åtgärdsprogram. Av åtgärdsprogrammet ska fritidshemmets stödåtgärder framgå. Det ska tydligt framgå vilka extraordinära stödåtgärder fritidshemmet vidtagit och i vilken omfattning de ges. 

Ni kan bara söka bidrag för extraordinära stödåtgärder som ni själva bekostar. Åtgärder och insatser som finansieras av någon annan, till exempel regionen eller socialtjänsten, kan ni inte ansöka om bidrag för.  

Tänk på att om ansökan gäller en elev som är ny på ert fritidshem så gäller fortfarande att eleven ska vara mottagen och att ni ska ha klarlagt elevens behov i er utredning om särskilt stöd innan ni ansöker om tilläggsbelopp. Ni ska även ha utarbetat ett åtgärdsprogram och inhämtat eventuella övriga underlag, till exempel läkarintyg.

Datum för att ansöka 

Det finns inget datum för när ansökan senast ska vara inne. Ni kan skicka in er ansökan närsomhelst under året.  

Så här ansöker ni 

 1. Fyll i ansökningsblankett för aktuellt år
 2. Bifoga följande handlingar: 
  1. utredning om särskilt stöd 
  2. aktuellt åtgärdsprogram och utvärdering av föregående åtgärdsprogram
  3. elevens schema senaste betyg 
  4. övriga handlingar, till exempel läkarutlåtande.
 3. Rektor ska skriva under och datera ansökningsblanketten
 4. Posta ansökningsblankett tillsammans med bilagorna till:
  1. Utbildningsförvaltningen i Stockholm; Registrator
   Box 22049
   104 22 Stockholm 

Tänk på att  

 • ansökningshandlingarna ska vara ohäftade, enkelsidiga och ovikta, inte skrivas med blyerts och kopior ska vara läsliga
 • kontaktuppgifterna i blanketten ska vara aktuella. 

Vad händer sen?  

När er ansökan har kommit in till utbildningsförvaltningen registreras den och skickas vidare för handläggning.  

Bedömningen görs utifrån de uppgifter som ni lämnar i er ansökan. Om det behövs ytterligare uppgifter, till exempel om något saknas eller är oklart i er ansökan, så kan en förfrågan om komplettering skickas till rektor per mejl.  

När beslut är fattat i ärendet så skickas det till er via post. Om beslutet ger rätt till tilläggsbelopp framgår

 • storlek på belopp
 • motivering av beslut
 • under vilken tidsperiod beslutet gäller.

Om beslutet innebär att ansökan avslås eller avvisas finns en motivering för detta i beslutet. På beslutet finns också en hänvisning till hur beslutet kan överklagas. 

Beslutets start- och slutdatum 

Tilläggsbeloppet startar vanligtvis den första i månaden efter det att ansökan har kommit in. Det kan finnas särskilda omständigheter i det enskilda fallet som gör att bidraget startar tidigare eller senare. 

Bidraget gäller under den period som står på det skriftliga beslutet. Ett beslut om tilläggsbelopp gäller vanligtvis under ett läsår, men kan även vara kortare eller längre och som längst upp till två år.  

Överklaga ett beslut 

Beslut om tilläggsbelopp kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm enligt Förvaltningslagen (2017:900). För att överklaga ska skolan lämna in ett så kallat förvaltningsbesvär utbildningsnämnden inom tre veckor från den dag ni fått del av beslutet. Mer utförlig information om detta finns på det skriftliga beslutet. 

Utbetalning 

Tilläggsbelopp betalas ut den 21:a varje månad. Utbetalningen avslutas om eleven byter fritidshem eller flyttar till annan kommun.   

Kontakt 

Om ni har frågor om utbetalning och bidragsbelopp:  

E-post: resursfordelning.grundskolan@edu.stockholm.se 

Om ni har frågor om ansökan och beslut:

E-post: tillaggsbelopp.skola@edu.stockholm.se 

Blanketter 

Ansökan om tilläggsbelopp 2023, förskoleklass, grundskola, fritidshem (docx)

Stödmaterial för ansökningsblankett om tilläggsbelopp 2023, förskoleklass, grundskola, fritidshem (pdf)

Ansökan om tilläggsbelopp 2023 – lokalanpassning, förskoleklass, grundskola, fritidshem (docx)

Kontakta oss via e-post om du vill ta del av material från informationsmöten, till exempel presentationer i Powerpoint.

E-post: tillaggsbelopp.skola@edu.stockholm.se

Uppdaterad