Ersättning fritidshem

Här kan du läsa om olika sorters ekonomiskt stöd och ersättning som din verksamhet kan få.

Ersättningar för fritidshem och fritidsklubb

Fritidshemmet får fritidspeng för varje Stockholmsbarn som är inskrivet vid avläsningsdatum. Observera att fritidspengen inte korrigeras om inrapportering av fritidshemsbarn sker efter varje månadsavläsning.

Utbetalning

Utbetalning av fritidspeng sker månadsvis. Utbetalningsdatumet är den 21 varje månad. Om den 21 är på en helg kommer utbetalning ske den närmaste helgfria dagen innan.

Avläsningsdatumet är den 15 varje månad om inte den 15 infaller på en helg. Då är avläsningsdatumet den närmsta helgfria vardagen innan.

Aktuella belopp

Fritidshemspeng 2022 (pdf, 92 kB, nytt fönster)

Rätt till ersättning

Det är viktigt att utbildningsförvaltningen får korrekta uppgifter om din verksamhet för att kunna räkna ut rätt ersättning.

Förändringar under läsåret

Rapportera elevförändringar så fort ni får kännedom om dessa.

Min barnomsorg och anordnarwebben

När föräldrar själva avslutar sina barns placeringar via tjänsten Min barnomsorg, ser du det på anordnarwebben som en "blänkare". Dessa så kallade blänkare ser du även när barn har blivit registrerade hos din verksamhet och vid generella uppsägningar.

När föräldrar ändrar sina inkomstuppgifter via Min barnomsorg

Föräldrar kan idag ange och ändra sina inkomstuppgifter via Min barnomsorg, ni ser att de har gjort det genom att det kommer upp en blänkare, ett litet i (se ovan).

NI kan emellertid inte se inkomstuppgifterna via anordnarwebben eftersom ni i dagsläget själva administrerar avgifterna. Detta medför att föräldrar tror att inkomstuppgifterna går till er vilket det alltså inte gör så länge ni själva hanterar avgifterna.

Med anledning av ovanstående uppmanar vi er därför att när ni ser att en inkomstuppgift är ändrad ( via blänkaren) omgående kontakta föräldern så att de kan uppdatera inkomsten enligt era rutiner och därmed få rätt avgift.

Fritidsklubben får ersättning för varje barn folkbokfört i Stockholm som är registrerat hos utbildningsförvaltningen den 15 mars för vårterminen och 15 oktober för höstterminen.

Utbetalning

Utbetalning för fritidsklubbspeng sker en gång per termin, för vårterminen sker utbetalningen i april och för höstterminen sker utbetalningen i oktober månad.

Aktuella belopp

Ersättningen för elever i fristående fritidsklubb för 2022 är 7 581 kronor per elev och år. Beloppet inkluderar momskompensation.

Rätt ersättning

För att kunna ge rätt ersättning är det viktigt att vi får korrekta uppgifter
om din verksamhet. Senast den 30 september vill vi att du mejlar in ditt underlag till oss.

Riktlinjer tilläggsbelopp 2022

Tilläggsbelopp till fristående fritidshem för elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd och är folkbokförd i Stockholms stad 2022.

Fristående fritidshem kan utöver grundbelopp söka tilläggsbelopp för elev som har omfattande behov av särskilt stöd. Riktlinjer för tilläggsbelopp i Stockholm följer aktuella bestämmelser och kommunen gör en individuell bedömning avseende varje elevs unika behov.

Nedanstående information gäller ansökan om tilläggsbelopp för elev folkbokförd i Stockholms stad.

Information om tilläggsbelopp 2022 (pdf, 126 kB, nytt  fönster)

Ansökan tilläggsbelopp

Innan ansökan

Inför ansökan ska elevens stödbehov vara klarlagt och bedömt i utredning enligt 3 kap. skollagen vid den enhet som ansöker om bidrag. Om bedömningen är att eleven är i behov av särskilt stöd ska åtgärdsprogram utarbetas.

Extra anpassningar och särskilt stöd ingår i grundbeloppet och det är för extraordinära stödåtgärder till enskilda elever utöver detta som tilläggsbelopp kan ansökas om ersättning för.

Att ansöka

Ansökan kan göras när som helst under året. Ansökningsblanketten skrivs under av rektor/chef och skickas sedan per post tillsammans med bilagor till utbildningsförvaltningen.

Tänk på att

 • använda aktuell ansökningsblankett 2022
 • eleven ska vara folkbokförd i Stockholm och vara mottagen på fritidshemmet
 • elevens stödbehov ska vara klarlagt och bedömt i utredning enligt skollagens 3 kap.
 • uppge aktuella kontaktuppgifter i blanketten
 • bedömning av ansökan görs utifrån det underlag som skickas in
 • vid hänvisning till utredningar, utlåtanden, intyg eller bedömningar ska dessa bifogas
 • ofullständiga ansökningar försenar handläggningstiden eftersom kompletterande uppgifter kan behövas.

Dokument

Förutom ifylld ansökningsblankett ska följande dokument bifogas till ansökan:

 • Aktuellt åtgärdsprogram för sökt period, samt utvärdering av föregående åtgärdsprogram.
 • Utredning som ligger till grund för aktuellt åtgärdsprogram.
 • Övriga handlingar, till exempel intyg, utredningar, utlåtanden eller bedömningar som den ansökande vill hänvisa till.

Ansökningshandlingarna

 • ska vara ohäftade, enkelsidiga och ovikta
 • ska inte skrivas med blyerts
 • ska innehålla kopior som är läsliga.

Ansökningshandlingar skickas per post till:

Utbildningsförvaltningen i Stockholm
Registrator
Box 22049
104 22 Stockholm

Ansökningsblankett tilläggsbelopp

Ansökan om tilläggsbelopp 2022, förskoleklass, grundskola, fritidshem (docx, 44 kB, nytt fönster)

Stödmaterial för ansökningsblankett om tilläggsbelopp 2022, förskoleklass, grundskola, fritidshem (pdf, 95 kB, nytt fönster)

Ansökan om tilläggsbelopp 2022 – lokalanpassning, förskoleklass, grundskola, fritidshem (docx, 42 kB, nytt fönster)

Handläggning och beslut

När ansökan har registrerats skickas den vidare till uppföljningsenheten för handläggning. Om det saknas underlag skickas ett mejl till rektor/chef med en förfrågan om kompletterande uppgifter. Komplettering skickas in per post till registrator som registrerar den på samma diarienummer som ansökan. Om komplettering uteblir eller inkommer efter den tid som angivits i förfrågan, kommer ansökan att bedömas utifrån befintligt underlag.

Det skriftliga beslutet skickas till ansökanden per post. Om beslutet ger rätt till tilläggsbelopp framgår storlek på belopp, motivering till beslut och under vilken tidsperiod beslutet gäller. Om eleven slutar på ansökande fritidshem så gäller inte beslutet längre och utbetalningen kommer att upphöra. Om beslutet innebär att ansökan avslås eller avvisas finns en motivering för detta i beslutet.

Beslut om tilläggsbelopp kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm enligt Förvaltningslagen (2017:900). För att överklaga ska ni inge ett så kallat förvaltningsbesvär inom tre veckor från den dag ni fått del av beslutet. Mer utförlig information om detta finns på det skriftliga beslutets baksida.

Utbetalning

Tilläggsbelopp betalas ut den 21:a varje månad.

Kontakt

Om ni har frågor om utbetalning och ersättningsbelopp kan ni vända er till enheten för ersättning och skolplikt:
E-post: resursfordelning.grundskolan@edu.stockholm.se

Om ni har frågor om ansökan och beslut kan ni vända er till uppföljningsenheten:
E-post: tillaggsbelopp.skola@edu.stockholm.se

Kontakta oss via e-post om du vill ta del av material från informationsmöten, till exempel presentationer i Powerpoint.

E-post: tillaggsbelopp.skola@edu.stockholm.se

Uppdaterad