Lex Sarah

Lex Sarah syftar till att personer som behöver socialtjänstens insatser ska få dessa med god kvalitet. Fel, brister och missförhållanden ska förebyggas och, om de ändå inträffar, omedelbart åtgärdas.

Här finner du information om hur lex Sarah ska hanteras i Stockholms stad samt den blankett som ska användas för information enligt lex Sarah.

Ditt ansvar som utförare

Utföraren ansvarar för att all personal känner till skyldigheten att rapportera missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande enligt 14 kap 3 § SoL. Utföraren ska i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 och SOSFS 2013:16 ha skriftliga rutiner för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden ska fullgöras.

Missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Utföraren ansvarar för att beställande nämnd omedelbart informeras om inkommen rapport. Informationen ska ske via den blankett som du finner nedan på den här sidan.

Allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Utföraren ansvarar för att beställande nämnd omedelbart informeras om anmälan till IVO. Utföraren ska till beställande nämnd skicka dels en kopia på anmälan till IVO dels kopia av den utredning som gjorts med anledning av det inträffade.

Med beställande nämnd avses den stadsdelsnämnd varifrån den person som har omsorg och som berörs av det anmälda missförhållandet i lex Sarah-anmälan.

Om utredningen inte har avslutats när anmälan till IVO lämnas in, ska utredningen lämnas in till IVO så snart den färdigställts. Kopia på utredningen ska samtidigt skickas till beställande nämnd. Informationen ska omfatta vad som framkommit under utredningen, ställningstagandet samt vidtagna och planerade åtgärder.

Blankett

Information om lex Sarah till beställande nämnd (pdf)

Uppdaterad