Värdegrund

All äldreomsorg inom Stockholms stad utgår från en gemensam värdegrund. Värdegrunden omfattar alla i stadens omsorg.

Äldreomsorgen i Stockholms stad ska präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet. Utformningen av det stöd som ges ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.

Gemensam värdegrund för äldreomsorg i Stockholms stad (pdf)

Omfattar alla i stadens omsorg

Alla som kommer i kontakt med äldreomsorgen i Stockholms stad ska känna till och utföra sitt arbete enligt värdegrunden, oavsett regiform.

Värdighetsgaranti

Stockholms stads värdighetsgaranti innebär att du:

 • har rätt att få information och vägledning när du behöver stöd och omsorg
 • är delaktig i den utredning som ligger till grund för det stöd och den omsorg som du blir beviljad
 • har rätt att välja och byta bland de utförare som ingår i Stockholms stads valfrihetssystem
 • har rätt att påverka på vilket sätt och när stödet ska ges. För att säkerställa din rätt till inflytande upprättas en skriftlig överenskommelse mellan dig och din utförare om hur
 • du vill ha din omsorg, en så kallad genomförandeplan.
  har rätt att ta del av alla beslut och dokumentation om omsorgen.

 

Webbutbildning nationella värdegrunden

Bra äldreomsorg blir bättre

För att göra alla medarbetare delaktiga behöver vi ha en ständigt levande diskussion kring vad värdegrunden betyder för var och en av oss, för våra äldre, i vardagen och i våra olika verksamheter. Det är var och en av oss och vi alla tillsammans som gör värdegrunden verklig.

Material för stöd och inspiration

För att inspirera till diskussion och reflektion finns ett särskilt arbetsmaterial för alla som arbetar inom äldreomsorgen i Stockholms stad. Följande material finns att beställa:

 • värdegrundsspel
 • fickfolder
 • broschyr om värdegrunden och värdighetsgarantierna
 • spindeldiagram med post-it-lappar för utvärdering
 • diskussionskort om  livets slutskede
 • broschyr om mat i livets slutskede
 • diskussionsunderlag om diskriminering och om våld mot äldre.

Uppdaterad