Konstgräs, gummigranulat och platsgjutet gummi

När du anlägger konstgräs, gummigranulat och platsgjutet gummi och andra syntetiska material i olika användningsområden inomhus och utomhus bör du följa stadens rekommendation. Rekommendationen gäller även skötsel av befintliga ytor.

Rekommendationen riktar sig till såväl stadens egna upphandlade entreprenader som för markupplåtelser.

 • Minimera ytorna med konstgräs och gummimaterial vid planering av anläggningarnas utformning och verksamhet.
 • Använd alternativa material i första hand.
 • Kravställ det material som köps in.
 • Följ upp så att kraven efterlevs. 
 • Utforma och sköt ytor så att spridningen av mikroplast till dagvattnet och omgivningen minimeras.

Rekommendationen innebär inget förbud mot att använda materialen utan syftar till att tydliggöra att miljöaspekter såsom mikroplastspridning och exponering för kemikalier ska vägas in vid valet av material och vid driften av anläggningarna.

På lång sikt handlar det om att hitta nya material eller lösningar och på kort sikt att välja det bästa befintliga alternativet utifrån miljösynpunkt och funktionalitet. Spridningen av mikroplaster och kemikalier behöver åtgärdas och då så nära källan som möjligt.

Rekommendation för konstgräs, granulat och platsgjutna gummiytor (pdf)

Rekommendationens fem punkter

Planera utformningen

Planera verksamheten och anläggningens utformning så att ytorna med konstgräs och gummimaterial minimeras och använd i första hand alternativa material. Inför anläggning behöver en avvägning göras om konstgräs/gummigranulat/platsgjutet gummi behövs utifrån den tänkta användningen av ytan.

Det finns en stor efterfrågan på fotbollsplaner och anläggningstakten av fotbollsplaner är hög. Det är viktigt att krav ställs på utformning, material, leverantörer och entreprenörer.

Det kan också röra sig om att planera verksamheten för att minimera användning av materialen. En plan där fotboll spelas på elitnivå eller som används för vuxna spelare har helt andra prestandakrav än planer där barn- och juniorfotboll spelas.

Minimera användningen

Rekommendationen innebär inte ett förbud mot platsgjuten gummi på lekytor, men ytorna bör planeras så att användningen minimeras till exempel genom att använda alternativa material.

Det är av stor vikt att stadens verksamheter provar nya alternativa material. Idrottsförvaltningen och fastighetskontoret testar i samarbete med miljöförvaltningen kontinuerligt olika nya material som lanseras.

Om konstgräs behövs är nästa fråga vilka möjligheter som finns för att undvika ifyllnadsmaterial av gummigranulat.

Exempel på alternativa material som kan övervägas är:

 • konstgräs utan ifyllnadsmaterial eller
 • ifyllnadsmaterial av sand, kokos, eller annat biobaserat material.

Krav i upphandling

Eftersom gummigranulat kan innehålla en mängd kemiska ämnen med miljö- och hälsoskadliga egenskaper är det viktigt att ställa upphandlingskrav på det material som ska köpas in. SBR ska inte användas i ytliga material.

Nyproducerat EPDM eller TPE ska användas i konstruktioner där användarna kommer i kontakt med det, det vill säga ifyllnadsmaterial i konstgräs och topplager på platsgjutet gummi. För dessa granulat ställs specifika kemikaliekrav, se bilaga 1, tabell 2.

I underliggande lager (baslager, sviktpad och backing) accepteras SBR-gummi. För denna användning ställs specifika kemikaliekrav, se bilaga 1, tabell 3.

Digital loggbok

Allt anläggningsmaterial ska bedömas och dokumenteras i digital loggbok i Byggvarubedömningen för stadens projekt, eller i motsvarande system när andra aktörer anlägger.

Entreprenören ska också uppfylla stadens generella kemikaliekrav för bygg- och anläggningsmaterial samt hållbarhetskraven för att bygga på stadens mark.

Kemikaliekrav för bygg- och anläggningsmaterial (se kemikalieplanen)
Hållbarhetskraven
Bilaga 1 - kemikalie- och miljökrav (pdf)

Nedanstående punkter är en utveckling av de villkor som generellt ställs vid markanvisningar anpassat för detta sammanhang:

 • För att uppnå miljökraven måste planerings-, projekterings-, bygg- och förvaltningsprocessen miljösäkras. Byggaktören ska ha ett ledningssystem för styrning och uppföljning av miljöarbetet (t. ex. ISO 14001, BF9K eller likvärdigt).
 • Varje projekt ska upprätta en miljöplan som redovisar hur projektet kommer att uppfylla Stockholms stads miljökrav enligt miljöprogram, kemikalieplan, dagvattenstrategi och denna rekommendation.
 • Varje projekt ska utse en miljöansvarig som har byggaktörens ansvar att säkerställa att stadens miljökrav uppfylls.
 • Byggaktören ska säkerställa att projektdeltagare får information och utbildning om miljökraven.
 • Entreprenören ska skriftligen anmäla och motivera eventuella önskemål om avvikelser från kraven. Eventuella avvikelser kräver ett skriftligt godkännande av staden.

Nyanläggning och omläggning av ytor med konstgräs, med eller utan gummigranulat och platsgjutet gummi utformas så att spridningen av mikroplast med dagvattnet eller till omgivningen minimeras.

Det kan till exempel ske genom att:

 • Allt dagvatten samlas i en gemensam uppsamlingsbrunn som utformas så att granulatfällor kan installeras.
 • Anordna en hårdgjord plats för snöuppläggning och samla upp mikroplaster i smältvattnet.

Anläggningarna har olika förutsättningar beroende på om det till exempel är användning av löst gummigranulat på konstgräsplan för fotboll eller platsgjuten gummi på lek- och multisportytor. Andra faktorer som spelar roll är avvattningssystem, vinterunderhåll och lokalisering.

Exempel på möjliga åtgärder för att minska spridningen av mikroplast på befintliga anläggningar:

 • Underhåll lek- och multisportytor med platsgjutet gummi så att inte skadegörelse, slitage eller ålder på underlaget bidrar till mikroplastspridning.
 • Ta fram en plan för skötsel och underhåll som inkluderar granulathantering.
 • För loggbok över mängden granulat som läggs på, som skickas som avfall respektive återanvänds.
 • Förse planer som vinterunderhålls med snöuppläggningsplatser med ett hårdgjort underlag som möjliggör uppsamling av granulat. Om det finns brun -
  nar i anslutning som belastas vid snösmältning ska dessa förses med fällor.
 • Förse dagvattenbrunnar som ligger i närheten av platser där redskap hanteras och andra hårt belastade brunnar med fällor.
 • Koppla linjeavvattning till brunn med fälla.
 • Städa undan gammalt granulat sedan tidigaresnöröjning eller från byte av granulat. Detta riskerar annars att spridas till dagvatten och/eller förorena marken.
 • Återanvänd så mycket granulat som möjligt för att minska behovet av att köpa nytt. Granulat som ej kan återanvändas ska tas om hand och skickas till förbränning för att minska mängden gammalt granulat som ligger och
  riskerar att sprida mikroplaster.
 • Installera anordning där användare kan borsta av granulat för att undvika att granulat följer med hem och belastar spillvattennätet.
 • Installera silar i duschar och omklädningsrum för att minska mikroplastspridning till spillvattennätet.
 • Utbilda spelare och ledare att borsta av så mycket som möjligt på planen.
 • Sätt upp skyltar som informerar om hur användarna ska bidra till att minska spridningen av granulat.

Miljöförvaltningen kommer att stödja och i dialog med stadens verksamheter utforma skötselrutiner och krav på kemiskt innehåll. Vid upprättande av förfrågningsunderlag ska dessa anpassas till anläggningens specifika förutsättningar.

Det är stor skillnad på kravställning för konstgräsplan till fotbollsspel och för platsgjutet gummi till lekytor.

Uppdaterad