Ett flertal byggnadsställningar vid ett bygge.

Stockholms stads handlingsplan för cirkulärt byggande

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stads första handlingsplan för cirkulärt byggande tar fasta på att minska byggavfallet och öka cirkularitet och hållbarhet i bygg- och rivningsprojekt.

Byggbranschen i Sverige genererar drygt 10 miljoner ton avfall per år och svenska byggnader beräknas stå för en femtedel av de totala utsläppen. Utvinning, tillverkning och transport av bygg- och anläggningsmaterial samt hanteringen av byggavfall står för en omfattande påverkan på miljö och klimat.

Hållbar resursanvändning

Att arbeta för en mer hållbar resursanvändning i byggsektorn är därför angeläget. Stockholms stads handlingsplan för cirkulärt byggande tar fasta på det och riktar i första hand in sig på åtgärder i stadens egna byggprojekt. Men en del av åtgärderna kan självklart inspirera privata aktörer som får markanvisning på stadens mark.

Minimera avfall

Det cirkulära byggandet handlar bland annat om att minimera avfall eller att öka återbruk och materialåtervinning. Förhoppningen är att byggkostnaderna ska minska och att hitta effektiva lösningar för cirkulärt byggande.

Handlingsplanen syftar också till att konkretisera vilka åtgärder som behöver prioriteras av stadens verksamheter för att i högre grad kunna bidra till ett cirkulärt byggande. Tanken är att genom olika pilotprojekt, ta reda på vilka krav som är kostnadsdrivande och att utvärdera kraven.

Handlingsplanen listar sex olika kategorier med 18 förslag

  1. Övergripande strategiska åtgärder
  2. Skapa förutsättningar för återbruk
  3. Nyproduktion
  4. Ombyggnation
  5. Rivning
  6. Anläggningsarbeten

Handlingsplan för cirkulärt byggande 2021–2024 (pdf)

Arbetsgrupp

Arbetet med att ta fram handlingsplanen har letts av miljöförvaltningen tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från exploateringskontoret, fastighetskontoret, Stockholmshem, Familjebostäder, Micasa och Skolfastigheter i Stockholm.