Bekräfta specialkompetens inom demens – hemtjänst

Staden ser gärna att utförarna har specialiserade demensteam. För att en utförare ska få marknadsföra sig på Hitta service som utförare med specialistkompetens i demens krävs att nedanstående krav uppfylls.

Specialkompetens inom demens – hemtjänst

Organisation och ledarskap

  • Den specialiserade hemtjänstgruppen är en definierad grupp personal
    Personalen som ingår i den specialiserade hemtjänstgruppen har undersköterskeutbildning.
  • En namngiven person med dokumenterade kunskaper inom demensområdet leder och samordnar gruppen.
  • Organisationen beskrivs i det systematiska ledningssystemet.
  • Tydliga arbetsuppgifter för den specialiserade hemtjänstgruppen finns och en plan för hur de stöttar övriga kontaktpersoner finns.

Kompetens

  • Personalen ska kontinuerligt få fördjupade kunskaper om olika demenssjukdomar och hur de påverkar aktivitetsförmågan samt kunskaper i bemötande och förhållningssätt.
  • Verksamhetschef/enhetschef, arbetsledare/gruppledare och den personal som ingår i den specialiserade hemtjänstgruppen ska som lägst ha genomgått Svenskt demenscentrums webbutbildning Demens ABC och Demens ABC plus, hemtjänst.
  • Det finns en målsättning att samtlig tillsvidareanställd personal inom enheten ska genomgå den grundläggande webbutbildningen Demens ABC.
  • Gruppen har schemalagd reflektionstid för att fördjupa sina kunskaper och vidareutveckla metoder så att en personcentrerad omsorg kan erbjudas.

* Obligatorisk uppgift

Bekräfta att utföraren uppfyller kraven

Utföraren uppfyller samtliga ovanstående krav

Uppgiftslämnare

Äldreförvaltningen behöver dina uppgifter för att kunna kontakta dig vid behov.

Uppdaterad