Coronaviruset: Information till vuxenutbildningsskolor

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar många verksamheter, inte minst vuxenutbildningsskolorna.

Skolan är öppen och vi erbjuder undervisning på distans

För att undvika förvirring kring begrepp är det viktigt att vi alla är tydliga med att skolans lokaler är öppen men att undervisningen i skolan är omställd och istället bedrivs på distans eller annat sätt. Skolan är alltså inte ”stängd”.

Digitala betygskataloger

Vuxenutbildning Stockholms avdelningschef har beslutat att godkänna att de utbildningsanordnare som vill kan signera sina betygskataloger digitalt med ett anpassat verktyg som t.ex. Scrive ska ges möjlighet att göra detta. Beslutet gäller tillsvidare.

Rutiner för hantering för digitala betygskataloger:

  • Läraren signerar digitalt i anordnarens system
  • Den digitalt signerade betygskatalogen måste vidimeras av en rektor på plats hos utbildningsanordnaren för att kunna arkiveras.
  • Efter att rektor har vidimerat katalogerna ska dessa budas till Vuxenutbildningscentrum och vara sorterade i ordning.

Vuxenutbildningscentrum

Vuxenutbildningscentrum arbetar just nu för att ställa om till alternativa och digitala arbetssätt. Vi hänvisar i första hand våra kunder till att ta kontakt med oss via telefon, e-post eller chatt för att hindra smittspridning. Mer information kommer att skickas ut från Vuxenutbildningscentrum direkt.

Nationella prov

Den 23 mars meddelade Skolverket att de avser att ställa in de nationella proven för våren. Formellt beslut väntas inom de närmaste dagarna. Stockholms stads vuxenutbildning kommer att följa beslutet och samtliga skolor kan förbereda sig på att inga prov kommer genomföras under hela våren fram till den 30 juni.

Prövningar

Den 24 mars beslutatade ledningen för Vuxenutbildning Stockholm att prövningar för tillfället ställs in. Detta gör vi för att säkerställa att utbildningen som bedrivs för de elever som är antagna och aktiva i ordinarie studier fortsätter med högsta möjliga kvalitet. Detta gäller samtliga skolor, både yrkesutbildningar och enstaka kurser.

Redan inbokade prövningar för denna vecka får genomföras, beslutet gäller fr.o.m. den 30/3. Vi fortsätter bevaka utvecklingen och det kan komma nya beslut om prövningar längre fram. 

APL

Flera skolor har meddelat att elever som har APL inom sjukvården/äldreboenden blir hemskickade på grund av smittrisken. Enligt information på CSNs hemsida så kommer dessa elever inte att bli utan sitt studiestöd:

Om du inte är sjuk men ändå inte får vara på din praktikplats, prata med din skola för att se om det finns andra lösningar. Om skolan inte kan erbjuda annan undervisning har du ändå rätt att behålla ditt studiestöd.

Skolorna behöver inte anskaffa nya platser till dessa elever. Försök istället att ställa om dessa elever till distansundervisning och ha träffar i små grupper i skolan för praktiska moment.

Det har också framkommit att vi har elever som inte vill genomföra sin APL under rådande omständigheter t.ex. för att de tillhör en riskgrupp. Vi uppmanar alla skolor att i möjligaste mån försöka anpassa utbildningen efter elevens behov och ställa om till distansundervisning i dessa särskilda fall när arbetsplatsen fortfarande tar emot eleven. Det är också viktigt att ni informerar eleven om eventuella konsekvenser om de inte klarar sin utbildning p.g.a. sitt eget val att inte genomföra APL.

Det är viktigt att alla yrkesskolor noterar vilka elever som inte har fått sin APL och inom vilken tidsperiod det gäller. Detta för att Skolverket har informerat alla huvudmän om möjlighet till undantag till 15%-kravet om kommunen kan uppvisa underlag som styrker detta. Se nedan vad Skolverket har kommunicerat:

Skolverket följer i efterhand upp om villkoren för statsbidraget har följts. Om ett villkor, så som kravet på en viss procent apl, inte har följts har Skolverket möjlighet att besluta om att helt eller delvis avstå från återkrav om det finns särskilda skäl för det, enligt 37 § tredje stycket förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Vid en kontroll är det viktigt att ni motiverar varför eleverna inte har genomfört apl samt under vilken period denna skulle genomförts. Om apl inte har kunnat genomföras under perioden 1 mars - 30 juni 2020 på grund av omständigheter kopplade till Coronaviruset, som huvudmannen inte råder över, kommer Skolverket vid en kontroll särskilt beakta detta. Perioden 1 mars – 30 juni 2020 kan komma att förlängas beroende på hur läget utvecklas.

Arbetsförmedlingen tar bort krav på aktivitetsrapportering

Med anledningen av den aktuella situationen med coronaviruset har Arbetsförmedlingen fattat beslut om att ta bort kravet på aktivitetsrapportering tillsvidare.

CSN

Elever får behålla sitt studiestöd från CSN även om skolan stänger på grund av coronaviruset. Det finns även trygghetsregler för den som betalar tillbaka på sina studielån.

Förlängning av elevers kurser – grundläggande och gymnasiala

Frågor kring om det går att förlänga elevers kurser har kommit in till oss. Ni måste här vara mycket observanta på hur detta påverkar elevers CSN, ännu finns inga undantag meddelat från CSN.

Ni behöver därför utgå från att samma regler fortfarande gäller, dvs att elever ska läsa 20 poäng per vecka för att få heltidsstudier, och att då förlänga kurser kan medföra att elevens poäng per vecka minskar till mindre än heltid. Information från CSN till elever:

Om dina studieresultat påverkas
Nästa gång du söker studiemedel eller studiestartsstöd kommer vi att kontrollera hur många poäng du har klarat. Om det fattas poäng på grund av att skolan inte kunde bedriva undervisning under tiden då smittspridningen av coronaviruset pågick, kommer vi att ta hänsyn till det. Men du behöver kunna visa upp ett intyg från skolan som styrker detta, till exempel att prov och examinationer behövt ställas in eller skjutas upp på grund av coronaviruset. Det kan vara bra att ordna med det innan terminen är slut.

Uppdaterad