Klassrum, fjärrundervisning och distans

För att vi ska ha samma system oavsett vilken skola en elev har valt att studera på så klargör vi här vilka riktlinjer som gäller för undervisning inom de olika avtalsområdena. I ett första skede gäller detta från januari till 11 oktober 2021.

Avtalsområde 1A

Många skolor erbjuder elever inom avtalsområde 1A en viss del av undervisningen i klassrum. Grupperna delas i mindre grupper och mellan 20-100% av undervisningen sker i lokal.

I dessa fall när eleverna kommer in till skolan och erbjuds klassrumsundervisning ska högst 50 % av resterande undervisning ske med distansuppgifter. Den övriga tiden ska vara en kombination av klassrumsundervisning och fjärrundervisning.

Det är viktigt att ge eleverna den tid de inte är i klassrummet tillräckligt med uppgifter, stöd och material som eleverna kan arbeta med den återstående tiden.

I de fall eleverna inte får klassrumsundervisning förutsätter vi att eleverna får undervisning enligt sitt schema. Läraren ska vara tillgänglig för klassen via ett fjärrundervisningsalternativ minst 90 % av den schemalagda undervisningstiden. Att läraren är tillgänglig denna tid innebär att eleverna också kan arbeta självständigt eller i smågrupper efter en inledande genomgång, men att det ska finnas en lärarnärvaro med stöd och för klassen under den schemalagda tiden.

Avtalsområde 2A

Även inom avtalsområde 2A förekommer det att en del av undervisningen sker i klassrum. Grupperna delas i mindre grupper och mellan 20-100% av undervisningen sker i lokal.

I dessa fall när eleverna kommer in till skolan och erbjuds klassrumsundervisning ska högst 50 % av resterande undervisning ske med distansuppgifter. Den övriga tiden ska vara en kombination av klassrumsundervisning och fjärrundervisning.

Det är viktigt att ge eleverna den tid de inte är i klassrummet tillräckligt med uppgifter, stöd och material som eleverna kan arbeta med den återstående tiden. I de fall eleverna inte har klassrumsundervisning ska läraren på sfi studieväg 2 och 3 vara tillgänglig för klassen via ett fjärrundervisningsalternativ minst 80 % av undervisningstiden.

Att läraren är tillgänglig denna tid innebär att eleverna också kan arbeta självständigt eller i smågrupper efter en inledande genomgång, men att det ska finnas en lärarnärvaro med stöd och för klassen under minst 80 % av den schemalagda tiden. Den tid som inte är fjärrundervisning utan distansuppgifter, ska det finnas tydliga uppgifter och planering, exempelvis via en plattform.

I de fall eleverna inte har klassrumsundervisning ska läraren på grundläggande kurser vara tillgänglig för klassen via ett fjärrundervisningsalternativ minst 70 % av undervisningstiden. Att läraren är tillgänglig denna tid innebär att eleverna också kan
arbeta självständigt eller i smågrupper efter en inledande genomgång, men att det ska finnas en lärarnärvaro med stöd och för klassen under minst 70 % av den schemalagda tiden.

Den tid som inte är fjärrundervisning utan distansuppgifter, ska det finnast ydliga uppgifter och planering, exempelvis via en plattform. Flexgruppen ska ha all undervisning som fjärrundervisning eller klassrumsundervisning.

Avtalsområde 3A-3H

Våra yrkesutbildningar har olika upplägg och karaktär. För olika avtalsområden ser det olika ut hur mycket eleverna kan komma in i lokalerna. För de praktiska momenten i kurserna bör elevernas undervisningstid vara minst 50 % i klassrum.

För de teoretiska momenten i kurserna ska minst 70 % bedrivas som fjärrundervisning och läraren vara tillgänglig för klassen via ett fjärrundervisningsalternativ. Att läraren är tillgänglig denna tid innebär att eleverna också kan arbeta självständigt eller i
smågrupper efter en inledande genomgång, men att det ska finnas en lärarnärvaro med stöd och för klassen under minst 70 % av den schemalagda tiden. Den tid som inte är fjärrundervisning utan distansuppgifter som kompensation för undervisning, ska det finnas tydliga uppgifter och planering, exempelvis via en plattform.

Avtalsområde 4A

I de fall eleverna sökt och blivit antagna till klassrum och det inte bedrivs klassrumsundervisning ska läraren vara tillgänglig för klassen via ett fjärrundervisningsalternativ minst 70 % av undervisningstiden.

Att läraren är tillgänglig denna tid innebär att eleverna också kan arbeta självständigt eller i smågrupper efter en inledande genomgång, men att det ska finnas en lärarnärvaro med stöd och för klassen under minst 70 % av den schemalagda tiden. Den tid som inte är fjärrundervisning utan distansuppgifter ska det finnas tydliga uppgifter och planering, exempelvis via en plattform.

Avtalsområde 4B

De teoretiska kurserna som är utlagda som klassrum ska undervisningen till minst 70 % bedrivas som fjärrundervisning och läraren vara tillgänglig för klassen via ett fjärrundervisningsalternativ. Att läraren är tillgänglig denna tid innebär att eleverna också kan arbeta självständigt eller i smågrupper efter en inledande genomgång, men att det ska finnas en lärarnärvaro med stöd och för klassen under minst 70 % av den schemalagda tiden.

Den tid som inte är fjärrundervisning utan distansuppgifter, ska det finnas tydliga uppgifter och planering, exempelvis via en plattform. Vid de inslag i undervisningen som är mycket svåra att bedriva online exempelvis laborationer ska leverantören har en dialog med beställaren om hur detta bäst ska lösas om det inte kan ske i klassrum.

Begreppsförklaring

  • Klassrumsundervisning innebär undervisning på plats i en lokal, medan fjärrundervisning innebär att elever och lärare är åtskilda avseende lokal men är uppkopplade samtidigt och kan se och höra varandra i realtid.
  • Vid fjärrundervisning ska läraren vara tillgänglig för den specifika klassen under hela passet, men eleverna kan vid behov delas upp där delar av klassen samtalar med läraren och andra arbetar självständigt eller i smågrupper med en uppgift.
  • Distansuppgifter avser uppgifter eleven kan göra när lärare och elev är åtskilda i såväl tid som rum. Uppgifterna kan vara i en plattform, mail eller på papper. Eleverna kan inte räkna med att få kontakt med läraren när de genomför uppgiften utan får vänta till nästa lektionstillfälle, några timmar eller någon dag innan läraren svarar på en fråga eller ger respons på en inlämnad uppgift.

Uppdaterad