Coronaviruset: Vuxenutbildningsskolor

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar många verksamheter, inte minst vuxenutbildningsskolorna.

Kravet på distansundervisning lättas upp

Det är fortfarande ett allvarligt läge när det gäller smittspridning av Covid-19 i Stockholm och vi ska göra allt vi kan för att inte bidra till en försämring av läget. Inom vuxenutbildningen ska vi ha beredskap för att ge en utbildning på distans som är hållbar över tid och vid en återgång ska vi jobba säkert och successivt.

Vuxenutbildning Stockholm utgår från två perspektiv, det ena är att vi ska hindra smittspridning, det andra är att vi ska ge våra studerande de bästa förutsättningarna att klara sina studier.

Vi utgår alltid från Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd, att inte samla fler än 50 personer på en plats och att inte belasta kollektivtrafiken. Detta sammantaget kan påverka möjligheten att bedriva klassrumsundervisning.

Vuxenutbildningen kommer även efter den 15 juni i huvudsak ges via distans och fjärrundervisning men vi har nu möjlighet att öppna upp för vissa grupper som är i behov av att få sin undervisning i klassrum och där det kan vara avgörande för att de ska klara sina studier.

Ny riktlinje från den 15 juni

I fredags fastslog regeringen att Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning tas bort den 15 juni och elever i gymnasieskolan kan under sommaren och hösten återvända till skolans lokaler.

När det gäller utbildning för vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen uppger regeringen att undervisningen fortsatt kan behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen.

Rektor fattar beslut om undervisningsformer under sommaren

Det är rektor som beslutar när och på vilket sätt en skola kan ta emot vissa elever i klassrumsundervisning. Det är viktigt att ta hänsyn till både lärares och elevers hälsa på alla plan.

Undervisningsformer till hösten

Vi kommer att återkomma i början av nästa vecka med information om höstens utbildningsformer och avvaktar just nu ett möte med kommunerna i regionen, ett utlåtande från Skolverket och ett från Smittskydd Stockholm.

Allmänna råd för verksamheter från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten konstaterar att det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19 och att åtgärder för att förhindra smittspridning kan t.ex. vara att verksamheten
1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare,
2. markerar avstånd på golvet,
3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
4. håller digitala möten,
5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit, samt
6. undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

Folkhälsomyndighetens råd gäller fram till 31 december 2020.

Skolan är öppen och vi erbjuder undervisning på distans

För att undvika förvirring kring begrepp är det viktigt att vi alla är tydliga med att skolans lokaler är öppen men att undervisningen i skolan är omställd och istället bedrivs på distans eller annat sätt. Skolan är alltså inte ”stängd”.

Webbinarier och fortbildning

Månag myndigheter och förvaltningar erbjuder webbinarier och fortbildnig i frågor om distansundervisning, stöd till elever och hållbara arbetssätt. 

Digitala betygskataloger

Skolorna ska använda samma dokument (betygsprotokollet) som ni alltid använt. Ni behöver dock bara rapportera in kursbetyget för elever, som har fått ett kursbetyg utan att ha gjort ett nationellt prov. Alltså, samma dokument, men lämna tomt kolumnerna för resultaten från NP.

Vuxenutbildning Stockholms avdelningschef har beslutat att godkänna att de utbildningsanordnare som vill kan signera sina betygskataloger digitalt med ett anpassat verktyg som t.ex. Scrive ska ges möjlighet att göra detta. Beslutet gäller tillsvidare.

Rutiner för hantering för digitala betygskataloger:

 • Läraren signerar digitalt i anordnarens system
 • Den digitalt signerade betygskatalogen måste vidimeras av en rektor på plats hos utbildningsanordnaren för att kunna arkiveras.
 • Efter att rektor har vidimerat katalogerna ska dessa budas till Vuxenutbildningscentrum och vara sorterade i ordning.

Tillgång till nätverk och uppkoppling för distansstudier

Vid en rundringning till stadens skolor framkom att en del elever har svårt att klara distansundervisningen på grund av att de saknar tillräcklig uppkoppling, antingen via wifi eller som ”surf” i telefonen. För att hjälpa elever i den här situationen vill vi ge följande riktlinjer:

 • För uppkoppling till wifi-nätverk hänvisas elever i första hand till sin egen skola och det trådlösa nätverk som finns där.
 • Uppmuntra gärna de elever som bor nära att komma till skolan och låna de enheter som finns tillgängliga där. Här gäller som vanligt förstås att sprida ut elever i lokalerna och vara noga med handhygien och avtorkning av datorer/iPads efter användning.I övriga verksamheter som drivs av Stockholms stad finns ett öppet nätverk som heter Stockholm Public. Det gäller bland annat biblioteken. I många fall finns även ett nätverk som heter Stockholm BYOD (bring your own device). Båda dessa kan elever ansluta till med sin egen dator eller telefon för att få en internetuppkoppling.
  • Public – välj nätverket i listan. Öppna en webbläsare och godkänn. Klar

Uppkoppling på bibliotek

Många bibliotek har öppet även under krisen, men flera har också stängt helt. Listan som finns via länken går att filtrera på de bibliotek som har öppet idag.

Uppkoppling på stadens jobbtorg

Det finns också möjlighet att ansluta till Stockholm stads nätverk i Jobbtorgens lokaler. Jobbtorgen har öppet och elever är välkomna dit för att använda sina egna enheter (dator, surfplatta, mobil) på stadens Wi-Fi där om det är långt till skolan eller biblioteket är stängt.

Tänk gärna på att det är låg bemanning på torgen och de som jobbar finns framförallt där för de aspiranter som är inskrivna på torgen och kommer dit och inte kan hjälpa till med tekniska frågor.

Vi hänvisar i första hand våra kunder till att ta kontakt med oss via telefon, e-post eller chatt för att hindra smittspridning. 

Nationella prov

Den 23 mars meddelade Skolverket att de avser att ställa in de nationella proven för våren. Formellt beslut väntas inom de närmaste dagarna. Stockholms stads vuxenutbildning kommer att följa beslutet och samtliga skolor kan förbereda sig på att inga prov kommer genomföras under hela våren fram till den 30 juni.

Prövningar

Den 24 mars beslutatade ledningen för Vuxenutbildning Stockholm att prövningar för tillfället ställs in. Detta gör vi för att säkerställa att utbildningen som bedrivs för de elever som är antagna och aktiva i ordinarie studier fortsätter med högsta möjliga kvalitet. Detta gäller samtliga skolor, både yrkesutbildningar och enstaka kurser.

Redan inbokade prövningar för denna vecka får genomföras, beslutet gäller fr.o.m. den 30/3. Vi fortsätter bevaka utvecklingen och det kan komma nya beslut om prövningar längre fram. 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Utifrån rådande situation med coronaviruset och möjligheterna att genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL) vill vi möjliggöra en större flexibilitet för skolorna genom att göra följande avsteg från kravet om APL.

 • Kravet på APL om minst 15 % tas bort tillsvidare under resterande avtalstid, det vill säga till och med den 26 juni. Därefter kommer ett nytt beslut tas och kommuniceras.
 • För de elever som är på APL eller där APL-platser fortsatt finns att tillgå april-juni ska i möjligaste mån ges möjlighet att fullfölja den.
 • För de elever som inte får sin APL under denna period kan skolorna använda sig av att validera tidigare arbetslivserfarenhet, genomföra praktiska moment skolförlagt eller andra fungerande lösningar. Beslutet om vilka de bäst lämpade lösningarna är får tas av skolan, rektor tillsammans med lärare.

I de fall som det inte går att hitta en lösning, kontakta er huvudmansrektor.

Den APL som genomförs ska även fortsättningsvis dokumenteras enligt tidigare rutiner. Det dock väldigt viktigt att skolan noterar och spara lokalt vilka elever som inte har fått APL-plats som planerat och för vilken period, detta kan behöva redovisas till Skolverket om så begärs.

Flera skolor har meddelat att elever som har APL inom sjukvården och äldreboenden blir hemskickade på grund av smittorisken. Enligt information från CSN:s så kommer dessa elever inte att bli utan sitt studiestöd.

Skolorna behöver inte anskaffa nya platser till dessa elever. Försök istället att ställa om dessa elever till distansundervisning och ha träffar i små grupper i skolan för praktiska moment.

Det har också framkommit att vi har elever som inte vill genomföra sin APL under rådande omständigheter till exempel för att de tillhör en riskgrupp. Vi uppmanar alla skolor att i möjligaste mån försöka anpassa utbildningen efter elevens behov och ställa om till distansundervisning i dessa särskilda fall när arbetsplatsen fortfarande tar emot eleven. Det är också viktigt att ni informerar eleven om eventuella konsekvenser om de inte klarar sin utbildning på grund av sitt eget val att inte genomföra APL.

Möjlighet till undantag till 15%-kravet

Det är viktigt att alla yrkesskolor noterar vilka elever som inte har fått sin APL och inom vilken tidsperiod det gäller. Detta för att Skolverket har informerat alla huvudmän om möjlighet till undantag till 15%-kravet om kommunen kan uppvisa underlag som styrker detta.

Skolverket följer i efterhand upp om villkoren för statsbidraget har följts. Om ett villkor, så som kravet på en viss procent apl, inte har följts har de möjlighet att besluta om att helt eller delvis avstå från återkrav om det finns särskilda skäl för det, enligt 37 § tredje stycket förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Vid en kontroll är det viktigt att ni motiverar varför eleverna inte har genomfört APL samt under vilken period denna skulle genomförts. Om APL inte har kunnat genomföras under perioden 1 mars–30 juni 2020 på grund av omständigheter kopplade till coronaviruset, som huvudmannen inte råder över, kommer Skolverket vid en kontroll särskilt beakta detta. Perioden 1 mars–30 juni 2020 kan komma att förlängas beroende på hur läget utvecklas.

Användbara länkar

Här har vi samlat länkar till olika digitala material som finns att tillgå för elevernas distansstudier.

Arbetsförmedlingen tar bort krav på aktivitetsrapportering

Med anledningen av den aktuella situationen med coronaviruset har Arbetsförmedlingen fattat beslut om att ta bort kravet på aktivitetsrapportering tillsvidare.

CSN

Elever får behålla sitt studiestöd från CSN även om skolan stänger på grund av coronaviruset. Det finns även trygghetsregler för den som betalar tillbaka på sina studielån.

Förlängning av elevers kurser – grundläggande och gymnasiala

Frågor kring om det går att förlänga elevers kurser har kommit in till oss. Ni måste här vara mycket observanta på hur detta påverkar elevers CSN, ännu finns inga undantag meddelat från CSN.

Ni behöver därför utgå från att samma regler fortfarande gäller, dvs att elever ska läsa 20 poäng per vecka för att få heltidsstudier, och att då förlänga kurser kan medföra att elevens poäng per vecka minskar till mindre än heltid. Information från CSN till elever:

Om dina studieresultat påverkas
Nästa gång du söker studiemedel eller studiestartsstöd kommer vi att kontrollera hur många poäng du har klarat. Om det fattas poäng på grund av att skolan inte kunde bedriva undervisning under tiden då smittspridningen av coronaviruset pågick, kommer vi att ta hänsyn till det. Men du behöver kunna visa upp ett intyg från skolan som styrker detta, till exempel att prov och examinationer behövt ställas in eller skjutas upp på grund av coronaviruset. Det kan vara bra att ordna med det innan terminen är slut.

Närvarorapporter till försörjningsstöd kan nu skickas digitalt

För att minska risken för smittspridning kan närvarorapporter för elever med försörjningsstöd skickas digitalt.

 • Använd samma rapport som ni alltid använder. Ni behöver inte skriva ut och signera och stämpla rapporten. Spara den som en pdf-fil (eller i annan form som inte kan redigeras).
 • Skicka rapporten med e-post till eleven. Eleven ansvarar för att lämna in den till sin socialsekreterare.
 • För elever som inte har e-postadress kan ni posta rapporten eller låta eleven hämta på skolan enligt ordinarie rutiner.

De här rutinerna gäller till dess annan information kommer.

Uppdaterad