Coronaviruset: Vuxenutbildningsskolor

Pandemin påverkar många verksamheter, inte minst vuxenutbildningens skolor.

Plan för återgång till klassrum

Enligt tidigare utskickade riktlinjer ska en återgång till ordinarie klassrumsundervisning ske till kursstarten den 11 oktober. Denna plan kvarstår och vi kommer under de närmsta veckorna noga att följa utvecklingen kring smittspridningen och Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Skulle ändring av tidsplanen behöva ske utifrån nytt läge kommer information snabbt att skickas ut till samtliga skolor.

Huruvida undervisning via fjärrlösning kan ske även efter en återgång till klassrum är en fråga som just nu undersöks och diskuteras inom avdelningen. Lösningar som är förenliga med befintliga avtal behöver tas fram och mer information kring detta kommer lite längre fram.

Stockholms stad ser mycket allvarlig på situationen och uppmanar alla att aktivt arbeta för att i så stor utsträckning som möjligt stoppa smittspridningen. Skolor räknas inte som en allmän sammankomst men det ger oss en tydlig indikation om hur smitta sprids och hur vi ska ställa om verksamheten därefter. Fortsatt gäller att det är rektor som bedömer hur verksamheten ska bedrivas men vi ber er att göra en mycket restriktiv planering för vilka som får visats i skolan. 

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att alla som kan ska arbeta hemifrån så mycket som möjligt och vi ber er stötta medarbetarna i det.

Digitala betygskataloger

Skolorna ska använda samma dokument (betygsprotokollet) som ni alltid använt. Ni behöver dock bara rapportera in kursbetyget för elever, som har fått ett kursbetyg utan att ha gjort ett nationellt prov. Alltså, samma dokument, men lämna tomt kolumnerna för resultaten från nationella proven.

Vuxenutbildning Stockholms avdelningschef har beslutat att godkänna att de utbildningsanordnare som vill kan signera sina betygskataloger digitalt med ett anpassat verktyg som till exempel Scrive ska ges möjlighet att göra detta. Beslutet gäller tillsvidare.

Rutiner för hantering för digitala betygskataloger:

  • Läraren signerar digitalt i anordnarens system
  • Den digitalt signerade betygskatalogen måste vidimeras av en rektor på plats hos utbildningsanordnaren för att kunna arkiveras.
  • Efter att rektor har vidimerat katalogerna ska dessa budas till Vuxenutbildningscentrum och vara sorterade i ordning.

Vi hänvisar i första hand våra kunder till att ta kontakt med oss via telefon, e-post eller chatt för att hindra smittspridning. 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Inga nya direktiv har kommit från Skolverket gällande APL men ledningen för Vuxenutbildningen i Stockholm förstår svårigheterna som finns inom många branscher med att hitta APL-platser. Fortsatt gäller att ni behöver planera för APL och att det genomförs med utrymme för flexibilitet.

Elevernas individuella studieplaner kan behöva ändras, kurser kan byta ordning eller eventuellt ersättas med andra kurser för att anpassa studierna efter yrkesområdets förutsättningar. Möjligheten att skjuta APL framåt i tid begränsas dock till omfattningen av utbildningens längd.

Moment som brukar genomföras på APL kan genomföras på skolan om det inte går att tillgå en APL-plats. Samtliga yrkesskolor behöver dokumentera hur APL genomförs under hösten inom de yrkesområden där det är svårt att hitta APL-platser. Ni ska notera vilka elever som inte har fått en APL-plats och hur ni istället har planerat eller löst situationen för dessa elever.

Användbara länkar

Här har vi samlat länkar till olika digitala material som finns att tillgå för elevernas distansstudier.

CSN

Elever får behålla sitt studiestöd från CSN även om skolan stänger på grund av coronaviruset. Det finns även trygghetsregler för den som betalar tillbaka på sina studielån.

Tillfällig rutin i BER för rapportering av förlängda studietider till CSN

När anordnare förlänger en kurs kan den studerande drabbas av problem med sitt studiestöd från CSN. CSN har därför tagit fram en tillfällig rutin, för att minimera problemen. Rutinen är avstämd med systemleverantörer, SCB och Skolverket. Rutinen får användas tills CSN meddelar annat.

Den tillfälliga rutinen ska bara användas när anordnaren behövt förlänga utbildningstiden för en kurs eller delkurs på grund av någon av följande anledningar:

  1. Skolan har ersatt skolförlagd utbildning med distanslösningar som ett led i åtgärderna för att förhindra spridning av coronaviruset, och dessa distanslösningar inte fullt ut har fungerat som ersättning.

  2. Skolan har inte kunnat erbjuda utbildning eller arbetsplatsförlagt lärande (APL) när skolan har varit stängd för att förhindra spridning av coronaviruset.

Den tillfälliga rutinen gäller till och med den 31 december 2021.

Tillfällig rutin i BER för rapportering av förlängda studietider till CSN

Information om förlängda kurser från CSN

Närvarorapporter till försörjningsstöd kan skickas digitalt

För att minska risken för smittspridning kan närvarorapporter för elever med försörjningsstöd skickas digitalt.

  • Använd samma rapport som ni alltid använder. Ni behöver inte skriva ut och signera och stämpla rapporten. Spara den som en pdf-fil (eller i annan form som inte kan redigeras).
  • Skicka rapporten med e-post till eleven. Eleven ansvarar för att lämna in den till sin socialsekreterare.
  • För elever som inte har e-postadress kan ni posta rapporten eller låta eleven hämta på skolan enligt ordinarie rutiner.

De här rutinerna gäller till dess annan information kommer.

Uppdaterad