Coronaviruset: Vuxenutbildningsskolor

Spridningen av coronaviruset påverkar många verksamheter, inte minst vuxenutbildningens skolor.

Kravet på distansundervisning lättas upp

Det är fortfarande ett allvarligt läge när det gäller smittspridning av covid-19 i Stockholm och vi ska göra allt vi kan för att inte bidra till en försämring av läget. Inom vuxenutbildningen ska vi ha beredskap för att ge en utbildning på distans som är hållbar över tid och vid en återgång ska vi jobba säkert och successivt.

Vuxenutbildning Stockholm utgår från två perspektiv, det ena är att vi ska hindra smittspridning, det andra är att vi ska ge våra studerande de bästa förutsättningarna att klara sina studier.

Vi utgår alltid från Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd, att inte samla fler än 50 personer på en plats och att inte belasta kollektivtrafiken. Detta sammantaget kan påverka möjligheten att bedriva klassrumsundervisning.

Vuxenutbildningen kommer även efter den 15 juni i huvudsak ges via distans och fjärrundervisning men vi har nu möjlighet att öppna upp för vissa grupper som är i behov av att få sin undervisning i klassrum och där det kan vara avgörande för att de ska klara sina studier.

Allmänna råd för verksamheter från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten konstaterar att det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19 och att åtgärder för att förhindra smittspridning kan till exempel vara att verksamheten
1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare,
2. markerar avstånd på golvet,
3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
4. håller digitala möten,
5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit, samt
6. undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

Folkhälsomyndighetens råd gäller fram till 31 december 2020.

Skolan är öppen och vi erbjuder undervisning på distans

För att undvika förvirring kring begrepp är det viktigt att vi alla är tydliga med att skolans lokaler är öppen men att undervisningen i skolan är omställd och istället bedrivs på distans eller annat sätt. Skolan är alltså inte ”stängd”.

Webbinarier och fortbildning

Många myndigheter och förvaltningar erbjuder webbinarier och fortbildning i frågor om distansundervisning, stöd till elever och hållbara arbetssätt. 

Digitala betygskataloger

Skolorna ska använda samma dokument (betygsprotokollet) som ni alltid använt. Ni behöver dock bara rapportera in kursbetyget för elever, som har fått ett kursbetyg utan att ha gjort ett nationellt prov. Alltså, samma dokument, men lämna tomt kolumnerna för resultaten från nationella proven.

Vuxenutbildning Stockholms avdelningschef har beslutat att godkänna att de utbildningsanordnare som vill kan signera sina betygskataloger digitalt med ett anpassat verktyg som till exempel Scrive ska ges möjlighet att göra detta. Beslutet gäller tillsvidare.

Rutiner för hantering för digitala betygskataloger:

 • Läraren signerar digitalt i anordnarens system
 • Den digitalt signerade betygskatalogen måste vidimeras av en rektor på plats hos utbildningsanordnaren för att kunna arkiveras.
 • Efter att rektor har vidimerat katalogerna ska dessa budas till Vuxenutbildningscentrum och vara sorterade i ordning.

Tillgång till nätverk och uppkoppling för distansstudier

Vid en rundringning till stadens skolor framkom att en del elever har svårt att klara distansundervisningen på grund av att de saknar tillräcklig uppkoppling, antingen via wifi eller som ”surf” i telefonen. För att hjälpa elever i den här situationen vill vi ge följande riktlinjer:

 • För uppkoppling till wifinätverk hänvisas elever i första hand till sin egen skola och det trådlösa nätverk som finns där.
 • Uppmuntra gärna de elever som bor nära att komma till skolan och låna de enheter som finns tillgängliga där. Här gäller som vanligt förstås att sprida ut elever i lokalerna och vara noga med handhygien och avtorkning av datorer/iPads efter användning.I övriga verksamheter som drivs av Stockholms stad finns ett öppet nätverk som heter Stockholm Public. Det gäller bland annat biblioteken. I många fall finns även ett nätverk som heter Stockholm BYOD (bring your own device). Båda dessa kan elever ansluta till med sin egen dator eller telefon för att få en internetuppkoppling.
  • Public – välj nätverket i listan. Öppna en webbläsare och godkänn. Klar

Uppkoppling på bibliotek

Många bibliotek har öppet även under krisen, men flera har också stängt helt. Listan som finns via länken går att filtrera på de bibliotek som har öppet idag.

Uppkoppling på stadens jobbtorg

Det finns också möjlighet att ansluta till Stockholm stads nätverk i Jobbtorgens lokaler. Jobbtorgen har öppet och elever är välkomna dit för att använda sina egna enheter (dator, surfplatta, mobil) på stadens Wi-Fi där om det är långt till skolan eller biblioteket är stängt.

Tänk gärna på att det är låg bemanning på torgen och de som jobbar finns framförallt där för de aspiranter som är inskrivna på torgen och kommer dit och inte kan hjälpa till med tekniska frågor.

Vi hänvisar i första hand våra kunder till att ta kontakt med oss via telefon, e-post eller chatt för att hindra smittspridning. 

Prövningar

Den 24 mars beslutade ledningen för Vuxenutbildning Stockholm att prövningar för tillfället ställs in. Detta gör vi för att säkerställa att utbildningen som bedrivs för de elever som är antagna och aktiva i ordinarie studier fortsätter med högsta möjliga kvalitet. Detta gäller samtliga skolor, både yrkesutbildningar och enstaka kurser.

Redan inbokade prövningar för denna vecka får genomföras, beslutet gäller från och med den 30/3. Vi fortsätter bevaka utvecklingen och det kan komma nya beslut om prövningar längre fram. 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

APL ska, så långt det går, fortsatt genomföras under hösten men skolan får arbeta med en ökad flexibilitet. Elevernas individuella studieplaner kan behöva ändras, kurser kan byta ordning eller eventuellt ersättas med andra kurser för att anpassa studierna efter yrkesområdets förutsättningar, möjligheten att skjuta APL framåt i tid begränsas dock till omfattningen av utbildningens längd. Moment som brukar genomföras på APL kan genomföras på skolan om det inte går att tillgå en APL-plats. Tänk på att dokumentera tydligt hur ni genomför APL under hösten inom de yrkesområden där det är svårt att hitta APL-platser.

Användbara länkar

Här har vi samlat länkar till olika digitala material som finns att tillgå för elevernas distansstudier.

CSN

Elever får behålla sitt studiestöd från CSN även om skolan stänger på grund av coronaviruset. Det finns även trygghetsregler för den som betalar tillbaka på sina studielån.

Förlängning av elevers kurser – grundläggande och gymnasiala

Frågor kring om det går att förlänga elevers kurser har kommit in till oss. Ni måste här vara mycket observanta på hur detta påverkar elevers CSN, ännu finns inga undantag meddelat från CSN.

Ni behöver därför utgå från att samma regler fortfarande gäller, det vill säga att elever ska läsa 20 poäng per vecka för att få heltidsstudier, och att då förlänga kurser kan medföra att elevens poäng per vecka minskar till mindre än heltid. Information från CSN till elever:

Om dina studieresultat påverkas
Nästa gång du söker studiemedel eller studiestartsstöd kommer vi att kontrollera hur många poäng du har klarat. Om det fattas poäng på grund av att skolan inte kunde bedriva undervisning under tiden då smittspridningen av coronaviruset pågick, kommer vi att ta hänsyn till det. Men du behöver kunna visa upp ett intyg från skolan som styrker detta, till exempel att prov och examinationer behövt ställas in eller skjutas upp på grund av coronaviruset. Det kan vara bra att ordna med det innan terminen är slut.

Nationella prov

Skolverket har meddelat att vuxenutbildningen åter ska genomföra nationella prov med start den 1 juli. Det är fortfarande stora praktiska svårigheter för flera berörda skolor att genomföra nationella prov på ett smittsäkert sätt. Det innebär att lokala bedömningar fortsatt får göras av rektor gällande skolans möjlighet till genomförande av NP utifrån hur förutsättningarna ser ut på skolan med storlek på lokaler, antalet elever som ska skriva vid samma tidpunkt och så vidare.

Närvarorapporter till försörjningsstöd kan nu skickas digitalt

För att minska risken för smittspridning kan närvarorapporter för elever med försörjningsstöd skickas digitalt.

 • Använd samma rapport som ni alltid använder. Ni behöver inte skriva ut och signera och stämpla rapporten. Spara den som en pdf-fil (eller i annan form som inte kan redigeras).
 • Skicka rapporten med e-post till eleven. Eleven ansvarar för att lämna in den till sin socialsekreterare.
 • För elever som inte har e-postadress kan ni posta rapporten eller låta eleven hämta på skolan enligt ordinarie rutiner.

De här rutinerna gäller till dess annan information kommer.

Prövningar

För grundläggande och gymnasiala kurser (teori) så kommer alla skolor att tillfrågas om att genomföra prövningar under hösten. De skolor som inte vill genomföra prövningar ska inkomma med en förklaring/anledning till detta som förvaltningen kan godkänna som undantag. Svar ska meddelas till förvaltningen inom 14 dagar.

Skolan avgör själv antalet platser som den totalt kan erbjuda vid varje prövningstillfälle samt antalet tillfällen, men antalet platser och vilka dagar ska meddelas till förvaltningen i förväg. Förvaltningen önskar dock att varje skola har flera tillfällen, både för att minska antalet elev som befinner sig i lokalerna samt möjliggöra för en elev som känner sig sjuk att komma en annan dag.

För sfi och yrkeskurser genomförs prövningar utifrån vanliga rutiner på vuxenutbildningscentrum och yrkesskolorna.

En mindre ersättning utgår till skolor som har prövning inom grundläggande och gymnasiala kurser (teori) utifrån den extraordinära situationen som vi befinner oss i. För varje elev som genomför en prövning kompenserar förvaltningen med 500 kr per prövning. Detta gäller under hösten-20 utifrån situationen med covid-19 och det kan komma att förlängas.

 • Anmälning till prövning sker enligt ordinarie rutin direkt till skolan.
 • Prövningar helt på distans får som huvudregel inte genomföras, däremot kan en del av prövningen som är lämplig för ett distansupplägg genomföras.
 •  För gymnasiala kurser kan skolan begränsa antalet kurser som erbjuds till 10 stycken, till exempel de vanligaste kurserna som behövs till högskolan, utifrån sin lärarkompetens osv.
 •  Då resandet i kollektivtrafiken bör hållas fortsatt på en låg nivå och inte uppmuntras kommer endast personer som är folkbokförda i Stockholms stad att erbjudas prövning under hösten. Personer från andra kommuner hänvisas till sin hemkommun.
 • Utifrån rådande läge kan detta komma att ändras vid nya riktlinjer från berörda myndigheter.

Uppdaterad