Coronaviruset: Vuxenutbildningsskolor

Spridningen av coronaviruset påverkar många verksamheter, inte minst vuxenutbildningens skolor.

Stockholms stad ser mycket allvarlig på situationen och uppmanar alla att aktivt arbeta för att i så stor utsträckning som möjligt stoppa smittspridningen. Skolor räknas inte som en allmän sammankomst men det ger oss en tydlig indikation om hur smitta sprids och hur vi ska ställa om verksamheten därefter. Fortsatt gäller att det är rektor som bedömer hur verksamheten ska bedrivas men vi ber er att göra en mycket restriktiv planering för vilka som får visats i skolan. 

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att alla som kan ska arbeta hemifrån så mycket som möjligt och vi ber er stötta medarbetarna i det.

Allmänna råd för verksamheter från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten konstaterar att det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19 och att åtgärder för att förhindra smittspridning kan till exempel vara att verksamheten

1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare,
2. markerar avstånd på golvet,
3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
4. håller digitala möten,
5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit, samt
6. undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

Folkhälsomyndighetens råd gäller fram till 31 december 2020.

Klassrum, fjärrundrvisning eller distans

Från januari 2021 och fram till och med juli 31 2021 har vi nya riktlinjer.

Den 28 maj meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att rekommendationen att vuxenutbildningen ska bedrivas på distans tas bort från och med den 1 juni och därmed kan närundervisning åter börja ske.

Riktlinjer för återgång till klassrumsundervisning HT21

Aktuella utbildningar och seminarier

Många myndigheter och förvaltningar erbjuder webbinarier och fortbildning i frågor om distansundervisning, stöd till elever och hållbara arbetssätt. 

Digitala betygskataloger

Skolorna ska använda samma dokument (betygsprotokollet) som ni alltid använt. Ni behöver dock bara rapportera in kursbetyget för elever, som har fått ett kursbetyg utan att ha gjort ett nationellt prov. Alltså, samma dokument, men lämna tomt kolumnerna för resultaten från nationella proven.

Vuxenutbildning Stockholms avdelningschef har beslutat att godkänna att de utbildningsanordnare som vill kan signera sina betygskataloger digitalt med ett anpassat verktyg som till exempel Scrive ska ges möjlighet att göra detta. Beslutet gäller tillsvidare.

Rutiner för hantering för digitala betygskataloger:

 • Läraren signerar digitalt i anordnarens system
 • Den digitalt signerade betygskatalogen måste vidimeras av en rektor på plats hos utbildningsanordnaren för att kunna arkiveras.
 • Efter att rektor har vidimerat katalogerna ska dessa budas till Vuxenutbildningscentrum och vara sorterade i ordning.

Vi hänvisar i första hand våra kunder till att ta kontakt med oss via telefon, e-post eller chatt för att hindra smittspridning. 

Prövningar

För grundläggande och gymnasiala kurser (teori) så kommer alla skolor att tillfrågas om att genomföra prövningar fram till och med sista april. Skolan avgör själv antalet platser som den totalt kan erbjuda vid varje prövningstillfälle samt antalet tillfällen, men antalet platser och vilka dagar ska meddelas till förvaltningen i förväg. Förvaltningen önskar dock att varje skola har flera tillfällen, både för att minska antalet elev som befinner sig i lokalerna samt möjliggöra för en elev som känner sig sjuk att komma en annan dag.

För sfi och yrkeskurser genomförs prövningar utifrån vanliga rutiner på vuxenutbildningscentrum och yrkesskolorna.

En mindre ersättning utgår till skolor som har prövning inom grundläggande och gymnasiala kurser (teori) utifrån den extraordinära situationen som vi befinner oss i. För varje elev som genomför en prövning kompenserar förvaltningen med 500 kr per prövning. Detta gäller under hösten utifrån situationen och det kan komma att förlängas.

 • Anmälning till prövning sker enligt ordinarie rutin direkt till skolan.
 • Prövningar helt på distans får som huvudregel inte genomföras, däremot kan en del av prövningen som är lämplig för ett distansupplägg genomföras.
 • För gymnasiala kurser kan skolan begränsa antalet kurser som erbjuds till 10 stycken, till exempel de vanligaste kurserna som behövs till högskolan, utifrån sin lärarkompetens och så vidare.
 • Då resandet i kollektivtrafiken bör hållas fortsatt på en låg nivå och inte uppmuntras kommer endast personer som är folkbokförda i Stockholms stad att erbjudas prövning under hösten. Personer från andra kommuner hänvisas till sin hemkommun.
 • Utifrån rådande läge kan detta komma att ändras vid nya riktlinjer från berörda myndigheter.

Gällande prövningar inom sfi kommer vi att kalla samtliga berörda anordnare till en workshop. Prövningar inom sfi behöver därmed ej genomföras med start i januari utan kan komma igång senare under våren.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Inga nya direktiv har kommit från Skolverket gällande APL men ledningen för Vuxenutbildningen i Stockholm förstår svårigheterna som finns inom många branscher med att hitta APL-platser. Fortsatt gäller att ni behöver planera för APL och att det
genomförs med utrymme för flexibilitet.

Elevernas individuella studieplaner kan behöva ändras, kurser kan byta ordning eller eventuellt ersättas med andra kurser för att anpassa studierna efter yrkesområdets förutsättningar. Möjligheten att skjuta APL framåt i tid begränsas dock till omfattningen av utbildningens längd.

Moment som brukar genomföras på APL kan genomföras på skolan om det inte går att tillgå en APL-plats. Samtliga yrkesskolor behöver dokumentera hur APL genomförs under hösten inom de yrkesområden där det är svårt att hitta APL-platser. Ni ska notera vilka elever som inte har fått en APL-plats och hur ni istället har planerat/löst situationen för dessa elever.

Användbara länkar

Här har vi samlat länkar till olika digitala material som finns att tillgå för elevernas distansstudier.

CSN

Elever får behålla sitt studiestöd från CSN även om skolan stänger på grund av coronaviruset. Det finns även trygghetsregler för den som betalar tillbaka på sina studielån.

Tillfällig rutin i BER för rapportering av förlängda studietider till CSN

När anordnare förlänger en kurs kan den studerande drabbas av problem med sitt studiestöd från CSN. CSN har därför tagit fram en tillfällig rutin, för att minimera problemen. Rutinen är avstämd med systemleverantörer, SCB och Skolverket. Rutinen får användas tills CSN meddelar annat.

Den tillfälliga rutinen ska bara användas när anordnaren behövt förlänga utbildningstiden för en kurs eller delkurs på grund av någon av följande anledningar:

 1. Skolan har ersatt skolförlagd utbildning med distanslösningar som ett led i åtgärderna för att förhindra spridning av coronaviruset, och dessa distanslösningar inte fullt ut har fungerat som ersättning.

 2. Skolan har inte kunnat erbjuda utbildning eller arbetsplatsförlagt lärande (APL) när skolan har varit stängd för att förhindra spridning av coronaviruset.

Tillfällig rutin i BER för rapportering av förlängda studietider till CSN

Information om förlängda kurser från CSN

Nationella prov inställda under våren

Nationella prov innebär problem för vissa anordnare då endast ett begränsat antal prov kan genomföras på lokal. Här har det nyligen kommit ut nya nationella riktlinjer kring nationella prov från Skolverket, där alla nationella prov ställs in under våren 2021.

Skolverkets information om nationella prov

Närvarorapporter till försörjningsstöd kan skickas digitalt

För att minska risken för smittspridning kan närvarorapporter för elever med försörjningsstöd skickas digitalt.

 • Använd samma rapport som ni alltid använder. Ni behöver inte skriva ut och signera och stämpla rapporten. Spara den som en pdf-fil (eller i annan form som inte kan redigeras).
 • Skicka rapporten med e-post till eleven. Eleven ansvarar för att lämna in den till sin socialsekreterare.
 • För elever som inte har e-postadress kan ni posta rapporten eller låta eleven hämta på skolan enligt ordinarie rutiner.

De här rutinerna gäller till dess annan information kommer.

Uppdaterad