Två kvinnor sitter i en bänk

Aktuella föreläsningar och seminarium

Arbetsmarknadsförvaltningen anordnar olika seminarier, informationsträffar och föreläsningar för medarbetare hos utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen.

Aktuella seminarier, föreläsningar och informationsträffar:

Erbjudande om individuella dialogmöten under februari och mars kring extra tilldelad tid inom sfi

För rektorer med ansvar för avtalsområde 1A, 2A eller en kombinationsutbildning med sfi erbjuder vi en möjlighet till individuella digitala dialogmöten under tidig vår.

Dialogmötena handlar om processen kring extra tilldelad tid inom sfi. Till detta möte kan, utöver rektor, även förstelärare eller annan person som är delaktig i detta arbete på skolan bjudas in.

Vi går igenom skrivelsen i avtalet, vad som ska bifogas vid ansökan om extra tilldelad tid samt tips om hur en handlingsplan kan upprättas.

Den som önskar boka in ett dialogmöte kontaktar Helene Singer.

E-post: helene.singer@stockholm.se

Dialogmöte - utbildningsplikt och skolbyten

Vuxenutbildningscentrum bjuder in till ett digitalt dialogmöte om

  • utbildningsplikt (arbetssökande som inskrivna på etableringsprogrammet via Arbetsförmedlingen, har en kort utbildningsbakgrund och bedömes inte kunna få jobb under tiden i etableringsprogrammet på grund av kort utbildning).
  • skolbyten:
    - för elever som omfattas av utbildningsplikt
    - för elever som inte omfattas av utbildningsplikt.

Mötet är via Teams. Vi börjar med en genomgång av utbildningsplikt och leverantörssidan med fokus på skolbyten. Du som deltar får möjlighet att ställa frågor.

Mötet riktar sig till dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare.

Torsdag den 9 mars klockan 13.00–14.30

För att få en bra dialog, vill vi gärna att du mejlar dina frågor och synpunkter på förhand så vi kan lyfta vad som kommit in. Mejla dina frågor senast den 11 mars.

E-post: komvuxsyv.intagning@edu.stockholm.se 

Kontakta oss om du har en kollega som bör bjudas in.

Fredag den 18 mars klockan 13.00–15.00
 
Mötet sker via Teams.

Studieteamets personal står för presentation av tema och fungerar som samtalsledare. Träffarna är fristående och du är välkommen att delta på olika träffar. Träffarna ställs in om antalet anmälda understiger fem.

  • Målgrupp: lärare inom vuxenutbildningen
  • Max antal deltagare: 15
  • Plats: digitalt via Teams
  • Tid: 14.00–15.00

Psykisk hälsa och lärande för vuxna

Studieteamet presenterar inledningsvis utvalda teman utifrån Skolverkets publikation ”Hälsa för lärande – lärande för hälsa”. Därefter ges möjlighet att diskutera frågor och delge goda exempel. 

Tisdag den 22 mars klockan 14.00–15.00

Digitalt lärande – uppläsningsstöd

Hur kan uppläsningsstöd användas för att skapa en mer tillgänglig undervisning? Studieteamet gör en kort presentation av några grundläggande funktioner för uppläst text i webbläsare och programvaran Claro Read.

Deltagarna reflekterar tillsammans kring hur och när uppläsningsstöd kan användas i undervisningen samt utbyter erfarenheter. 

Torsdag den 21 april klockan 14.00–15.00

Flerspråkigt stöd inom sfi 

Vi tittar närmare på språkstödjande arbetssätt som används inom sfi. Vilka framgångsfaktorer känner vi till? Vad finns det för utmaningar?

Studieteamet presenterar inledningsvis utvalda teman utifrån FoU-programmets Språkutvecklande arbetssätt inom sfi – varför och hur? Därefter ges möjlighet att diskutera frågor och delge goda exempel. 

Tisdag den 26 april klockan 14.00–15.00

Komboutbildningar – undervisningsformer 

Hur kan ett arbetslag organisera sig och planera undervisningen i både språk och yrke? 

I början av träffen visas en kort film om samarbete i kombinationsutbildningar från Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet. Därefter ges möjlighet att diskutera frågor och delge goda exempel. 

Torsdag den 5 maj klockan 14.00–15.00

Differentierad undervisning 

Tillsammans samtalar vi kring begreppet differentierad undervisning och vad det kan innebära. Ni får också möjlighet att delge varandra goda exempel från er egen undervisning. 

17 maj kl. 14.00–15.00

Vad kan skolan lära av hjärnforskning?

Studieteamet sammanfattar inledningsvis en rapport från Skolforskningsinstitutet för att ge en översiktlig introduktion till hur kunskap från hjärnforskning kan ha betydelse för skolan. Därefter ges möjlighet att diskutera frågor och delge goda exempel. 

Tisdag den 31 maj klockan 14.00–15.00

Uppdaterad