Nyföretagarrådgivare

Du som är nyföretagarrådgivare gör ett viktigt jobb för att främja Stockholms företagarklimat. Här har vi samlat sådant som du kan ha nytta av i ditt arbete.

Din ersättning som nyföretagarrådgivare

Modellen för ersättning till dig som nyföretagarrådgivare är baserad på:

 • diskussioner med potentiella rådgivare
 • erfarenheter av andra system för rådgivning
 • en beräkning av faktiska verksamhetskostnader.
Ersättningsmodell för nyföretagarrådgivning
Aktivitet/kund Modul 1 (per gruppaktivitet) Modul 2 (per grupp/individ) Modul 3 (per individ/affärsidé)
Aktivitet, första kund - 675 kronor per timme 715 kronor per timme
Tillkommande kund - 48 kronor per timme -

Ingen ersättning i modul 1: inspiration

Du får ingen ersättning som nyföretagarrådgivare i modul 1 då det främst gäller föreläsningar. Det är svårt att registrera föreläsningsdeltagare och därmed beräkna ersättning per deltagare. Föreläsningar innebär också en typ av marknadsföring.

Du kan med fördel använda modul 1 både för att stimulera idéer hos publiken och marknadsföra eventuella rådgivningstjänster inom modul 2 eller 3.

Du får ersättning per aktivitet och timme i modul 2. Om aktiviteten innehåller fler deltagare än en deltagare, en så kallade gruppaktiviteter, så tillkommer även ersättning per tillkommande deltagare i aktiviteten.

Ersättning i modul 3: affärsrådgivning

Du får ersättning per aktivitet och timme i modul 3. Du får en högre ersättning i modul 3 då du förväntas ha en relativt högre kompetens och längre erfarenhet än i de första modulerna.

Här får du ersättning för individuell rådgivning och ingen ersättning per tillkommande deltagare. En individuell aktivitet kan innebära att en mindre grupp deltar i ett gemensamt projekt,

Villkor för auktorisation

För att få fortsätta vara en auktoriserad nyföretagarrådgivare måste du följa de villkor som gäller för respektive modul. Villkoren kan komma att förändras över tid.

Generella villkor för alla moduler
Villkor Process och kontrollpunkt Följd vid brist

1. Konkurs med mera

Leverantören får inte vara föremål för ansökan om eller i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tillsvidare ha inställt sina betalningar eller vara underkastad näringsförbud.

• Intygande vid auktorisation
• Föremål för årlig uppföljning

Avauktorisation

2. F-skatt och registrerade för moms

Leverantören ska vara näringsidkare – juridisk person eller person som bedriver enskild näringsverksamhet (innehar F-skattsedel) och fullgöra relevanta skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter och skatt. Leverantören skall också vara registrerad för moms.

• Intygande vid auktorisation
• Föremål för årlig uppföljning

Avauktorisation

3. Oberoende/jäv

Leverantören ska vara oberoende i förhållande till deltagaren och ska inte vara närstående, personligt ekonomiskt involverad eller annars jävig i förhållande till deltagarens affärsidé eller dess utveckling.

• Intygande vid auktorisation
• Föremål för årlig uppföljning

Varning

4. Tillgänglighet

Utifrån deltagares behov (och den verksamhet som efterfrågas i kundvalets specifika auktorisationsvillkor) ska leverantören kunna tillhandahålla verksamhet kontinuerligt och sammanhängande. Tillgänglighet enligt bokningssystem kan komma att krävas såväl dagtid som kvällstid. Dispens kan komma att medges, men ska i så fall sökas i god tid.

• Intygande vid auktorisation
• Föremål för årlig uppföljning

Varning och vid fortsatt brist avauktorisation

5. Sekretess

Leverantören ska iaktta den sekretess som gäller för verksamheten.

• Föremål för årlig uppföljning

Varning eller avauktorisation

6. Administrativa föreskrifter

Leverantören ska förhålla sig till SBR:s administrativa föreskrifter.

• Föremål för årlig uppföljning

Varning eller avauktorisation

7. Omfattning och kontinuitet

Leverantören ska ha en omfattning och kontinuitet i sin verksamhet. Leverantören ska ha minst en kund under en sexmånadersperiod.

• Föremål för årlig uppföljning

Avauktorisation

Modul 1: Specifika auktorisationsvillkor för dig som nyföretagsrådsgivare
Villkor Process och kontrollpunkt Följd vid brist
1. Adekvat kompetens. Leverantören ska ha adekvat kompetens för arbetsuppgifterna och verksamhetens inriktning. För modul 1 avser detta minst följande:
 1. Erfarenhet av att stimulera till entreprenörskap, genom eget eller annat genomfört projekt, eller annat relevant sammanhang.
 2. Metodidé – med vilken menas redogörelse för det sätt som främjaren avser att stimulera till entreprenörskap och hur deltagare kan tillgodogöra sig tjänsten, innefattande praktiskt genomförande.
 3. Lämnande av rekommendationer, varav minst två avseende kriteriet (a) erfarenhet ovan. Rekommendation kan lämnas av någon som leverantören tidigare stöttat.
Ansökan:
 1. Sökande kommer med
  1. erfarenhets- beskrivning
  2. metodidé.
Inför auktorisering:
 1. Intervjuförfarande sker med sökande med genomgång av
  1. erfarenhets- beskrivning
  2. metodidé.
 2. Kontakter tas utifrån sökandes rekommendationer.
Beslut:
 1. Beslut avseende auktorisation fattas av Stockholm Business Region eller på uppdrag av Stockholm Business Region.
 2. Eventuell auktorisation är föremål för årlig uppföljning (tillsammans med effektmätning och måluppföljning).

Varning eller avauktorisation

 

Modul 2: Specifika auktorisationsvillkor för dig som nyföretagsrådsgivare
Villkor Process och kontrollpunkt Följd vid brist
1. Adekvat kompetens.
Leverantören ska ha för arbetsuppgifterna och verksamhetens inriktning adekvat kompetens. För modul 2 avser detta minst följande

 1. Erfarenhet av att stimulera till entreprenörskap, genom eget eller annat genomfört projekt, eller annat relevant sammanhang.
 2. Metodidé – med vilken menas redogörelse för det sätt som leverantören avser att stimulera till entreprenörskap och hur deltagare kan tillgodogöra sig tjänsten, innefattande praktiskt genomförande.
 3. Lämnande av rekommendationer, varav minst två avseende kriteriet (a) erfarenhet ovan. Rekommendation kan lämnas av någon som leverantören tidigare stöttat.
Ansökan:
 1. Sökande kommer med
  1. erfarenhets- beskrivning
  2. metodidé.
Inför auktorisering:
 1. Intervjuförfarande sker med sökande med genomgång av
  1. erfarenhets- beskrivning
  2. metodidé.
 2. Kontakter tas utifrån sökandes rekommendationer.
Beslut:
 1. Beslut avseende auktorisation fattas av Stockholm Business Region eller på uppdrag av Stockholm Business Region.
 2. Eventuell auktorisation är föremål för årlig uppföljning (tillsammans med effektmätning och måluppföljning).

Varning eller avauktorisation

2. Lokal kapacitet och arbetsmiljö med mera.
Om inte annat angivits, ska leverantören, via samarbete eller i egen regi, kunna tillhandahålla lokal för att ta emot relevanta deltagare på ett sådant sätt att deltagare kan tillgodogöra sig ändamålet för verksamheten. Arbetsmiljön ska vara tillgänglig fysiskt och pedagogiskt.
 • Intygande sker inför auktorisation
 • Årlig uppföljning

Varning eller avauktorisation

3. Att ge rekommendation till fortsättning i modul 3.
Leverantören har adekvat kompetens och erfarenhet av att hålla pitchmöten.
 • Sökande kommer med
  1. erfarenhets- beskrivning
  2. metodidé för pitchmöte.
 • Årlig uppföljning

Varning

 

Modul 3: Specifika auktorisationsvillkor för dig som nyföretagsrådsgivare
Villkor Process och kontrollpunkt Följd vid brist
1. Adekvat kompetens.
Leverantören ska ha för arbetsuppgifterna och verksamhetens inriktning adekvat kompetens. För modul 3 avser detta minst följande

 1. Erfarenhet av att stimulera till entreprenörskap, genom eget eller annat genomfört projekt, eller annat relevant sammanhang.
 2. Metodidé – med vilken menas redogörelse för det sätt som leverantören avser att stimulera till entreprenörskap och hur deltagare kan tillgodogöra sig tjänsten, innefattande praktiskt genomförande.
 3. Lämnande av rekommendationer, varav minst två avseende kriteriet (a) erfarenhet ovan. Rekommendation kan lämnas av någon som leverantören tidigare stöttat.
Ansökan:
 1. Sökande kommer med
  1. erfarenhets- beskrivning
  2. metodidé.
Inför auktorisering:
 1. Intervjuförfarande sker med sökande med genomgång av
  1. erfarenhets- beskrivning
  2. metodidé.
 2. Kontakter tas utifrån sökandes rekommendationer.
Beslut:
 1. Beslut avseende auktorisation fattas av Stockholm Business Region eller på uppdrag av Stockholm Business Region.
 2. Eventuell auktorisation är föremål för årlig uppföljning (tillsammans med effektmätning och måluppföljning).

Varning eller avauktorisation

2. Lokal kapacitet och arbetsmiljö.
Om inte annat angivits, ska leverantören, via samarbete eller i egen regi, kunna tillhandahålla lokal för att ta emot relevanta deltagare på ett sådant sätt att deltagare kan tillgodogöra sig ändamålet för verksamheten. Arbetsmiljön ska vara tillgänglig fysiskt och pedagogiskt.
 • Intygande sker inför auktorisation
 • Årlig uppföljning

Varning eller avauktorisation

3. Ansvarsförsäkring
Kopia på adekvat ansvarsförsäkring avseende verksamhetens rådgivning ska biläggas. Med ansvarsförsäkring avses en allmän ansvarsförsäkring för sak- och personskada, med ett försäkringsbelopp om minst 10 miljoner kronor per skada och 20 miljoner kronor per år, samt konsult- eller professionsförsäkring för ren förmögenhetsskada, med ett försäkringsbelopp om minst 1 miljon kronor per skada och år.
 • Uppvisande inför auktorisation
 • Årlig uppföljning

Varning eller avauktorisation

 

För att få vara auktoriserad nyföretagarrådgivare måste du följa de administrativa föreskrifterna.

Administrativa föreskrifter för kundval för nyföretagarrådgivning (pdf, 770 kB, nytt fönster)

Brott mot villkoren som nyföretagarrådgivare

Varning

Om du inte följer auktorisationsvillkoren kan du få en varning. Det kan leda till att du blir av med din auktorisation. Du som får en varning ska redovisa en åtgärdsplan med lösningar på bristerna och en tydlig tidsplan för åtgärderna.

Stockholm Business Regionen följer sedan upp hur du åtgärdat bristerna. Om du inte upprättar en åtgärdsplan och genomför den kan det leda till avauktorisation.

Avauktorisation

Du kan bli avauktoriserad om du inte följer auktorisationsvillkoren. Om du blir avauktoriserad får du tydlig information om varför det sker. Det kan till exempel handla om att du fått en tidigare varning eller att du inte åtgärdat påtalade brister.

I beslutsprocessen om avauktorisation får du möjlighet att lyfta dina synpunkter.

Om du blir avauktoriserad kommer du inte få några nya nyföretagarrådgivningar eller aktiviteter beviljade. Du får ett skriftligt beslut från Stockholm Business Region om att du avauktoriserats och du tas bort från bokningssystemet. 

Efter 12 månader har du möjlighet att ansöka om ny auktorisation.

Du kan överklaga ett beslut om avauktorisation.

Uppdaterad