Coronaviruset: Grundskola och grundsärskola

Håll dig uppdaterad med information för din fristående verksamhet angående coronaviruset. Denna sida uppdateras löpande, besök den gärna regelbundet.

Affisch för lämning och hämtning utomhus

Du kan använda en affisch att sätta upp vid ingångar till fritidshem och skola. Affischen beskriver för vårdnadshavare att lämning och hämtning av barn ska ske utomhus och att de inte ska gå in i lokalerna. Du kan skriva ut affischen i A4 eller A3.

Affisch fritidshem och grundskola - Stopp! Lämna och hämta utomhus (pdf, 575 kB)

Affisch fritidshem och grundskola - Stopp! Lämna och hämta utomhus - flera språk (pdf, 608 kB)

Samlad information om skola och utbildning

Regeringskansliet har tagit fram ett informationsmaterial som sammanfattar den nya förordningen. Där beskrivs de olika förändringar och åtgärder som nu gäller med anledning av det nya coronaviruset. Vi rekommenderar alla huvudmän att ta del av informationsmaterialet.

Tillfällig stängning av skolan

När regeringen kan stänga skolan

Den 19 mars 2020 antog riksdagen en lag som möjliggör för regeringen att stänga förskolor, skolor och fritidshem vid extraordinära händelser i fredstid. Som komplement till denna lag har regeringen utfärdat en förordning som närmare reglerar en sådan stängning.

Vid ett eventuellt beslut från regeringen om stängning av förskolor och skolor kommer Stockholms stad att agera i enlighet med dessa bestämmelser.

När du som huvudman kan stänga skolan

Du som huvudman kan stänga din skolenhet om något av följande blir aktuellt

 1. När personalens frånvaro gör det omöjligt att bedriva verksamheten med anledning av det nya coronaviruset.
 2. Efter samråd med smittskyddsläkare som en åtgärd för att motverka smittspridning av det nya coronaviruset.
 3. Skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen.
 4. Efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Regeringen har också möjlighet att med stöd av lagen (2020:148) om tillfällig stängning på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid har meddelat föreskrifter om att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå.

Eget beslut om stängning av verksamhet

Om du som huvudman för en fristående skola anser dig tvungen att stänga, informera utbildningsförvaltningen via e-post.
fristaende.skolor@edu.stockholm.se

Fortsatt undervisning på distans

En stängning av grundskolan innebär att skolans lokaler är stängda. Din skola kan dock fortsätta att bedriva undervisning på distans. Vid en stängning av fritidshemmet kopplat till skolan kan du som huvudman bli skyldig att tillhandahålla omsorg.

Ersättning

Utbildningsnämnden ersätter dig som huvudman för utbildning som bedrivs enligt lag och förordning. Ersättningen påverkas alltså inte om stängningen beror på punkterna ovan och så länge du uppfyller ditt ansvar som huvudman.

Läs lagen och förordningen

Utbildningsförvaltningen får många frågor om vad som gäller vid ett regeringsbeslut om stängning av förskolor och skolor. Förvaltningen rekommenderar därför alla huvudmän att ta del av både lagen och förordningen, eftersom där ges svar på många av de frågor som ställs.

Med anledning av coronaviruset kan det bli aktuellt med en tillfällig stängning av grundskola och grundsärskola. Även om tillfällig stängning blir aktuell ska två grupper av elever erbjudas omsorg.

 • Om regeringen beslutar om tillfällig stängning är det hemkommunen, det vill säga Stockholms stad, som ansvarar för att omsorg tillhandahålls. Det innebär att omsorgen kan ske antingen i kommunal eller fristående verksamhet.
 • Om du som huvudman beslutar om tillfällig stängning är det också du som huvudman som tillhandahåller omsorgen.

De två grupperna av barn som ska erbjudas omsorgen är

 1. Barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga arbeten, se rubrik nedan.
 2. Elever i behov av särskilt stöd. Till gruppen räknas barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem ska erbjudas fortsatt omsorg vid tillfällig stängning. Detta gäller exempelvis barn med funktionsnedsättningar eller med sociala skäl, exempelvis med hänsyn till familjens situation.

Barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga arbeten

Vissa yrken har definierats som samhällsviktiga och barn till vårdnadshavare med sådana arbeten ska få fortsatt omsorg vid tillfällig stängning. De samhällsviktiga verksamheterna som definieras i Förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta är

 1. energiförsörjning
 2. finansiella tjänster
 3. handel och industri
 4. hälso- och sjukvård samt omsorg
 5. information och kommunikation
 6. kommunalteknisk försörjning
 7. livsmedel
 8. militärt försvar
 9. offentlig förvaltning
 10. skydd och säkerhet
 11. socialförsäkringar
 12. transporter.

Som fristående huvudman ansvarar du för de beslut om åtgärder du fattar med anledning av den rådande situationen.

Mer om ditt ansvar som huvudman i dessa frågor finns att läsa på Skolverket.

Skolverkets webbplats

Uppdaterad